homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen
EEN ANDERE VISIE OP HET BEHEER VAN DE WESTERLANDEN EN OMGEVING vervolg van het project in 2013 en 2014
In 2009 liepen we tegen een aantal dingen aan die ons motiveerden een speciaal project te gaan starten, met als doelstelling de natuurwaarden in het gebied "Van DUINWEG tot BEEKDAL" verder te versterken en creatieve oplossingen te bedenken voor de problemen die we tegenkwamen. Op deze (en vorige) pagina's een verslag van onze vorderingen met dit project.
Dit jaar: deelname aan de Klankbordgroep van Natuurmonumenten.

 
12-02-2013 START KLANKBORDGROEP-BIJEENKOMSTEN van NATUURMONUMENTEN in het NIVON-huis
Klankbordgroep Natuurmonumenten en het Project Duinweg-Beekdal.
Doordat er vanuit het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Midlaren bezwaren waren gerezen tegen de plannen van het Natuurplatform-project Duinweg-beekdal, en bovendien de Vereniging Natuurmonumenten in diezelfde periode aankondigde dat ze een klankbordgroep van omwonenden wilde formeren, hebben we als projectgroep besloten, dat het in dit stadium beter was om ons project op een laag pitje te zetten en eerst de uitkomsten van deze Klankbordgroep af te wachten. Een aantal mensen uit de projectgroep Duinweg-beekdal neemt op persoonlijke titel deel aan de klankbordgroep. Na afloop van dit proces, waarvoor de verantwoording bij Natuurmonumenten ligt, besluiten we als Natuurplatform opnieuw, hoe we met ons eigen project Duinweg-beekdal verder gaan. Uiteindelijk betreft dit voor een groot deel hetzelfde gebied als dat van Natuurmonumenten.

Overzicht van informatie, verzameld door het Natuurplatform.
Omdat we in de afgelopen periode ook als projectgroep al heel veel informatie hebben verzameld over ideeën en wensen die bij de omwonenden leven, hebben we de projectleider van Natuurmonumenten een overzicht toegestuurd van de ideeën die wij tijdens onze contacten met omwonenden hebben verzameld, en de conclusies die we daaraan hebben verbonden. Al deze informatie is terug te vinden op onze site. Een opsomming staat in de rechterkolom (met verwijzingen naar de betreffende pagina's op deze site).
•Bijeenkomst NIVON-huis
19 april 2010 (±40 mensen)
•Ingebrachte punten
19 april 2010


•Visiedocument Natuurplatform


•Presentatie Natuurplatform
18 april 2011

•Reacties op presentatie
(±30 aanwezigen)

•Speerpunten voor actie

•Enquête-formulier •Uitkomsten enquête •Conclusies enquête 1 •Conclusies enquête 2
Op 12 februari 2013 vond een eerste klankbordgroepbijeenkomst plaats in het NIVON-huis, georganiseerd door Natuurmonumenten. Natuurmonumenten gaat een nieuw inrichtingsplan voor Noordlaarderbos en Vijftig Bunder opstellen voor de komende 18 jaar, en wil daar graag de omwonenden bij betrekken. In de afgelopen periode heeft Natuurmonumenten een drietal voorlichtingsbijeenkomsten gehouden in Midlaren, Noordlaren en Zuidlaren om mensen voor deze Klankbordgroep te interesseren. Dat heeft geresulteerd in een opgave van 16 mensen, waarvan er die eerste avond ca 10 aanwezig waren.
De avond werd voornamelijk besteed aan een kennismaking van de groepsleden onderling en een eerste inventarisatie van punten die men belangrijk vond, uitgaande van twee hoofdvragen: Wat zou je willen behouden in het gebied? En wat zou je willen veranderen/verbeteren? Als basisinformatie stuurde Natuurmonumenten een document op, met informatie over het gebied, dat als uitgangspunt kan dienen voor de nieuw te ontwikkelen natuurvisie.

Na deze eerste bijeenkomst volgde een tweede op 15 mei 2013.
De verslagen die Natuurmonumenten maakte van deze bijeenkomsten, zijn in te zien via de links in de rechterkolom. Vervolgens werden er twee wandelingen gepland (3 juni en 7 juni), waarbij men aan de hand van een aantal onderwerpen ter plekke kon discussiëren over mogelijke aanpassingen in het gebied.


•Basisdocument Natuurmonumenten
•Verslag Klankbordgroep-1


•Verslag Klankbordgroep-2
•Onderwerpen 1e wandeling

•Onderwerpen 2e wandeling

Laatste klankbordgroep-bijeenkomst op 12 november 2013 in het NIVON-huis.
In de eerste week van november kregen de leden van de klankbordgroep het concept van de nieuwe Natuurvisie toegestuurd, zodat daar op 12 november gezamenlijk over gediscussiëerd kon worden.

Deze discussie concentreerde zich voornamelijk rond een aantal knelpunten die in de Natuurvisie genoemd worden. Zie voor het volledige verslag van de discussie, de link in de rechterkolom.

 

 

•Verslag Klankbordgroep-3

 • Verdroging
  • Natuurmonumenten ziet de tankgracht door de Vijftig Bunder als een mogelijke oorzaak van de verdroging van de heide daar ter plaatse en wil laten onderzoeken hoe groot die invloed is, zodat er eventueel maatregelen genomen kunnen worden (b.v. door gedeeltelijk dichtgooien van de tankgracht).
  • Vanuit het Natuurplatform wordt genoemd dat de verdroging door zandafgraving Roelofs mogelijk veel groter is en ook onderzocht zou moeten worden. Er schijnt daar een grondlaag doorboord te zijn, waardoor een "lek" in het grondwatersysteem is ontstaan.

  • Natuurmonumenten: omdat de kwaliteitsverbetering van de vochtige heide op de Vijfitg Bunder één van de Natura 2000 doelstellingen is voor dit gebied, ligt het voor de hand om alle potentiële verdrogende invloeden te onderzoeken.

 • Versnippering en isolatie
  • Versnippering en isolatie van (te kleine) gebieden vormen een bedreiging voor de levensvatbaarheid van de plant- en diersoorten in zo'n gebied. Met name in westelijke richting vormen de N34 en A28 in combinatie met het Noord-Willemskanaal een barricade.
  • Vanuit de klankbordgroep komen stemmen die opperen dat het wellicht mogelijk is om in de Noord-Zuidlijn te zorgen voor betere verbindingsmogelijkheden.
   Noordkant: met de Appelbergen
   Zuidkant: met de natuurgebieden rond Zeegse en Anlo.

  • Natuurmonumenten: Daar liggen wellicht mogelijkheden, maar voor bepaalde soorten van heideachtige vegetaties, die nog maar in zeer kleine populaties aanwezig zijn, biedt dit onvoldoende soelaas. (B.v. levendbarende hagedis, bruine vuurvlinder en valkruid.)

 • Landbouw op de es in relatie tot de natuurgebieden
  • Natuurmonumenten is jammer genoeg een perceel op de es van Noordlaren vlakbij het hunebed kwijt geraakt bij de herinirichting Haren in 2013. Hierdoor is een mooie kruidenrijke roggeakker verdwenen. Pleidooien om een klein deel van de es als reservaat aan te wijzen hebben het niet gered. Op de voormalige akker van Natuurmonumenten wordt tegenwoordig maïs verbouwd.
  • Verschillende leden van de klankbordgroep komen met voorbeelden van percelen land, die in eigendom zijn van boeren die gestopt zijn met hun bedrijf en wellicht overgehaald zouden kunnen worden om hun land te verhuren voor een minder intensief agrarisch gebruik. Ook zijn er enkele particulieren die grond verworven hebben op de es van Noordlaren.

  • Natuurmonumenten: Roel Douwes vertelt dat er nieuwe subsidiemogelijkheden komen in het kader van het nieuwe Europese landbouwbeleid. In het nieuwe systeem verlegt de overheid het initiatief echter naar de streek: mensen moeten zich aaneensluiten, bijvoorbeeld in een agrarische natuurvereniging, en een gezamenlijk plan indienen om subsidie voor agrarisch natuurbeheer te kunnen krijgen. Het is niet aan Natuurmonumenten om hierin het voortouw te nemen; er wordt daarom een beroep gedaan op leden van de klankbordgroep om op dit vlak initiatieven te nemen. Wel wil Natuurmonumenten graag helpen en meedenken.

 • Wilde Veen
  • Natuurmonumenten heeft pogingen ondernomen om het Wilde veen (dat net van eigenaar is veranderd) te verwerven. De huidige eigenaar wil het echter niet verkopen, maar staat wel open voor overleg om een goed plan voor het beheer van het gebied te maken. Natuurmonumenten brengt daarbij graag haar expertise in.

 • Recreatie (knelpunten, visie en beheer)
  • Het onderwerp recreatie vormt een belangrijk onderdeel van de discussie op deze avond. Juist dit thema is in de concept natuurvisie nog weinig uitgewerkt. De klankbordgroep hoopt dat dit onderwerp een even goede en concrete uitwerking zal krijgen als het thema natuur, met even heldere keuzes. Roel Douwes geeft aan, dat Natuurmonumenten een recreatief totaalplan voor dit gebied gaat maken, waarin alle aspecten in samenhang worden bekeken en er eveneens overleg zal zijn met alle betrokken partijen, zoals belanghebbenden, omwonenden en gemeenten.
   In de discussie passeren verschillende onderwerpen de revue:

  • Tolhuisweg: over nut en noodzaak van een (bescheiden) parkeervoorziening aan de Tolhuisweg, zijn de meningen in de klankbordgroep verdeeld, zoals dit indertijd ook in voorafgaande discussies met het bestuur van Dorpsbelangen het geval was. (zie discussie Vergadering Dorpsbelangen in 2012)
   Roel Douwes wijst op de samenhang met het plan om de Tolhuisweg ‘overgraasbaar’ te maken (verbinden Vijftig Bunder en Land van Malle Marie) en met het voorstel om de Westertse weg autoluw te maken. Voor ruiters en menwagentjes zal een speciale oplossing worden bedacht.
   Verder is Natuurmonumenten zich de laatste tijd steeds meer bewust geworden van het belang van goede entrees tot natuurgebieden: om bezoekers te verwelkomen, te markeren dat men een natuurgebied betreedt en om het bezoek te geleiden. De Tolhuisweg heeft in dit opzicht, als enige verharde toegangsweg tot het gebied, zeker een functie. Dit geldt des te meer wanneer er bijvoorbeeld een archeologische wandelroute over de Vijftig Bunder komt, die een logisch start- en eindpunt moet krijgen. Al deze aspecten zullen zorgvuldig worden afgewogen.

  • Mountainbikers en ruiters: Vanuit de klankbordgroep worden veel klachten geuit over mountainbikers in het bos en ruiters die zich niet aan de ruiterroute houden. Roel Douwes maakt duidelijk dat voor Natuurmonumenten wandelaars en fietsers de primaire doelgroepen zijn; een speciaal mountainbike-pad is wat hem betreft niet aan de orde. De problemen moeten op een andere manier worden opgelost. Hij zal het onderwerp inbrengen in het overleg met het beheerteam.

  • Routeplanners: vanuit de klankbordgroep komt de tip om producenten van navigatie-apparatuur te verzoeken de wegen rond het Noordlaarderbos en de Vijftig Bunder uit hun programma te halen, om zo het gemotoriseerde verkeer terug te dringen.

 • Vervolg
  • De concept Natuurvisie zal binnenkort besproken worden met het beheerteam van Natuurmonumenten. Vervolgens wordt de nieuwe Natuurvisie gepresenteerd in de streek op een aantal open bijeenkomsten.

  • Permanente contactgroep: Roel Douwes zou graag zien, dat uit de klankbordgroep een permanente contactgroep voortkomt, waarmee regelmatig overlegd kan worden, en vraagt de aanwezigen of ze daarvoor voelen.

  • Vaste contactpersoon bij Natuurmonumenten: Op hun beurt vragen de deelnemers aan de klankbordgroep of er dan ook gezorgd kan worden voor één duidelijke contactpersoon bij Natuurmonumenten, als aanspreekpunt voor onderwerpen die het gebied betreffen..
12-06-2014 Natuurvisie Natuurmonumenten Noordlaarderbos en Vijftig Bunder gereed Natuurvisie (digitaal 5 MB)
In april 2014 verscheen uiteindelijk de Natuurvisie, die voor de komende 18 jaar het beheer van Noordlaarderbos en Vijftig Bunder richting geeft. Als Natuurplatform zijn we blij dat Natuurmonumenten een groot deel van onze ideeën heeft overgenomen, zoals het autoluw maken van de Westertseweg en het beter reguleren van het recreatieverkeer. Natuurmonumenten wil in de toekomst het heidegebied van de Vijftig Bunder en het zogenoemde "Landje van malle Marie", dat aan de andere van de Tolhuisweg ligt, met elkaar verbinden, om zo een groter aaneengesloten heidegebied te realiseren. In dit plan past ook het streven om de Tolhuisweg op die plaats overgraasbaar te maken. Voor ruiters en menwagentjes zouden dan speciale voorzieningen gerealiseerd moeten worden, zodat die daar wel kunnen passeren. Bezoekers van het gebied zullen worden uitgenodigd om hun auto op een speciaal daarvoor ingerichte plek te parkeren, om van daaruit te gaan wandelen.
Natuurmonumenten heeft aangegeven dat ze graag contact houdt met mensen uit de omgeving over de realisatie van haar plannen en heeft dan ook de leden van de Klankbordgroep verzocht zich hiervoor beschikbaar te stellen. Ook als Natuurplatform blijven we in contact wat betreft het signaleren van knelpunten of het aandragen van nieuwe ideeën en hebben we er alle vertrouwen in dat de uitvoering van de plannen bij Natuurmonumenten in goede handen is. Vandaar dat we ons project Duinweg-beekdal voorlopig als beëindigd beschouwen en onze energie op andere zaken richten.

kaart van 50 bunder
en Noordlaarderbos
          naar top van pagina
home ruimtelijke ordening fietspad Okkenveen overzicht
actueel natuurbeheer Duinweg-beekdal 2009
data natuur en recreatie bermbeheer 2010
thema's projecten Nat.plf natuurerven 2011
contact informatiepagina's   enquête
links dia-presentaties   2012
archief KAARTEN   2013-2014
nieuwsbrief   2015-Westerlanden