homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen
september 2008 BRIEF AAN HET NATIONAAL BEEK- EN ESDORPENLANDSCHAP DRENTSCHE AA

BETREFT: VRAGEN TOTSTANDKOMING FIETSPAD OKKENVEEN-NOORDLAARDERBOS

Onlangs werden de inwoners van Midlaren en Noordlaren geconfronteerd met de aanleg van het fietspad Okkenveen-Noordlaarderbos.
Nu was reeds geruime tijd bekend dat er een fietspad zou komen, echter zowel de situering als de dimensionering is dusdanig schokkend, dat verschillende inwoners hierover hun ongerustheid, teleurstelling, en zelfs verdriet kenbaar hebben gemaakt.
Nu is duidelijk dat de aanleg van het fietspad niet terug te draaien is en dat alle procedurele stappen reeds doorlopen en afgesloten zijn.
Echter, er rijzen bij verschillende betrokken streekbewoners toch een aantal vragen omtrent de totstandkoming van het geheel.

Allereerst willen wij graag een korte kenschets van het gebied geven, iets dat wellicht overbodig is, daar u als geen ander het gebied kent, maar toch achten wij het van belang een aantal punten aan te stippen.

Kenmerken Landschap Drentsche Aa
Het Drentsche Aa-gebied is qua landschap en natuurwaarden een van de belangrijkste natuurgebieden van de Noordwest-Europese laagvlakte. Enerzijds is het een van de laatste laaglandbeken die nog enigszins ongestoord haar weg vindt door het landschap (In de jaren zestig is kanalisatie ternauwernood voorkomen). Daarnaast is het beekdal voor verschillende dieren, planten en plantengemeenschappen een laatste wijkplaats, doordat het gebied voldoet aan bepaalde voorwaarden zoals verschillende nog intacte natuurlijke processen. Voorbeelden hiervan zijn het ter plaatse optredende kwelwater, waarbij schoon en relatief kalkrijk water aan de oppervlakte opwelt. Ook het meanderen van de rivier is een steeds zeldzamer geworden kenmerk in een tijd dat vrijwel alle kronkelende riviertjes zijn gekanaliseerd tot rechte afvoergoten.

Ook de verscheidenheid in bodemtypen heeft een grote diversiteit in flora en fauna tot gevolg. Voor bijvoorbeeld de dotterbloemhooilanden is het Drentsche Aa gebied wat grootte betreft zelfs veruit het belangrijkste- en kwalitatief meest waardevolle gebied, van de Noordwest-Europese laagvlakte. Verder is het gebied een kerngebied voor verschillende zeldzame zeggen (grassoort), orchideeën en andere zeldzame stroomdalplanten.

Rivierduin
Een bijzonder biotoop zijn de schaarse rivierduintjes die in het gebied voorkomen. Dit zijn hoog gelegen eilanden van zand in een omgeving van laagveen. Het totaal aan oppervlak van dit biotoop bedraagt minder dan 2% van het totale oppervlak in het gebied van de Tienelsweg tot aan Huize de Pol, waaruit blijkt hoe bijzonder dit biotoop is. Rivierduinen zijn botanisch van belang vanwege het voorkomen van zeer zeldzame plantengemeenschappen die binnen het Nederlandse en Europese beleid en wetgeving beschermd zijn en waarvan het doel is het areaal in ieder geval te behouden, maar tevens gestreefd wordt naar uitbreiding.
Het rivierduintje waarover nu het fietspad is aangelegd diende als een soort laatste rustplaats voor het wild, dat de steeds zwaardere recreatiedruk in het Noordlaarderbos ontvlucht.

Dassenburcht
Dat het gebied waardevol is, bewijst ook het feit dat de das weer terug is in het gebied en in de directe nabijheid van het fietspad een burcht bewoont en de graslanden langs de Aa ondermeer gebruikt om te fourageren. De terugkeer van dit bijzondere, en in Noord-Nederland zeldzame dier, is ons inziens toch een direct gevolg van de aanwezige natuurwaarden en rust die het gebied biedt.

VRAGEN AAN HET NATIONAAL BEEK- EN
ESDORPENLANDSCHAP DRENTSCHE AA:

Vragen:
Terugkomend op de totstandkoming van het fietspad zijn er een aantal vragen gerezen,
die wellicht makkelijk en snel door u te beantwoorden zijn:

1 - Waarom is voor aanleg midden door het open gebied van de Wester-landen gekozen, een gebied dat in het Alterra-rapport “Kansrijk!” wordt gewaardeerd als ‘laag’ qua recreatieve kwaliteit en waardering van het landschap voor wandelen en fietsen?

(Alterra-rapport 999 Kansrijk! Een integrale kansenkaart voor het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa).

2 - Welke aanleidingen zijn er geweest voor het tot 2 keer toe verleggen van het tracé?

3 - De indruk bij een groot aantal bewoners als gevolg van presentaties, was dat het om een schelpenpaadje zou gaan. Waarom en wanneer is besloten dit te veranderen in een betonpad?

4 - Waarom is besloten het fietspad uiteindelijk over het rivierduintje aan te leggen, dat qua biotoop (potentieel habitattype Heischrale graslanden H6230) minder dan 2% van het totale oppervlak van de Westerlanden bedraagt?

5 - Hoe kan het dat absurde uitkomsten uit het Ecologisch onderzoek/Flora- en faunaonderzoek, door niemand worden opgemerkt en voor waar worden aangenomen: Volgens de conclusies van de natuurtoets zou het ruig klokje ter plekke voorkomen, iets wat door verschillende  betrokken streekbewoners (en natuurkenners!) wordt bestreden; zeer waarschijnlijk zijn 2 plantensoorten verwisseld (en dat door een gerenommeerd bedrijf!). Vervolgens dient dit soort broddelwerk als basis voor de planvorming.

6 - In hoeverre is de aanleg getoetst aan het Natura 2000 beleid, waar eerder genoemd habitattype Heischrale graslanden H6230 als prioritair (?) wordt gekenschetst binnen de kernopgave 5.02 herstel beeklopen, met daarbinnen o.a.kernopgaven 5.03 beekdalflanken, 5.05 schraallanden en 5.07 Vochtige alluviale bossen, met als doel deze habitattypen robuuster te maken door uitbreiding van het oppervlak en verbetering van de kwaliteit.

(Natura 2000 Doelendocument - hoofddocument en Knelpunten - en kansenanalyse Natura 2000-gebied 25
– Drentsche Aa-gebied
).

7 - Welke overwegingen liggen ten grondslag aan de situering van het fietspad over een deel van de oever/bedijking in plaats van een rechte oversteek? Dit in verband met in de toekomst uit te voeren maatregelen t. b.v. het herstel dynamiek en natuurlijke processen: maatregel 2; Opheffen bekading beek (t.b.v. een beter (natuurlijker) inundatiepatroon. Dit is ter plaatse niet langer mogelijk. Tevens is het voor de Drentsche Aa, door het vastleggen van de oever t.p.v. het duintje, onmogelijk geworden om nog te kunnen meanderen; Eén van dé kenmerken van een half-natuurlijke rivier en een belangrijk natuurlijk proces dat een waardevol stuk milieudynamiek als gevolg heeft.

(Knelpunten- en kansenanalyse Natura 2000-gebied 25 – Drentsche Aa-gebied).

8 - Ons is ter ore gekomen dat t.b.v. zware onderhouds-machines het fietspad verbreed wordt middels graskeien tot een breedte van 3,4 meter. Hoe is dit te rijmen met het beleid het onderhoud te verminderen of zelfs stop te zetten:

Maatregel 11: Afgraven veraarde veenpakketten en stoppen van maaibeheer met als doel vorming van grotere complexen Elzenbroek en plaatselijk Vogelkers-Essenbos te realiseren. Maar ook:
Maatregel 13: Stoppen of verminderen onderhoud aan de beek.

(Knelpunten- en kansenanalyse Natura 2000-gebied 25 – Drentsche Aa-gebied).

 

     
home voorgesch. 2015 aanzet Nat-platform brief naar
Gem. Tynaarlo
actueel 2008 2016 aanleg fietspad
data 2009 2017 paradise lost brief naar NBEL
thema's 2010 2018 protestwandeling antwoord NBEL
contact 2011 2019 inspreken NBEL sept  
links 2012 2020 brief NBEL + Gem.  
archief 2013 2021 / 2022 stand oktober  
nieuwsbrief 2014   handhavingsverz. LNV