Ontwikkelingen betreffende de aanleg van Faunapassages
Overzicht van zaken, die in de periode 2010 - 2013 onze aandacht trokken.
       
           
05-11-2010 Provincie werkt door aan meer natuur in Groningen •Lees meer op de site van Natuurmonumenten
Provincie Groningen vergroot het natuurgebied Westerbroek en verbindt hiermee het Zuidlaardermeer en de natuur van Midden-Groningen. Overheid, natuurorganisaties en landbouw werken al vier jaar aan een strook waarlangs dieren veilig kunnen trekken. De meeste grond is al door boeren verkocht aan de provincie. Natuurmonumenten is enorm blij dat de provincie juist nu laat zien dat natuur belangrijk is. Straks kunnen onder meer bevers, otters en ringslangen van het ene naar het andere gebied trekken zonder gevaar overreden te worden door auto’s.
Nu vormen de snelweg (A7), de spoorlijn Groningen-Nieuweschans en het Winschoterdiep onneembare barrières voor mensen en dieren die van het Zuidlaardermeer naar de natuurgebieden van Midden-Groningen willen. Voor de dieren zal de verbinding bestaan uit stroken natuur met natte graslanden, watergangen en bosjes.
De bevers die in december 2009 zijn uitgezet bij het Foxholstermeer zullen in elk geval van deze verbindings-zone tussen het Zuidlaardermeergebied en de noordelijker gelegen natuurgebieden bij Slochteren kunnen profiteren. bever

08-03-2011
Bewoners Westerbroek boos over bemoeienis 2e Kamer met de ecologische verbinding tussen Zuidlaardermeergebied en de natuur in Midden-Groningen •Lees meer op de site van Natuurmonumenten
Op 5 november 2010 plaatsten we al een berichtje, dat de provincie Groningen, tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet in, de ecologische verbinding tussen Zuidlaardermeergebied en de natuur in Midden-Groningen verder wil voltooien.
De voorbereidingen voor deze verbinding zijn al in een vergevorderd stadium en kunnen rekenen op een groot draagvlak bij de plaatselijke bevolking. Het kamerlid Ad Koppejan (CDA) suggereert nu echter dat er weerstand zou zijn tegen de aanleg van deze natte as en vroeg staatssecretaris Bleker af te zien van financiering van dit specifieke project.
De voorbereiding van dit project loopt al ruim 10 jaar en in die tijd koos Bleker, destijd gedeputeerde van de provincie Groningen, voor een pragmatische aanpak, door de plek van de natuurverbinding af te laten hangen van de mogelijkheden voor grondaankoop. "Nu dat is gelukt verwachten we van de staatssecretaris Bleker dat hij het plan ook steunt," zegt regiodirecteur Wilfred Alblas van Natuurmonumenten.
12-12-2011 Maatregelen voor veiliger oversteek bevers (bericht van het Groninger Landschap)
Kropswolde: Bij de brug tussen de natuurgebieden Leinewijk en Wolfsbarge in Kropswolde is vorige week een raster geplaatst, dat moet voorkomen dat bevers vanuit het vaartje de weg op kunnen kruipen. Deze voorziening is met voorrang aangebracht, omdat er in de buurt van het vaartje een hele familie bever huist.
Leinewijk
Verkeersslachtoffers: Behalve bovengenoemde brug in Kropswolde zijn er in het grensgebied tussen Groningen en Drenthe nog meer knelpunten, die op korte termijn een oplossing behoeven. In de afgelopen anderhalf jaar zijn in Groningen en Drenthe vier bevers gedood door het verkeer. Het zijn voornamelijk jonge dieren met weinig ervaring, op zoek naar een eigen territorium, die de meeste risico's lopen. Deze zijn eerder geneigd het water te verlaten en ook eens even boven op het talud te kijken.
Nu de bevers die in het Hunzedal zijn uitgezet, ook naar het Drentsche Aa gebied zijn overgestoken en er bovendien sterke aanwijzingen zijn, dat er in de Drentsche Aa ook een otter huist, voelt het Groninger Landschap zich verplicht om deze zoogdieren een veilige doorgang te geven. otter
Knelpunten in de leefomgeving van bever en otter in de kop van Drenthe, op de grens met Groningen:
Twee belangrijke schakels tussen de natuurgebieden ten oosten en westen van de A28, zijn de waterlopen onder de snelweg door ter hoogte van Glimmen en de Witte Molen. Het zijn de enige twee mogelijkheden voor bevers en otters om de A28 te passeren.
De onderdoorgangen zijn daar echter niet voor gemaakt. In één van de doorgangen zit een kantelstuw waarvan gebleken is dat die een obstakel vormt voor bevers. Omdat het talud en de oevers bij beide onderdoorgangen voor het dier wel goed toegankelijk zijn, worden de dieren hier gemakkelijk verleid om aan land gaan en kunnen zo onbedoeld op de snelweg terecht komen. Elke kans op oversteken is echter bij voorbaat uitgesloten vanwege de betonnen vangrail van 1.30m hoog in het midden van de snelweg. Vorig jaar werd daardoor al een bever op de A28 doodgereden. Er is nergens een structuur aanwezig, die naar een goede route onder de snelweg door leidt. Een prachtig plan van de Provincie Groningen om van deze twee waterpassages vanaf Glimmen naar de polder Lappenvoort en de polder het Oostland, een robuuste verbindingszone te maken, heeft het niet gehaald.
Toch zijn robuuste verbindingszones van cruciaal belang voor de bevers. Vooral omdat deze populatie bevers, de enige in Noord Nederland, nog erg kwetsbaar is. In overleg met het Waterschap en Rijkswaterstaat gaat het Groninger Landschap nu een aantal praktische aanpassingen doen om dit probleem enigszins te verminderen. Voorlopig wordt gedacht aan het plaatsen van 1500 meter begeleidend raster en 85 meter looprichel bevestigd in de duikers. Daarnaast wil de stichting met de provincie praten over het nemen van maatregelen als er gewerkt wordt aan bruggen bij natuurgebieden, om zo te voorkomen dat rondtrekkende bevers en otters per ongeluk op de weg terecht komen, zoals de bever die onlangs bij De Punt werd doodgereden, toen men daar bezig was met werkzaamheden aan de brug d.m.v. pontons.
Het Groninger Landschap ziet in het aanbrengen van rasters slechts als een tijdelijke oplossing.
Het beste is om een permanente natuurvriendelijke onderdoorgang te maken.

26-05-2012 "Bever is niet uitgezet om van het wegdek te schrapen" Artikel Dagblad vh Noorden
Dieren als bever en otter in het Drentsche Aa gebied ontmoeten in hun zoektocht naar een eigen territorium en andere soortgenoten de barrière van de A28 en proberen die over te steken. Halverwege het asfalt stuiten ze vervolgens op de massieve betonnen wand, die beide rijrichtingen over een lengte van kilometers scheidt. "The highway to hell" noemt Alwin Hut van de Stichting Groninger Landschap de weg.
Sinds 2008 zijn er in totaal 22 bevers uitgezet. De jongen gaan na twee jaar aan het zwerven, op zoek naar een eigen territorium en ontmoeten daarbij de A28 op hun pad, met rampzalige gevolgen. De natuurgebieden aan de andere kant, het Paterswoldse meer en de Onlanden, zijn onbereikbaar.
Bij de meest kritische overgangen langs de A28 worden deze zomer nu gaasrasters geplaatst om te voorkomen dat de bever de snelweg op kan. Maar veel meer wegen vormen een gevaar. Volgens de beheerders - Groninger Landschap, Drents Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer - is er veel meer nodig. Zij pleiten al jaren voor grote faunatunnels die niet alleen bevers, maar ook otters, marterachtigen en vele andere dieren een veilige doorgang verlenen tussen natuurgebieden.
06-12-2012 Rapport uit 2004 over mogelijkheid van ecologische verbinding over de A28 voor beekdal Drentsche Aa
Onlangs kreeg het Natuurplatform via een medewerker van Natuurmonumenten inzage in een onderzoek uit 2004 naar de haalbaarheid van een ecologische verbinding tussen de twee delen van het beekdal van de Drentsche Aa aan weerszijden van de A28. De beek wordt daar via een duiker onder de weg doorgeleid, waardoor het voor de meeste dierlijke bewoners van het beekdal niet meer mogelijk is de barrière van snelweg + Noord Willemskanaal over te steken. Indertijd beschouwde men dit als een knelpunt dat hoog op de prioriteitenlijst stond. Men wilde vóór 2010 90% van alle knelpunten in de EHS opgelost hebben.

Over Koningsas,
Transferium en de noodzaak van een faunapassage
(Natuurplatform)

Het was indertijd Bleker, die als gedeputeerde van Groningen niet bereid was geld te bestemmen voor het Meerjarenplan Ontsnippering Rijkswegen. De miljoenen euros die via het rijk beschikbaar zouden komen, gingen naar projecten elders. Zonder medewerking van de provincie kwam het Rijksgeld niet los. Later, bij het aantreden van het eerste kabinet Rutte in oktober 2010, was een van Blekers eerste daden als staatssecretaris vervolgens het schrappen van alle Robuuste verbindingszones.
Zo verdween het rapport onder in een kast en ook bij de plannen voor het Transferium bij De Punt werd over de mogelijkheid van een ecologische verbinding voor het beekdal Drentsche Aa niet meer gesproken. Het voorstel van Groninger Landschap en Natuurplatform om bij de natuurontwikkeling in het noordoostelijke kwadrant ook de optie van een onderdoorgang voor dieren mee te nemen, werd niet in het uiteindelijke Transferiumrapport vermeld en wordt daarmee niet doorgegeven aan de verantwoordelijke bestuurders. Het Natuurplatform vindt dit een gemiste kans en heeft nu zelf een stuk opgesteld over de wenselijkheid van het doortrekken van de EHS op die plaats en verwijst daarbij naar de gegevens in het reeds bestaande raport uit 2004. Nu Bleker definitief vertrokken is, zijn er wellicht nieuwe mogelijkheden om dit project alsnog een kans te gunnen. faunapassage
varianten faunapassage
17-01-2013 Ecoduct over de A28 bij Spier - Nationaal park Dwingelderveld  
In landelijk en Europees verband is men overeengekomen dat er een netwerk van aaneengesloten natuurgebieden gerealiseerd moet worden, dat dieren en planten de mogelijkheid biedt zich te verplaatsen van de ene plek naar de andere; de zogenaamde ecologische hoofdstructuur. Ook in Drenthe worden daartoe ecoducten aangelegd op plaatsen waar de menselijke infrastructuur deze natuurverbindingen te veel doorsnijdt. Zo wordt bijvoorbeeld dit jaar een ecoduct aangelegd over de A28 bij Spier, in combinatie met een geluidswal om het Dwingelderveld. Het afschieten van dieren die van deze verbindingswegen gebruik maken, is dan ook in tegenspraak met de doelstelling van de EHS. ecoductSpier
ecoduct Spier
Bij de herinrichting van het Dwingelderveld wordt ook gewerkt aan waterberging. Het nationaal park wordt zo ingericht dat het veel water (1.250.000 kuub) dagenlang kan vasthouden voordat het via de geijkte stromen en kanalen naar beneden loopt. In erg natte perioden is dat een uitkomst.
Het nationaal park is niet zonder reden befaamd om zijn uitgestrekte natte heideterreinen en zijn tientallen vennen. Maar dat is slechts een deel van het waterverhaal. Bij het afgraven van de voormalige landbouwgebieden midden in en aan de randen van het park wordt de oude slenkenstructuur terug gebracht in het landschap. De slenkenstructuur loopt onder de snelweg door en zal binnenkort in de brede middenberm ’boven water’ komen. De terugkeer van de slenk in de middenberm van de snelweg heeft ook een ander doel. Dit deel moet fungeren als waterberging van het water dat in natte tijden van de snelweg af stroomt.
ecoductSpier
waterberging
04-02-2013 Inspraak in de vergadering van het Overlegorgaan van het Nationaal Park over faunapassage De Punt
Op de vergadering van het Overlegorgaan hebben we als Natuurplatform aandacht gevraagd voor het ontbreken van een goede ecologische verbinding in het beekdal van de Drentsche Aa even ten noorden van De Punt. In haar Bioplan zegt het Nationaal Park de ontsnippering van de natuur als een belangrijk onderdeel te beschouwen van haar beleid. Het opnieuw op de agenda zetten van de ontbrekende faunapassage lijkt ons daarom een kerntaak voor het Overlegorgaan.
16-05-2013 Otter vastgelegd op camera van ecoduct bij De Onlanden Lees meer op "Natuurbericht"
Op de ecologische verbindingsweg naar het nieuwe natuurgebied De Onlanden, vlakbij Groningen, is een otter vastgelegd op beeld door een wildcamera van Natuurmonumenten. Eerder deze maand werden al sporen gevonden van het dier in het natuurgebied zelf, beeldmateriaal was echter tot vandaag niet beschikbaar. De Onlanden is sinds 2008 ingericht als natuur- en waterbergingsgebied. De otter laat zich voor het eerst in dit gebied zien.
naar faunapassages 2014-2015
           
home ruimtelijke ordening Natura 2000 2010-2013
actueel natuurbeheer EHS - NNN 2014-2015
data natuur en recreatie Faunapassages passage - A28
thema's informatiepagina's bermbeheer  
contact projecten Nat.plf boeren & natuur  
links dia-presentaties    
archief KAARTEN    
nieuwsbrief    
homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen