NIEUWSBRIEF -1 logo
februari 2019
NATUURPLATFORM DRENTSCHE AA

Beste nieuwsbrieflezer,

Onze vorige nieuwsbrief verscheen in mei vorig jaar en had als onderwerp het Transferium bij De Punt.
De plannen voor dit transferium houden ons nu al 7 jaar bezig. Geen reden tot vreugde van onze kant.
Langzaam krimpt de omvang van het project weliswaar van een transferium voor 2000 auto's aan de oostzijde van de A28, tot een parkeerruimte voor 200 auto's binnen de lus van de bestaande oostelijke afrit (met de mogelijkheid uit te breiden tot 500 plaatsen). Ten behoeve van deze kleine parkeerplaats wil men nieuwe op- en afritten realiseren; totaal kostenplaatje 12 miljoen. Wat neerkomt op een bedrag van 60.000 per parkeerplek. En dat terwijl er in Haren constant ca 400 parkeerplaatsen leeg staan, ruim genoeg om een eventuele groei van het verkeer op te vangen.
 • TRANSFERIUM BIJ DE PUNT    -    KORT OVERZICHT VAN DE LAATSTE GEBEURTENISSEN
 • April 2018 - Voorontwerp Bestemmingsplan
  Op 13 april vorig jaar werd er na 2 jaar stilte een voorontwerp bestemmingsplan over het Transferium bij De Punt ter inzage gelegd. Op 22 mei 2018 leverde het Natuurplatform een zienswijze in bij de Gemeente Tynaarlo met het advies: stoppen en niet verder doorzetten; het is weggegooid geld. Daarover kreeg u in onze Nieuwsbrief van mei 2018 reeds bericht.
  plaatje
  zienswijze Natuurplatf.
  November 2018 - Voorlichtingsavond voor gemeenteraad (en burgers)
  Een half jaar later, op 20 november 2018, hield de gemeente Tynaarlo een voorlichtingsavond over de stand van zaken. De tekeningen waren opnieuw aangepast; de onzalige OVONDE (langwerpige rotonde) was gewijzigd in een gewone rotonde, er stonden nog steeds nieuwe op- en afritten op het programma en op ons bezwaar dat het hele plan onnodig was, omdat Haren voldoende parkeergelegenheid biedt (altijd ca 400 plaatsen vrij) werd niet ingegaan.
  Begin januari 2019 stuurde het Natuurplatform een brief aan de gemeente Tynaarlo, met het verzoek inzage te geven in de gewijzigde tekeningen, zodat wij ons daarvan een duidelijk beeld konden vormen. Daarop kwam een formeel antwoord terug, met de mededeling dat bestemmingsplan en inrichtingsplan op dit moment werden uitgewerkt en dat de volgende fase van het project pas start, als B & W de documenten hebben vrijgegeven voor inzage. Te zijner tijd krijgen alle indieners van een inspraakreactie bericht van de ter visie legging en kunnen hun zienswijze daarover binnen een termijn van 6 weken indienen: er zijn op dit moment dus geen concrete ontwikkelingen te melden.
  Wel kregen we veel morele en andere ondersteuning van verschillende deskundigen, in de vorm van opiniestukken in kranten en tijdschriften. Zelfs de Gemeente Haren spoorde haar buurgemeente Tynaarlo aan om nog eens goed na te denken over deze Transferiumplannen.
  Lees alle opiniestukken en de laatste info over het Transferium bij De Punt op onze PAGINA TRANSFERIUM
 • LANDGOED 'BUITEN'    -    PLANNEN VOOR DE BOUW VAN 7 RECREATIEWONINGEN
 • Begin februari 2017 werden we door omwonenden attent gemaakt op de onrust die bestond over plannen om op het voormalige campingterrein 'De Bulten', bij het Wildeveen, een aantal recreatiewoningen te bouwen. In principe had de gemeente deze plannen al goedgekeurd, maar omwonenden maakten zich zorgen over extra drukte door permanente bewoning. Uiteindelijk werd de mogelijkheid tot permanente bewoning door de gemeenteraad weer geschrapt.
  Eind maart 2017 ligt het bestemmingsplan voor het toekomstige 'LANDGOED BUITEN' ter inzage.
  Bij nadere bestudering zien we ernstige bezwaren, met name in de situering van de huizen op het terrein.
  Het Natuurplatform dient daarom een eigen zienswijze in, waarin we een aantal veranderingen voorstellen in de inrichting van het Landgoed. De te bouwen huizen zijn alle in of op de verhoogde boswal gepland, die het terrein aan de zuidkant afgrenst van het Wildeveen. Er wordt gesproken over de aanleg van 'zichtlijnen' die door de bossages heenprikken... Bossages die naar ons idee juist die huizen aan het zicht zouden moeten onttrekken.
  Voorstel Natuurplatform: wissel de verdeling tussen kampeergedeelte en bebouwing met huisjes om, zodat de huizen achter op het terrein gesitueerd worden en de kampeerplaatsen aan de binnenzijde tegen de bosrand gelegen zijn. Dit kan voorkomen dat deze nu nog ongeschonden beekdalrand voor de toekomst voorgoed verloren gaat.
  We weten ook Natuurmonumenten en Het Drentse Landschap achter onze zienswijze te krijgen. Ook de Federatie Verblijfsrecreatie en een aantal bewoners van Huttenweg en Tienelsweg scharen zich achter ons voorstel.
  Maart 2018    -   Eigenaar en projectontwikkelaar M.P. Bakker gaat akkoord met ons voorstel
  en geeft zijn architect opdracht de plannen op 3 punten naar de inzichten van het Natuurplatform aan te passen:
  1. De verhoogde boswal krijgt een beschermde status
  2. De huizen komen in een bouwvlak achter op het terrein
  3. Het landgoed wordt als één samenhangend park beheerd, zodat er geen ratjetoe aan bebouwing en inrichting kan ontstaan.
  plaatje
  Eind juni 2018    -   Laatste gesprek met gemeente ambtenaar, Natuurplatform en aanvrager Bakker:
  In de afgelopen periode waren de inzichten van de aanvrager (M.P. Bakker) meerdere malen veranderd en was het plan steeds weer aangepast. De op dit moment verantwoordelijke wethouder wilde nu een definitieve vaststelling van het plan, zodat het in procedure gebracht zou kunnen worden. Van deze uiteindelijke versie zou dan ook niet meer mogen worden afgeweken, anders zou de gemeente haar medewerking daaraan stop zetten.
  Bakker zal de afgesproken wijzigingen in het plan laten aanpassen en na de zomervakantie gaat dit voorstel ter vaststelling naar college en gemeenteraad.
  22 januari 2019    -    Bestemmingsplan 'Buiten' staat op de agenda van de gemeenteraad ter goedkeuring, maar wordt van de agenda gehaald omdat er inmiddels klachten van omwonenden zijn binnengekomen, waaruit blijkt dat Bakker reeds begonnen is met bouwen voor het plan door de gemeenteraad is goedgekeurd.
  Het dossier is nu terug verwezen naar de burgemeester, die handhaving in zijn portefeuille heeft.
  Lees alle info over dit onderwerp op onze PAGINA LANDGOED BUITEN
  VERZOEK AAN ONZE DONATEURS    -    DIT JAAR GRAAG WEER EEN FINANCIËLE BIJDRAGE
  De afgelopen jaren hebben we niet gevraagd om een financiële bijdrage. Al het werk wordt op vrijwillige basis gedaan en over het algemeen maken we weinig kosten. Sommige kosten gaan echter altijd door, zoals bankkosten, website en soms leges bij bepaalde overheidsprocedures. We willen u daarom voor het komend jaar vragen opnieuw een kleine bijdrage in de kosten te doneren.
  Het banknummer vindt u op onze CONTACTPAGINA
  Met vriendelijke groet namens de bestuursleden van het Natuurplatform Drentsche Aa,

  Philippe Boucher
  Marianne van Albada
  Robert Bakker
  Erik Bergsma
  KLIK HIER OM DIT VENSTER TE SLUITEN