home ruimtelijke ordening Natura 2000 2010-2011
actueel natuurbeheer EHS (NNN) 2012-2013
data natuur en recreatie Faunapassages 2014-2015
thema's informatiepagina's bermbeheer 2021 Roodzanden
contact projecten Nat.plf boeren & natuur  
links dia-presentaties    
archief KAARTEN    
nieuwsbrief    
Onder het motto "NATUURLIJK PLATTELAND" wil de Provincie Drenthe nog 1800 ha nieuwe natuur toevoegen om het beekdal van de Drentsche Aa robuuster te maken. Het project "Roodzanden" vormt daar een onderdeel van.
ROODZANDEN Inventarisatie van mogelijkheden
01-04-2021 ROODZANDEN - een aantal verspreid liggende percelen in de buurt van Zeegse
Een nieuw inrichtingsplan voor de Roodzanden:
Begin april 2021 werd het Natuurplatform gevraagd mee te denken over de inrichting en het beheer van de "Roodzanden", enkele verspreid liggende percelen in de buurt van Zeegse, gedeeltelijk eigendom van Staatsbosbeheer, gedeeltelijk in bezit van particulieren. Alle belanghebbenden werden uitgenodigd mee te denken over het toekomstig gebruik en beheer van deze percelen. Het was het tweede "CORONA-jaar", dus dat betekende dat de vergaderingen plaarsvonden via "ZOOM".

In het gebied "Roodzanden" gaat het om 4 verschillende beheertypen:

 1. Landbouwgrond, nog om te vormen naar natuur (inrichting)
 2. Droge heide
 3. Kruiden- en faunarijk grasland
 4. Dennen-, eiken-, en beukenbos
kaartje
Project Roodzanden
kaartje
Gebieds-kaart
Verschillende belanghebbenden:
Naast Staatsbosbeheer zijn er ook particuliere eigenaren in het gebied. Verder zijn er percelen grasland die geschikt zijn voor beweiding en die mogelijk aan geinteresseerde buitenstaanders verpacht kunnen worden. Daarom wil men onderzoeken of het mogelijk is ook bewoners en vrijwilligers te betrekken bij het beheer en in gezamenlijk overleg te komen tot een eensluidende visie op de toekomstige ontwikkelingen.
Recrreatiedruk:
Een bijkomend probleem voor het gebied is de recreatiedruk. In het verleden zijn er weiiswaar veel recreatiewoningen opgeruimd, wat de omgeving rustiger heeft gemaakt, maar ook nu liggen er in de bospercelen nog heel veel huisjes en restanten van funderingen. Vanuit Zeegse en Schipborg wordt het gebied veel bezocht door wandelaars, mountainbikers en honden.
De visie van Staatsbosbeheer:
Als Natuurplatform hebben we vooraf met Wolter Winter van Staatsbosbeheer een kleine excursie gemaakt om het gebied te leren kennen en alvast enig inzicht te krijgen in de problemen. Door bemesting en ontwatering in het verleden, is de kwelwaterstroom niet meer optimaal, zodat het kwelwater het beekdal zelf eigenlijk niet meer bereikt.
SBB streeft er naar om een gevariëerder plantengroei mogelijk te maken, door meer water vast te houden in het hogere deel en zo de kwelstroom weer te herstellen. Het (gedeeltelijk) dempen van afwaterings sloten zou daaraan kunnen bijdragen.
kaartje
kwelwater-stromen
kaartje
sloten-patroon
Gedurende de maanden april t/m juni vonden er twee-wekelijkse "zoom"-vergaderingen plaats over de toekomst van de "Roodzanden", waarin alle partijen konden meedenken over inrichting en beheer van het gebied en de te varen koers.
De eerste fase van dit overleg stond vooral in het teken van het delen van kennis over het gebied en het verzamelen van kwaliteiten, knelpunten en kansen. Op 23 april presenteerde Prolander (de organisatie die de leiding in handen had) hiervaneen tussenverslag. verslag 1 kaartje
In de tweede fase
ging het meer om verdieping rond een drietal thema's:
In de derde fase
werd een voorlopig schetsontwerp nader uitgewerkt en aan de deelnemers voorgelegd. Ze kondern via ZOOM reageren en aanwijzingen geven, die ter plekke in de schets werden verwerkt.
 1. Water en natuur
 2. Landschap, cultuurhistorie en archeologie
 3. Recreatie en particulier natuurbeheer
Verschillende onderwerpen kwamen daarbij aan de orde:
 1. Waterhuishouding - Meer infiltratie, meer kwel
 2. Verbinden van heides - Siepelveen in het noorden en Molenveld in het zuiden met elkaar verbinden
 3. Van naaldbos naar loofbos - omvorming naaldbos, naar meer loofbos met struiken-en kruidenlaag
 4. Minder drainage - door sloten te dempen, te verontdiepen of stuwen aan te leggen
 5. Gestuurd recreëren - Zonering van recreatief gebruik - meer balans tussen recreëren, wonen en natuur
kaartje
Dit schetsontwerp is de eerste belangrijke stap in het planproces.
De volgende stap is het opstellen van een inrichtingsplan.
Dit is een gedetailleerder plan waarin concrete maatregelen worden genoemd en uitgewerkt.
       
    NAAR TOP PAGINA
 

Wilt u reageren op deze informatie, zich aanmelden voor onze Nieuwsbrief of donateur worden? Stuur ons dan een mailtje.

mail-adres op contactpagina
         
homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen