homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen
september 2008 PROTESTBRIEF NAAR DE GEMEENTE TYNAARLO EN DE OVERIGE BETROKKEN INSTANTIES
  (met name het Nationaal Beek- en esdorpen Landschap):

ONDERGETEKENDEN ZIJN GESCHOKT EN VERONTWAARDIGD OVER DE AANLEG VAN EEN FIETSPAD DOOR EEN KLEINSCHALIG NATUURGEBIED LANGS DE DRENTSCHE AA BIJ MIDLAREN.

1. Met de aanleg van dit pad is naar onze mening de mooiste bocht van de Drentsche Aa in deze omgeving voorgoed vernield. De rust en beslotenheid van dit kleine natuurgebied zijn met deze ingreep in het landschap volledig verstoord.

2. Het betonpad door het weiland richting Drentsche Aa is een monster van lelijkheid, met name door de fantasieloze “snelweg” die hiermee gecreëerd is. Als er dan toch een pad moest komen, zou onze voorkeur uitgegaan zijn naar een schelpenpad. Het blijkt echter dat de gemeente de voorkeur geeft aan beton vanwege het goedkopere onderhoud (geen boomwortels door het asfalt, geen mollen door de schelpenlaag).

3. Door de aangebrachte beschoeiing, die het fietspad tegen verzakking moet beschermen, wordt de natuurlijke loop van de Drentsche Aa , met zijn afkalvende invloed op de oevers van dit rivierduin, ingedamd. - In de visie van het Nationaal beek- en esdorpenlandschap (NBEL) staat heel mooi: “De Drentsche Aa mag de komende jaren steeds vaker vrij zijn weg kiezen. Oevers mogen weer afkalven om op andere plaatsen aan te groeien.” Maar in dit geval moet de loop van de Drentsche Aa wijken voor het belang van de recreant. -

4. De brug over de Drentsche Aa staat in geen verhouding tot het doel, het verlenen van doorgang aan fietsers. Een smallere, lagere brug, waarover één fietser tegelijk kan oversteken, zou voldoende geweest zijn. Er is geen enkele noodzaak dat fietsers elkaar op de brug kunnen passeren.

5. De grootschaligheid waarmee dit project is opgezet en de wijze waarop men recreanten naar dit gebied probeert te trekken, betekent voor de toekomst een grove aantasting van de ongereptheid van dit plekje en zal verregaande verloedering tot gevolg hebben. Deze plek verdraagt geen massale toeloop van recreanten. Door de huidige ontsluiting zal de druk op het gebied veel te groot worden. Vooral omdat de plaats zelf uitlokt tot een langer verblijf om er te picknicken of te zwemmen.

6. Door de sluipende wijze waarop de definitieve vorm van dit plan tot stand is gekomen, hebben bewoners en andere betrokkenen onvoldoende de kans gehad om de zaak bij te sturen. Tegen het aanvankelijke principebesluit dat er “ergens” een fietspad zou moeten komen om oost- en westoever van de Drentsche Aa met elkaar te verbinden, valt geen duidelijk gefundeerd bezwaar te formuleren. In een meer definitief stadium is het plan ter inzage gelegd, tijdens de vakantieperiode, waardoor het de meeste mensen is ontgaan. Tijdens de voorlichting die er in de persoon van de heer Assies in het dorp is gegeven op uitnodiging van de Vereniging Dorpsbelangen, werd het plan gepresenteerd als definitief en onontkoombaar, terwijl de exacte locatie van het fietspad onduidelijk bleef; “ergens langs de provinciegrens”. Dit maakte dat iedereen moedeloos het hoofd liet hangen, “omdat er toch niets meer aan te doen viel”.

7. Op het allerlaatst is de loop van het pad verlegd van de noordzijde van het bosje naar de huidige plaats over de dijk. Wat ons betreft is dit het meest rampzalige scenario dat bedacht had kunnen worden (zie punt 5). Niemand uit Midlaren heeft op deze uiteindelijke versie invloed kunnen uitoefenen. Degenen die wel bezwaar hebben gemaakt tegen de aanleg op die plek, zijn afgeserveerd met het argument dat het grote maatschappelijke belang van dit fietspad (n.l. het opheffen van de “versnippering van het fietsnetwerk”) in dit geval zwaarder woog dan de “natuurlijke waarden” die in dit gebied het eigenlijke hoofddoel zijn. De inwoners van Noordlaren, die dit plan evengoed aangaat, zijn überhaupt nooit voorgelicht.

VRAGEN AAN DE GEMEENTE TYNAARLO

1. Het lijkt erop dat men bij de beoordeling van het plan vooral gefixeerd is geweest op mogelijke nadelige gevolgen veroorzaakt door de aanleg van het fietspad en niet op het gebruik ervan nadien. Hebt u zich van tevoren gerealiseerd wat de gevolgen kunnen zijn van het kiezen van een dergelijk traject voor de fietsbrug over de Drentsche Aa? (n.l. het risico van massale recreatie)

2. Wat denkt de gemeente Tynaarlo te gaan doen om deze ongewenste massale recreatie in de hand te houden?

3. Hoe zal in de toekomst het onderhoud van de randen van het pad plaatsvinden? In Midlaren zelf worden de bermen van de fietspaden meerdere malen per jaar gemaaid, met het argument dat de fietser geen natte broekspijpen mag krijgen. Hoe frequent zal er langs dit nieuwe fietspad gemaaid worden en wordt daarbij rekening gehouden met de invloed van dit maaibeleid op plantengroei en insectenleven?

4. Toen enkele inwoners van Midlaren afgelopen donderdagavond de werkzaamheden inspecteerden, bleek er bij de brug een grote groep kanovaarders aan land te zijn gegaan, afkomstig van een kano verhuurbedrijf in Schipborg, die daar wachtten tot ze door de verhuurder zouden worden opgehaald. Beschouwt u dit als een gewenste ontwikkeling?

5. In de reactie van de gemeente Tynaarlo op de bezwaren die door enkele omwonenden tegen het plan werden ingediend, wordt gesproken over een “jaarlijks overleg met de belanghebbenden” om te bekijken of de voorzieningen voldoende zijn om overlast te beperken. Wat is uw definitie van “overlast”? Is het niet goed om ook een tussentijds overleg mogelijk te maken, wanneer zich erg veel klachten voordoen? Kunnen ook de andere bewoners uit beide dorpen bij deze evaluatie betrokken worden? En welke consequenties worden er aan deze evaluatie verbonden?

6. Er zijn mensen van wie indertijd het bezwaar “niet ontvankelijk” is verklaard omdat ze “te ver” van de bedoelde plek vandaan woonden om “belanghebbende” te zijn. Betekent dit, dat dus ook andere bezwaren, die mogelijk door bewoners hadden kunnen worden ingediend in dat geval automatisch als “niet ontvankelijk” zouden zijn terzijde geschoven? Immers vrijwel alle bewoners van Midlaren wonen “te ver” van die plaats om als “belanghebbende” te worden erkend.

7. En, zo ja, wat stelt die zogenaamde “democratische” bezwaarprocedure in de gemeente Tynaarlo dan feitelijk voor?

ONZE SUGGESTIES AAN DE GEMEENTE TYNAARLO:

1. Om grootschalige recreatie op betreffende plek te voorkomen zijn de toegezegde smalle fietsdoorgang en een bordje “verplicht fietspad” niet voldoende. Er zullen krachtiger maatregelen moeten worden genomen. Bij de toegang tot het fietspad zou een bord geplaatst kunnen worden met een tekst van de volgende strekking: "U betreedt hier het stroomdal van de Drentsche Aa. U wordt verzocht de natuur niet te verontrusten en geen afval achter te laten".

2. Geen picknickbanken, vuilnisbakken of andere recreatieve voorzieningen op het traject door het stroomdal zelf. In plaats daarvan eventueel een bankje en een vuilnisbak bij de ingang van het pad. Dit geldt zowel voor de oost- als de westzijde.

3. Verwijderen van de asfaltlaag op het stuk Westertseweg tussen de Tolhuisweg en de provinciegrens en afsluiting van de Westertseweg voor gemotoriseerd verkeer, om te voorkomen dat mensen de auto nemen en zo een snelle route hebben naar de Drentsche Aa om daar te te recreëren, te zwemmen of hun hond uit te laten. Ook het dorp Midlaren zou van een dergelijke verkeerstoestroom last ondervinden. Tegelijkertijd zou de Westertseweg wel toegankelijk moeten blijven voor ruiters en menners. Aan de uitgang van het dorp Midlaren, richting de Westert, zou een bord “doodlopende weg” of “alleen voor aanwonenden” geplaatst moeten worden.

4. Instellen van een regelmatige evaluatie van de situatie met de betrokkenen (b.v. via Dorpsbelangen).

5. Wanneer het de gemeente niet lukt om de verstorende invloed van de toestroom aan recreanten binnen de perken te houden, zullen wij stappen ondernemen om, óf het hele pad te laten opheffen, óf het te laten afsluiten voor fietsers en wandelaars met honden.

     
home voorgesch. 2015 aanzet Nat-platf brief naar
Gem. Tynaarlo
actueel 2008 2016 aanleg fietspad
data 2009 2017 paradise lost brief naar NBEL
thema's 2010 2018 protestwandeling antwoord NBEL
contact 2011 2019 inspreken NBEL sept  
links 2012 2020 brief NBEL + Gemeente  
archief 2013 2021 / 2022 stand oktober  
nieuwsbrief 2014   handhavingsverz.