BERICHT   logo
 
10 december 2012
 
NATUURPLATFORM DRENTSCHE AA

bekijk dit bericht
in uw browser

Ga naar onze pagina ACTUEEL

Beste nieuwsbrieflezer,

Zoals in onze nieuwsbrief van november al te lezen was, hebben we ons dit jaar als Natuurplatform verdiept in de plannen die er van overheidswege bestaan voor de aanleg van een Transferium bij De Punt. Met dit Tranferium heeft men hoge ambities: op termijn plaats voor 2000 auto's, in De Punt al de mogelijkheid om te kiezen voor 3 verschillende bestemmingen in de stad, snelle frequente verbinding, aansluiting op de regiotram, extra parkeerruimte voor vliegveld Eelde, toegangspoort voor het Nationaal Park Drentsche Aa, vestiging van extra voorzieningen (restaurant, vergaderruimte e.d.) om het geheel rendabel te maken.

'Van Locatie naar Inrichting', rapport van Grontmij en Enno Zuidema Stedebouw
in opdracht van de provincie Drenthe en de gemeente Tynaarlo
Transferium
ontwerpfase
Dit alles heeft eind oktober geresulteerd in een rapport 'VAN LOCATIE NAAR INRICHTING', dat is toegestuurd aan de verantwoordelijke bestuurders. In dit rapport worden drie modellen gepresenteerd voor de mogelijke inrichting van het Transferium, voorzien van adviezen, gebaseerd op de resultaten van de besprekingen in een aantal overlegteams op het gebied van Ruimtelijke vormgeving, Mobiliteit en Exploitatie en de inbreng van leden van een Klankbordgroep. Twee mensen van het Natuurplatform hadden zitting in deze klankbordgroep. Een verslag van dit hele proces en ons commentaar op het eindrapport kunt u vinden op Tansferium pagina 3, van onze site. commentaar Natuurplatform op het eindrapport
Onderzoek uit 2004 naar de haalbaarheid van een faunapassage voor het beekdal Drentsche Aa
naar de overzijde van de A28 en het Noord-Willemskanaal
Onlangs kreeg het Natuurplatform via een medewerker van Natuurmonumenten inzage in een onderzoek uit 2004 naar de haalbaarheid van een ecologische verbinding tussen de twee delen van het beekdal van de Drentsche Aa aan weerszijden van de A28. De beek wordt daar via een duiker onder de weg doorgeleid, waardoor het voor de meeste dierlijke bewoners van het beekdal niet meer mogelijk is de barrière van snelweg + Noord Willemskanaal over te steken. Indertijd beschouwde men dit als een knelpunt dat hoog op de prioriteitenlijst stond. Men wilde vóór 2010 90% van alle knelpunten in de EHS opgelost hebben.
Over Koningsas,
Transferium en de noodzaak van een faunapassage
(Natuurplatform)
Het was indertijd Bleker, die als gedeputeerde van Groningen niet bereid was geld te bestemmen voor het Meerjarenplan Ontsnippering Rijkswegen. De miljoenen euros die via het rijk beschikbaar zouden komen, gingen naar projecten elders. Zonder medewerking van de provincie kwam het Rijksgeld niet los. Later, bij het aantreden van het eerste kabinet Rutte in oktober 2010, was een van Blekers eerste daden als staatssecretaris vervolgens het schrappen van alle Robuuste verbindingszones.
Zo verdween het rapport onder in een kast en ook bij de plannen voor het Transferium bij De Punt werd over de mogelijkheid van een ecologische verbinding voor het beekdal Drentsche Aa niet meer gesproken. Het voorstel van Groninger Landschap en Natuurplatform om bij de natuurontwikkeling in het noordoostelijke kwadrant ook de optie van een onderdoorgang voor dieren mee te nemen, werd niet in het uiteindelijke Transferiumrapport vermeld en wordt daarmee niet doorgegeven aan de verantwoordelijke bestuurders. Het Natuurplatform vindt dit een gemiste kans en heeft nu zelf een stuk opgesteld over de wenselijkheid van het doortrekken van de EHS op die plaats en verwijst daarbij naar de gegevens in het reeds bestaande raport uit 2004. Nu Bleker definitief vertrokken is, zijn er wellicht nieuwe mogelijkheden om dit project alsnog een kans te gunnen. faunapassage
varianten faunapassage
Met vriendelijke groet namens het Natuurplatform Drentsche Aa,
Marianne van Albada
KLIK HIER OM DIT VENSTER TE SLUITEN