home ruimtelijke ordening Tynaarlo fase-1  2010 fase-9  2019
actueel natuurbeheer Assen fase-2  2012 fase-10  2022
data projecten Nat.plf Drenthe fase-3  2012  
thema's informatiepagina's gasleiding fase-4  2013  
contact Fotopresentaties Transferium fase-5  2014  
links natuur & recreatie N34 fase-6  2015  
archief KAARTEN doorfietsroute fase-7  2016  
nieuwsbrief   fase-8  2018  
    naar FASE - 8
  TRANSFERIUM DE PUNT - 9 negende fase van het project
  Na de Voorlichtingsavond door de Gemeente Tyanaarlo van 20 november 2018 (zie 8e fase Transferium), brak er opnieuw een langdurige stilte aan, waarin de gemeente zich voorbereidde op het nieuw te maken bestemmingsplan en een antwoord op de ingediende zienswijzen.
  12-01-2019 Vraag van Natuurplatform aan Griffie Gemeente Tynarlo over veranderingen in het ontwerp
  Tijdens de voorlichtingsavond van de gemeente op 20 november 2018, bleken er inmiddels enige veranderingen in het ontwerp van het Transferium te zijn aangebracht die aan de indieners van een zienswijze niet bekend waren. De OVONDE bij voorbeeld, was verdwenen en omgezet in een dubbele rotonde. Tegen die ovonde hadden we destijds veel bezwaren aangevoerd en nu hij uit het ontwerp verdwenen was, zouden we graag een exacte tekening inzien van de voorgestelde aanpassing. Daarom vroegen we de gemeente om ons dit nieuwe ontwerp toe te sturen. foto
schets met "ovonde"
  14-01-2019 Antwoord Gemeente Tynaarlo over de verdere procedure Tekst Antwoord Gemeente
  Het antwoord van de gemeente op 14 januari was zeer ambtelijk, en kwam er op neer dat we nog even moesten wachten. De reacties van de gemeente op de ingediende zienswijzen zullen in de Nota van beantwoording inspraak- en overlegreacties behandeld worden. En voor zover die zienswijzen aanleiding geven tot het invoeren van wijzigingen, worden die ook meteen verwerkt in het nieuwe ontwerp bestemmingsplan. Wanneer dit alles klaar is en B&W hun goedkeuring er aan hebben verleend, krijgen alle indieners bericht en kunnen ze binnen een termijn van 6 weken eventueel opnieuw een zienswijze indienen.
  30-03-2019 Bericht van het Natuurplatform aan gemeenteraadsleden en aan onze volgers en donateurs
  Op 30 maart 2019 waren er van de kant van de gemeente nog geen verdere berichten over het nieuwe bestemmingsplan. Ondertussen gingen de ontwikkleingen in de omgeving door en maakten duidelijk dat het hele transferiumplan in feite was ingehaald door de de realiteit. Daarom stuurden we de gemeenteraadsleden, die straks over dit plan zullen moeten beslissen, en de mensen die ons volgen op onze website en via de mail, het volgende bericht:
L.S.,
U bent in het verleden betrokken geweest bij de discussie over nut en noodzaak van een Transferium bij De Punt. Hoewel twee jaar geleden al duidelijk werd dat er geen enkele noodzaak was om dit grote infrastructurele werk in dit gebied aan te leggen, bevestigen recente cijfers van RWS en Groningen Bereikbaar dat deze plannen inmiddels volstrekt achterhaald zijn.
De gemeente Tynaarlo is nog bezig met de beantwoording van de ingediende inspraak reacties op het tweede transferium plan bij De Punt. Ook het ontwerp is nog niet helemaal klaar. Als B&W akkoord zijn wordt het plan vrijgegeven en ter inzage gelegd.
Inmiddels gaan de ontwikkelingen in Groningen met de rondweg verder en zullen er voor zorgen dat de fileproblemen op het hoofdwegennet straks tot het verleden gaan behoren.
Ook de realisatie van transferia in een nauwe ring rond de stad staan niet stil.
Volgens gegevens van Groningen Bereikbaar is op Transferium Haren nog steeds voldoende ruimte op de parkeerplaatsen.
De bezetting op het drukste uur van de dag over heel 2018 laat zien dat er altijd nog ruim 300 plaatsen vrij zijn op P2. Het wordt steeds duidelijker door deze laatste cijfers, dat het transferium bij De Punt overbodig is . ( P2, de groene lijn, heeft 525 plaatsen) Op het drukste moment van de dag zijn ze voor 40% bezet met ruim 300 plaatsen vrij, en dat komt maar drie keer in een heel jaar voor. De rest van het jaar zijn er minstens 400 vrij. Ook functioneert Haren inmiddels als volwaardige busknoop met 5 buslijnen naar de stad en de beide provincies.
Hoofddoelstelling van een transferium bij De Punt was de bereikbaarheid van de stad Groningen te verbeteren vanuit Drenthe. De nut en noodzaak discussie was daarop toegespitst. foto
Bezetting Transferium Haren in %. P1 320 pl en P2 535 pl

foto
Carpool Westlaren/N34 mei 2017 nog voor de uitbreiding in 2019
Van Rijkswaterstaat kregen wij onlangs de laatste cijfers over files op de A28 bij Haren en Groningen Zuid.
In 2017 en 2018 zijn deze bij Groningen Zuid ruim gehalveerd zoals u in het diagram van RWS kunt zien. Wij denken dat dit te maken heeft met de acties van Groningen Bereikbaar en met meer gebruik van het OV of de fiets en betere spreiding van forensen verkeer. Als de rondweg straks klaar is zal de doorstroming op het hoofdwegennet verbeterd zijn en de file vlak voor de stad door het verdwijnen van de stoplichten oplossen. Het probleem kan zich misschien verplaatsen naar de binnenstad. Echter de vele transferia rond de stad die inmiddels zijn gerealiseerd met ca. 6.000 parkeerplaatsen, zullen zeker voor verbetering zorgen van de opnamecapaciteit van Groningen.
Ook bij Haren waar al nauwelijks sprake was van filevorming, is een verdere daling te zien.
Ons idee om te werken met kleine transferia dicht bij de woonkernen vindt overigens ongemerkt ingang. Bij Westlaren is de Carpool uiteindelijk vergroot en wij telden laatst op een maandag 40 auto’s en 140 fietsen. Qlink5, de snelle buslijn naar de stad is steeds meer in trek. Ook bij Annen zijn plannen voor een klein transferium langs de Qlink5 lijn.
Er blijft nog wel een uitdaging over en dat is een snelle verbinding van Vries naar de stad met het OV. Wat ons betreft zou het college en de Provincie daar op kunnen inzetten.
Ook de Haarlemmermeer aansluiting richting Groningen, nodig omdat de nieuwe parkeerplaats op de huidige oprit naar Groningen werd gesitueerd, kan dan vervallen. Omdat de oprit een bestemmingsplan wijziging vereist is de gemeenteraad hier bepalend.
foto
Files bij Haren en Groningen
in de periode 2008 - 2018
foto
Bezetting Transferium Haren in %. P1 320pl en P2 535pl
Het zou mooi zijn als het huidige plan dat straks aan de raad wordt voorgelegd niet in uitvoering wordt genomen en het gereserveerde geld wordt besteed aan het verder uitbouwen van een netwerk van kleine transferia dicht bij de woonkernen langs de routes van snelle busverbindingen met Groningen en Assen.

Onze zienswijze van mei 2018 kunt u HIER  raadplegen
  05-04-2019 Leefbaar Tynaarlo: 'Liever extra stations dan Transferium bij De Punt' - (artikel op OOG-TV)
  Hoe staat de gemeenteraad van Tynaarlo tegenover de Transferium plannen?
Caspar Kloos van Leefbaar Tynaarlo, op dit moment de grootste fractie van de gemeente Tynaarlo, vindt het zonde om 6,5 miljoen weg te gooien aan een Transferium bij De Punt, terwijl er bij Transferium Haren nu permanent veel parkeerplaatsen leeg staan. Hij zou liever zien dat het oude station in Tynaarlo in ere wordt hersteld. Ooit waren er plannen voor een lightrail tussen Groningen en Assen, om de kleine plaatsen daar tussen beter met elkaar te verbinden. Dat plan zou weer van stal gehaald moeten worden.
foto
  29-05-2019 Ontwerp Bestemmingsplan Transferium De Punt ligt vanaf 4 juni gedurende 6 weken ter inzage
    Wie het voorontwerp bestemmingsplan in zijn geheel wil inzien kan het downloaden via nevenstaande link. DEFINITIEVE ONTWERP TRANSFERIUM DE PUNT
  Hieronder een samenvatting van de aankondiging door de gemeente.
In de rechterkolom een link naar de volledige tekst van de aankondiging.
aankondiging- Ontwerp bestemmingsplan
 1. Aanleg Transferium in oksel bestaande afrit aan oostzijde A28
  - parkeevoorziening 200 auto's - uit te breiden tot 500
  - Stalling voor 50 fietsen - naar behoefte uit te breiden
 2. Reconstructie westzijde A28
  - nieuwe afrit vanuit Groningen tot op Groningerstraat
  - aanleg rotonde op Groningerstraat aan westzijde A28
  - bij rotonde Gron.straat nieuwe oprit richting Emmen
  - bestaande op- en afritten aan westzijden vervallen
  - verlenging van kades langs het Nrd-Willemskanaal
 3. Nieuwe oprit richting Groningen aan N-O zijde A28
  - oude afrit aan noord-oostzijde verdwijnt
  - daar komt plaats vrij voor aanleg van het transferium
  - aanleg extra rotonde voor toegang tot transferium
  - aanleg 'bypass' die buitenom aansluit op Gron.straat
 4. Aanleg faunapassage aan N-zijde onder op- en afrit
  - een bestaande watertransportleiding wordt verlegd
foto
Ontwerp van het transferium
foto
Plangebied, geprojecteerd
op huidige situatie
De percelen die gelegen zijn in de noord-oosthoek van het plangebied (nu weilanden), worden aangeduid met 'wetgevingszone – verwezenlijking in de naaste toekomst'. De eventueel benodigde omgevingsvergunning voor deze percelen kan pas in een later stadium worden aangevraagd.
  In de NOTA VAN BEANTWOORDING INSPARAAK- EN OVERLEGREACTIES
onze zienswijze
van 22 mei 2018
reageert de Gemeente op de 17 bezwaarpunten uit onze zienswijze van mei 2018
  De samenvatting van de 17 bezwaarpunten uit onze vorige zienswijze wordt door de gemeente becommentariëerd in Bijlage 17 van de Toelichting op het bestemmingsplan: Nota van beantwoording inspraak- en overlegreacties, waarin ook de andere indieners antwoord krijgen op hun bezwaren. We hebben de reacties die betrekking hebben op onze eigen zienswijze er uit geplukt en in een apart document gezet.
Zie de link in de rechter kolom voor wie de moed heeft om de volledige tekst te lezen.
foto
Eigenlijk komt het er op neer, dat nergens echt op onze argumenten wordt ingegaan, en soms worden die zelfs uitgelegd in het voordeel van de visie van de gemeente zelf. Alleen het punt FAUNAPASAGE, dat ook door enkele andere partijen werd ingebracht, leidde tot een aanpassing in het nieuwe plan.
Brengen de 14 inspraak- en overlegreacties veranderingen teweeg in het nu ingediende bestemmingsplan?
 • De inbreng van 9 van de indieners leidt NIET tot enige aanpassing in het ontwerp bestemmingsplan. Van één van hen zal de gemeente Tynaarlo de suggesties voor verlichting en verplichte rijrichting meenemen in de planuitwerking.

 • De zienswijze van een vleermuisdeskundige heeft geleid tot extra onderzoeken (die de gemeente eigenlijk verplicht was uit te voeren, maar die over het hoofd waren gezien). Dit heeft ook geleid tot een aanpassing in het plan en een ontheffingsaanvraag.

 • Drie indieners hebben de gemeente gewezen op de noodzaak van een goede faunapassage vanwege de barricadewerking die de aanleg van een Haarlemmermeeraansluiitng zal hebben op de ecologische verbinding tussen oost- en westzijde van de A28. Dit waren het Natuurplatform, de Natuur- en Milieufederatie Drenthe en de Gemeente Haren.
PUNT 13 VAN ONZE SAMENVATTING LUIDDE:
Haarlemmermeeraansluiting zit verbeteren ecologische verbindingen in de weg.
(Deze stelling werd op de pagina's 16, 17 en 18 van onze zienswijze van 22 mei 2018 uitgebreid gemotiveerd.)

Het antwoord van de gemeente hierop was:
"De gemeente Tynaarlo deelt deze inspraakreactie niet. De gemeente Tynaarlo erkent dat de A28 door de Haarlemmermeeraansluiting plaatselijk iets breder wordt maar wijst erop dat juist op dit punt een faunapassage onder de nieuwe op- en afrit van de A28 wordt gerealiseerd. Hierdoor ontstaat juist een ecologische verbinding. De gemeente Tynaarlo past de toelichting bij het bestemmingsplan aan."
FAUNAPASSAGE - WAT HOUDT DEZE PRECIES IN?
FAUNAPASSAGE - voor kleine landdieren
Waar in het ontwerp van 2018 alleen gesproken werd over een 'ecokoker' , heeft men nu de moeite genomen iets meer uit te wijden over de opzet van de te realiseren faunapassage, hoewel hetzelfde plaatje nog steeds als beeldmerk fungeert. In de bijgevoegde overzichtskaarten is de geplande 'faunatunnel'  nu te herkennen als een smalle lijn op de noordelijke helft van het Landschapsontwerp, ter hoogte van de nieuwe op- en afritten van de Haarlemmermeer aansluiting.

In de legenda wordt deze ingeteknde lijn echter niet benoemd of toegelicht.
  TEKSTEN IN HET PLAN - die iets zeggen over migratiemogelijkheden voor verschillende diersoorten
  COMMENTAAR NATUURPLATFORM
De nadruk op het voldoen aan de eisen van de natuurwetgeing is ongetwijfeld het gevolg van de zienswijze van de vleermuis- deskundige, die er destijds op wees dat zonder onderzoek naar migratieroutes van bedreigde vleermuis soorten het Bestemmingsplan sowieso in strijd zou zijn met de Wet Natuurbescherming.

ALGEMENE OMSCHRIJVING in LANDSCHAPSPLAN - Gemeente Tynaarlo

1.2 Natuurwaarden en ontheffingsaanvraag
In de oksels van de huidige op- en afritten komen enkele beschermde diersoorten voor waarvoor een ontheffing in het kader van de natuurbeschermingswet is vereist. Het landschapsontwerp is in samenwerking met ecologen opgesteld, zodat het ontwerp voldoet aan alle vereisten die vanuit ecologie aan het ontwerp en de landschappelijke inpassing worden gesteld. (...)
1.3 Opzet rapport
(...) Bij het landschapsontwerp is nadrukkelijk rekening gehouden met de wensen en eisen die vanuit de natuurwetgeving worden meegegeven voor de bescherming van de diverse diersoorten, vleermuizen in het bijzonder.
3.6 Landschapsvisie op transferium
(...) Het landschapsontwerp moet specifiek voor vleermuizen en grote bosmuis een goed leefklimaat bieden en voorzien in goede vliegroutes.


 
  INRICHTINGSPLAN FAUNA- VOORZIENINGEN A28
Aan weerszijden van de A28 zijn natuurgebieden ingericht als ecologische verbindingszone.
Die verbinding wordt echter doorsneden door de A28; voor dieren een onneembare barrière.

TEKSTEN OVER FAUNAPASSAGE

Daarnaast vraagt de oversteekbaarheid van de snelweg aandacht. Met het oog daarop wordt een faunatunnel onder de A28 aangelegd die het Noord-Willemskanaal met het Drentse Aa-gebied verbindt.
Het Natuurplatform heeft in 2015 het initiatief genomen om alle betrokken partijen bij elkaar te brengen voor overleg. De provincie Groningen heeft toen het voortouw genoemen bij het initiëren van onderzoeken en het opstellen van een inrichtingsplan voor 'Ontsnippering' van de A28 tussen Groningen en De Punt.
Dit plan kwam 30 november 2016 klaar en werd door Philippe Boucher (voorzitter Natuurplatform) aangeboden
Westzijde
De oevers van het Noord-Willemskanaal worden omgelegd door de verlegging van de afrit van de A28 en het bieden van ruimte aan een beheer- & onderhoudspad langs de weg. De nieuwe oevers worden natuurvriendelijke oevers die ook voldoen aan de KaderRichtlijn Water. De oevers krijgen een open karakter en worden voorzien van enkele groepen struiken. Deze struiken bieden beschutting aan dieren die de faunatunnel onder de A28 passeren. De faunabuizen worden voorzien van een toeleidend hekwerk. Bij de uitgang van de buizen komt wat heesterbeplanting. De oever van het Noord-Willemskanaal is een grasoever. De grasberm wordt voorzien van een bloemrijk grasmengsel en enkele groepen struiken die beschutting geven aan dieren. Het bestaande talud blijft gehandhaafd. De faunatunnel onder de A28 mondt uit op het beheerpad naast de afrit.
foto
Ontwerp NW-kwadrant
  aan een vertegenwoorigster van Rijkswaterstaat en de gedeputeerden van de provincies Groningen en Drenthe.

das&boom
aanbieding eindrapport faunavoorzieningen
Oostzijde
In de noordoostelijke oksel wordt vanaf de huidige rotonde de nieuwe oprit naar de A28 aangelegd. Het bestaande bos op het talud van de A28 blijft behouden en wordt aangevuld tot aan de nieuwe oprit. De rand van het bos wordt voorzien van een zoombeplanting. Aan de andere zijde van de oprit worden struiken en enkele solitaire bomen aangeplant rond de watergang. Op de plek waar de faunapassage in het bos uitkomt, heeft het bos een open karakter, met alleen wat struiken. De solitaire bomen zorgen, samen met de aanvullende laanbeplanting van de Groningerstraat voor goede vleermuisvliegroutes.
foto
Ontwerp NO-kwadrant
  foto

Intichtingsplan
faunavoorzieningen A28
OPZET VAN DE HUIDIGE FAUNAPASSAGE
Heel de opzet van het huidige plan voor een 'faunatunnel', wekt de indruk dat er weinig overleg is geweest over de extra problemen die een verbreding van de A28 met nieuwe op- en afritten met zich mee brengt voor de aanleg van een goed werkende ecologische verbinding.
Het is bekend dat dieren niet gauw geneigd zijn zich door een te lange donkere buis te verplaatsen. Op het ontwerp staan nergens maten vermeld. Het is dus niet bekend voor welke dierensoorten de buis bedoeld is en of hij daar goed op is afgestemd. Op de tekening bestaat de buis uit drie delen: een lange buis die onder de A28 door gaat en twee kortere die onder de op- en afritten passeren en zo te zien een 'tussenstop' houden in het bosplantsoen of waterbergingsgebied tussen snelweg en oprit. Dit zijn kennelijk de bossages die de grote bosmuis een goed leefklimaat moeten bieden... Zouden overstekende bevers, otters, dassen, hazen, vossen of steenmarters zich ook thuis voelen in een bosje tussen twee banen voortrazend verkeer? Voor reeën of ander groot wild is een oversteek hier sowieso onmogelijk.
  12-07-2019 Zienswijze Natuurplatform 2019   -   Bestemmingsplan Transferium De Punt
  Op de site van Provincie Drenthe staat over het Transferium nog steeds deze informatie:
(voor het laatst bijgewerkt begin februari 2018)
Daar is te lezen wat de uitgangspunten zijn die dienen als basis van dit Transferium plan:
foto
 
 1. Het transferium is bedoeld als aanvulling op het goed gebruikte transferium bij Haren.
 2. Daarnaast kan het transferium een functie krijgen voor lang parkeren ten behoeve van Groningen Airport Eelde.
 3. Onderdeel van het project is de realisatie van een zogenaamde Haarlemmermeeraansluiting met de A28.
 4. Beoogd resultaat: Het transferium heeft een effect op de bereikbaarheid van de stad Groningen.
 5. Een project van de provincie Drenthe in overleg met Groningen Airport Eelde en de gemeente Tynaarlo.
 6. De exacte kosten van het project zijn nog niet bekend, dit is afhankelijk van de definitieve oplossing die wordt gekozen. Vooralsnog is een budget gereserveerd van € 9,9 miljoen.
  Bovenstaande opsomming laat meteen al de rechtmatigheid zien van het door ons ingediende bezwaar:
 
 1. Er is geen transferium nodig ter aanvulling van Transferium Haren - Haren heeft permanent ca 400 plaatsen vrij.
 2. Het vliegveld is op sterven na dood en doet zelf moeite parkeerders te lokken om wat bij te verdienen. Waarom zou er een transferium nodig zijn, als je de parkeerruimte wilt gaan vullen met langparkeerders van een noodlijdend vliegveld?
 3. De aanleg van een Haarlemmermeeraansluiting zal geen positieve invloed hebben op de bereikbaarheid van de stad Groningen, omdat de files bij Groningen voornamelijk veroorzaakt worden door de beperkte opnamecapaciteit van de stad zelf.
 4. Ook het transferium zal geen effect hebben op de bereikbaarheid van Groningen, omdat Haren voldoende ruimte vrij heeft en door de nabijheid van de stad en de goede, snelle verbindingen al voorziet in de behoefte.
 5. Het is merkwaardig dat bij een project dat tot doel heeft, de bereikbaarheid van Groningen te bevorderen, er geen enkel overleg is met Groningen zelf.
 6. De kosten van het project zijn disproportioneel t.o.v. de mogelijke maatschappelijke voordelen.
logo

Zienswijze
Natuurplatform
Transferium De Punt
juli 2019
  12-07-2019 Zienswijze Natuurplatform 2019   -   Bijlage 15 Aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling
  In de constructie van dit bestemmingsplan schuilt nog een klein addertje onder het gras:
Omdat het toekomstige Transferium nu gelocalisserd is binnen de oksel van de zuid-oostelijke afrit, die vanzelf al de bestemming VERKEER heeft, denkt men te kunnen ontkomen aan de verplichting een volledige milieu effect rapportage (m.e.r.) te doorlopen. In plaats daarvan kan het geheel simpeler en sneller worden afgedaan met een zgn. 'vormvrije m.e.r.'.
foto
  Daartoe heeft de Provincie aan het bureau Bügel Hajema, dat de uitwerking van het plan verzorgt, opdracht gegeven een zgn. Aanmeldnotitie te schrijven, waarin wordt betoogd waarom een volledige m.e.r.-procedure in dit geval niet nodig zou zijn.

Vervolgens moet de Gemeente Tynaarlo als bevoegd gezag haar oordeel uitspreken over deze aanmeldnotitie
en hierover een besluit nemen. Omdat delen van het plan niet passen in de huidige bestemming, zoals de nieuwe op- en afritten die nu de bestemming 'agrarisch' hebben, moet er een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Van de hierin geplande activiteiten moet de gemeente beoordelen of die mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben.
  B & W van Tynaarlo concluderen vervolgens, dat er in de hier geplande toekomstige activiteiten geen sprake is van dusdanige nadelige gevolgen voor het milieu dat het noodzakelijk zou zijn om een Milieueffectrapport op te stellen. B & W constateren vervolgens, dat voor de vaststelling van dit bestemmingsplan geen Milieueffectrapport nodig is. foto
De ins en outs van deze afweging kunt u lezen via de link in rechterkolom.
  Het Natuurplatform Drentsche Aa denkt daar echter anders over - vandaar ons bezwaar tegen deze aanmeldnotitie.
 

Cumulatie van negatieve effecten
Binnen het effectgebied zijn in tegenstelling tot wat in de aanmeldnotitie beweerd wordt, wel degelijk andere activiteiten bekend of te verwachten, waardoor cumulatie van negatieve effecten zal optreden.

 • Horecabestemming op perceel naast benzinepomp geeft mogelijkheid to bouw hotel.
 • Plannen van provincie en gemeente Tynaarlo voor een stads-distributiecemtrum op het terrein van de bloemenveiling.
 • Plannen voor betere ontsluiting voor zwaar verkeer met een rotonde aan de Legro weg
 • Voor Gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde is 50 miljoen euro uitgetrokken voor het aantrekken van diverse bedrijfsmatige activiteiten.
 • De aanleg van de fietssnelweg Assen Groningen zal meer fietsverkeer aantrekken wat effect zal hebben op de verkeersveiligheid.
logo

Bezwaar Natuurplatform tegen Aanmeldnotitie
Transferium De Punt
  Bodem en grondwaterstromen (Met dank aan prof. J.P. Bakker, ecoloog)
Het Drentsche Aa-gebied is afhankelijk van grondwaterstromen die ook buiten de directe omgrenzing van het gebied hun oorsprong hebben. Het grondwatersysteem omvat dus veel meer dan het Stroomdallandschap Drentsche Aa alleen. De variatie in samenstelling van dit grondwater bepaalt juist de bijzondere vegetatie in dit Natura 2000 gebied bij De Punt. Door aanleg van het Transferium neemt het verharde oppervlak toe met ca 2,6 ha en zal het overtollige regenwater via het riool worden afgevoerd. Daarmee wordt het onttrokken aan het regenwater dat via grondwaterstromen op weg gaat naar het Drentsche Aa gebied. Dit is schadelijk voor de zich enigszins herstellende vegetatie. Zo leidt het Transferium in feite tot kapitaalvernietiging binnen het Natura 2000 gebied Drentsche Aa, een project dat door jaren van inspanning en met veel provinciegeld tot stand is gekomen.
  Natura 2000 en Natuur Netwerk Nederland (NNN)
De percelen 2754 en 2664 in het NO-kwadrant die opgenomen zijn in het plangebied, zijn onderdeel van het NNN en grenzen aan Natura 2000 gebied. Ontwikkelingen in het plangebied zijn op zo korte afstand wel degelijk van invloed op Natura 2000 en het Natuur Netwerk Nederland. Zowel voor het Nationaal Landschap Drentsche Aa als het NNN geldt het principe: NEE TENZIJ er sprake is van een groot maatschappelijk belang. Door het omzeilen van een degelijke milieu effectrapportage, zullen de de mogelijk schadelijke invloeden niet serieus onderzocht kunnen worden.
kaartje
kaartje plangebied
  Baardvleermuis (Met dank aan vleermuis onderzoeker drs. R.G.Meijer)
Deze vleermuissoort verkeert zowel in Drenthe als in geheel Nederland (sinds 2011) niet ‘in goede staat van instandhouding’. Dit is tevens het juridisch criterium, waarom geen ontheffingen of 'verklaringen van geen bedenkingen' meer kunnen worden verleend voor ruimtelijke ontwikkelingen die de soort zouden kunnen schaden. Omdat grondig onderzoek ontbreekt, is het zeer de vraag of de ontheffing Wet Natuurbescherming, die is aangevraagd, wel verleend kan worden.
kaartje
Zienswijze vleermuizen
  Cultuurhistorie en Landschap Zie ook het stuk De vergeten cultuurhistorie van De Punt
Naar de cultuurhistorische betekenis van de Groningerstraat is geen cultuurhistorisch onderzoek verricht. Dit, terwijl sinds 1 januari 2012 gemeenten in het kader van het Besluit Ruimtelijke Ordening (BRO) hiertoe wettelijk verplicht zijn. Daarom is de bewering dat er op gebied van Cultuurhistorie en Landschap geen negatieve effecten zijn te verwachten, voorbarig en onjuist.
kaartje
Zienswijze Jim Klingers
  Stikstof en 'PAS'
Uit de effectbeoordeling blijkt dat de toename van stikstofdepositie in Natura 2000 gebied Drentsche-Aa in de aanlegfase hoger zal zijn dan de grenswaarde van 0,05 mol/ha/jaar. Daarom is voor het plan ontwikkelingsruimte van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) aangevraagd en verkregen. In een recente uitspraak van de Raad van State (29 mei 2019) is het gebruik van het PAS als kader voor toestemmingsbesluiten verboden. Daarom zal dit plan opnieuw beoordeeld moeten worden.
kaartje
Uitspraak RvS over PAS
 

Een aantal punten komt onvoldoende aan bod in de notitie, ondanks hun mogelijk negatieve invloed:

 • Landschap - (Hoogte en omvang van de geplande gebouwen past niet in landelijke omgeving)
 • Verstoring door licht - (Met name voor de vleermuizen)
 • Luchtkwaliteit - (Door de uitspraak over het PAS, veranderen alle normen)
 • Fietsverkeer - (Negatieve gevolgen voor fietsers door de vele kruisingen met het autoverkeer)
 • Ophaalbrug - (Geen geen rekening gehouden met gevolgen op de doorstroming bij open brug)
  12-07-2019 ZIENSWIJZEN VAN ANDERE ORGANISAATIES en PERSONEN
Natuur en Milieufed. Drenthe
St. Landelijk Gebied Haren
IVN Eelde-Paterswolde
Wietske Jonker-ter Veld
  Ook door andere organisaties werden kritische zienswijzen ingediend
t.a.v. dit Bestemmingsplan voor het nieuwe Transferium bij De Punt.

Een aantal daarvan vindt u in de kolom rechts.
  17-07-2019 Bericht in het Dagblad van het Noorden van de fietsersbond
  Fietsen van Glimmen naar De Punt wordt er door het Transferium niet veiliger op, vindt de fietsersbond. Met name de extra rotonde is een sta-in-de-weg voor het fietsverkeer. Dit zegt de fietsersbond Kop van Denthe in haar zienswijze aan de gemeente Tynaarlo.
Lees meer via de link in de rechter kolom.
krant
  09-08-2019 Bericht van de provincie over Transferium De Punt in het Dagblad van het Noorden
  Het project 'Transferium De Punt' ligt voo onbepaalde tijd stil. Door de recente 'stikstofuitspraak' van de Raad van State weet de provincie niet waar ze aan toe is.
Lees meer via de link in de rechter kolom.
krant
  09-08-2019 'Milieu informatie Transferium De Punt volstrekt onvoldoende' - Dagblad van het Noorden
  Het Natuurplatform Drentsche Aa vindt dat de milieu-effecten van het toekomstige Transferium bij De Punt veel beter onderzocht moeten worden. Dat laat de organisatie weten in een zienswijze op de plannen. In totaal zijn 14 zienswijzen ingediend, waaronder die van het Natuurplatform. Lees meer via de link in de rechter kolom. krant
  25-08-2019 Dorpsklanken Haren: "Aanleg transferium bij de Punt stilgelegd".
  De aanleg van het nieuwe transferium bij de Punt ligt voorlopig stil door een uitspraak van de Raad van State. het hoogste rechtsorgaan haalde een streep door de Nieuwe Pragrammatische Aanpak Stikstof (PAS) en dat heeft grote gevolgen in heel het land.
Lees meer via de link in de rechter kolom.
krant
  21-09-2019 Rapport Remkes - Maxumum snelheid omlaag vanweg stikstof-crisis
  Algemeen Dagblad: "Oud-minister Johan Remkes adviseert ingrijpende maatregelen in de landbouw en het verkeer om de stikstofcrisis het hoofd te bieden.
Uit het advies - dat deze week in kleine kring is verspreid - blijkt dat Remkes het kabinet oproept om een pakket met noodmaatregelen in te voeren."
Deze maatregelen zullen zeker ook gevolgen hebben voor de transferioumplannen.
krant
  05-12-2019 Philippe Boucher in Oostermoer - Stikstofmaatregelen werpen nieuw licht op Transferium
  Philippe Boucher (Natuurplatform Drentsche Aa): Door de stikstofcrisis wordt duidelijk, dat het onnodig is om de Haarlemmermeer-aansluiting bij De Punt nog te realiseren. Als de maximum snelheid terug moet naar 100 km vervalt ook het argument dat deze oprit nodig is om het invoegend verkeer voldoende snelheid te geven en zo de kans op mogelijke ongelukken te verkleinen. Het Natuurplatform pleitte al veel langer voor een verlaging van de maximum snelheid op dit traject, als alternatieve oplossing voor invoeg-problemen.
krant
Lees meer --->
  Lees meer op de volgende pagina over Transferium De Punt -------------------> Transferium fase 10
    NAAR TOP PAGINA
 

Wilt u reageren op deze informatie, zich aanmelden voor onze Nieuwsbrief of donateur worden? Stuur ons dan een mailtje.

mail-adres op contactpagina
                 
homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen