NIEUWSBRIEF -2 logo
september 2019
NATUURPLATFORM DRENTSCHE AA

Beste nieuwsbrieflezer,

Ons belangrijkste aandachtpunt van dit jaar was opnieuw Het Transfeirum bij De Punt.

De Gemeente Tynaarlo heeft het nieuwe bestemmingsplan inmiddels ter inzage gelegd en wij als Natuurplarform
(en met ons vele anderen) hebben daarop een zienswijze ingediend.
 • TRANSFERIUM BIJ DE PUNT    -    OVERZICHT VAN DE LAATSTE GEBEURTENISSEN
 • 4 juni 2019 - Ontwerp bestemmingsplan ligt 6 wkn ter inzage.
  Een samenvatting van de aankondiging door de Gemeente:
  1. Aanleg Transferium in oksel bestaande afrit oostzijde A28
   - parkeevoorziening 200 auto's - uit te breiden tot 500
   - Stalling voor 50 fietsen - naar behoefte uit te breiden
  2. Reconstructie westzijde A28
   - nieuwe afrit vanuit Groningen tot op Groningerstraat
   - aanleg rotonde op Groningerstraat aan westzijde A28
   - bij rotonde Gron.straat nieuwe oprit richting Emmen
   - bestaande op- en afritten aan westzijden vervallen
   - verlenging van kades langs het Nrd-Willemskanaal
  3. Nieuwe oprit richting Groningen aan N-O zijde A28
   - oude afrit aan noord-oostzijde verdwijnt
   - daar komt plaats vrij voor aanleg van het transferium
   - aanleg extra rotonde voor toegang tot transferium
   - aanleg 'bypass' die buitenom aansluit op Gron.straat
  4. Aanleg faunapassage aan N-zijde onder op- en afrit
   - een bestaande watertransportleiding wordt verlegd
  foto
  Ontwerp transferium
  foto Plangebied
  geprojecteerd
  op huidige situatie
  De percelen die gelegen zijn in de noord-oosthoek van het plangebied (nu weilanden), worden aangeduid met 'wetgevingszone – verwezenlijking in de naaste toekomst'.
  De eventueel benodigde omgevingsvergunning voor deze percelen kan pas in een later stadium worden aangevraagd.
  De samenvatting van de 17 bezwaarpunten uit onze zienswijze van mei 2018 wordt door de gemeente becommentariëerd in een Nota van beantwoording inspraak- en overlegreactieswaarin ook de andere indieners antwoord krijgen op hun bezwaren. Eigenlijk komt het er op neer, dat nergens echt op onze argumenten wordt ingegaan, en soms worden die zelfs uitgelegd in het voordeel van de visie van de gemeente zelf. Alleen het punt FAUNAPASAGE, dat ook door enkele andere partijen werd ingebracht, leidde tot een aanpassing in het nieuwe plan.  
  Brengen de 14 inspraak- en overlegreacties veranderingen teweeg in het nu ingediende bestemmingsplan?
  • De inbreng van 9 van de indieners leidt NIET tot enige aanpassing in het ontwerp bestemmingsplan.

  • De zienswijze van een vleermuisdeskundige heeft geleid tot extra onderzoeken (die de gemeente eigenlijk verplicht was uit te voeren, maar die over het hoofd waren gezien). Dit heeft ook geleid tot een aanpassing in het plan en een ontheffingsaanvraag.

  • Drie indieners hebben de gemeente gewezen op de noodzaak van een goede faunapassage vanwege de barricadewerking die de aanleg van een Haarlemmermeeraansluiitng zal hebben op de ecologische verbinding tussen oost- en westzijde van de A28. Dit waren het Natuurplatform, de Natuur- en Milieufederatie Drenthe en de Gemeente Haren.
  FAUNAPASSAGE - is er eigenlijk wel overleg geweest met het PROJECT ONTSNIPPERING?
  OPZET VAN DE HUIDIGE FAUNAPASSAGE
  Heel de opzet van het huidige plan voor een 'faunatunnel', wekt de indruk dat er weinig is nagedacht over de extra problemen die een verbreding van de A28 met nieuwe op- en afritten met zich mee brengt voor de aanleg van een goed werkende ecologische verbinding. Het is bekend dat dieren niet gauw geneigd zijn zich door een te lange donkere buis te verplaatsen. Op het ontwerp staan nergens maten vermeld. Het is dus niet bekend voor welke dierensoorten de buis bedoeld is en of hij daar goed op is afgestemd. Op de tekening bestaat de buis uit drie delen: een lange buis die onder de A28 door gaat en twee kortere die onder de op- en afritten passeren en zo te zien een 'tussenstop' houden in het bosplantsoen of het waterbergingsgebied tussen snelweg en oprit. Dit zijn kennelijk de bossages die de "grote bosmuis een goed leefklimaat moeten bieden", zoals ergens in de omschrijving staat... Zouden overstekende bevers, otters, dassen, hazen, vossen of steenmarters zich ook thuis voelen in een bosje tussen twee banen voortrazend verkeer? Voor reeën of ander groot wild is een oversteek hier sowieso onmogelijk.
  kaartje
  faunatunnel Transf.
  kaartje
  plan 'ontsnippering'
  BESTAAND PLAN VOOR ONTSNIPPERING A28
  Het Natuurplatform heeft al in 2015 het initiatief genomen om alle betrokken partijen bij elkaar te brengen voor het opstellen van een inrichtingsplan voor 'Ontsnippering van de A28' tussen Groningen en De Punt. De provincie Groningen heeft destijds de voortrekkersrol op zich genomen en op 30 november 2016 werd het plan door Philippe Boucher (als voorzitter Natuurplatform) aangeboden aan een vertegenwoorigster van Rijkswaterstaat en de gedeputeerden van de provincies Groningen en Drenthe. De werkelijke uitvoering is afhankelijk van de financiële middelen die beschikbaar komen. Daarbij is het zuur, te merken dat er wel miljoenen beschikbaar zijn voor de aanleg van een (onnodig) transferium met Haarlemmermeeraansluiting, terwijl het geld voor een fatsoenlijke ecologische verbinding maar mondjesmaat vrij komt.
  das&boom
  aanbieding eindrapport faunavoorzieningen
  GEDATEERDE OPVATTINGEN en UITGANGSPUNTEN van de PROVINCIE
  Op de site van Provincie Drenthe staan over het Transferium nog steeds dezelfde gedateerde uitganspunten:

  1. Het transferium is bedoeld als aanvulling op het goed gebruikte transferium bij Haren.
  2. Daarnaast kan het transferium een functie krijgen voor lang parkeren ten behoeve van Groningen Airport Eelde.
  3. Onderdeel van het project is de realisatie van een zogenaamde Haarlemmermeeraansluiting met de A28.
  4. Beoogd resultaat: Het transferium heeft een effect op de bereikbaarheid van de stad Groningen.
  5. Een project van de provincie Drenthe in overleg met Groningen Airport Eelde en de gemeente Tynaarlo.
  6. De exacte kosten van het project zijn nog niet bekend, dit is afhankelijk van de definitieve oplossing die wordt gekozen. Vooralsnog is een budget gereserveerd van € 9,9 miljoen.

  Bovenstaande opsomming laat meteen al de rechtmatigheid zien
  van het door ons ingediende bezwaar

  logo ZIENSWIJZE NATUURPLLATFORM
  1. Er is geen transferium nodig ter aanvulling van Transferium Haren - Haren heeft permanent ca 400 plaatsen vrij.
  2. Het vliegveld is op sterven na dood en doet zelf moeite parkeerders te lokken om wat bij te verdienen. Waarom zou er een transferium nodig zijn, als je de parkeerruimte wilt gaan vullen met langparkeerders van een noodlijdend vliegveld?
  3. De aanleg van een Haarlemmermeeraansluiting zal geen positieve invloed hebben op de bereikbaarheid van de stad Groningen, omdat de files bij Groningen voornamelijk veroorzaakt worden door de beperkte opnamecapaciteit van de stad zelf.
  4. Ook het transferium zal geen effect hebben op de bereikbaarheid van Groningen, omdat Haren voldoende ruimte vrij heeft en door de nabijheid van de stad en de goede, snelle verbindingen al voorziet in de behoefte.
  5. Het is merkwaardig dat bij een project dat tot doel heeft, de bereikbaarheid van Groningen te bevorderen, er geen enkel overleg is met Groningen zelf.
  6. De kosten van het project zijn disproportioneel t.o.v. de mogelijke maatschappelijke voordelen.
  EEN HANDIGE KUNSTGREEP om aan een MILIEU EFFECT RAPPORTAGE (M.E.R.) te ontkomen
  In de constructie van dit bestemmingsplan schuilt nog een klein addertje onder het gras:

  Omdat het toekomstige Transferium nu gelocalisserd is binnen de oksel van de zuid-oostelijke afrit, die vanzelf al de bestemming VERKEER heeft, denkt men te kunnen ontkomen aan de verplichting een volledige milieu effect rapportage (m.e.r.) te doorlopen. In plaats daarvan kan het geheel simpeler en sneller worden afgedaan met een zgn. 'vormvrije m.e.r.'.
  Daartoe heeft de Provincie aan het bureau Bügel Hajema, opdracht gegeven een zgn. Aanmeldnotitie te schrijven, waarin wordt betoogd waarom een volledige m.e.r.-procedure in dit geval niet nodig zou zijn.
  B & W van Tynaarlo concluderen vervolgens op grond van deze notite, dat er in de hier geplande toekomstige activiteiten geen sprake is van dusdanige nadelige gevolgen voor het milieu dat het noodzakelijk zou zijn om een Milieueffectrapport op te stellen.

  Het Natuurplatform Drentsche Aa denkt daar echter anders over.
  Vandaar ons bezwaar tegen deze aanmeldnotitie.

  logo ZIENSWIJZE NATUURPLLATFORM

  Punten die wel degelijk vragen om een volledige Milieu Effect Rapportage (m.e.r.)

  • Cumulatie van negatieve effecten - Binnen het effectgebied zijn in tegenstelling tot wat in de aanmeldnotitie beweerd wordt, wel degelijk andere activiteiten bekend of te verwachten, waardoor cumulatie van negatieve effecten zal optreden
   • Horecabestemming op perceel naast benzinepomp geeft mogelijkheid to bouw hotel.
   • Plannen van provincie en gemeente Tynaarlo voor een stads-distributiecemtrum op het terrein van de bloemenveiling.
   • Plannen voor betere ontsluiting voor zwaar verkeer met een rotonde aan de Legro weg
   • Voor Gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde is 50 miljoen euro uitgetrokken voor het aantrekken van diverse bedrijfsmatige activiteiten.
   • De aanleg van de fietssnelweg Assen Groningen zal meer fietsverkeer aantrekken wat effect zal hebben op de verkeersveiligheid rond het transferium.
  • Bodem en grondwaterstromen - worden beïnvloed door de vergroting van het geasfalteerde oppervlak en zijn schadelijk voor de kwestbare vegetatie van het Natura 2000 gebied.
  • Natura 2000 en Natuur Netwerk Nederland (NNN) - De percelen 2754 en 2664 in het NO-kwadrant zijn onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland en grenzen aan Natura 2000 gebied. Ontwikkelingen in het plangebied zijn op zo korte afstand wel degelijk van invloed op Natura 2000 en het NNN. Voor dit gebied geldt het principe: 'NEE TENZIJ er sprake is van een groot maatschappelijk belang'. Door het omzeilen van een milieu effectrapportage, zullen de mogelijk schadelijke invloeden niet serieus onderzocht kunnen worden.
  • Baardvleermuis - Deze vleermuissoort verkeert zowel in Drenthe als in geheel Nederland niet ‘in goede staat van instandhouding’. Dit is tevens het juridisch criterium, waarom geen ontheffingen of 'verklaringen van geen bedenkingen' meer kunnen worden verleend voor ruimtelijke ontwikkelingen die de soort zouden kunnen schaden.
  • Cultuurhistorie en Landschap - Naar de cultuurhistorische betekenis van de Groningerstraat is geen cultuurhistorisch onderzoek verricht, terwijl dit wettelijk verplicht is.
  • Stikstof en 'PAS' - Uit de effectbeoordeling blijkt dat de toename van stikstofdepositie in Natura 2000 gebied Drentsche-Aa in de aanlegfase hoger zal zijn dan officieel is toegestaan. De ontwikkelingsruimte van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), die is aangevraagd, zal door de jongste uitspraak van de Raad van State niet meer verleend kunnen worden.
  • Nog een aantal andere punten komt onvoldoende aan bod in de notitie, ondanks hun mogelijk negatieve invloed:
   • Landschap - (Hoogte en omvang van de geplande gebouwen past niet in landelijke omgeving)
   • Verstoring door licht - (Met name voor de vleermuizen)
   • Luchtkwaliteit - (Door de uitspraak over het PAS, veranderen alle normen)
   • Fietsverkeer - (Negatieve gevolgen voor fietsers door de vele kruisingen met het autoverkeer)
   • Ophaalbrug - (Geen geen rekening gehouden met gevolgen op de doorstroming bij open brug)
  ZIENSWIJZEN VAN ANDERE ORGANISAATIES en PERSONEN en BERICHTEN IN DE PERS
  Meerdere instanties en personen hebben een zienswijze ingediend op Bestemmingsplan en Aanmeldnotitie, waarmee een m.e.r. procedure wordt omzeild. Zoals het IVN, de Natuur- en Milieufederatie Drenthe, de Stichting Landelijk Gebied Haren en anderen.
  Lees de volledige info over het Transferium bij De Punt op onze PAGINA TRANSFERIUM
  FINANCIEN - DONATIES - JAAROVERZICHTEN
  Dit voorjaar hebben we onze donateurs voor het eerst weer gevraagd om een financiele bijdrage. De twee jaren daarvoor hebben we geen beroep op onze donateurs gedaan, hoewel een enkeling sowieso elk jaar een bedrag overmaakt. We hebben een tijd lang kunnen interen op onze financiele reserves.
  Al het werk wordt op vrijwillige basis gedaan en over het algemeen maken we weinig kosten. Sommige kosten gaan echter altijd door, zoals bankkosten, website hosting en zo af en toe maken we reiskosten om vergaderingen en bijeenkomsten te bezoeken of deskundigen te raadplegen. In 2019 hebben we, naast de vaste lasten, ook de reiskosten van 2017 en 2018 (die in eerste instantie door het bestuur waren voorgeschoten) kunnen bekostigen uit de donaties. Om onze reserve weer wat op peil te brengen zou het fijn zijn als nog enkele van onze donateurs dit jaar een bijdrage wilen leveren. De donatie is vrijwillig evenals de hoogte van het bedrag.  Overzicht 2017

  Overzicht 2018

  Overzicht 2019
  (tot september)

  Om aan de financiele verplichtingen t.o.v. de Belastingdienst te voldoen, kunt u in de kolom rechts de jaaroverzichten van de afgelopen jaren inzien, evenals een voorlopig verslag van 2019.
  Het banknummer van het Natuurplatform vindt u op onze CONTACTPAGINA
  Met vriendelijke groet namens de bestuursleden van het Natuurplatform Drentsche Aa,

  Philippe Boucher
  Marianne van Albada
  Robert Bakker
  Erik Bergsma
  KLIK HIER OM DIT VENSTER TE SLUITEN