NIEUWSBRIEF -2 logo
juni 2022
NATUURPLATFORM DRENTSCHE AA

Beste nieuwsbrieflezer,

Een korte update over de belangrijkste projecten waar we ons mee bezig hebben gehouden in de eerste helft van dit jaar. Dat zijn natuurlijk nog steeds: het Transferium bij De Punt en de (gedeeltelijke) verdubbeling van de N34.

Het contact met de bewonersgroep 'Transferium Nee' zorgde voor mooie camerabeelden van het natuurlijke leven aan de randen van het Noord-Willemskanaal bij De Punt, die overtuigend lieten zien wat er verloren gaat als de Transferiumplannen worden doorgezet. Ook veel bestuurders waren hier gevoelig voor en vroegen zich af, wat nu toch eigenlijk de meerwaarde is van een Transferium op die plek.

De Petitie Transferium Nee, die door de gelijknamige bewonersgroep werd gestart, leverde 2300 handtekeningen op en zal binnenkort door hen worden aangeboden aan de gemeenteraad van Tynaarlo. In deze gemeenteraad is inmiddels geen meerdeerheid meer voor de Transferiumplannen.

Laatste obstakel bij het tegenhouden van het Transferium is De provincie Drenthe, die nog steeds vasthoudt aan haar plannen. De gemeente Tynaarlo heeft inmiddels gevraagd om een nieuw onderzoek naar NUT en NOODZAAK, omdat volgens het nieuwe college van B & W deze nut en noodzaak niet OBJECTIEF en WETENSCHAPPELIJK zijn aangetoond.
• TRANSFERIUM bij DE PUNT - gemeente Tynaarlo is tegen, maar de provincie zet nog door
Het nieuwe coalitie-akkoord van de gemeente Tynaarlo bevat als visie op mobiliteit o.a. de volgende punten:
7. Transferium: De aanleg van een Haarlemmermeeraansluiting in combinatie met een transferium heeft impact op de omliggende natuur. Daarnaast is nut en noodzaak niet objectief en onafhankelijk aangetoond. We willen hier in overleg en samenwerking met de provincie Drenthe verder onderzoek naar laten doen, alvorens een integrale afweging aan de raad over te laten.
8. Daarnaast zijn we voorstander van kleinere hubs langs provinciale wegen, waar ook ov-aansluitingen zijn en goede fietsenstallingen met parkeervoorzieningen.
Zie: Coalitie-akkoord
Gemeente Tynaarlo
Deze oplossing is geheel in lijn met de inzichten van het Natuurplatform
De visie van de Provincie staat verwoord in een brief van 28 september 2021 - enkele citaten:
ln 2015 hebben uw Staten ingestemd met het realiseren van een OV-knooppunt met P+R-voorziening bij De Punt.
Voor het realiseren van de nieuwe toe-en afrit is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Op 12 september 2017 heeft het bevoegd gezag (de gemeenteraad van Tynaarlo) besloten medewerking te verlenen aan het planologisch mogelijk maken van het project. De zienswijzen en overlegreacties hebben geresulteerd in een ontwerpbestemmingsplan dat in 2019 ter inzage heeft gelegen.
Het gaat hier dus nog steeds om het oude plan. De verhoudingen zijn echter wel gewijzigd.
Het 'bevoegd gezag' (voor het wijzigen van het bestemmingsplan) is de gemeente Tynaarlo.

Die is inmiddels van opvatting veranderd en zal dus niet meewerken aan de uitvoering.
ln de afgelopen maanden heeft een niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure plaatsgevonden. Na beoordeling van de inschrijvingen is de opdracht gegund aan Strukton Civiel Noord & Oost BV. lnmiddels is de gunning definitief en zijn de werkzaamheden van het bouwteam begonnen.
ln het eerste kwartaal van 2022 hopen wij de benodigde vergunningen aan te vragen en de bestemmingsplanprocedure te vervolgen. Zie: De brief van
Provinciale Staten
Dit betekent dus dat de uitvoering van de plannen valt of staat met de positie die de Gemeente Tynaarlo zal innemen.
Zie voor meer details en de laatste krantenberichten onze pagina TRANSFERIUM
• TRANSFERIUM NEE  
In onze vorige Nieuwsbrief meldden we al het opstaan van de bewonersgroep 'TRANSFERIUM NEE'.
Inmiddels hebben die met hun acties stevig aan de weg getimmerd en met hun petitie 2300 handtekeningen opgehaald.
Daarom hier nog even alle informatie over deze actiegroep op een rijtje.
Link naar de website in rechter kolom)
WEBSITE
Transferium Nee
RECHTS: Link naar de video met beelden van de dieren die leven rond 'De Punt'

Ook hebben ze hun camera beschikbaar gesteld voor andere locaties. Zo zijn er hieronder enkele links te vinden naar beelden van dassenholen in en rond het Noordlaarderbos.
spandoek
• CAMERABEELDEN VAN EEN DASSENBURCHT  
foto
dassenhol-grensbosje

dassenhol1
dassenhol-Nrdl.bos1
dassenhol1
dassenhol-Nrdl.bos2
dassenhol1
dassenhol-Nrdl.bos3
• BERICHT AAN ONZE DONATEURS    -    VERZOEK OM EEN FINANCIËLE BIJDRAGE
Al het werk van het Natuurplatform wordt op vrijwillige basis gedaan en over het algemeen maken we weinig kosten. Sommige kosten gaan echter altijd door zoals bankkosten, website, reiskosten en soms leges bij bepaalde overheidsprocedures.

Omdat het bezoeken van bepaalde bijeenkomsten, overleggroepen en instanties, evenals het onderhouden van website en mailcontacten toch de nodige kosten met zich meebrengt, stellen we het op prijs als onze donateurs voor de 2e helft van dit jaar weer een klein bedrag zouden willen overmaken.
Alle gegevens over onze Stichting en het banknummer vindt u op onze CONTACTPAGINA
Met vriendelijke groet namens de bestuursleden van het Natuurplatform Drentsche Aa,

Philippe Boucher
Marianne van Albada
Robert Bakker
Erik Bergsma
KLIK HIER OM DIT VENSTER TE SLUITEN