homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen
Gebeurtenissen uit het jaar 2008
     
 
30 augustus 2008 EEN ONAANGENAME VERRASSING  
Terug van vakantie, eind augustus, werden de Midlaarders geconfronteerd met grootscheepse werkzaamheden aan de Westerse weg, ten behoeve van de aanleg van een fietspad over de Drentsche Aa. Het geheel gaf de aanblik alsof er dwars door het weiland een enorme snelweg werd aangelegd. Een groot aantal Midlaarders is geschrokken van de grootschaligheid van deze ingreep, die in volledig contrast staat met de kleinschaligheid van het landschap zelf. Een ingreep, die de sfeer van dit landschap dreigt te verpletteren onder zijn uitstraling. En er werd direct een protestgroep opgericht. AANLEG VAN FIETSPAD PARADISE LOST
14 september 2008 PROTESTWANDELING NAAR DE DRENTSCHE AA (Zie ook het
Dagblad van het Noorden)
Op zondagochtend 14 sptember 2008 om 11 uur verzamelden zich aan de Westertse weg in Midlaren ruim 40 bewoners uit Noordlaren en Midlaren voor een protestwandeling naar de brug in aanleg. Het was een drukte van belang want ruiters, mountainbikers en auto's wurmden zich een weg door de verzamelde bewoners en uiteindelijk zette men zijn auto aan de kant en luisterde mee. VERSLAG WANDELING
FOTO'S
eind oktober 2008 OVERZICHT VAN DE STAND VAN ZAKEN  
Na de protestwandeling op 14 september is een kleine groep actief gebleven om te onderzoeken wat er nog bijgestuurd kon worden aan het rampzalige traject van het fietspad bij Okkenveen. Niet iedereen die onze actie steunt is tegen de fietsverbinding maar wel tegen de plek waar die gemaakt is en de smakeloze inpassing in het landschap. MEER INFO
3 november 2008 INDIENING HANDHAVINGSVERZOEK BIJ HET MINISTERIE VAN LNV
Op 3 november 2008 is er een officieel verzoek ingediend bij de afdeling handhaving van LNV (drs. Tim de Frel) om de gang van zaken bij de aanleg van het fietspad te evalueren.
Vijfendertig inwoners van Midlaren en Noordlaren hebben Philippe Boucher gemachtigd om dit verzoek mede namens hen te doen. Hiermee is duidelijk dat onze klachten een breed draagvlak hebben.
MEER INFO
4 november 2008 OVERLEG WETHOUDER ASSIES MET DORPSBELANGEN  
Op 4 november 2008 vond er een gesprek plaats tussen het bestuur van Dorpsbelangen en wethouder Assies, waar o.a. de gang van zaken rond het fietspad ter sprake zou komen. De Vereniging Dorpsbelangen had ook Philippe Boucher uitgenodigd om bij dit overleg aanwezig te zijn. Assies, als wethouder van cultuur, was echter van mening dat de heer Boucher voor hem geen gesprekspartner was in deze zaak en stelde geen prijs op zijn aanwezigheid. Hij verwees hem naar wethouder Frieling, die de portefeuille bouwzaken behartigt. Het tekent de bereidheid van de Gemeente om openhartig over deze zaak van gedachten te wisselen.
11 november 2008 DE INVLOED VAN DE RECREATIE OP DE NATUUR  
De afgelopen week werden er door RTV-Drenthe opnamen gemaakt in het Drentsche Aa gebied met als thema De invloed van de recreatie op de natuur. Dit resulteerde in een programma, dat een gevariëerd beeld geeft van de verschillende standpunten over dit onderwerp. Sjoerd Boonstra van de Vogeltelgroep Drentse Aa, Henk van 't Land (voorzitter van NBEL), Jans Speulman (recreatie-ondernemer) en Philippe Boucher van de protestgroep Mid- en Noordlaren kregen de gelegenheid om hun mening over dit onderwerpte geven. Ook de visies van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer kwamen aan bod.

NBEL ventileert bij monde van haar voorzitter Henk van het Land opvattingen als: "Je moet keuzes maken." En: "Om het ene stuk natuur te ontzien, moet je het andere openstellen." Maar het eindresultaat is wel, dat de RUST en RUIMTE, die het gebied zo aantrekkelijk maken, door het ontsluiitngsbeleid van NBEL steeds verder wordt aangetast. Zie ook: NATUUR & RECREATIE

12 november 2008 GEDACHTENWISSELING MET STAATSBOSBEHEER TER PLEKKE
Woensdag 12 november tussen 4 uur en half zes 's middags hadden enkele intitiatiefnemers van onze protestgroep een gesprek met Bert Witvoet en Johan Offringa van Staatsbosbeheer op de plek van het fietspad. Ook Dorpsbelangen Midlaren en het IVN-Zuidlaren waren vertegenwoordigd, evenals het NBEL in de persoon van Kees Folkertsma. Staatsbosbeheer is eigenaar van de zandkop langs de Aa en de strook weiland, die de toegang tot die zandkop vormt.
We wandelden vanaf de Westertseweg over het fietspad tot aan de brug en wisselden onderweg ideeën uit over het gekozen tracé en de voor- en nadelen van eventuele alternatieven. Het bleek dat Staatsbosbeheer in feite geen echte voorstander is geweest van de fietsverbinding die het stroomdal doorsnijdt, maar dat ze zich in de loop van de procedure hebben moeten neerleggen bij de wensen van meer op de recreatie gerichte belangengroeperingen binnen het NBEL.
Staatsbosbeheer is degene die zich verzet heeft tegen het oorspronkelijk geplande tracé, dat wat noordelijker door het weiland op de plaats van de brug aankoerste. Vanwege de plannen voor vernatting van dit graslandgebied (de dijkjes zullen in de toekomst verdwijnen) had dit pad op een verhoging moeten worden aangebracht en SBB was tegen een dergelijke nieuwe "kade", die de vochtige graslanden zou doorsnijden en de loop van het water in tijden van overstroming zou belemmeren. Daarom kozen ze voor het huidige traject over de zandkop, met het idee "daar ligt al een dijk en op die manier worden onze plannen voor vernatting niet doorkruist".
Het is jammer dat ze niet in een eerder stadium contact met de omwonenden hebben gezocht, want we denken dat Staatsbosbe
heer zich onvoldoende heeft gerealiseerd wat de gevolgen van het gebruik van het huidige tracé op de omgeving zullen zijn. Ze toonden zich wel ontvankelijk voor het idee dat het goed zou zijn een evaluatieplan op te stellen voor dit gebied. Wat betreft de zandkop als onderdeel van het Belvédèreplan (het realiseren van uitkijkpunten in het Drentsche Aa-gebied) zegden ze toe, voorlopig geen banken of borden te plaatsen die het uitzichtpunt zouden promoten, maar eerst af te wachten hoe de toestand ter plekke zich zou ontwikkelen.

Aa11

Gesprek met
Staatsbosbeheer
bij de Drentsche Aa,
5 uur 's avonds

Aa10

17 november 2008 DE OFFICIELE OPENING VAN HET FIETSPAD  
's Middags om drie uur opende wethouder Johannes Frieling samen met Henk van 't Land (voorzitter van het NBEL) officieel het omstreden fietspad. We maakten met gebrekkige middelen wat filmfragmentjes van deze gebeurtenis. Klik op de tekst hiernaast om het filmpje te zien.
Op de site vande Provincie Drenthe staat de officiele aankondiging met ook de bedragen die voor het geheel zijn uitgegeven. Aan het eind het commentaar van een verontwaardigde zomerhuisjesbewoner uit het Okkenveen.
KLIK VOOR HET FILMPJE

aankondiging op de site van de provincie

17 november 2008 RADIO-INTERVIEW MET DE GEDEPUTEERDE MUNNIKSMA  
Tijdens de fietstocht van de genodigden naar TOEGANGSPOORT NOORD (zie fotootje rechts) werd er een kort interview gehouden met de heer Munniksma, waar onder andere de vraag werd gesteld: "Kan het gebied de stroom bezoekers aan, die met deze ontsluiting in gang wordt gezet?" Antwoord van de heer Munniksma was dat hij dacht dat dit mee zou vallen, omdat hij uit eigen ervaring weet dat mensen vaak neerstrijken aan de rand van het gebied waar ze hun auto geparkeerd hebben.

En dat is nu precies onze zorg: de opgang van het fietspad naar de brug over de Drentsche Aa is zowel aan de kant van het Okkenveen als aan de Westertseweg makkelijk voor auto's bereikbaar, terwijl het dan naar de beek zelf maar vijf minuten lopen is... Als men via een fietstocht vanaf Toegangspoort Noord de zandkop en de brug bij de Drentsche Aa eenmaal ontdekt heeft, rijdt men er een volgende keer direct met de auto naar toe, vrezen wij.
munniksma bij toegangspoort noord
17 november 2008 VERGADERING NBEL IN RESTAURANT "PERRON 3" TE TYNAARLO
Na de opening van het fietspad, fietste het gezelschap door over de brug en langs de Vijftig Bunder, terug naar "Perron 3". Daar vond om 4 uur een vergadering plaats van het Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa, waar Philippe Boucher opnieuw gebruik maakte van het recht om in te spreken namens de groep bezorgde bewoners van Noord- en Midlaren. Zie voor een verslag:
17 november 2008
Voor een overzicht van de actualiteiten van 2009 -----------------------> Naar actualiteiten 2009
    naar top van pagina
home voorgesch. 2015 actualiteiten-2008  
actueel 2008 2016 fietspad Okkenveen  
data 2009 2017 natuur & recreatie  
thema's 2010 2018  
contact 2011 2019
links 2012 2020  
archief 2013 2021 / 2022  
nieuwsbrief 2014