homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen
PROVINCIE DRENTHE
Op deze pagina een overzicht van de plannen waarin het Natuurplatform zich de afgelopen periode heeft verdiept
16-02-2010 Indiening van de reactie van het Natuurplatform op de Omgevingsvisie Drenthe onze reactie op
de omgevingsvisie
In onze reactie op de Ontwerp Omgevingsvisie Drenthe zijn onderstaande punten verder uitgewerkt en verduidelijkt. Klik voor de volledige brief op de link in de blauwe balk hiernaast.
12 en 19 jan 2010 Bezoek bestuursleden Natuurplatform aan informatie-avonden Emmen en Roden omgevingsvisie downloaden
Albert Heringa bezocht de informatiebijeenkomst in Emmen, Willem Bok die in Roden. De opzet van de bijeenkomsten was eenvoudig: Op hoofdlijnen een korte presentatie met daarna de mogelijkheid vragen te stellen of opmerkingen te maken in één van de "speakerscorners", met daar Gedeputeerden van de Provincie Drenthe als aanspreekpunt.
informatiepagina van de Provincie met kaarten e.d.
Hier onder in 't kort een aantal punten dat ons is opgevallen in de Omgevingsvisie:
• Aspecten zoals duisternis en rust worden ingebracht als kernwaarden voor Drenthe, maar worden verder niet uitgewerkt in de Omgevingsvisie
• De begrippen natuurbeleving en natuurwaarden worden op één hoop gegooid en worden daarmee geen stuur items
• Ecologische Hoofd Structuur (EHS) en Natura 2000, die ieder een eigen regiem en wettelijke status hebben, worden niet duidelijk onderscheiden
• Er wordt in de planperiode tot 2020 minstens 5000 ha ingeleverd aan EHS oppervlakte.
• Aan multifunctionele gebieden (natuur, water, wonen, bedrijven, landbouw wordt (ogenschijnlijk) evenveel belang toegekend. Besluitvorming hierover is alleen onderhevig aan ambtelijk overleg en onttrekt zich daardoor voor een belangrijk deel aan democratische controle en besluitvorming. Dit is een gevolg van de huidige Wet Ruimtelijke Ordening en het feit dat de Provincie Drenthe niet met richtlijnen wilt werken. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Provincie Groningen.
• De Hondsrug krijgt de status van GEO Park en past daarmee in de categorie biosfeerpark zoals door UNESCO gedefiniëerd. Om dit idee te verstevigen is het wenselijk om de rivierdalen Hunze en Drentsche Aa (die de Hondsrug flankeren) op te nemen in het GEO Park.
• Biodiversiteit wordt wel genoemd. Er wordt echter niet verder uitgewerkt hoe flora en fauna vanuit ecologisch oogpunt een kans krijgen.
• Er wordt niet over ecoducten en andere voorzieningen gesproken
• Vliegveld Eelde wordt wel genoemd, maar er worden geen condities (economische, ecologische, etc.) genoemd waar het aan moet voldoen.
• Er is een Transferium gepland bij de Punt als parkeerterrein voor Vliegveld Eelde, toegangspoort voor het Nationaal Park, en overstapplaats van auto naar OV en andersom. Dit wordt gepresenteerd als een vanzelfsprekendheid, zonder verdere onderbouwing en inventarisatie van problemen.

Voor 18 februari zal het Natuurplatform een officiele reactie sturen aan de Provincie Drenthe.

06-01-2010 Ontwerp Omgevingsvisie Drenthe ter inzage gelegd samenvatting
(bij persbericht)
In december 2009 hebben Gedeputeerde Staten het Ontwerp Omgevingsvisie vastgesteld. Inmiddels is het document vrijgegeven voor inspraak. Het ontwerp ligt van donderdag 7 januari 2010 tot en met 18 februari 2010 ter inzage. In die periode worden alle inwoners van Drenthe geinformeerd, door Gedeputeerde Staten, tijdens drie informatiebijeenkomsten.
      naar top van pagina
home ruimtelijke ordening Tynaarlo  
actueel natuurbeheer Assen  
data natuur en recreatie Drenthe  
thema's informatiepagina's gastransportleiding  
contact projecten Nat.plf Transferium  
links dia-presentaties N34  
archief KAARTEN doorfietsroute  
nieuwsbrief