homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen

GEMEENTE TYNAARLO
Op deze pagina een overzicht van de plannen waarin het Natuurplatform zich de afgelopen periode heeft verdiept
20-02-2013 Zienswijze Natuurplatform op het concept bestemmingsplan buitengebied Tynaarlo
Samenvoeging van 3 oude bestemmingsplannen tot 1 nieuw plan
In oktober 2011 kondigde de gemeente Tynaarlo aan dat ze de drie oude bestemmingsplannen Buitengebied (indertijd apart voor Vries, Eelde en Zuidlaren) wilde vervangen door één nieuw bestemmingsplan. Per adres werd een inventarisatie gemaakt van de bestaande situatie (o.a aan de hand van luchtfoto's en de bestaande bestemmingsplannen) en werd er per adres een voorstel gedaan wat betreft de nieuwe bestemming in de toekomst en het toegekende bouwvlak. De betreffende eigenaren werd gevraagd deze gegevens te controleren, er aanvullingen op te geven en eigen zienswijzen in te dienen. Dit resulteerde in een Notitie met aanpassingen aan de aanvankelijk opgestelde functiekaart. Al deze documenten zijn te vinden op de site van de gemeente via de link in de rechterkolom.
-Nieuwsbrieven
-Nota Uitgangspunten
-Reactie Gemeente op 1e ronde Zienswijzen
Mogelijkheid tot indienen van een zienswijze door burgers
Na verwerking van al deze gegevens in een nieuw Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied, lag dit vervolgens vanaf 11 januari 2013 zes weken ter inzage en konden daarop opnieuw zienswijzen worden ingediend. Dit Ontwerp bestemmingsplan, het planMER (de Milieu Effect Rapportage, die de invloed van de plannen op het milieu in kaart brengt), de Regels (waarin omschreven wordt hoe het plan feitelijk uitgelegd moet worden) en alle detailkaarten zijn te vinden op de site van de gemeente via nevenstaande link.
Alle informatie over het Ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied
Zienswijze Natuurplatform
Omdat het gebied zeer omvangrijk is, hebben we ons als Natuurplatform beperkt tot enkele algemene hoofdpunten en een aantal situaties die bij ons meer van binnenuit bekend waren, zoals de situatie rond Midlaren en het gebied bij De Punt, waar het Transferium gepland is. De plannen voor het Transferium zijn nog niet definitief; men is op het ogenblik de detailtekeningen aan het uitwerken en pas daarna wordt er een definitieve beslissing genomen of alles doorgaat. Vandaar dat het Transferium zelf in deze fase nog niet in het bestemmingsplan voorkomt. Toch zijn er daar ter plekke wel enkele andere bestemmingen die vragen oproepen, wanneer je weet wat men daar verder allemaal van plan is. De twee belangrijkste punten die het Natuurplatform heeft ingebracht, hebben betrekking op de volgende onderwerpen:
Zienswijze Natuurplatform
Een algemeen bezwaar tegen de te grootschalige mogelijkheden voor uitbreiding van de veehouderij.
Ook in de milieu-effectrapportage kwam naar voren, dat wanneer alle gegeven mogelijkheden tot uitbreiding zouden worden benut, dit sterk negatieve effecten kan hebben op de aspecten Natura 2000, overige natuur, geurhinder en ook op bodem, water, klimaat en landschap. We hebben daarom gepleit voor een meer terughoudend beleid wat betreft grootschalige uitbreiding. Door in landschappelijk waardevolle (kleinschalige) gebieden dicht bij het Drentsche Aa dal een zorgvuldiger beleid te voeren, dat niet klakkeloos bouwvlakken toebedeelt aan ieder agrarisch bedrijf, kan men andere bedrijven de mogelijkheid bieden om uit te breiden, zonder dat de negatieve effecten op de omgeving te groot worden. Uiteindelijk zijn die negatieve invloeden op natuur, milieu en water het gevolg van een cumulatief effect van alle agrariërs samen. In Midlaren zijn zo al drie bedrijven aan te wijzen, die in feite al gestopt zijn, die geen opvolger of verdere uitbreidingsplannen hebben, maar waaraan toch een bouwvlak van 1,5 ha is toegewezen. Dit geeft in de toekomst de mogelijkheid, dat er toch nog enorme loopstallen verrijzen in een gebied, waar dat qua milieu en landschap gezien niet wenselijk is. In andere delen van de gemeente zal dit ongetwijfeld ook voorkomen.
• Vraagtekens bij een horecabestemming van het perceel naast de benzinepomp bij De Punt.
Volgens ons is het niet wenselijk om aan dat perceel nu reeds een horeca-bestemming toe te kennen, terwijl de plannen voor het Transferium nog in een voorbereidende fase zijn. Volgens ons, mogen deze twee bestemmingen niet los van elkaar gezien worden. Een horecabestemming voor perceel Groningerstraat 128 De Punt zal een cumulatief effect hebben op de druk die een Transferium toch al op deze plek gaat leggen. Gezien het feit dat het hier een versmalling in de Ecologische Hoofdstructuur (tevens Natura 2000 gebied) betreft, die toch al veel problemen oproept, lijkt ons die combinatie van bestemmingen niet gewenst.
27-05-2013 Antwoord van de Gemeente op de ingediende zienswijzen  

Twijfels van het Natuurplatform over het binnen de perken houden van negatieve effecten op landschap en milieu.

In onze ogen is de inschatting door de gemeente van de negatieve effecten op milieu, landschap en Natura 2000 veel te optimistisch.

CBS-cijfers tonen aan dat er de laatste 10 jaar een grote toename is geweest van de import van varkensmest, afkomstig uit andere delen van Nederland; dit komt extra bovenop de mest die in de gemeente zelf wordt geproduceerd.

De gemeente zelf vindt echter dat ze genoeg maatregelen achter de hand heeft om negatieve effecten te voorkomen.

(Zie de argumenten hiernaast.)

Antwoord van de gemeente Tynaarlo:

 1. Bij het tekenen van de bouwvlakken is rekening gehouden met de bestaande situatie en het landschap er omheen.
 2. Ook bij het oprichten van gebouwen binnen het toegewezen bouwvlak 'bij recht', worden er eisen gesteld aan plaatsing en vorm van het gebouw.
 3. Het oprichten van nieuwe gebouwen ten behoeve van landbouwhuisdieren is alleen toegestaan, als is aangetoond dat er geen significant negatieve effecten op Natura 2000 gebieden zijn.
 4. Het worst-case scenario uit het MER zal zich niet voordoen, omdat in de praktijk nooit alle uitbreidingen gerealiseerd zullen worden; uit de CBS-cijfers blijkt dat er de laatste jaren juist een afname is van het aantal stuks vee.
 5. Bij mestvergisters, zoals die in het bestemmingsplan worden toegelaten, gaat het om bedrijfseigen mest en vergisting ten behoeve van het eigen agrarische bedrijf.
 6. Aanvoer van dunne varkensmest heeft niets te maken met uitbreiding van de veestapel.
 7. De bouwvlakken zijn bepaald op basis van veldinventarisatie, milieugegevens van de gemeente en het vigerende bestemmingsplan. Als uit de gemeentelijke milieugegevens mocht blijken dat een agrarisch bedrijf inmiddels is gestopt, dan kan dit worden gewijzigd in het vast te stellen bestemmingsplan.
Commentaar van het Natuurplatform op de punten van de Gemeente Tynaarlo:
punt 1 Wij hebben onze twijfels bij de zorgvuldigheid waarmee de Gemeente Tynaarlo de bouwvlakken heeft ingetekend. De landschappelijke waarden, zijn naar onze mening niet in de afweging betrokken. Ook is er niet in alle gevallen getoetst of de eigenaar behoefte had aan een bouwvlak op de toegewezen locatie.
punt 2 Ook vragen we ons af of de eisen die worden gesteld aan plaatsing en vorm van een gebouw wel voldoende het behoud van de landschappelijke waarden waarborgen.
punt 3 Wat zijn de criteria waarop wordt beoordeeld of een gebouw met landbouwhuisdieren geen significant nadelige gevolgen heeft op de Natura 2000 gebieden? Volgens het Milieu Effect Rapport (MER) zit de gemeente Tynaarlo met dit bestemmingsplan al aan de grens van wat mogelijk is. Iedere stal met landbouwhuisdieren brengt een extra belasting mee van de omgeving:
Er moet voer geproduceerd worden en mest afgevoerd. De enige echte waarborg tegen uitstoot van schadelijke stoffen is, dat het voer elders wordt geprocuceerd en ook de mest naar elders wordt afgevoerd. De meest logische oplossing is dan: zet ook het gebouw elders neer, waar de belasting van de omgeving nog binnen de normen valt.
overzicht overzichtskaart
overzicht stikstofdepositie
huidige situatie
overzicht stikstofdepositie
situatie "bij recht"
punt 4 Volgens de Gemeente Tynaarlo zal het worst-case scenario zich niet voordoen, omdat nooit alle uitbreidingen werkelijk gerealiseerd zullen worden. Volgens het CBS zou er zelfs een neerwaartse trend zijn in het aantal landbouwhuisdieren.
overzicht stikstofdepositie
worst-case scenario
Deze bewering is inmiddels door de realiteit ingehaald. Zie de link naar het bericht van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe, in de rechterkolom. Door de exponentiële toename van het aantal aanvragen om uitbreiding van veehouderijbedrijven, zag de Provincie zich zelfs genoodzaakt de verlening van vergunningen per 10 oktober 2013 stil te leggen. Deze vergunningenstop is recentelijk verlengd tot 1 februari 2014. koeien
Snelle groei veestapel overvalt provincie
punt 5 Wij hebben in onze zienswijze niet gesproken over mestvergisters, alleen over de aanvoer van dunne varkensmest van buiten de regio, die over het land wordt verspreid.
De opmerking van de gemeente dat mestvergisters bedoeld zijn voor het verwerken van bedrijfseigen mest en vergisting ten behoeve van het eigen agrarische bedrijf, biedt geen garantie dat de normen niet zullen worden overschreden, als het aantal dieren in een bedrijf toeneemt.
zie ook het artikel in de NRC over mestvergisters en mestfabrieken in Brabant
punt 6 De Gemeente Tynaarlo betoogt dat aanvoer van dunne varkensmest niets te maken heeft met uitbreiding van de veestapel. Dat is onjuist. De aanvoer van varkensmest (goedkoop) dient om de opbrengst van het land te vergroten (meer gras en mais). Deze extra opbrengst is nodig om het toegenomen aantal dieren te voeden. Het land wordt dus intensiever gebruikt en de uitstoot en uitspoeling van ammoniak wordt daarmee vergroot.
Staatssecretais Dijksma heeft per brief aan de tweede kamer laten weten, dat de melkveehouderij weliswaar ruimte krijgt voor groei, maar alleen als deze bedrijven extra grond aankopen of hun mestoverschotten verwerken. Dijksma geeft aan dat het systeem van dierrechten voor de intensieve veehouderij voorlopig gehandhaafd zal blijven. Het dierrechtensysteem vormt voor de intensieve veehouderij momenteel het plafond voor verdere groei. zie ook onze pagina
boeren & natuur
van 28 oktober 2013
over het afschaffen van dierrechten en melkquota
Voor de melkveehouderij stelt het bestaande systeem van melkquota momenteel de grenzen aan de melkproductie, maar deze melkquotering vervalt per 1 mei 2015. De melkveehouderij mag wat Dijksma betreft daarna flink groeien, als melkveebedrijven ook zorgen voor extra grond bij de groei of de extra mestverwerking. Het is nog niet duidelijk hoeveel melkvee of mest er gekoppeld is aan een hectare grond en wat grondgebondenheid voor deze sector in de toekomst eigenlijk gaat inhouden. Wel is duidelijk dat er juist in deze sector de komende jaren een flinke groei voor de deur staat. Zie ook het artikel van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe (link in de rechterkolom). Groene grenzen
aan de groei van de melkveehouderij?
artikel NMFD
punt 7 Volgens de Gemeente Tynaarlo zijn de toegewezen bouwvlakken gebaseerd op veldinventarisatie (lees: Google-kaarten), milieugegevens van de gemeente en het vigerende bestemmingsplan. Dat dit geen goede basis vormt voor de toekenning van bouwvlakken, blijkt al uit het feit dat aan een aantal voormalige boeren, dat inmiddels gestopt is met hun bedrijf, toch een bouwvlak is toegewezen. De toevoeging dat dit gewijzigd kan worden in het vast te stellen bestemmingsplan, wanneer uit de milieugegevens van de gemeente blijkt, dat het bedrijf inmiddels is gestopt, blijkt een loze kreet. De boeren waar het om gaat zijn duidelijk aantoonbaar gestopt, maar hebben wel hun bouwvlak behouden. Dat het land door anderen wordt gebruikt, betekent niet dat de eigenaar ook zelf nog volwaardig boert.

Vraagtekens bij de horecabestemming van het perceel naast de benzinepomp bij De Punt.

Bovengenoemde horecabestemming kan niet los gezien worden van de plannen voor een Transferium bij De Punt, en moet daarom in een en hetzelfde bestemmings-plan behandeld worden.

Antwoord van de gemeente Tynaarlo:

De horecabestemming is gebaseerd op het vigerende bestemmingsplan. De eigenaar heeft aangegeven dat de vigerende rechten nog noodzakelijk zijn voor de gewenste ontwikkelingen. Daarom is door de gemeenteraad op 17 april 2012 besloten deze ontwikkelruimte te handhaven.
De ontwikkelingen rondom het transferium de Punt vallen buiten de reikwijdte van dit bestemmingsplan. Overigens is de horecabestemming in het algemeen wel ingeperkt tot categorie 1.

Commentaar van het Natuurplatform op de punten van de Gemeente Tynaarlo:
Natuurplatform
 • De gemeente zegt de horecabestemming te hebben gehandhaafd, omdat de eigenaar aangaf, dat de vigerende rechten nog noodzakelijk zijn voor de gewenste ontwikkelingen...
 • Vervolgens stelt de gemeente, dat de ontwikkelingen rondom het Tranferium buiten de reikwijdte vallen van dit bestemmingsplan.

Dit geeft precies aan waar het probleem zit: de ontwikkelingen waar de eigenaar op doelt, hebben alles te maken met de plannen voor een transferium. Daarom mag deze horecabestemming niet los gezien worden van die transferiumplannen. Het Natuurplatform is van mening dat de zone rond de benzinepomp en het toekomstige transferium buiten het nu voorliggende bestemmingsplan moet worden gehouden en pas een definitieve bestemming moet krijgen, wanneer voor dit gebied een bestemmingswijziging wordt voorbereid die betrekking heeft op de aanleg van een transferium.

10-09-2013

Wij hebben daarom als Natuurplatform beroep aangetekend bij de Raad van State, op twee punten:

 1. De toewijzing van bouwvlak aan reeds gestopte boeren
 2. Het toekennen van een horecabestemming aan het perceel naast de benzinepomp bij De Punt.
Beroep Raad van State
      naar top van pagina
home ruimtelijke ordening Tynaarlo 2009-2012 LOP
actueel natuurbeheer Assen 2013 Buitengebied
data natuur en recreatie Drenthe 2014 Raad v. State
thema's informatiepagina's gastransportleiding 2017 Landgoed Buiten
contact projecten Nat.plf Transferium  
links dia-presentaties N34  
archief KAARTEN doorfietsroute  
nieuwsbrief