homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen
14 september 2008 PROTESTWANDELING NAAR DE BRUG OVER DE DRENTSCHE AA

ZIE OOK HET KRANTENARTIKEL MET DE vooraankondiging van de wandeling

Op zondagochtend 14 sptember 2008 om 11 uur verzamelden zich aan de Westertse weg in Midlaren ruim 40 bewoners uit Noordlaren en Midlaren. Het was een drukte van belang want ruiters, mountainbikers en auto's wurmden zich een weg door de verzamelde bewoners en uiteindelijk zette men zijn auto aan de kant en luisterde mee.

Philippe Boucher uit Midlaren hield een verhaal over de totstandkoming van de plannen voor een doorsteek over de Aa voor fietsers. Het plan heeft jaren gesluimerd en toen het op een voorlichtingsavond van dorpsbelangen werd toegelicht door wethouder Assies was de boodschap dat het om een schelpenpaadje zou gaan en een bruggetje over de Aa, ergen aan de grens van Groningen en Drenthe. Maar voegde hij er aan toe, “het principebesluit voor een verbinding is al genomen en daar valt geen bezwaar meer tegen te maken”. De uitwerking daarvan was dat vrijwel niemand zich er daarna nog mee bemoeid heeft en dat in een later stadium ook de Vereniging Dorpsbelangen weinig bezwaren naar voren heeft gebracht. De paar mensen die in de zomer van 2007 wel bezwaar aantekenden tegen de uitvoeringsplannen werden afgeserveerd, omdat ze geen direct belanghebbende zouden zijn of omdat het grote maatschappelijke belang in dit geval voor ging. In feite betekent dit, dat geen enkele Midlaarder of Noordlaarder met een bezwaar een kans van slagen zou hebben gehad. Inspraak als fopspeen dus.

De uitvoering van dit plan en de omvang van de werken heeft bij zeer veel bewoners van Midlaren en Noordlaren een schok van ontzetting gegeven. Het gevoel van vernieling van iets moois en ongerepts en het vooruitzicht van verloedering door stromen bezoekers, fietsers, wandelaars met honden, mountainbikers, joggers en recreanten die aan de oevers van de Aa neerstrijken.
De status van beschermd beekdal is overruled door het "grote maatschappelijke belang" van een fietsverbinding. Rijk, Provincie en Gemeente hebben een fietsbeleidsplan en streven naar meer fietspaden in een dichter netwerk. Door de Drentse Aa wordt dit fietsnetwerk versnipperd redeneert men en daarom moest er deze oversteek komen. Het is de omgekeerde wereld. Het dal van de Drentse Aa is meerdere malen doorkruist door grote infrastructurele werken zoals de Noord-Willemsvaart, de spoorlijn Groningen-Assen en later de A28 en de N34.
Verontrustend is verder de visie over het dal van de Drentse Aa bij de leden van het Nationaal Beek- en Esdorpen Landschap (NBEL).
De Drentse Aa wordt een product genoemd dat onderbenut is. Er moet meer gebruik gemaakt worden van de mooie natuur door de bewoners van Groningen en Assen. Het gaat om de beleving van de natuur; daarom moet er meer reclame voor gemaakt worden en de toegang moet worden ontsloten door grote parkeerterreinen met informatiezuilen en fiets- en reisgidsen, waar de fietspaden in aan de man gebracht worden.

Vervolgens wandelde de groep naar de zandkop bij het riviertje de Aa, waar Niesco Loeröp iets vertelde over de geschiedenis van het beekdal ter plaatse. Van dit soort zandkoppen langs de Aa zijn er maar twee of drie. Het gebied wordt vooral op drukke dagen in het Noordlaarder bos gebruikt door het wild als schuilplaats. Als de rust weerkeert trekt het wild weer naar het bos in de avond. De dijkjes langs de Aa zijn in de jaren ‘60 tijdens de ruilverkaveling opgehoogd om ten behoeve van de boeren het land te behoeden voor overstroming. Nu dit terrein grotendeels natuurgebied is geworden, zullen deze dijkjes in de toekomst weer afgegraven worden om een nattere biotoop te krijgen. Bij hoogwater kan het land dan onderstromen.

Tenslotte liep de groep door tot op de brug van tropisch hardhout, waar Marianne van Albada een gedicht voorlas (zie: gedicht BRUG). De deelnemers aan de wandeling konden hun handtekening zetten onder een protestbrief aan NBEL en de Gemeente Tynaarlo. Op dat moment verschijnen de eerste nieuwsgierige wandelaars met losse honden en de snelle mountainbikers die over de staalplaten naderbij razen. Voorbodes voor wat zal volgen?

     

 

home voorgesch. 2015 aanzet Natuurplatform  
actueel 2008 2016-2017 aanleg fietspad  
data 2009 2018 paradise lost  
thema's 2010   protestwandeling verslag
contact 2011   inspreken NBEL 15 sept. foto's
links 2012   brief NBEL en Gemeente  
archief 2013   stand van zaken oktober  
nieuwsbrief 2014   handhavingsverzoek LNV