home ruimtelijke ordening fietspad Okkenveen overzicht
actueel natuurbeheer Duinweg-beekdal 2009
data projecten Nat.plf bermbeheer 2010
thema's informatiepagina's   2011
contact dia-presentaties   enquête - 1 2 3
links natuur & recreatie   2012
archief     2013
nieuwsbrief    
  ENQUETE - ALGEMENE INFORMATIE - pag.2
naar pagina 1
naar pagina 2
naar pagina 3

CONCLUSIES (vervolg)

Westertseweg als centrale as tussen twee natuurgebieden

De afgelopen jaren werd door verschillende instanties in stappen gewerkt aan de herindeling van de madelanden langs de Drentsche Aa. Dit gebied is aangewezen als Natura 2000 gebied en het is de bedoeling dat Staatsbosbeheer daar het beheer over gaat voeren. Na uitruil met verschillende partijen, zal een deel van de Besloten venen (eigendom van Buist) daar als natuurgebied op gaan aansluiten. Het is de verwachting dat die herinrichting deze winter zijn beslag krijgt. Daarmee ontstaat een aaneengesloten natuurgebied van Noordlaarderbos-Vijftig Bunder tot aan de Drentsche Aa. Vanaf dat moment is de Westertseweg in feite geen “agrarische gebruiksweg” meer, maar een centrale as tussen twee natuurgebieden.

In de visie van het Natuurplatform zou een dergelijk natuurgebied niet doorkruist moeten worden door autoverkeer, maar vooral bestemd moeten zijn voor wandelaars, fietsers en ruiters. Door deze weg minder toegankelijk te maken voor gemotoriseerd verkeer, of er op zijn minst voor te zorgen dat er geen doorgaand verkeer mogelijk is tussen Noord- en Midlaren, creëer je rust en ruimte die de kwaliteit van het gebied ten goede komt.

Het lijkt ons daarom wenselijk dat Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer deze weg in hun inrichtingsplannen opnemen en er in overleg met de betrokken gemeentes een speciale bestemming aan geven. Een proef met een verkeersbelemmerende maatregel zou daarbij een eerste inleidende stap kunnen zijn, met name nu blijkt dat ook een meerderheid van de bewoners hier voorstander van is.
 

Vee over de Westertseweg

Tijdens een van de voorlichtingsbijeenkomsten werd het idee geopperd om de gebieden van Natuurmonumenten waar nu koeien grazen (Landje van Malle Marie en Vijftig Bunder) over de Westertseweg heen te verbinden met de madelanden bij de Drentsche Aa (eigenaar Staatsbosbeheer). Voordeel zou zijn dat de gebieden meer een natuurlijk geheel kunnen vormen en dat het overstekende vee tevens remmend zou werken op het verkeer.

De enquête wees uit dat een redelijk groot deel van de bewoners weliswaar positief staat tegenover dit idee, maar dat het waarschijnlijk teveel praktische problemen oproept, doordat de aan te leggen veeroosters een belemmering vormen voor ruiters en menwagentjes, die dan niet meer vrij door het gebied kunnen bewegen. Ook wordt als bezwaar genoemd dat bepaalde kwetsbare bermplanten kans lopen te verdwijnen onder invloed van de begrazing.

Door de bank genomen zijn er iets meer voor- dan tegenstanders voor het vrij laten lopen van het vee (46% voor, 41% tegen), de rest heeft geen mening. Het Natuurplatform concludeert hieruit dat er voor dit voorstel op dit moment onvoldoende steun is. We laten het daarom voorlopig rusten.
kaartje van mogelijke vrije oversteek voor vee op de Westert
 
 

Waterpeil

Ook ten aanzien van dit onderwerp lopen de meningen uiteen. Ongeveer 46% van de mensen heeft de indruk dat het waterpeil de laatste jaren inderdaad is gezakt. Enkelen (11%) hebben juist de indruk dat het natter is geworden. Over de oorzaken kan men slechts gissen: waterwinning, ruilverkaveling met te diepe sloten, te snelle waterafvoer. Uit meer deskundige hoek zijn er ook berichten over het doorboren van een grondlaag bij de zandwinning van Roelofs, waardoor er a.h.w. een lek is ontstaan in het watersysteem. Bewoners doen wel suggesties voor verhoging van het waterpeil, maar geven tegelijkertijd aan op dit gebied niet deskundig genoeg te zijn.

De meest belanghebbenden wat betreft vernatting zijn in feite Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, die streven naar een hoger waterpeil in o.a. de Vijftig Bunder, het Noordlaarderbos en de madelanden bij de Drentsche Aa. Het laatste woord is aan het Waterschap, dat een balans zal moeten vinden tussen de wensen tot vernatting en de agrarische belangen, die vaak tegenstrijdig zijn. Het Natuurplatform signaleert in elk geval dat er onder de bewoners belangstelling bestaat voor dit onderwerp en men in principe niet tegen verhoging van het waterpeil is, mits dit zorgvuldig gebeurt.
 
 

Bermbeheer en onderhoud sloten

Bijna de helft van de bewoners (46%) is ontevreden over het onderhoud van de bermen, ruim een derde is tevreden. Voor het schonen van de sloten ligt het percentage tevredenen hoger (59%).
De ontevredenheid bij bewoners blijkt op verschillende gronden te berusten. Een deel van de mensen is ontevreden omdat door de wijze van onderhoud veel wilde planten verdwijnen en sloten soms in de vorstperiode uitgediept worden (wat funest is voor kikkers), een ander deel is ontevreden omdat er naar hun idee te weinig onderhoud gepleegd wordt; de fietspaden raken overgroeid, de bermen verwilderen.

Afgezien van het feit dat mensen verschillende opvattingen kunnen hebben over wat zij verstaan onder goed onderhoud, is het Natuurplatform van mening, dat beide groepen tevreden gesteld zouden kunnen worden, wanneer het onderhoud op meer professionele wijze zou worden aangepakt. Natuurlijk moeten de randen vlak naast een fietspad regelmatig schoon gemaakt worden om het fietspad in goede staat te houden, maar dat hoeft niet strijdig te zijn met een zorgvuldig ecologisch bermbeheer. Wanneer bermen op de juiste tijd gemaaid worden, het zaad kans krijgt te rijpen, insecten en andere kleine dieren niet met grof geweld vermalen worden in machines, die eigenlijk te groot zijn voor hun omgeving, dan zal zich een natuurlijk evenwicht vormen, waarbij brandnetels en andere woekerende planten vanzelf verdwijnen. Juist het verstoren van de grond door freezen, schaven en later weer aanvullen, bevordert de explosieve groei van “verstoringsplanten” als brandnetel en zuring.
 
 

Behoud van biodiversiteit door ecologisch bermbeheer

Het Natuurplatform heeft al enige tijd op haar wensenlijstje staan dat er een werkgroep actief zou moeten worden die op het gebied van berm- en slotenbeheer kennis verzamelt, deskundigen raadpleegt en contact met gemeentes legt over het voeren van een ecologisch bermbeheer. Door tijdgebrek is daar tot nu toe nog onvoldoende aan gedaan. Maar het blijft zeker op onze agenda staan. Nu al het agrarische land tot aan de randen wordt bewerkt, gespoten en met eenzijdige gewascultures ingezaaid, kunnen bermen en sloten een belangrijke rol spelen in het behoud van de biodiversiteit van het oorspronkelijke cultuurlandschap.
zie onze pagina bermbeheer
 

Wilt u reageren op deze conclusies, zich aanmelden voor onze Nieuwsbrief of donateur worden?
Stuur ons dan een mailtje.

mail naar Natuurplatform
       
homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen