ONTSNIPPERING VAN DE A28 d.m.v. een aantal Faunapassages
Overzicht van ontwikkelingen betreffende dit onderwerp in de periode 2011-2016
De meest recente gebeurtenissen staan boven aan naar faunapassages 2014-2015
       
30-11-2016 AANBIEDING RAPPORT ONTSNIPPERING A28 aan de gedeputeerden van Groningen en Drenthe
Langs de snelwegen in Nederland verongelukken voortdurend dieren, waaronder ook beschermde soorten als dassen, bevers en otters. Het Otter-arrest in 2014, een rechterlijke uitspraak, uitgelokt door de vereniging Das en Boom bracht helderheid over de verantwoordelijkheid van de Staat, waardoor de overheid gedwongen werd een aantal knelpunten in Nederland aan te pakken. Het laatste gedeelte van de A28 dat de loop van de Drentsche Aa volgt, bleef toen echter buiten beschouwing, als zijnde niet urgent. das&boom
'otterarrest'
Toch verongelukken ook hier regelmatig dieren, terwijl de terreinen aan weerszijden van de A28 juist zijn ingericht als ecologische verbindingszone tussen natuurgebieden in Drenthe, Groningen en Friesland. Die verbinding wordt echter nog steeds doorsneden door een onneembare barrière, de A28 (met betonnen middenberm) en het Noord-Willemskanaal. Zo werd er op dinsdag 18 oktober j.l. weer een dode otter gevonden op de A28 ter hoogte van Sassenhein, een mannelijk exemplaar, 108 cm lang en 12 kilo. Het tweede slachtoffer van dit jaar, en volgens de gegevens sinds 2012 het vijfde op dit traject (A28 tussen De Punt en Julianaplein).
das&boom
dode otter
In 2015 heeft het Natuurplatform het initiatief genomen verschillende partijen bij elkaar te brengen om tot actie over te gaan. De start was een ronde langs alle betrokken natuurorganisaties en terreinbeheerders zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Groninger Landschap, Stichting de Onlanden, Rijkswaterstaat en andere. Later volgde nog een inventarisatie van mogelijkheden langs het hele traject van De Punt tot aan de stad Groningen samen met een deskundige van Rijkswaterstaat.
In de politiek is het thema toen opgepikt door Groen Links, dat in het college-akkoord van de Provincie Groningen het thema faunapassages had opgenomen, met de toevoeging positief te staan tegenover initiatieven vanuit de samenleving. Daarop zijn contacten gelegd met de gedeputeerde Staghouwer van Groningen en Jumelet van Drenthe, die natuur in hun portefeuille hadden.
De Provincie Groningen heeft daarop het voortouw genomen, in de persoon van Brigitte van Berkel, en een brede werkgroep ingesteld van de betrokken organisaties. Het adviesbureau Sweco werd in de arm genomen om een plan te ontwikkelen voor diverse doorgangen voor dieren. Na een jaar werk van het adviesbureau en de leden van de werkgroep, om de mogelijkheden voor natte en droge fauna passages voor dieren onder de A28 te inventariseren en vorm te geven, op het traject tussen De Punt en de stad Groningen, is deze fase van het project nu afgerond met een uitgebreid eindrapport, waarin de verschillende voorstellen en mogelijkheden zijn uitgewerkt. Daarnaast is er een korte samenvatting beschikbaar als richtlijn voor de bestuurders.
Provincie Groningen
30 nov. 2016

Faunatunnels optie
voor veilige oversteek dieren op A28 en A7

das&boom
inrichtingsplan
samenvatting
Op 30 november mocht Philippe Boucher (Natuurplatform Drentsche Aa) als initiatiefnemer van dit project een praatje houden bij de uitreiking van de eerste drie exemplaren van het eindrapport aan de betrokken gedeputeerden van Groningen en Drenthe en de directeur van Rijkswaterstaat Noord, mevrouw Klinkhammer.
Later volgden nog twee presentaties van Groninger Landschap door Michel Krol en stichting de Onlanden over de ontwikkelingen van bever en otter kolonies in de aanliggende natuurgebieden met prachtige filmpjes gemaakt met wild camera's. Nu volgt nog een zoektocht naar geld en daarna aanbesteding en realisatie van de ontworpen doorgangen. Dit zal nog zeker een jaar in beslag nemen.
das&boom
aanbieding eindrapport
11-05-2016 ONTSNIPPERING van de A28 - Bericht van de provincie Groningen
Onderzoek naar Faunavoorzieningen A28
Tussen Groningen en De Punt scheiden de A28 en het Noord-Willemskanaal de natuurgebieden ten oosten en westen van de weg en het water. Het gaat om grote aaneengesloten leefgebieden van vissen, water-, moeras- en landdieren. Een eerder plan om de barrièrewerking van de A28 voor dieren op te heffen is gestrand doordat een vorig kabinet de financiële middelen schrapte.
De gedeputeerden voor natuur van Groningen en Drenthe en Rijkswaterstaat hebben afgesproken een inrichtingsplan op te stellen om de verbinding tussen de leefgebieden voor dieren te verbeteren en aanrijdingen met dieren te verminderen. De noodzaak daarvoor is de afgelopen decennia toegenomen vanwege de voortgaande inrichting van de Ecologische Hoofdstructuur. Er hebben zich daardoor meer diersoorten gevestigd die zich in en tussen natuurgebieden willen verplaatsen. Dit geldt bijvoorbeeld voor Europees beschermde soorten zoals otter, bever, waterspitsmuis en das, maar ook voor andere dieren zoals bijvoorbeeld beekvissen die via de Drentsche Aa stroomopwaarts willen zwemmen.
collage
Trekker van het plan is de provincie Groningen. De planvoorbereiding wordt begeleid door medewerkers van de provincie Drenthe, Rijkswaterstaat, Waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, gemeenten Haren, Groningen en Tynaarlo, Natuurmonumenten, Groninger Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurplatform Drentsche Aa en Natuur- en Milieufederatie Groningen. Ingenieursbureau Sweco (voorheen Grontmij) is bezig een inrichtingsplan met kostenraming op te stellen. Ook wordt een onderhouds- en beheerplan gemaakt en wordt omschreven waaraan de faunavoorzieningen moeten voldoen.
Inrichtingsplan
Het doel van het inrichtingsplan is om faunavoorzieningen te maken op de plek waar uitwisseling van soorten gewenst is en om aanrijding van dieren zoveel mogelijk te beperken. De faunavoorzieningen worden ontworpen voor doelsoorten van water en moeras zoals onder andere rivierprik, winde, macrofauna (in het water levende insecten), otter, bever, waterspitsmuis, dwergmuis, ringslang, heikikker, beekrombout, groene glazenmaker, bruine vuurvlinder, zilveren maan en plantenzaden van water en moerassen, en voor doelsoorten van land zoals das, ree, egel, marterachtigen, kleine zoogdieren en vleermuizen.
Planning
De planning is, dat eind juni het inrichtingsplan wordt afgerond.
Daarna gaan de betrokken partijen overleggen over de volgorde
van de maatregelen en de financiering ervan.
Nadere info: provincie Groningen,
mevr. Brigitte van Berkel,
tel. 050-3164387
b.m.van.berkel@provinciegroningen.nl
kaartje
06-10-2015 Startbijeenkomst onderzoek ontsnippering A28 Agenda startbijeenkomst
Op 6 oktober vond in het provinciehuis in Groningen de startbijeenkomst plaats van een onderzoek naar ontsnippering. Het persbericht over deze bijeenkomst werd door de pers gretig opgepikt en verscheen o.a. op RTV-Noord, in het Dagblad van het Noorden en op Natuurnet. concept onderzoeksopdracht
06-08-2015 Projectplan onderzoek ontsnippering Groningen-Zuid - De Punt Projectplan Provincie Groningen
Al deze inspanningen en het contact met de verantwoordelijke ambtenaren bij de provincie Groningen resulteerden uiteindelijk in een initiatief van de provincie Groningen om een onderzoek te starten naar de ontsnippering van de A28 tussen Groningen-Zuid en De Punt. Doel is een oplossing te vinden in "afgeslankte vorm".
eigendommen natuurorganisaties Actieplan Natuurplatform
haalbaarheids
studie RWS
schetsontwerp behorend bij haalbaarheids
studie RWS
De in 2005 gepubliceerde haalbaarheids studie van Rijkswaterstaat naar een faunapassage, die erg ambitieus en duur was, wordt als bestaande informatie meegenomen, evenals het Actieplan van het Natuurplatform en nog door de natuurorganisaties aan te leveren gegevens over soorten die leven in het gebied.
21-05-2015 Brief van Natuurplatform aan de verantwoordelijke gedeputeerden van de provincies Groningen en Drenthe lees de brief van het Natuurplatform
Na gesprekken door vertegenwoordigers van het Natuurplatform met een groot aantal natuurbeheerders die verantwoordelijk zijn voor het gebied tussen Groningen en De Punt, is er een brief opgesteld voor de gedeputeerden van beide provincies. Groningen bleek in haar Collegeakkoord de doelstelling te hebben opgenomen dat ze de knelpunten ten aanzien van de faunapassages wil oplossen en daarbij ook meer ruimte wil geven voor het oppakken van initiatieven vanuit de samenleving.
Hierboven een link naar de brief voor de provincie Groningen. Drenthe ontving een vergelijkbare brief.
12-05-2015 Natuurplatform - Doorsnijding van het beekdal door A28 in diagonale richting
pleit voor meerdere ecologische doorgangen op verschillende plaatsen.
Diagonale doorsnijding beekdal
Doordat de A28 het beekdal van de Drentsche Aa in diagonale richting doorsnijdt, is er over een zone van meerdere kilometers een verstoring van het ecosysteem. Het is de vraag of één enkele Oost-West verbinding voldoende resultaat oplevert. Een oud-medewerker van Rijkswaterstaat adviseerde ons vooral ook te kijken naar de mogelijkheid van meerdere oplossingen voor natte, droge, brede of smalle doorgangen over de hele zone tussen De Punt en Haren.
De ideeën die we op die manier opdeden in de gesprekken met alle verschillende instanties, kristalliseerden zich tenslotte uit in een "Actieplan", dat we bij de provincie Groningen neerlegden en dat dankbaar ontvangen werd als een bijdrage aan de fase van onderzoek die men nu in zou gaan om te zien of het realiseren van een faunapassage op de een of andere manier haalbaar zou zijn.
14-02-2015 Kees Boele Natuurlijk - in Harener weekblad - "road pizza's van bever en otter" Kees Boele in
Harener weekblad
Vanuit het Natuurplatform werden in 2014 meerder pogingen ondernomen om de zaak rond de ontbrekende faunapassage bij de A28 onder de aandacht te brengen; alle vrijwel zonder resultaat. We vroegen Kees Boele, bioloog, natuurliefhebber, wereldreiziger, tekstschrijver en nog veel meer, die regelmatig kritische stukjes schrijft voor het Harener weekblad, of hij van zijn kant niet weer eens een poging wilde wagen het onderwerp in de schijnwerpers te zetten. En we vonden hem bereid zijn pen ter hand te nemen.
13-01-2015 Antwoord staatssecretaris - Alleen de meest urgente knelpunten worden opgelost Antwoord van de staatssecretaris
Het antwoord van de staatssecretaris luidt in het kort als volgt:
"Voorlopig worden door Rijk en Provincies alleen de zeven meest urgente verkeersknelpunten opgelost, die in de uitspraak van het Hof zijn genoemd: Behalve deze zeven meest urgente knelpunten zijn er nog 14 andere knelpunten benoemd, die uiterlijk voor 1 mei 2017 moeten zijn opgelost. Het aanpassen van de A28 ten behoeve van het oversteken van zoogdieren behoort niet tot één van de zeven actuele knelpunten en is ook niet door het Hof als urgent knelpunt benoemd dat uiterlijk 1 mei moet zijn opgelost."

Met andere woorden: Kennelijk moet eerst de rechter bepalen of iets urgent is of niet. Anders onderneemt het Rijk geen actie.
11-11-2014 De A28 moet veiliger zijn voor dieren (Persbericht van Groninger Landschap) Persbericht
Groninger Landschap
Acht Groningse natuurorganisaties, waaronder Het Groninger Landschap, hebben een brandbrief geschreven aan verantwoordelijke minister Schultz van Haegen voor een veilige oversteek voor dieren op de A28. Deze dringende oproep is gedaan omdat het stuk van de A28 tussen Groningen–Zuid en De Punt voor dieren een onneembare barrière vormt, bestaande uit een betonnen plaat als middenberm. Nog in mei 2014 werd op de A28 een otter aangereden, een van de twee otters die in de Onlanden waren gesignaleerd.
brief natuur-organisaties
aan de minister
Juist vorige week heeft de rechtbank in Den Haag een uitspraak gedaan dat de Staat een verantwoordelijkheid heeft om de otter toekomstperspectief te bieden in Nederland.
Ook een bever en een boommarter vonden op de snelweg hun einde, naast meer algemene zoogdieren als ree, das, haas, steenmarter en bunzing.
Dagblad vh Noorden: "Zelfs een muis komt er niet over"
Wanneer geprobeerd wordt een dergelijk project weer op de agenda te krijgen, blijkt steeds opnieuw dat Nederland is opgedeeld in instanties, provincies en gemeenten, die elk hun eigen programma en eigen geldpot hebben en die ondanks het bestaan van een Regio Groningen-Assen weinig geneigd zijn dit soort problemen gezamenlijk op te lossen. Misschien dat deze stap om de minister zelf ter verantwoording te roepen meer oplevert? We hopen het van harte. Lees ook het stuk in het Dagblad van het Noorden via de link hiernaast. NOS:
uitspraak rechter
10-10-2014 Brief Natuurplatform aan gedeputeerde Munniksma over mogelijkheid voor faunapassage onder de A28
Op 1 oktober zonden we een brief aan gedeputeerde Munniksma, waarin we meedeelden dat we met twee deskundigen van het Groninger Landschap de situatie rond De Punt in het veld hadden bekeken en dat die wel mogelijkheden zagen voor de aanleg van een niet al te dure ecologische onderdoorgang onder de A28, mogelijk in combinatie met de daar geplande nieuwe oprit.
Ons voorstel aan gedeputeerde Munniksma om een keer samen met het Groninger Landschap ter plekke te gaan kijken naar de mogelijkheid voor zo'n doorgang bij De Punt, werd beantwoord door Akke Kooij van het provinciale team Natuur en Water. Haar antwoord bevatte de volgende punten:
  • Groningse en Drentse deskundigen hebben in het verleden (en ook recentelijk, naar aanleiding van de ontwikkelingen in het gebied) een ecologische doorgang op de door u beschreven plaats bekeken. Ze zijn van mening dat een eco-doorgang op deze plaats wel enigszins helpt, maar slechts voor enkele doelsoorten, en dat dit dus niet de ideale oplossing is voor het knelpunt.

  • De aanleg van zo'n doorgang "meenemen" tijdens een gepland infrastructureel project (zoals de aanleg van een oprit) is dan inderdaad een optie, mits de extra kosten in verhouding staan tot het rendement van de ingreep. De beslissing over de aanleg van die oprit wordt volgend jaar verwacht.

  • Wij schatten de kosten voor het gestuurd boren van een buis onder de A28 op enkele tonnen tot een miljoen. Dat is dan nog zonder inrichting en met de aanname dat een buis onder de aan te leggen oprit binnen dit werk gefinancierd kan worden. Aanpassing van de omgeving tbv het functioneren van de ecodoorgang is dan nog niet meegerekend. Beide provincies hebben geen bestaand budget hiervoor. Voor bescheiden bedragen is er soms wat te bedenken, maar we hebben het hier over een aanzienlijk bedrag. Als er een budget gezocht gaat worden, heeft de oplossing van het knelpunt Drentsche Aa-A28 prioriteit.

  • Het steeds uitblijven van een oplossing voor dit knelpunt GR4 (zie MJPO) zit beide provincies ook hoog. Op dit moment speelt er (onder andere in het kader van de nieuwe natuurwet en het zgn Ottervonnis) landelijk op bestuurlijk niveau een discussie over de verantwoordelijkheid voor het Soortenbeleid, waaronder dit soort oplossingen voor knelpunten bij wegen valt. Wie is verantwoordelijk in het geval van doodgereden beschermde soorten? Is dat EZ, de provincies of de wegbeheerder? Voordat daarover beslissingen zijn genomen, die aanhaken bij de natuurwet of het ottervonnis, zullen provincies én RWS niet snel zelf projecten uitwerken en financieren die hiermee te maken hebben. 

  • We gaan er van uit dat een faunabuis onder de weg als opzichzelf staande maatregel, wat betreft ecologisch rendement laag scoort. De globale inschatting van kosten versus ecologische winst, viel op basisl van het oordeel van onze deskundigen zeer negatief uit en vormt geen aanleiding om een verdere studie uit te voeren. In uw bericht geeft u aan dat de door u geraadpleegde deskundigen wel een oplossing zien. De ecologische en technische onderbouwing, en een globale begroting heeft u niet meegezonden. Een gesprek met gedeputeerde Munniksma is dus op dit moment niet zinvol.
Als Natuuurplatform brengt dit alles ons tot het volgende inzicht: In feite betekent dit antwoord een pat-stelling: De natuurorganisaties zijn doordrongen van het feit dat er iets gebeuren moet. De provincies willen ook graag dat er iets gebeurt. Ook Rijks waterstaat vindt dat in feite. RWS was ook degene die in 2004 opdracht gaf voor een eerste onderzoek naar een faunapassage. Het voornaamste probleem is de financiering. Maar nergens is daarvoor een budget gereserveerd. (Verdampt tijdens de periode-Bleker?) De enige mogelijkheid om hier beweging in te krijgen is de Pers, of de politiek.
16-05-2014 Betonnen muur A28 eist zoveelste onnodige slachtoffer site Groninger Landschap
Afgelopen dinsdag werd één van de zeldzame otters die de Provincie Groningen rijk is, doodgereden op de A28 tussen Haren en Groningen. Een paar jaar geleden werd op deze snelweg ook al een bever doodgereden en vrijwel dagelijks verongelukken er meer algemene zoogdieren als ree, das, steenmarter en bunzing.
Het Groninger Landschap en Natuurmonumenten pleiten al jaren voor het oplossen van deze barrière. Vooral toen Rijkswaterstaat besloot een betonnen muur in de middenberm te zetten, werd het voor dieren vrijwel onmogelijk om hier over te steken. Twee jaar terug is er met beperkte middelen op de grootste knelpunten een raster gezet, maar om echt effectief te zijn, zou dit moeten over de gehele lengte van het tracé waar de betonnen muur in de middenberm staat. De organisaties vinden het onbegrijpelijk dat er tussen de natuurgebieden met internationale allure als het Zuidlaardermeer, Drentse Aa-dal en De Onlanden nog steeds geen fatsoenlijke oversteekmogelijkheid is gerealiseerd. De natuurorganisaties doen dan ook met klem een beroep op Rijkswaterstaat en de Provincie Groningen om op te houden met praten, maar tot realisatie over te gaan.
15-04-2014 Natuurplatform en Groninger Landschap verkennen de mogelijkheden voor een faunapassage onder de A28
Als Natuurplatform houden we ons al enige tijd bezig met de vraag of een faunapassage onder de A28 mogelijk ingepast kan worden in de plannen voor een transferium bij De Punt. Op dit moment ligt de verantwoordelijkheid voor de aanleg van die passage bij de provincie Groningen en het in 2004 uitgevoerde onderzoek ging uit van de meest ideale locatie voor zo'n passage: de plaats waar snelweg en Noord-Willemskanaal het verst van elkaar verwijderd liggen. Dat was een mooi ontwerp, maar in uitvoering erg duur.
faunapassage1 faunapasaage2
Half april hebben we Michel Krol en Alwin Hut van het Groninger Landschap gevraagd om samen met ons het gebied te verkennen. Daarbij kwamen we gezamenlijk tot de conclusie dat in het zogenoemde 'Noordelijke kwadrant', waar in het Transferiumplan nieuwe natuur is voorzien, heel goed mogelijkheden zijn om een eenvoudige onderdoorgang onder de A28 te realiseren, door halverwege dit kwadrant in het verlengde van een reeds bestaande sloot een tunnel te boren onder de A28 door. Bij het transferium in Haren is deze techniek ook toegepast om voetgangers de gelegenheid te bieden de andere kant van de A28 te bereiken. Wat voor voetgangers kan, moet toch ook voor reeën, dassen, bevers en otters mogelijk zijn... faunapassage1
04-02-2013 Inspraak in de vergadering van het Overlegorgaan van het Nationaal Park over faunapassage De Punt
Op de vergadering van het Overlegorgaan hebben we als Natuurplatform aandacht gevraagd voor het ontbreken van een goede ecologische verbinding in het beekdal van de Drentsche Aa even ten noorden van De Punt. In haar Bioplan zegt het Nationaal Park de ontsnippering van de natuur als een belangrijk onderdeel te beschouwen van haar beleid. Het opnieuw op de agenda zetten van de ontbrekende faunapassage lijkt ons daarom een kerntaak voor het Overlegorgaan.
06-12-2012 Rapport uit 2004 over mogelijkheid van ecologische verbinding over de A28 voor beekdal Drentsche Aa
Onlangs kreeg het Natuurplatform via een medewerker van Natuurmonumenten inzage in een onderzoek uit 2004 naar de haalbaarheid van een ecologische verbinding tussen de twee delen van het beekdal van de Drentsche Aa aan weerszijden van de A28. De beek wordt daar via een duiker onder de weg doorgeleid, waardoor het voor de meeste dierlijke bewoners van het beekdal niet meer mogelijk is de barrière van snelweg + Noord Willemskanaal over te steken. Indertijd beschouwde men dit als een knelpunt dat hoog op de prioriteitenlijst stond. Men wilde vóór 2010 90% van alle knelpunten in de EHS opgelost hebben.

Over Koningsas,
Transferium en de noodzaak van een faunapassage
(Natuurplatform)

Het was indertijd Bleker, die als gedeputeerde van Groningen niet bereid was geld te bestemmen voor het Meerjarenplan Ontsnippering Rijkswegen. De miljoenen euros die via het rijk beschikbaar zouden komen, gingen naar projecten elders. Zonder medewerking van de provincie kwam het Rijksgeld niet los. Later, bij het aantreden van het eerste kabinet Rutte in oktober 2010, was een van Blekers eerste daden als staatssecretaris vervolgens het schrappen van alle Robuuste verbindingszones.
Zo verdween het rapport onder in een kast en ook bij de plannen voor het Transferium bij De Punt werd over de mogelijkheid van een ecologische verbinding voor het beekdal Drentsche Aa niet meer gesproken. Het voorstel van Groninger Landschap en Natuurplatform om bij de natuurontwikkeling in het noordoostelijke kwadrant ook de optie van een onderdoorgang voor dieren mee te nemen, werd niet in het uiteindelijke Transferiumrapport vermeld en wordt daarmee niet doorgegeven aan de verantwoordelijke bestuurders. Het Natuurplatform vindt dit een gemiste kans en heeft nu zelf een stuk opgesteld over de wenselijkheid van het doortrekken van de EHS op die plaats en verwijst daarbij naar de gegevens in het reeds bestaande raport uit 2004. Nu Bleker definitief vertrokken is, zijn er wellicht nieuwe mogelijkheden om dit project alsnog een kans te gunnen. faunapassage
varianten
faunapassage
26-05-2012 "Bever is niet uitgezet om van het wegdek te schrapen" Artikel Dagblad vh Noorden
Dieren als bever en otter in het Drentsche Aa gebied ontmoeten in hun zoektocht naar een eigen territorium en andere soortgenoten de barrière van de A28 en proberen die over te steken. Halverwege het asfalt stuiten ze vervolgens op de massieve betonnen wand, die beide rijrichtingen over een lengte van kilometers scheidt. "The highway to hell" noemt Alwin Hut van de Stichting Groninger Landschap de weg.
Sinds 2008 zijn er in totaal 22 bevers uitgezet. De jongen gaan na twee jaar aan het zwerven, op zoek naar een eigen territorium en ontmoeten daarbij de A28 op hun pad, met rampzalige gevolgen. De natuurgebieden aan de andere kant, het Paterswoldse meer en de Onlanden, zijn onbereikbaar.
Bij de meest kritische overgangen langs de A28 worden deze zomer nu gaasrasters geplaatst om te voorkomen dat de bever de snelweg op kan. Maar veel meer wegen vormen een gevaar. Volgens de beheerders - Groninger Landschap, Drents Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer - is er veel meer nodig. Zij pleiten al jaren voor grote faunatunnels die niet alleen bevers, maar ook otters, marterachtigen en vele andere dieren een veilige doorgang verlenen tussen natuurgebieden.
12-12-2011 Maatregelen voor veiliger oversteek bevers (bericht van het Groninger Landschap)
Kropswolde: Bij de brug tussen de natuurgebieden Leinewijk en Wolfsbarge in Kropswolde is vorige week een raster geplaatst, dat moet voorkomen dat bevers vanuit het vaartje de weg op kunnen kruipen. Deze voorziening is met voorrang aangebracht, omdat er in de buurt van het vaartje een hele familie bever huist.
Leinewijk
Verkeersslachtoffers: Behalve bovengenoemde brug in Kropswolde zijn er in het grensgebied tussen Groningen en Drenthe nog meer knelpunten, die op korte termijn een oplossing behoeven. In de afgelopen anderhalf jaar zijn in Groningen en Drenthe vier bevers gedood door het verkeer. Het zijn voornamelijk jonge dieren met weinig ervaring, op zoek naar een eigen territorium, die de meeste risico's lopen. Deze zijn eerder geneigd het water te verlaten en ook eens even boven op het talud te kijken.
Nu de bevers die in het Hunzedal zijn uitgezet, ook naar het Drentsche Aa gebied zijn overgestoken en er bovendien sterke aanwijzingen zijn, dat er in de Drentsche Aa ook een otter huist, voelt het Groninger Landschap zich verplicht om deze zoogdieren een veilige doorgang te geven. otter
Knelpunten in de leefomgeving van bever en otter in de kop van Drenthe, op de grens met Groningen:
Twee belangrijke schakels tussen de natuurgebieden ten oosten en westen van de A28, zijn de waterlopen onder de snelweg door ter hoogte van Glimmen en de Witte Molen. Het zijn de enige twee mogelijkheden voor bevers en otters om de A28 te passeren.
De onderdoorgangen zijn daar echter niet voor gemaakt. In één van de doorgangen zit een kantelstuw waarvan gebleken is dat die een obstakel vormt voor bevers. Omdat het talud en de oevers bij beide onderdoorgangen voor het dier wel goed toegankelijk zijn, worden de dieren hier gemakkelijk verleid om aan land gaan en kunnen zo onbedoeld op de snelweg terecht komen. Elke kans op oversteken is echter bij voorbaat uitgesloten vanwege de betonnen vangrail van 1.30m hoog in het midden van de snelweg. Vorig jaar werd daardoor al een bever op de A28 doodgereden. Er is nergens een structuur aanwezig, die naar een goede route onder de snelweg door leidt. Een prachtig plan van de Provincie Groningen om van deze twee waterpassages vanaf Glimmen naar de polder Lappenvoort en de polder het Oostland, een robuuste verbindingszone te maken, heeft het niet gehaald.
Toch zijn robuuste verbindingszones van cruciaal belang voor de bevers. Vooral omdat deze populatie bevers, de enige in Noord Nederland, nog erg kwetsbaar is. In overleg met het Waterschap en Rijkswaterstaat gaat het Groninger Landschap nu een aantal praktische aanpassingen doen om dit probleem enigszins te verminderen. Voorlopig wordt gedacht aan het plaatsen van 1500 meter begeleidend raster en 85 meter looprichel bevestigd in de duikers. Daarnaast wil de stichting met de provincie praten over het nemen van maatregelen als er gewerkt wordt aan bruggen bij natuurgebieden, om zo te voorkomen dat rondtrekkende bevers en otters per ongeluk op de weg terecht komen, zoals de bever die onlangs bij De Punt werd doodgereden, toen men daar bezig was met werkzaamheden aan de brug d.m.v. pontons.
Het Groninger Landschap ziet in het aanbrengen van rasters slechts als een tijdelijke oplossing.
Het beste is om een permanente natuurvriendelijke onderdoorgang te maken.

     
       
home ruimtelijke ordening Natura 2000 2010-2013
actueel natuurbeheer EHS - NNN 2014-2015
data natuur en recreatie Faunapassages passage - A28
thema's informatiepagina's bermbeheer  
contact projecten Nat.plf boeren & natuur  
links dia-presentaties    
archief KAARTEN    
nieuwsbrief    
homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen

In