homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen
Een selectie van berichten die betrekking hebben op het thema Natuur en Recreatie
DE VISIE VAN DE PROVINCIE OP RECREATIE EN TOERISME   -   de economische factor Lees meer
"Toerisme en recreatie zijn in het toekomstbeeld belangrijke economische factoren in het gebied. Zij dragen elk bij aan de werkgelegenheid en aan de inkomensvorming, mede dankzij veel afgeleide werkgelegenheid. De bijzondere natuur, het karakteristieke landschap, de rust en de ruimte zijn belangrijke kurken waarop de recreatie en het toerisme drijven."

Zo luiden de inleidende regels van Punt 4 uit het provinciaal programma:
Recreatie en toerisme: van stroomdal naar droomdal...

Dit geeft ook meteen aan waarin de zwakte ligt van dit beleid: door het stimuleren van het toerisme, ondergraaft men tegelijkertijd de voedingsbodem die het toerisme in Drenthe moet dragen. Want wie bewaakt de balans tussen recreatiedruk, rust en ruimte?
Lees het volledige punt 4 uit het provinciaal programma.
9 november 2008 STROOMDAL DRENTSCHE AA ALS SPEELWEIDE
Op zondag 9 november werd het (nog niet officieel geopende) fietspad al druk bezocht door wandelaars met honden, fietsers, mountainbikers en nieuwsgierige kijkers, die óf van de kant van het Okkenveen óf van de kant van het Noordlaarderbos even de brug kwamen bezichtigen. Te zien aan de uitwerpselen en hoefafdrukken waren er ook al meerdere ruiters gepasseerd.
Het perceel land naast het fietspad, aan de andere kant van de sloot, was in gebruik genomen als speelweide voor vliegeraars. Er stonden in het land twee auto's geparkeerd en de vliegeraars werden vergezeld door drie grote loslopende honden, die vrolijk achter elkaar aanrenden door het hele weiland, tot aan de Drentsche Aa, een spurt terug namen en vervolgens over de sloot zwommen om de hond van een wandelaar aan de andere kant te begroeten.

Vliegeren is leuk. Het is ook fijn voor honden als ze vrijuit kunnen rennen, maar het moet niet daar! Het Stroomdal van de Drentsche Aa is geen speelweide en mag het ook niet worden! Van iemand van DAS & BOOM vernamen we, dat gebieden waar honden gepoept hebben door dassen gemeden worden. Loslopende honden in het Stroomdal maken het dus ongeschikt als fourageergebied voor de nabij gelegen dassenburcht. Hetzelfde geldt natuurlijk voor weidevogels die op de grond broeden.
vliegeren

vliegeren
11 november 2008 DE INVLOED VAN DE RECREATIE OP DE NATUUR  
De afgelopen week werden er door RTV-Drenthe opnamen gemaakt in het Drentsche Aa gebied met als thema De invloed van de recreatie op de natuur. Dit resulteerde in een programma, dat een gevariëerd beeld geeft van de verschillende standpunten over dit onderwerp. Sjoerd Boonstra van de Vogeltelgroep Drentse Aa, Henk van 't Land (voorzitter van NBEL), Jans Speulman (recreatie-ondernemer) en Philippe Boucher van het Natuurplatform Drentsche Aa, kregen de gelegenheid om hun mening over dit onderwerp te geven. Ook de visies van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer kwamen aan bod.
Het Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap ventileert bij monde van haar voorzitter Henk van het Land opvattingen als: "Je moet keuzes maken." En: "Om het ene stuk natuur te ontzien, moet je het andere openstellen." Maar het eindresultaat is wel, dat de RUST en RUIMTE, die het gebied zo aantrekkelijk maken, door het ontsluiitingsbeleid van Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap steeds verder worden aangetast.
RTV
UITZENDING GEMIST

Het Natuurplatform Drentsche Aa over de verstoorde balans tussen Natuur en Recreatie:
Hoewel het Nationaal Beek- en Esdorpen Landschap (NBEL) zich presenteert als de behoeder van een Natuur- en Landschapspark, blijkt haar werkelijke agenda veeleer gericht op het bevorderen van recreatiemogelijkheden in het gebied. De doelstelling van het NBEL wordt aardig weergegeven in de volgende tekst op hun website:

RUST EN RUIMTE VOOR RECREATIE
Het prachtige landschap, de bijzondere natuur langs de beek, de rust en de ruimte van het boerenland zijn de kurken waar de recreatie en het toerisme in het Drentsche Aa-gebied op drijven. De mogelijkheden zullen in de toekomst nog verder worden uitgebreid. Zo moet er extra aandacht komen voor het verder ontsluiten van het landschap voor dagrecreatie, bijvoorbeeld om er meer te kunnen wandelen en fietsen. Ook zal er nog het nodige moeten worden gedaan om de kwaliteit van de verblijfsrecreatie verder te verbeteren.

Uit deze korte allinea blijkt al het gevaar aan tegenstrijdigheden, dat schuilt in deze visie:

• Er wordt gesproken over RUST en RUIMTE
• Maar tegelijkertijd zijn de plannen gericht op het verstoren van deze RUST en RUIMTE.

Het heeft er veel van dat het NBEL bezig is een sprinkhanenplaag te organiseren, die de nog bestaande natuur in het Drentsche Aa-dal volledig zal kaalvreten. Niet alleen de bewoners van Midlaren en omgeving maken zich zorgen over de recreatiedruk, die de onstuitbare dadendrang van deze bestuurders oplevert. Ook vogelkenners hebben hun bedenkingen tegen de voortgaande ontsluiting en versnippering van de toch al zo kleinschalige natuurgebieden in het Noorden. Zo kregen wij een bericht door van de Vogeltelgroep Drentsche Aa uit Assen, die al sinds 2001 bezig is de vogels in het Drentse Aa-gebied te inventariseren. Ook zij vragen zich af in hoeverre de balans tussen natuur en recreatie nog in evenwicht is.
Op dinsdag 11 november zendt RTV Drenthe in het programma Drents Diep een rapportage uit over de gevolgen van recreatie in het gebied van de Drentsche Aa.

ALGEMEEN BELEID NATIONALE PARKEN
Het blijkt dat het bevorderen van de recreatie een van de hoofddoelstellingen is van alle Nationale Parken in Nederland. Recreatie-ondernemers hebben er de functie van Gastheer of Gastvrouw en geven informatie over het gebied.

Zie de website van de Nationale Parken

10 januari 2009 BUGXTER-RIDING in het Nationaal Beek-en esdorpen-landschap Drentsche Aa. EEN NIEUWE RAGE ?
Toevallig stuitten we op de folder van een nieuw bedrijf, BUGXTER-RIDE EXPERIENCE,
gevestigd in Annen, dat reclame maakt met o.a. de volgende teksten:
film
Klik op het plaatje om
de film te bekijken
Bugxter-Ride Experience biedt u tochten aan in mooie en betrouwbare buggy's door het Nationaal Beek-en esdorpen-landschap de Drentsche Aa   De buggy, een stoere offroad met een topsnelheid van bijna 75 km per uur.
Zou dit zijn wat het NBEL bedoelt met: Het landschap spannender maken?
Bij ons veroorzaakte deze folder enige verontrusting. Wat is eigenlijk een bugxter en hoe wordt die gebruikt? We speurden op internet en maakten een compilatie van filmbeelden, die een indruk geeft van de mogelijkheden en onmogelijkheden van het bugxter-rijden in de vrije natuur. Zie het filmpje hiernaast.
24 januari 2009 NIEUWS-ITEM van RTV-Drenthe over de BUGXTER naar top van pagina
Kennelijk is het onderstaande bugxter-filmpje op deze site veelvuldig doorgestuurd door geschokte kijkers. Het resultaat was, dat we een aantal dagen geleden werden benaderd door RTV-Drenthe voor een interview over dit onderwerp. Opnieuw stond Philippe Boucher in de ijskoude gierende wind een interview af te geven. De cameraman gaf hem een papieren zakdoekje om zijn tranen af te drogen. "Anders denken ze dat u huilt". Het zijn de kleine details, bij de media, die er toe doen!
Ook Morijn Bourgonje, van Bugxter-ride Experience kwam aan het woord.
Zelf heeft Morijn Bourgonje, naar aanleiding van dit interview, ook nog contact met ons gezocht. We hadden een open gesprek, waaruit bleek dat hij zich voornamelijk richtte op "evenementen op locatie", bedrijfsuitjes, feesten e.d. Dat betekent dat hij zijn wagentjes vaak op een trailer laadt, om er op een speciaal evenemententerrein gebruik van te maken. Om de buggies niet een deel van de tijd werkeloos in zijn loods in Annen te laten staan, maakte hij ook reclame hier in de omgeving. Hij kon ons overigens geruststellen, wat betreft de bugxters in Annen: hij heeft ze verkocht en ze gaan volgende maand weg. Morijn gaat zich in de toekomst vooral concentreren op het organiseren van andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld kruisboogschieten op speciale locaties.

Voorlopig is het gevaar van bugxter-crossen in deze omgeving dus geweken. Toch is dit een trend die in de gaten gehouden moet worden. En we zijn dus wel van plan dit punt op de volgende vergadering van het NBEL in te brengen en te vragen wat hun standpunt is tegenover deze vorm van recreatie. Want... er zijn meer bedrijven in Drenthe die de bugxter ontdekt hebben. Zie bijvoorbeeld de site van TARIBUSH EVENTS in Pesse...
<empty>
<empty>
klik hier voor de site
28 maart 2009 Themadag vogels en recreatie; georganiseerd door de Nederlandse Ornithologische Unie
Op 28 maart 2009 werd er in het zalencentrum Vredenburg in Utrecht een studiedag gehouden over vogels en recreatie. Nederland is een dichtbevolkt land. Door een toename van vrije tijd en budget is de recreatiedruk de afgelopen decennia explosief toegenomen. Het huidige Nederlandse beleid is erop gericht natuurgebieden zoveel mogelijk open te stellen voor recreatieve doeleinden. Het recreatief medegebruik van natuurgebieden kan echter verstorende effecten hebben op de vogels die er voorkomen. Vogels onderbreken hierdoor gedurende kortere of langere tijd hun natuurlijke gedrag, of worden verdreven uit hun foerageer- of broedgebieden. Dit kan uiteindelijk resulteren in verlaagd reproductief succes en lagere overlevingskansen op individueel en populatieniveau.
22 april 2009 14 locaties in Drenthe bestemd tot "nieuwe wildernis"  
Het Drents Particulier Grondbezit, Stichting Het Drentse Landschap en Staatsbosbeheer hebben op woensdag 22 april de ‘nieuwe wildernis’ gepresenteerd. In aanwezigheid van mevrouw Irene van Lippe-Biesterfeld tekenden de drie organisaties een verklaring waarin zij stellen: “Natuurgebieden bieden een thuis voor ontelbare planten en dieren. En lang voordat wij onze mensenwereld vormgaven, was er al natuur; ontwikkelden zich systemen van planten en dieren in wisselwerking met hun omgeving. Zij verdienen ons respect en hebben een zelfstandig recht op bestaan.”
        naar top van pagina
home ruimtelijke ordening 2008-2009 natuur & recreatie  
actueel natuurbeheer 2016 april/mei Kunstproject Into Nature
data natuur en recreatie 2016 juni-sept Kunstproject Into Nature
thema's projecten Nat.plf Verblijfsrecreatie - Tynaarlo  
contact informatiepagina's 2017 Landgoed Buiten  
links dia-presentaties    
archief KAARTEN    
nieuwsbrief