NIEUWSBRIEF -1 logo
januari 2024
NATUURPLATFORM DRENTSCHE AA
  NU HET TRANSFERIUM VAN DE BAAN IS:
Na het afblazen van het Transferium bij De Punt konden we even op adem komen. De jaren daarvoor besloegen een periode van 13 jaar gevuld met het bezoeken van fractievergaderingen van gemeenten en provincie, het schrijven van zienswijzen en vooral het lezen van onderzoeksrapporten, die altijd een beetje naar de opdrachtgevers waren toegeschreven.
Mede dankzij de petitie die de werkgroep 'Transferium Nee' gestart is tegen het Transferium, en die 2300 keer ondertekend werd, was de eindconclusie van gedeputeerde Nelleke Vedelaar (PvdA.) dat het Transferium in Haren de voorkeur had bij omwonenden, en er dus onvoldoende draagvlak was onder de bevolking voor het inrichten van een nieuw Transferium bij De Punt.
Wat zijn de onderwerpen waar we ons als Natuurplatform de komende periode
nog mee bezig houden?
• VERDUBBELING van de N34   en   FLY-OVER  bij de  ROTONDE GIETEN
KLANKBORDGROEP:
Wat op het ogenblik speelt, is de verdubbeling van de N34 tussen Emmen en De Punt, en de fly-over bij de rotonde Gieten. Met name een verdubbeling tussen Emmen en De Punt zou een enorme aanslag betekenen op het landschap van de Hondsrug en de vele Natura 2000 gebieden die daar langs liggen.
Wij bezoeken regelmatig de vergaderingen van klankbordgroep N34 over dit thema. Op de laatste vergadering bleek dat het budget van 90 miljoen voor gedeeltelijke verdubbeling, inclusief aanpak Rotonde Gieten, ontoereikend zal zijn door toekomstige prijsstijgingen. Als eerst de rotonde wordt aangepakt, is er onvoldoende budget over voor het verdubbelen.
DRAAGVLAK en FINANCIEN:
Zoals het er nu voorstaat, is er voldoende draagvlak voor de aanpak van de rotonde Gieten. De verdere verdubbeling lijkt vanwege de kosten daarom voorlopig in de ijskast te zijn beland. Hoewel er zo nu en dan toch weer stukjes in de krant verschijnen waarin van werkgeverszijde gepleit wordt voor verdubbelen, zelfs tot aan Enschede.
VEILIGHEID:
Vanwege de veiligheidsaspecten (een van de belangrijkste argumenten voor het verdubbelen van de N34) hebben wij de verdubbelde N33 Assen-Veendam bekeken op ongelukken. Wat opviel was, dat er na verdubbelen inderdaad nauwelijks meer dodelijke ongelukken zijn, dankzij de middenberm geleider, maar dat er zich opeens meer ongelukken met letsel- en blikschade voordoen.
De oorzaak voor deze toename moet gezocht worden in twee factoren: Er wordt harder gereden en tevens is
er in de auto tegenwoordig allerhande afleiding in de vorm van telefoon, beeldschermpjes en andere apparatuur.
Even te weinig aandacht bij de weg, door onoplettendheid, heeft bij hogere snelheid grotere gevolgen dan bij lagere snelheid. Vandaar dat een verdubbeling van de weg niet noodzakelijkerwijs tot minder ongelukken leidt, zeker wanneer de snelheid hoger is.
Welliswaar is ook op de N33 de toegestane snelheid slechts 100 km, maar de weg oogt als een 'snelweg' en nodigt daardoor uit tot harder rijden. Wat bij politiecontroles ook duidelijk is gebleken.
We vermoeden daarom dat verdubbelen van de N34 niet zal leiden tot minder ongelukken maar eerder tot meer, zeker als men gedeeltelijk gaat verdubbelen, wat tot nu toe het plan was. Want vooral op plekken waar het verkeer moet invoegen blijken zich meer ongelukken voor te doen, mede door misrekening bij het inhalen.

Onze voorkeur blijft daarom uitgaan naar een volgende combinatie van maatregelen:

  • Een verlaging van de snelheid tot 80 km, zonder verbreding van de weg.
  • Een duidelijke scheiding tussen de twee weghelften door een visuele markering met geluidswaarschuwing.
  • Een inhaal verbod op bepaalde trajecten.
• EEN INTERESSANT BOEK OVER ENERGIE EN KLIMAAT
Verder wilen we iedereen attent maken op een uiterst interessant boek van een Franse Ingenieur over energie en klimaat. Jean Marc Jancovici bestudeert al 20 jaar het gebruik van energie in onze moderne maatschappij. Hij schrijft daar veel over, geeft talloze lezingen (in het Frans) en is inmiddels gewaardeerd adviseur van de Franse regering op deze thema’s. Hij deelt zijn inzichten o.a. met een Amerikaanse vakgenoot, Nate Hagens, in het Engels en voor niet Frans-sprekenden geeft dat een goed inzicht in deze kwestie. Tot onze verrassing bleek onlangs, dat zijn werk ook in het nederlands in stripvorm is uitgegeven.
Hieronder een impressie van enkele pagina's uit het boek.
foto
foto foto foto foto foto foto foto foto foto
• BERICHT AAN ONZE DONATEURS    -    VERZOEK OM EEN FINANCIËLE BIJDRAGE
Al het werk van het Natuurplatform wordt op vrijwillige basis gedaan en over het algemeen maken we weinig kosten. Sommige kosten gaan echter altijd door zoals bankkosten, website, reiskosten en soms leges bij bepaalde overheidsprocedures.

Omdat het bezoeken van bepaalde bijeenkomsten, overleggroepen en instanties, evenals het onderhouden van website en mailcontacten toch de nodige kosten met zich meebrengt, stellen we het op prijs als onze donateurs in het begin van dit nieuwe jaar weer een klein bedrag zouden willen overmaken.
Onze financiële overzichten kunt u vinden achter de link rechts. financiële overzichten
Alle gegevens over onze Stichting en het banknummer vindt u op onze CONTACTPAGINA
Met vriendelijke groet namens de bestuursleden van het Natuurplatform Drentsche Aa,
Philippe Boucher
Marianne van Albada
Robert Bakker
Erik Bergsma
KLIK HIER
OM DIT VENSTER
TE SLUITEN