homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen
1 FEBRUARI 2009 NATUURPLATFORM DRENTSCHE AA - Oriënterende bijeenkomst in De Barn, Midlaren

Voorgeschiedenis:
In de afgelopen weken heeft de protestgroep (ontstaan in reactie op de aanleg van het fietspad Okkenveen-Noordlaarderbos) contact gezocht met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, om te onderzoeken in hoeverre een gezamenlijke stellingname zou kunnen bijdragen aan een betere bescherming van de natuurwaarden in het Nationaal Park Drentsche Aa.

Als uitvloeisel hiervan, vond er op 22 januari 2009 een gesprek plaats tussen Henk Dommerholt van Natuurmonumenten en een aantal leden van de protestgroep (tevens lid van Natuurmonumenten). Van de kant van de protestgroep werd waardering uitgesproken over de wijze waarop Natuurmonumenten de omwonenden in de afgelopen periode heeft voorgelicht over haar plannen. Van de kant van Natuurmonumenten werd aangegeven dat ook zij van mening zijn dat de belangen van natuur en landschap in het Nationaal Beek-en Esdorpen Landschap niet erg hoog op de prioriteitenlijst staan.
Uitkomst van dit gesprek was, dat het zinvol lijkt, een netwerk van gemotiveerde mensen op te bouwen, die zich willen inzetten om ook in de planningsfase van de verschillende NBEL-projecten meer invloed uit te oefenen.

De bijeenkomst op 1 februari:
Om te proberen een wat ruimere kring van belangstellenden aan te boren, werden er mailtjes rondgestuurd naar de Verenigingen Dorpsbelangen van een aantal dorpen in de omgeving, die ook binnen het Nationaal Park Drentsche Aa vallen. De tijd voorafgaande aan de bijeenkomst was echter vrij kort en een aantal geïnteresseerden moest daardoor afzeggen. Uiteindelijk was er een opkomst van 14 personen, waaronder 5 kernleden van de protestgroep, 3 vertegenwoordigers van Dorpsbelangen Midlaren, 2 vertegenwoordigers van Dorpsbelangen Taarlo en 4 andere belangstellenden uit Noord- en Midlaren.

Philippe Boucher gaf een eerste uiteenzetting over het doel van deze bijeenkomst: het idee van het oprichten van een soort club van VRIENDEN VAN DE DRENTSCHE AA, die in een vroegtijdig stadium kan opkomen voor natuur en landschap in het Nationaal Park. Daarna werd er gebrainstormd over de vorm die een dergelijke organisatie zou moeten krijgen, langs welke wegen we zouden moeten proberen invloed uit te oefenen e.d.

De Vereniging Dorpsbelangen Midlaren zat vooral op de lijn, dat het onwenselijk was om nog weer een nieuwe organisatie in het leven te roepen. Volgens informatie van wethouder Assies (Ruimtelijke Ordening, Gemeente Tynaarlo) liggen er al plannen om in de toekomst meer overleg te plegen met de buitendorpen, waarin deze ook zouden kunnen meedenken op beslissingsniveau.

De vertegenwoordigers van Dorpsbelangen Taarlo gaven aan, dat zij als Vereniging moesten opkomen voor de belangen van meerdere groeperingen in het dorp en dat ze daarom nooit eenduidig één doel, zoals b.v. het belang van natuur en landschap, konden nastreven.
Deze discussie gaf eigenlijk al aan, wat het probleem is bij een overleg tussen gemeentelijke plannenmakers en bevolking. Er zijn altijd veel tegengestelde belangen, en wanneer je als actiegroep in zo’n overlegorgaan gaat zitten, loop je het risico ingekapseld te worden en je motivatie te verliezen.

Tenslotte vatte een inwoner van Noordlaren het probleem kernachtig samen en sprak daarmee ook het verlossende woord:

  • Behoud je eigen identiteit als actiegroep met één duidelijk doel, anders verzandt het hele initiatief.
  • Zorg dat je vroegtijdig op de hoogte bent van nieuwe plannen
  • Zorg voor een goed netwerk, dat je voorziet van informatie (b.v. via Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten)
  • Hoofddoel moet zijn het NBEL ertoe te bewegen zich als een parkbeheerder te gaan gedragen, en niet als een losse verzameling van belangengroeperingen, zoals nu het geval is.

Dit voorstel werd door de meeste aanwezigen dankbaar omarmd.

En petit comité werd besloten in de toekomst verder te gaan onder de naam:
NATUURPLATFORM DRENTSCHE AA, met als doel het vormen van een grotere groep leden, die het wel en wee van natuur en landschap in het Drentsche Aa gebied na aan het hart ligt. Enkele mensen uit de kerngroep zullen verder onderzoeken wat de beste juridische structuur is voor een dergelijk platform om in de toekomst zonodig ook bezwaarprocedures te kunnen voeren.

     
home voorgesch. oprichting Natuurplatform besluit oprichting
actueel 2008 actualiteiten definitief
data 2009 fietspad Okkenveen  
thema's 2010 Ballooërveld  
contact 2011 Duinweg-beekdal  
links 2012 gastransportleiding NAM  
archief 2013 studiereis New Forest  
nieuwsbrief