homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen
WAT IS NATURA 2000 ? - WAAROM NATURA 2000? Voorlichtingsfilmpje op YouTube----> Het hoe en waarom van Natura 2000
De lidstaten van de Europese Unie hebben met elkaar afgesproken om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen. Belangrijke instrumenten om dit doel te realiseren, zijn de Europese Vogelrichtlijn en Europese Habitatrichtlijn.
In deze richtlijnen is bepaald dat er een netwerk gerealiseerd moet worden van natuurgebieden van Europees belang: het Natura 2000-netwerk. Dit netwerk heeft als hoofddoelstelling het waarborgen van de biodiversiteit in Europa. De lidstaten moeten hiertoe speciale natuurgebieden aanwijzen voor de meest kwetsbare soorten en habitattypen: de Natura 2000-gebieden.
Het behoud en ontwikkelen van de natuurwaarden in de Natura 2000-gebieden leidt niet alleen tot kwaliteitsverbetering van deze natuurwaarden ter plekke, maar geeft ook de mogelijkheid tot verspreiding van soorten naar andere gebieden, waardoor de biodiversiteit bevorderd wordt. Dit zijn gebieden die belangrijk zijn om het duurzaam voortbestaan van de meest bedreigde soorten en habitattypen te verzekeren. natura2000
info-site van de Regiegroep Natura 2000
Eind 2009 is ook het Drentsche Aa gebied aangewezen als Natura 2000 gebied. De vervolgstap is, dat er voor dit gebied een beheerplan zal worden opgesteld. Op deze pagina's willen verslag doen van de ontwikkelingen op het gebied van Natura 2000 info Rijksoverheid over Drentsche Aa-gebied
06-03-2014 Update Stand van zaken Beheerplan Natura2000-gebied Drentsche Aa lees het hele bericht
Het afgelopen jaar is er weinig vooruitgang geboekt in de nadere uitwerking van het beheerplan Drentsche Aa. Belangrijkste oorzaak was, dat men in Den Haag eerst de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) wilde afronden, voordat er verder gewerkt kon worden aan het beheerplan. Zodoende is het beheerplantraject even in de wachtstand gezet.
Eind februari is het PAS-document uiteindelijk afgerond en opgeleverd. Het is aan het Rijk en de Provincies hoe de verdere procedure van de PAS er uitgaat zien. De planning is vooralsnog, dat voor de zomer het ‘publieke proces’ gaat starten. In het Beheerplan is de PAS een zelfstandig onderdeel met een geheel eigen procedure en besluitvormingstraject, dat bepalend zal zijn voor het verdere verloop van de beheerplanprocedure.
In maart wordt de draad voor het afronden van het concept beheerplan weer opgepakt door een schrijversteam van 3 personen, waarvan er 2 ook betrokken zijn geweest bij het PAS-document. Volgens de voorlopige planning wil men in mei het concept afgerond hebben, waarna het toegelicht zal worden op een avond voor gebruikers en eigenaren.
De maatregelen vanuit de PAS en het Beheerplan zullen voor het Drentsche Aa-gebied een verder impuls zijn voor verbetering van de natuur en beleving daarvan.
25-02-2013 Publieksavond over Natura 2000 - Drentsche Aa gebied op 5 maart 2013 zie site Nationaal Park
Het is inmiddels ruim drie jaar geleden, dat het Drentsche Aa gebied werd aangewezen als Natura 2000 gebied. Daarna is het heel lang stil geweest. Het aanwijzingsbesluit schijnt tot nu toe nog niet definitief te zijn geworden. (Vertraging door periode Bleker?) Pogingen van het Natuurplatorm om contact te zoeken met de projectleider hadden geen resultaat. Via een van onze leden kregen we het bericht binnen, dat er inmiddels wel een start gemaakt is met het opstellen van het concept beheerplan. Op 26 februari a.s. wordt nu eerst een bijeenkomst voor eigenaren georganiseerd. Voorafgaande aan de algemene informatie-avonden wil men eerst overleggen met eigenaren van percelen in het gebied. Op de site van het Nationaal Park staat nu ook de eerste publieksavond aangekondigd, die een week later gepland is:
Datum
: 5 maart. Tijd en plaats: 20.00 uur, café-zalencentrum De Aanleg te Deurze.
kaart
Voortgang Natura 2000
14-01-2010 Presentatie beheerplan Elperstroomgebied in Schoonloo infopagina DLG over Elperstroomgebied
Twee bestuursleden van het Natuurplatform bezochten de informatie-avond waar het beheerplan voor het Elperstroomgebied werd gepresenteerd. Het Elperstroomgebied is het eerste Natura 2000 gebied waarvoor een beheerplan is opgesteld. Dit gebeurde in opdracht van het ministerie van LNV en werd uitgevoerd door de Dienst landelijk Gebied (DLG) in samenwerking met Staatsbosbeheer (SBB). Dit eerste beheerplan geldt als een soort proefproject voor latere beheerplannen van de andere Natura 2000 gebieden. website DLG over
alle beheerplannen
in Nederland
Aan het plan lag op alle fronten gedegen onderzoek ten grondslag (bodemkundig, hydrologisch, ecologisch). De effecten van het huidige landbouwgebruik waren in kaart gebracht en het hele plan was tot stand gekomen in samenspraak met vertegenwoordigers van verschillende betrokken partijen uit de regio (provincie,gemeentes, waterschap, LTO en Staatsbosbeheer). Daarnaast was er meegedacht door een Klankbordgroep met woordvoerders van o.a. milieufederatie Drenthe, Boermarke Elp, LTO Midden-Drenthe, Wildbeheerders, Vlinderwerkgroep Drenthe en Drents Particulier Grondbezit. De presentatie was helder en goed verzorgd en de discussieleider die namens DLG de avond leidde, liet alle ingebrachte gezichtspunten goed aan bod komen. We hopen dat t.z.t. ook het beheerplan voor het Drentsche Aa gebied op een dergelijke constructieve manier tot stand zal komen.
december 2009

Drentsche Aa-gebied officieel aangewezen als Natura 2000 gebied

info LNV over
Drentsche Aa gebied
Eind 2009 is het Drentsche Aa gebied officieel aangewezen als Natura 2000 gebied. De ontwerpbesluiten uit de vierde tranche van 11 gebieden hebben vanaf 24 september tot en met 4 november 2009 ter inzage gelegen en er zijn voorlichtingsavonden geweest, waarop belangstellenden hun zienswijzen naar voren konden brengen. Twee bestuursleden van het Natuurplatform zijn naar de voorlichtingsbijeenkomst op 30 september geweest en hebben daar hun mening gegeven. Deze werd teruggekoppeld naar de aanwezigen middels een beknopt verslag, dat later werd toegestuurd. (zie de link in de rechterkolom.) Drentsche Aa gebied
interactieve detailkaart
Natura 2000
verslag inspraak-avond
Behalve deze mondelinge reactie is er door het Natuurplatform nog een zienswijze per brief ingestuurd. brief Natuurplatform
          naar top van pagina
home ruimtelijke ordening Natura 2000  
actueel natuurbeheer EHS - NNN  
data natuur en recreatie Faunapassages  
thema's informatiepagina's bermbeheer  
contact projecten Nat.plf boeren & natuur  
links dia-presentaties    
archief KAARTEN    
nieuwsbrief