>
DE ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR (EHS),
later omgedoopt tot NATUUR NETWERK NEDERLAND (NNN)
is bedoeld als een verbindingszone tussen waardevolle natuurgebieden in Nederland, waar doorheen dieren, planten, insecten en andere organismen zich kunnen verplaatsen en in contact kunnen komen.
Aanvankelijk was deze verbindings structuur heel ruim opgezet, zodat dit mooie kansen gaf voor behoud en verbetering van natuurlijke waarden... Totdat de "periode Bleker" aanbrak:
De minister die alle natuur verkwanselde ten gunste van de agrarische sector.
Een beleid waar we jaren later nog steeds de naweeën van ondervinden en dat in 2022 tot gevolg zal hebben, dat diezelfde agrarische sector met 30% zal moeten worden ingekrompen om het stikstofprobleem de baas te worden.
OOK in 2010 ONTKETENDE DIT BELEID AL HEEL VEEL PROTEST:
Overzicht van Landelijke acties tegen de bezuinigingen op Ecologische hoofdstructuur en Natuur in 2010 en 2011
De "Periode Bleker".
31-03-2010 Presentatie van de Natuurvisie "Een Groene Kijk"
door Drents Landschap, Natuurmonumenten en Milieufederatie Drenthe
zie de digitale versie van de Groene Kijk
Op woensdag 31 maart 2010 presenteerden Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en de Milieufederatie Drenthe de natuurvisie Een Groene Kijk aan donateurs, aangesloten organisaties en vrijwilligers.
Een groene kijk op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling, is de gezamenlijke visie van Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Milieufederatie Drenthe op de ontwikkeling van de natuur in Drenthe in de komende decennia. De visie bevat voorstellen om de geleidelijke afname van de hoeveelheid planten- en diersoorten in Drenthe om te buigen in een toename en de kwaliteit van het landschap te vergroten.
In Een Groene Kijk geven de natuurorganisaties een ruimtelijk beeld van de gewenste natuurontwikkeling op middellange termijn in Drenthe. Deze natuurontwikkeling moet zorgen voor vergroting van de biodiversiteit en meer landschappelijke kwaliteit. In de visie is aangegeven waar mogelijkheden liggen om de huidige ecologische hoofdstructuur te versterken door middel van brede verbindingen tussen gebieden en het laten ontstaan van grote eenheden “wildere” natuur.
Het rapport is begin 2009 aangeboden aan de provincie. De visie is door de provincie als bouwsteen gebruikt voor het nieuwe Provinciale Omgevingsplan.
De visie is niet af. Visievorming is voor de opstellers een doorlopend proces waarbij zij ook graag de mening en inzichten van anderen willen betrekken. Zij willen de komende jaren onderdelen van de visie meer in detail gaan uitwerken.

oktober 2010 Natuurbrief Natuurmonumenten luidt de noodklok over het nieuwe kabinet •info van Natuurmonumenten
De plannen van het kabinet-Rutte voorzien niet veel goeds voor de natuur. Aan het verbinden van natuurgebieden komt abrupt een einde. Planten, dieren en mensen krijgen niet de ruimte die nodig is. En dat terwijl natuur zo belangrijk is voor het welzijn van ons allemaal. Vindt u dat het debat over de regerings-verklaring ook hierover moet gaan? Laat dan uw stem horen via de petitie van Natuurmonumenten!
05-11-2010 Provincie werkt door aan meer natuur in Groningen •Lees meer op de site van Natuurmonumenten
Provincie Groningen vergroot het natuurgebied Westerbroek en verbindt hiermee het Zuidlaardermeer en de natuur van Midden-Groningen. Overheid, natuurorganisaties en landbouw werken al vier jaar aan een strook waarlangs dieren veilig kunnen trekken. De meeste grond is al door boeren verkocht aan de provincie. Natuurmonumenten is enorm blij dat de provincie juist nu laat zien dat natuur belangrijk is. Straks kunnen onder meer bevers, otters en ringslangen van het ene naar het andere gebied trekken zonder gevaar overreden te worden door auto’s.
Nu vormen de snelweg (A7), de spoorlijn Groningen-Nieuweschans en het Winschoterdiep onneembare barrières voor mensen en dieren die van het Zuidlaardermeer naar de natuurgebieden van Midden-Groningen willen. Voor de dieren zal de verbinding bestaan uit stroken natuur met natte graslanden, watergangen en bosjes.
De bevers die in december 2009 zijn uitgezet bij het Foxholstermeer zullen in elk geval van deze verbindings-zone tussen het Zuidlaardermeergebied en de noordelijker gelegen natuurgebieden bij Slochteren kunnen profiteren. bever
15-11-2010 Nieuwsbericht Rijksoverheid: "Rijk en provincies zetten schouders onder EHS" site rijksoverheid
Tussen nu en vier maanden moet helder zijn hoe de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) er in 2018 uit gaat zien. Dat hebben staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de provincies vandaag besloten tijdens een bestuurlijk overleg. De komende vier maanden gaan het ministerie van EL&I en de provincies werken aan het totaalplaatje van de EHS. In 2018 moet de EHS, een geheel van robuuste natuurgebieden in Nederland, klaar zijn.
Zo staat het aangekondigd op de site van de Rijksoverheid en dat klinkt alsof de EHS nu heel snel wordt afgerond. Dat is ook zo, maar afronden betekent in dit geval gewoon afkappen. De EHS wordt niet voltooid volgens de plannen zoals die er lagen, maar alle laatste afrondende natuurverbindingen (de robuuste verbindingszones) worden geschrapt. Ook voor natuur rondom de grote steden wordt geen geld meer uitgetrokken. Voor de aanleg van geasfalteerde verbindingszones is echter wel geld. Je kunt ook haast niet anders verwachten, als het Natuurbeleid wordt ondergebracht in een ministerie waar Economie, Landbouw en Innovatie de hoofdsponsors zijn! •Lees verder op site NATUURMONUMENTEN:
"Bleeker breekt
natuurbeleid af
•Klik hier voor de kaart EHS Noord-Nederland
02-01-2011 Start landelijke campagne HART VOOR NATUUR
Twintig natuur- en milieuorganisaties, waaronder De Natuur en Milieufederaties, hebben de handen ineen geslagen voor natuur en landschap in Nederland. Onder de noemer 'Hart voor Natuur' vragen de organisaties aandacht voor de gevolgen van de buiten-proportionele bezuinigingen van het kabinet op natuur en landschap. Op zondag 2 januari 2011 gaan de landelijke acties van start.
02-01-2011 PvdA komt met initiatief voor natuurwet (Bericht Natuur- en Milieufederatie) NMF-Drenthe
De PvdA neemt het initiatief voor een wetsvoorstel dat ervoor moet zorgen dat de natuur in Nederland op de lange termijn beter wordt beschermd. Dat heeft PvdA-leider Job Cohen bekendgemaakt in het Nationaal Park Veluwezoom, waar hij meedeed aan een publieksactie van ruim twintig natuur- en milieuorganisaties tegen de komende bezuinigingen.
02-02-2011 Natuurboeren goed voor natuur en Rijksbegroting (Nieuws Rijksoverheid) site rijksoverheid
Op de nieuwspagina van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) staat een stukje over het enthousiasme van Staatssecretaris Bleker voor agrarisch en particulier natuurbeheer en zijn voorkeur voor deze vorm van natuur boven de grootschalig aangelegde ecologische hoofdstructuur. Interessant om kennis van te nemen.
04-02-2011 Provincies: natuurgebieden in gevaar door bezuinigingen (artikel in NRC) Lees het hele artikel
Natuurgebieden zijn niet meer te onderhouden als het kabinet vasthoudt aan de bezuinigingen op natuur op korte termijn. Dan lopen ook bekende natuurgebieden gevaar, zoals de Veluwe, hoogveengebieden in Drenthe en de Groote Peel, en de Biesbosch. Dat zeggen gedeputeerden van Noord-Brabant en Drenthe namens alle provincies. De provincies krijgen voor het natuurbeleid, zo is nu gebleken, geen 4,1 miljard euro, maar 3,5 miljard euro. Deze miljarden waren bedoeld om in de periode 2007-2013 aankopen te doen voor de zogeheten Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het netwerk van natuurgebieden dat in 2018 klaar moet zijn. Het kabinet-Rutte breekt met dit beleid. Staatssecretaris Bleker wil de hoofdstructuur laten bij wat er na twintig jaar aanleg is bereikt. Als er nog natuurgebieden bijkomen, moet het beheer daarvan worden overgelaten aan boeren. Nationale Parken
Nationale Parken
20-02-2011 Landelijke actiedag tegen huidige kabinetsbeleid loop warm voor de natuur
Ook in Drenthe hebben de natuur- en milieuorganisaties de handen ineen geslagen. Samen met Het Drentse Landschap, het IVN, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer roepen ze iedereen op om letterlijk en figuurlijk warm te lopen voor de natuur in Drenthe. In februari organiseren ze hiervoor een natuurestafette door Drenthe. Eindpunt is het Dwingelderveld, waar op zondag 20 februari het hoogtepunt van de Drentse acties plaatsvindt.
24-02-2011 Reactie van Natuurmonumenten op de plannen van Staatssecreatis Bleker
om een aantal natuurbeschermingsregels te schrappen
meer info op
de site van Natuurmonumenten
Staatssecretaris Bleker heeft op 23 februari aan de Tweede Kamer voorstellen gedaan die de bescherming van Nederlandse natuur en landschap fors inperken. Hij wil, wat Natuurbescherming betreft, alleen nog de (verplichte) Europese regels toepassen. Hij verwacht dat zo de economische activiteiten bij natuurgebieden minder worden belemmerd. Natuurmonumenten vindt dit onverantwoord.
25-02-2011 Artikel van Pieter Winsemius in de NRC: Zo gaat het niet met de natuur Lees het artikel
in de NRC
Pieter Winsemius, oud VVD-minister van Milieubeheer en oud voorzitter van Natuurmonumenten vindt de plannen van het nieuwe kabinet om de rest van de geplande ecologische verbindingszones niet meer uit te voeren veel te ver gaan. Het alternatief dat Bleker voorstelt "kleinere natuurgebieden, die dan beter beheerd kunnen worden", noemt hij "bloempottennatuur". De ecologische verbindingszones, waren bedoeld als "robuuste natuur", natuur die zichzelf in stand houdt, met beperkte ondersteuning van mensen.
Ook prof. mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter van het Nationaal Groenfonds, gaf eind december 2010 al aan dat hij de robuuste verbindingszones juist essentieel vindt voor het slagen van de ecologische hoofdstructuur.

08-03-2011
Bewoners Westerbroek boos over bemoeienis 2e Kamer met de ecologische verbinding tussen Zuidlaardermeergebied en de natuur in Midden-Groningen •Lees meer
op de site van Natuurmonumenten
Op 5 november 2010 plaatsten we al een berichtje, dat de provincie Groningen, tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet in, de ecologische verbinding tussen Zuidlaardermeergebied en de natuur in Midden-Groningen verder wil voltooien. (lees dat bericht)
De voorbereidingen voor deze verbinding zijn al in een vergevorderd stadium en kunnen rekenen op een groot draagvlak bij de plaatselijke bevolking. Het kamerlid Ad Koppejan (CDA) suggereert nu echter dat er weerstand zou zijn tegen de aanleg van deze natte as en vroeg staatssecretaris Bleker af te zien van financiering van dit specifieke project.
De voorbereiding van dit project loopt al ruim 10 jaar en in die tijd koos Bleker, destijd gedeputeerde van de provincie Groningen, voor een pragmatische aanpak, door de plek van de natuurverbinding af te laten hangen van de mogelijkheden voor grondaankoop. "Nu dat is gelukt verwachten we van de staatssecretaris Bleker dat hij het plan ook steunt," zegt regiodirecteur Wilfred Alblas van Natuurmonumenten.
15-03-2011 Drents GROEN-Manifest voor voortzetting investeringen in platteland Lees het persbericht
De Drentse landbouw- en natuurorganisaties overhandigden op 15 maart het Groenmanifest van Drenthe aan de Commissaris van de Koningin Jacques Tichelaar. Daarin pleiten zij gezamenlijk voor voortzetting van investeringen in het Drentse platteland. In het Groenmanifest hebben de organisaties voor de Drentse natuur en het ammoniakbeleid daarvoor een pakket voorstellen nader uitgewerkt. Met het Groenmanifest onderstrepen landbouw- en natuurorganisaties in Drenthe het gezamenlijke belang van investeringen in het landelijk gebied en de Ecologische Hoofdstructuur. groenmanifest
groenmanifest
27-03-2011 Recht op Natuur: staatssecretaris Bleker voor de rechter - een initiatief van DAS & BOOM das & boom
Das & Boom is nieuw leven ingeblazen, om een juridisch onderzoek te starten en een dossier op te bouwen, waardoor inzichtelijk zal worden welke kabinetsbesluiten in strijd zijn of kunnen worden geacht met de gestelde verdragen, die boven de nationale wetgeving staan. bericht Vroege Vogels
De bedreigingen van de Nederlandse natuur komen tegenwoordig uit Den Haag. Als staatssecretaris Henk Bleker echt gaat doen wat hij nu al vijf maanden verkondigt, dan zullen stelselmatig wetten, regels en internationale verdragen worden geschonden. De vereniging Das & Boom wil de natuur nu via juridische middelen beschermen. Dat maakte Jaap Dirkmaat zondag in het radioprogramma Vroege Vogels bekend: "Voor die juridische strijd wordt een steunfonds opgericht: Recht op Natuur. Ik roep iedereen die het belang van de natuur erkent om ons te steunen, want de kosten zullen in de tonnen lopen omdat er op allerlei plekken moet worden geprocedeerd."
Eerder deze week heeft Das & Boom een brief naar staatssecretaris Bleker van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gestuurd. In deze brief stellen ze enkele kritische vragen over het natuurbeleid en de uitspraken van Bleker in de media.
In de rechterkolom ook een link naar een interview met Bleker in Trouw op 2 maart 2011.
In 2006 heeft Vereniging Das & Boom zichzelf als eerste en enige natuurbeschermingsorganisatie opgeheven wegens het behalen van de gestelde doelen. Namelijk optimale bescherming van bedreigde diersoorten en hun leefgebieden, in wetgeving en de praktijk. Echter de huidige voornemens van het Kabinet voor draconische bezuinigingen op het natuurbudget (uitvoering PKB Structuurschema Groene Ruimte (waaronder ook de Ecologische Hoofdstructuur valt)), noodzaken Das & Boom om haar werkterrein weer over de volle breedte uit te breiden.
Allereerst zal Das & Boom zich buigen over de vraag hoe het huidige voorgenomen kabinetsbeleid zich verhoudt tot de door de Staat der Nederlanden aangegane verplichtingen in EU-verband en tot tal van internationale verdragen. Een op het verzoek van Das&Boom gedane juridische quickscan wijst uit dat er tal van strijdigheden in zicht komen, wanneer de draconische bezuinigingen op het natuurbudget daadwerkelijk wordt doorgevoerd. Dit zal leiden tot een situatie waarbij bijna de helft van de nieuw te realiseren EHS niet zal ontstaan. Hierdoor zullen gebieden onvoldoende groot zijn, of onvoldoende gebufferd worden tegen antropogene invloeden van buiten af zoals ontwatering, eutrofiering etc. etc. Daarnaast zal door niet of gebrekkige realisering van de Ecologische Verbindingszones het risico op locaal of zelfs landelijk uitsterven van verschillende soorten in ernstige mate toenemen, terwijl soorten die nu nog niet bedreigd worden maar wel kwetsbaar zijn, in de bedreigde fase komen.
12-04-2011 Van het boek 'Publiek geheim, het succes van de EHS', is nu ook een digitale versie beschikbaar.
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, De 12 Landschappen, de Federatie Particulier Grondbezit en het Nationaal Groenfonds hebben in mei 2010 gezamenlijk het boek 'Publiek geheim, het succes van de EHS' uitgebracht.
Vanwege de grote belangstelling voor de gedrukte versie, is het boek nu ook digitaal (als pdf) beschikbaar, met een Engelse vertaling van de inleidende hoofdstukken. Lees verder...
EHS
download pdf
03-05-2011 Jaap Dirkmaat van Das & Boom begint klokkenluiderssite BlekerLeaks zie het bericht
in Trouw
Met de klokkenluidersite BlekerLeaks zet Jaap Dirkmaat van Das&Boom een volgende stap in de strijd tegen de bezuinigingen op de Nederlandse natuur. "We hebben tegenwoordig te maken met een staatssecretaris die liegt en bedriegt, en op een vreselijke manier met onze natuur omgaat. Ik zeg dat deze man niet capabel is. En dat geldt voor meer leden van dit kabinet dat regeert alsof er een BV gerund moet worden. Het huishoudboekje moet in hun ogen kloppend gemaakt worden, maar er is maar één huishoudboekje, en dat is het contract met de aarde, en dat klopt al heel lang niet meer. Ik wens leiders die oproepen tot offers, om de toekomst van volgende generaties zeker te stellen."
07-05-2011 Das & Boom start eerste juridische procedure tegen beleid van Bleker (bericht in Trouw) Lees meer
Vereniging Das & Boom is gisteren een eerste juridische procedure tegen de staat begonnen, die de voorgenomen bezuinigingen op natuurbeheer moeten voorkomen. De natuurbeschermingsorganisatie heeft een formele klacht ingediend bij de Europese Commissie, omdat Nederland met dit beleid het Europese recht zou schenden. De klacht richt zich tegen het Nederlandse natuurbeleid, dat volgens de organisatie indruist tegen internationale verdragen. De klacht gaat specifiek in op één soort, de hamster (korenwolf), omdat dit beestje in Brussel bekend is. Na een juridische strijd werd Nederland in het verleden gedwongen een fokprogramma voor dit diertje op te zetten en de soort te herintroduceren. De belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van de hamster waren gelegen in de versnippering van de leefgebieden en de afname van de kwaliteit van het akkerlandschap.

30-08-2011
Vonnis rechter in zaak korenwolf stelt Das & Boom grotendeels in het gelijk persbericht
Das & Boom
Staatssecretaris Henk Bleker is gisteren door de rechter verplicht tot de aanleg van verbindingszones tussen natuurgebieden in Limburg waarin de ernstig bedreigde korenwolven leven. Bleker vindt deze verbindingen overdreven en wil daarop juist bezuinigen. De uitspraak van de voorzitter van de Haagse rechtbank is de eerste in een serie zaken die de stichting Das & Boom tegen het beleid van de staatssecretaris heeft aangespannen. Opvallend in het vonnis is dat de rechter onderstreept dat 'het evident is dat verbindingszones tussen leefgebieden noodzakelijk zijn'. Als op de omvang van de leefgebieden van bedreigde soorten wordt bezuinigd, moeten deze juist beter onderling worden verbonden, aldus de voorzitter.
20-09-2011 Staatssecretaris Bleker schrapt 64 van de 190 beschermde natuurmonumenten reportage
Eén Vandaag
Staatssecretaris Bleker wil de uitgaven voor natuurbeheer terugbrengen van 800 naar 200 miljoen. Om dat te bereiken wil hij 64 van de 190 natuurgebieden hun status van Beschermd Natuurmonument ontnemen. Natuurorganisaties zijn woedend: een reportage op Eén Vandaag. actie Das&boom
06-10-2011 Nieuwe natuurwet maakt natuur kopje kleiner (bericht van Natuurmonumenten) Lees meer...
Staatssecretaris Henk Bleker lanceert een voorstel voor een natuurwet, dat nergens op lijkt, aldus Natuurmonumenten. Alleen als het van Europa moet, worden dier- en plantensoorten wettelijk beschermd. Typische Nederlandse soorten als de das, de rivierkreeft en de vuursalamander vallen buiten de boot. Zelfs de egel moet het ontgelden. Staatssecretaris Bleker zegt dat deze wet ervoor moet zorgen dat mensen "een prettig gevoel" bij de natuur krijgen. Jan Jaap de Graeff, algemeen directeur van Natuurmonumenten, vindt dit een regelrechte "gedachtenkronkel". Mensen zien natuur niet als een probleem, Bleker ziet de natuur als een probleem, en dat blijkt ook wel uit deze nieuwe wet.
26-10-2011 "De natuur doet er niet meer toe" (commentaar NRC op nieuwe natuurwet Bleker) NRC-commentaar
In de NRC van woensdag 26 oktober wordt vernietigend commentaar geleverd op de nieuwe natuurwet, die staatssecretaris Bleker voor ogen heeft. Bleker wil de Nederlandse natuurbescherming beperken tot de regelgeving die Europa afdwingt. In feite betekent dit, dat hij de Nederlandse belangen opgeeft, als die elders in Europa op peil zijn. De grutto's, kenmerkend voor Nederlandse weides, hoeven hier niet beschermd te worden; in Polen zijn er genoeg. Als Nederlanders straks nog van echte natuur willen genieten, zullen ze dus elders in Europa hun heil moeten zoeken. Bleker vindt het niet nodig om onze eigen natuur met respect te behandelen. Economie en winstbejag zijn belangrijker en natuur is daarbij alleen maar lastig.
03-11-2011 Natuurwet van Bleker betekent "knallen op zijn Frans" (artikel in NRC van Nico de Haan)
Dankzij Blekers natuurwet worden natuurgebieden weer jachtterreinen voor hobbyisten. Trekvogels worden afgewaardeerd tot kleiduif-niveau; leuk om op te schieten. Neem de smient, een prachtige eend. Ze broeden in Scandinavië en komen hier overwinteren. De beschermde status van de smient wordt opgeheven en de smient wordt jachtwild. Ze zullen worden opgewacht door jagers en massaal worden afgeschoten. smient
08-11-2011 Oproep van Natuurmonumenten om een enquête in te vullen over de nieuwe natuurwet site Ministerie
Staatssecretaris Bleker wil de drie bestaande natuurbeschermingswetten vereenvoudigen en vervangen door één natuurwet. Die wet heeft, zoals het concept er nu uitziet, echter verstrekkende gevolgen voor onze natuur. Het concept van de nieuwe natuurwet is openbaar en iedereen kan tot 18 november reageren via de site van het ministerie.
Natuurmonumenten grijpt deze mogelijkheid aan om het Nederlandse publiek te betrekken bij de plannen voor de natuur. Natuurmonumenten wil hiermee laten zien dat we ons hardmaken voor de natuur en de gevolgen van dit nieuwe wetsvoorstel. Onder de noemer HELP, roepen we mensen op om naar de site van Natuurmonumenten te gaan en daar een korte, heldere enquête in te vullen. In de enquête staan vragen die direct te maken hebben met de knelpunten in de nieuwe natuurwet. De uitkomst van de enquête gebruikt Natuurmonumenten in de pers, de beleidsbeïnvloeding en koppelen we uiteraard ook terug naar onze achterban.  help
09-11-2011 Ruim 2 maanden na de uitspraak van de rechtbank over de hamster (korenwolf) informeert Bleker, zoals beloofd, de tweede kamer Lees de brief
van Bleker
Al op 7 september 2011 zegde staatssecretaris Bleker toe, de kamer te informeren over de rechterlijke uitspraak van 29 augustus, in de procedure die door de Stichting Das & Boom was aangespannen tegen het hamsterbeheer van het huidige kabinet. In deze brief geeft Bleker een opsomming van alle maatregelen die dit kabinet zegt te willen uitvoeren t.a.v. de bescherming van de hamster. Aan het eind van zijn brief zegt hij, dat in het licht van al deze door de Staat genomen beschermingsmaatregelen, de voorzieningenrechter de eisen van de Stichting grotendeels heeft afgewezen.
In feite ligt de zaak echter zo, dat Bleker tegemoet gekomen is aan de reeds bestaande eisen die in de tot nu toe opgestelde plannen tot instandhouding van de hamster waren geformuleerd; m.a.w.: hij conformeert zich aan het reeds bestaande beleid.
En dan volgt helemaal aan het eind van de brief de zin, waar het in feite om draait: Er wordt voor hamsters in 2011 evenwel 50 hectare minder aan opvangstroken gerealiseerd dan in 2010. De voorzieningenrechter heeft de Staat geboden ‘ervoor te zorgen dat de verbindingszones tussen het hamstervriendelijk beheerd areaal met 50 hectare worden uitgebreid, op zodanige wijze dat de in 2010 geldende situatie wordt hersteld.’
De conclusie is dus: Bleker heeft beloofd het bestaande beleid voort te zetten en wordt teruggefloten wat betreft zijn bezuinigingen op de EHS. In feite heeft de rechter gezegd, dat 'het evident is dat verbindingszones tussen leefgebieden noodzakelijk zijn', juist als op de omvang van die leefgebieden wordt bezuinigd. Zie ook de uitspraak van de rechter over de korenwolf
18-11-2011 Wet natuur moet terug naar de tekentafel website Natuurmonumenten
Ruim veertig natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties hebben staatssecretaris Bleker opgeroepen zijn Wet natuur grondig te herzien. Volgens de organisaties, waaronder de Natuur en Milieufederaties, wordt met dit wetsvoorstel decennia werken aan gericht natuurbeleid overboord gezet en wordt een schat aan natuurgebieden en plant- en diersoorten vogelvrij verklaard. U kunt het gehele bericht en de brief aan de staatssecretaris lezen op de website van Natuurmonumenten. brief aan Bleker
18-11-2011 Uitslag publieksenquête over natuurwet Bleker naar de uitslag van de enquête
Nederland ziet natuurwet niet zitten. Een overweldigende meerderheid van het Nederlandse publiek verwerpt de plannen van staatssecretaris Henk Bleker voor een Wet natuur. Dit blijkt uit de publieksenquête die Natuurmonumenten op 9 november lanceerde.
18-11-2011 Beoordeling Natuurakkoord door Planbureau voor de Leefomgeving is negatief rapport van het PBL
De maatregelen uit het natuurakkoord tussen Rijk en provincies versoberen en vertragen de bescherming van planten, dieren en habitats. Het voldoen aan de harde internationale verplichtingen waaraan de Europese Commissie de Nederlandse natuurprestaties nu en in het komende decennium zal toetsen, komt daarmee verder buiten beeld te liggen. Deze conclusies trekt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de beoordeling van het Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur, uitgevoerd op verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Deze toets op het onderhandelingsakkoord is vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden.
20-11-2011 STREEP door NATUUR - een spontane ludieke actie in heel Nedereland video streep door natuur
Streep door Natuur is een protest tegen het natuurbeleid van het kabinet Rutte. De buitenproportionele bezuinigingen op natuur, de absurde natuurwet die in de maak is en het schrappen van Nationale Landschappen en Nationale Parken laten zien dat er in Den Haag niet meer wordt nagedacht.
Natuur is kostbaar en het bewaren waard. Maar staatssecretaris Bleker streept het ene na het andere stuk natuur weg. De natuur is bij Bleker het haasje!
haasje
Daarom strepen nu vele boze Nederlanders overal in het land alles door wat wijst op natuur: planten, dieren, landschappen... op richtingaanwijzers, straatnaam borden, reclameborden. Staatsbosbeheer wordt Staatsbeheer, het bos verdwijnt. En er is maar één weg waar niet in gestreept wordt...
ongestreept SBB
23-11-2011 Ineke Noordhoff... "Natuurmakers" website Ineke Noordhoff
Natuurbeheer volgens Bleker: een cashmachine voor de happy few. In de Volkskrant van 23 november schreef Ineke Noordhoff een artikel over het beleid van Bleker. Ooit was hij 10 jaar lang gedeputeerde in de provincie Groningen. Ook daar was hij al bezig zijn visie "Goede grond moet in gebruik blijven bij de boeren" in praktijk te brengen. Grote natuurorganisaties waren in zijn ogen niet nodig; de boeren konden zelf wel natuur maken. Vanuit de overheid was er een regeling die boeren daarin stimuleerde.
Ook Bleker zelf maakte gebruik van de regeling om, met een flinke subsidie, landbouwgrond om te zetten in "natuur". Hij incasseerde voor het omzetten van 6 hectare landbouwgrond in "natuur" in totaal 174.000 euro, 144.000 voor de grond (ter compensatie van de waardedaling) en 33.000 voor de inrichting. Volgens Bleker een koopje voor de overheid, die anders voor deze "natuur" 100% had moeten betalen en nu maar 80%. In ruil voor deze vergoeding, verplicht Bleker zich, door het Rijk vastgelegde ‘natuurdoelen’ te halen, in zijn geval akkerland met haver en bloemrijke weilanden.
Ineke Noordhoff ging ter plekke kijken en zag wat dit particulier natuurbeheer opleverde: versnippering van natuurgebieden, in een omlijsting van prikkeldraad, bordjes verboden toegang en een jachthut, die niet veel goeds voorspelt voor de dieren die in die natuur hun toevlucht zoeken.
Ineke Noordhoff is journaliste en woont in Midlaren. Ze heeft meerdere boeken over natuur en natuurbeleid geschreven. Op 26 oktober verscheen haar nieuwste boek: NATUURMAKERS.
Natuurmakers
25-11-2011 Volkskrant: "Blekers natuurwet lokt woedende reacties uit, maar komt er vast wel" artikel Volkskrant
De natuurplannen van staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw roepen veel protest op. Toch zullen ze waarschijnlijk worden ingevoerd. Natuurorganisaties zijn negatief over de plannen. Naast de bezuinigingen valt vooral het besluit om de Ecologische Hoofdstructuur niet te voltooien, slecht. Staatsbosbeheer liet deze week weten samen met private partijen hiermee door te gaan in de Oostvaarderplassen. Dat kwam hen op een standje van Bleker te staan, omdat een overheidsorganisatie zich volgens hem niet zomaar tegen de overheid mag keren. Lees het artikel in de Volkskrant en andere gerelateerde nieuwsberichten. bleker
30-11-2011 Volkskrant: "Bleker past omstreden natuurwet aan na kritiek"  
Staatssecretaris Henk Bleker maakte 30 november bekend dat hij zijn voorstellen voor de nieuwe natuurbeschermingswet op enkele punten aanpast. Zo is de smient geschrapt van de lijst bejaagbare dieren. Vooral de motivatie van dit besluit is typisch des Blekers: De staatssecretaris wil nu toch niet dat er op deze eend wordt gejaagd, omdat die daardoor 's nachts actief zou worden op de akkers. Een leuke draai om zijn gezicht te redden tegenover zijn vermeende agrarische achterban. Onder druk van alle kritiek, krijgen de rode lijst soorten ook een strictere bescherming. Waar aanvankelijk werd volstaan met de mededeling dat dieren niet gedood mogen worden, wordt nu ook uitdrukkelijk genoemd dat het niet is toegestaan, hun leefomgeving te verstoren of aan te tasten. Ook de boetes voor overtreding zijn verhoogd. Om excessen in de jacht tegen te gaan, krijgen de faunabeheereenheden van de provincies een zwaardere rol in het geheel en wordt de jacht regionaal georganiseerd: We willen niet dat vanuit Wassenaar 4wheeldrives naar Drenthe rijden om daar de hele dag te gaan knallen, aldus Bleker.
01-12-2011 Trouw: Staatsbosbeheer mag niet meepraten over Oostvaarderswold artikel Trouw
In het regeerakkoord tussen VVD en CDA is een streep gehaald door het Oostvaarderswold, de geplande verbindingszone tussen Oostvaardersplassen en Veluwe. Staatsbosbeheer wil die verbinding met behulp van andere private partijen toch doorzetten. Staatssecretaris Bleker verbiedt Staatsbosbeheer echter om nog verder over dit plan mee te praten. Hij verdraagt geen creatieve ongehoorzaamheid van zijn onderdanen. bleker
En natuur? Die heeft alleen recht van bestaan, als er Europese regels zijn die dat afdwingen. Affiniteit met natuur heeft Bleker niet; voor hem is een bietenveld ook natuur. Alleen als er iemand achter hem staat met een karwats in de hand, zal hij met tegenzin, geld aan natuur uitgeven. Lees het artikel in Trouw.
02-12-2011 NRC: Oostvaarderswold, een 1,5 km brede corridor tussen twee natuurgebieden artikel in NRC
Dit kabinet schrapte de plannen voor een 'robuuste verbinding' tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold bij Zeewolde. Dankzij de medewerking van het Wereld Natuurfonds gaat het project nu toch door, zelfs al zou staatssecreataris Bleker Staatsbosbeheer verbieden aan dit project mee te werken. Veel afspraken en kosten zijn al gemaakt, 1.150 van de benodigde 1.843 hectare boerengrond zijn al aangekocht. Er is veel belangstelling van beleggers, recreatieve ondernemingen en particulieren, want het Oostvaarderswold is ook bedoeld als groene achtertuin voor Almere en Lelystad. Maar Bleker houdt vast aan het idee dat er geen kostbare landbouwgrond verspild mag worden. Vreemd dat hij daar geen moeite mee had toen hij een vergoeding kreeg om zijn eigen landbouwgrond om te zetten in natuur. (zie 23-11-2011 op deze pagina) Eigenlijk zou Bleker trouwens blij moeten zijn dat het project op deze manier wordt voortgezet; dit is nu precies het soort natuur wat hij zegt voor te staan: niet bekostigd door de overheid, ondersteund door meerdere maatschappelijke partijen en met een groot draagvlak onder de bewoners, want het nieuwe natuurgebied wordt voor iedereen toegankelijk, zodat het van de mensen zelf wordt.
04-12-2011 Trouw: Flevoland eist 240 miljoen van Rijk voor aanleg natuurstrook artikel in Trouw
De provincie Flevoland gaat via de rechter proberen de 240 miljoen euro van het Rijk los te krijgen, die door het vorige kabinet was toegezegd voor de aanleg van de natuurverbinding Oostvaarderswold. De provincie was destijds gevraagd deze strook dwars door Flevoland versneld te ontwikkelen en investeerde al 140 miljoen euro in het project.
edelherten
Toen Bleker aankondigde de aanleg van het Oostvaarderswold te schrappen, heeft Flevoland het plan aangepast en andere partners gezocht. Samen met het Wereld Natuur Fonds en het Flevo-landschap worden particuliere financiers aangetrokken, zodat de verbinding tussen de Oostvaardersplassen en Oost-oever van Flevoland er toch kan komen. De provincie weigert echter voor de kosten op te draaien, die ze in feite in opdracht van de vorige regering heeft moeten maket. De zaak dient donderdag. (zie ook 22-12-2011 op deze pagina)
05-12-2011 Brief van Natuur- en Milieufederatie Drenthe aan alle betrokkenen bij natuur en milieu in Drenthe
Op woensdag 14 december a.s. wordt het Onderhandelingsakkoord Natuur besproken in de Statencommissie Bestuur en Financiën. Het onderhandelingsakkoord staat geagendeerd om 13.00 uur. Wij vinden het van belang dat bij deze bespreking zoveel mogelijk mensen, die betrokken zijn bij natuur en milieu in Drenthe, aanwezig zijn en roepen jullie daarom op om in groten getale te komen. Op 20 september jl. hebben de gezamenlijke provincies en het IPO (Interprovinciaal Overleg) het onderhandelingsakkoord over natuur en het landelijk gebied bereikt. Pas als alle provinciebesturen met het akkoord hebben ingestemd en de Tweede Kamer het heeft goedgekeurd, is sprake van een definitief decentralisatieakkoord. In het onderhandelingsakkoord Natuur zijn afspraken gemaakt over de overdracht van de verantwoordelijkheid voor natuur en het landelijk gebied van het Rijk naar de provincies. Het Rijk geeft daar echter niet de benodigde financiële middelen bij.
Wij zijn van mening dat Drenthe niet moet instemmen met het onderhandelingsakkoord Natuur zo lang er geen duidelijkheid is over de beschikbare financiële middelen voor natuur.
08-12-2011 Oproep van de Partij voor de Dieren, in samenwerking met VroegeVogels,
om een boom te planten als daad van verzet tegen het beleid van Bleker
bericht in Metro
Stel een daad, plant een boom: De Partij voor de Dieren organiseert op korte termijn de aanleg van een protestbos tegen de nieuwe Wet Natuur. Dit bos staat symbool voor het groeiend verzet onder Nederlandse burgers tegen Blekers beleid. Als de staatssecretaris de Ecologische Hoofdstructuur niet wil voltooien, zullen wij als dieren- en natuurbeschermers dat zelf moeten doen. Dieren- en natuurbeschermers kunnen bij de partij online een boom kopen. Binnenkort worden op een landelijke plantdag deze bomen geplant en zullen ze een protestbos vormen.
09-11-2011 Oproep van het Drents Landschap om aanwezig te zijn bij de Statenvergadering in het Provinciehuis
Red de natuur in Drenthe! Kom massaal naar het Provinciehuis. Ook het Drents Landschap roept iedereen op om op 14 december tussen 13 en 15 uur aanwezig te zijn op het Provinciehuis, bij de behandeling van het Natuurakkoord dat is overeengekomen tussen staatssecretaris Bleker en het IPO (Interprovinciaal Overleg). oproep van het
Drents Landschap
Op 21 december ligt het onderhandelingsakkoord ter instemming voor bij de Provinciale Staten van Drenthe. Als het huidige akkoord door de provincie wordt getekend op 24 december dan heeft dat verstrekkende gevolgen voor de natuur in Drenthe. Daarom moeten we met zoveel mogelijk mensen bij de Statenvergadering aanwezig zijn om duidelijk te maken dat het huidige akkoord uitermate slecht uitpakt voor onze natuurrijke maar ook financieel arme provincie.
10-11-2011 Provincie Brabant verwerpt Natuurakkoord Bleker (bericht van het Drents Landschap)  
Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben als eerste provincie tegen het natuurakkoord gestemd. De provincie Noord-Brabant is tegen omdat de provincies in het plan van staatssecretaris Bleker wel de zeggenschap krijgen over de natuur, maar geen geld daarvoor ontvangen. Wel de verantwoordelijkheid voor de natuur - niet de middelen, dus. Noord-Brabant was de eerste provincie die over het akkoord stemde. De overige provincies stemmen deze maand over de overdracht. Woensdag a.s. komt het natuurakkoord in de Provinciale Staten van Drenthe ter sprake. Het Drentse Landschap roept nadrukkelijk op om net als Brabant tegen te stemmen.
11-12-2011 Ed Nijpels: 'Henk Bleker doet alsof natuurliefhebbers crimineel zijn' (Volkskrant) artikel Volkskrant
'Als de natuurplannen van Henk Bleker doorgaan is dat een zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis'. Dat stelt Ed Nijpels. 'Hij schoffeert de 2,2 miljoen nette Nederlanders die natuurorganisaties steunen en doet alsof ze meedoen aan criminele activiteiten.'
11-12-2011 Stormloop op protestbomen tegen natuurwet Bleker  
Binnen drie dagen hebben al meer dan 10.000 mensen een boom gekocht als protest tegen de nieuwe natuurwet van staatssecretaris Henk Bleker. Dat heeft fractievoorzitter Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren vanmiddag bekendgemaakt.
12-12-2011 Drenthe moet nu niet instemmen met het onderhandelingsakkoord natuur
Gedeputeerde Staten (GS) stelt de Provinciale Staten voor de ondertekening op te schorten zo lang het onduidelijk is of er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn voor de natuur en het landelijk gebied van Drenthe. De Natuur en Milieufederatie Drenthe onderschrijft deze lijn, maar vindt ook dat de provincie zelf flink in het plattelandsbeleid moet investeren wanneer er landelijk aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Lees meer op de website van Natuur- en Milieufederatie Drenthe.
12-12-2011 Natuurakkoord Bleker staat op losse schroeven
Na bijna een jaar praten bereikten staatssecretaris Henk Bleker en de vereniging van provincies (IPO) in september overeenstemming over het 'natuurakkoord'. Maar voordat het akkoord in werking treedt moeten alle Provinciale Staten en de Tweede Kamer ermee instemmen. Dat gaat niet meer lukken. Vrijdag stemde de Provinciale Staten van Noord-Brabant al tegen. Noord-Holland gaat vandaag waarschijnlijk tegenstemmen, en of Flevoland en Groningen akkoord gaan, is allerminst zeker. bericht RTV-Drenthe
bericht in de Volkskrant
12-12-2011 Maandagavond 12 december om 11 uur: al 19.000 bomen gekocht
De teller van het boom-plant protest tikt gestaag door. Om 11 uur vanavond waren er al ruim 19.000 bomen verkocht.
Zie ook 08-12-2011
14-12-2011 Ook de Provincie Groningen wijst het Natuurakkoord af
Na de provincie Brabant heeft nu ook provincie Groningen het natuurakkoord afgewezen. Weer een tegenvaller voor staatssecretaris Bleker. In een urenlang debat hebben de Provinciale Staten van Groningen besloten om het akkoord af te wijzen.
17-12-2011 Planten van het "Bos van het groeiend verzet" bij ecoduct Autena fllmpje van de NOS
In het natuurgebied Bolgerijen-Autena bij Vianen is vandaag een begin gemaakt met de aanleg van een bos dat als protest is bedoeld tegen de nieuwe natuurwet van staatssecretaris Bleker. De plannen voor dit bos stonden door de bezuinigingen onder druk. De Partij voor de Dieren, ondersteund door het radioprogramma Vroege Vogels, startte een actie waarin particulieren werden opgeroepen om een boom voor het bos te kopen. In een week tijd werden er ruim 22.500 bomen besteld.
De aanplant gebeurde onder verantwoordelijkheid van Het Utrechts Landschap en bestaat vooral uit essen en iepen. Ook soorten als zwarte els, zomerlinde, schietwilg, grauwe wilg, populier, meidoorn, sleedoorn en vogelkers, die geschikt zijn voor beplanting in een waterrijke omgeving, worden aangeplant. De locatie moet een schuilgelegenheid worden voor dieren in de ecologische verbindingszone in het gebied. Enkele honderden deelnemers van de actie trotseerden de regen- en hagelbuien om zelf een boom te planten. Een regenboog boven het ecoduct gaf hoop voor de toekomst van dit initiatief... protestbos
18-12-2011 Oproep Drents Landschap en Natuur- en Milieufederatie Drenthe om aanwezig te zijn op de
Provinciale Staten vergadering a.s. maandag 19 december 2011 om 19 uur
(Statenzaal Provinciehuis Assen)
De Statenvergadering waarop de stemming zal plaatsvinden over het Natuurakkoord van staatssecreataris Bleker, en die oorspronkelijk gepland was op woensdag 21 december, is vervroegd naar maandagavond 19 dec. De Commissaris van de Koningin, de heer J. Tichelaar heeft tot dit extra overleg besloten, gezien het grote belang van dit onderwerp voor de relatief natuurrijke provincie Drenthe.
Op dinsdag 20 december zal de Tweede Kamer n.l. besluiten nemen over moties die relevant zijn voor de impact van het akkoord voor Drenthe. Daarom is het van belang dat Provinciale Staten van Drenthe nog voor dinsdag a.s. zijn standpunt kan bepalen t.a.v. het Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur. Als reactie/aanvulling op de reeds gevoerde discussie over dit onderwerp, wil Gedeputeerde Munniksma maandagavond het akkoord en zijn opvatting daarover nog nader toelichten.
De aanwezigheid van veel mensen is hopelijk voor de Statenleden een stimulans om de juiste beslissing te nemen.
20-12-2011 Gedeputeerde Rein Munniksma wijst uiteindelijk toch het Natuurakkoord af  
In de extra vergadering van Proviniale Staten gisteravond, hield Rein Munniksma, gedeputeerde voor de PvdA, een geëmotioneerd betoog, waarbij hij een negatief advies uitsprak t.a.v. het voorgestelde Natuurakkoord met staatssecretaris Bleker. Na ruim een jaar onderhandelen, waarbij Munniksma geprobeerd heeft een zo goed mogelijk resultaat te behalen voor de provincie Drenthe, bleek dat Bleker tijdens, maar ook na de onderhandelingen steeds opnieuw de spelregels veranderde. Deze onbetrouwbaarheid van de overheid (in de persoon van Bleker), maakt dat Munniksma adviseert het akkoord niet te ondertekenen. Hiermee zijn de stemverhoudingen in de Staten drastisch gewijzigd, omdat behalve Groen Links, D66, SP en Christen Unie, nu ook de fractie van de PvdA a.s. woensdag zal tegenstemmen.
21-12-2011 Provincie Drenthe stemt tegen natuurakkoord  
Drenthe heeft nu ook formeel het natuurakkoord met het rijk afgewezen. De staten hebben woensdagmiddag in meerderheid tegen het akkoord gestemd. Drenthe staat niet alleen, want ook Groningen, Friesland en Brabant hebben het natuurakkoord afgewezen. Flevoland wacht eerst een bemiddeling af voor de provincie voor of tegen het akkoord stemt.
21-12-2011 Blekers voorbeeld-natuurgebied kreeg miljoenen subsidie (Volkskrant) artikel Volkskrant
Het Groningse natuurgebied Reiderwolde, dat volgens staatssecretaris Bleker aantoont dat boeren natuur kunnen aanleggen zonder overheidssteun, blijkt zwaar te zijn gesubsidieerd. Het gaat om Europese, landelijke, provinciale en lokale subsidies, die terecht zijn gekomen bij de twee schapenboeren die eigenaar zijn van het gebied. Bleker was als gedeputeerde in Groningen nauw betrokken bij het project Reiderwolde. Hij was de drijvende kracht achter het gunnen van het project aan de agrariërs. De boeren werden in 2007 eigenaar van Reiderwolde. Om het project aan de boeren te kunnen gunnen, moest de beoogde ontwikkelaar Staatsbosbeheer voor anderhalf miljoen euro worden afgekocht. Medio 2007 dreigden de boeren het project te beëindigen. Onder druk van Bleker werd het project gered dankzij een truc met grondtaxaties.
21-12-2011 Tweede Kamer wil opheldering over gerommel van Bleker (bericht in NRC) artikel NRC
+ filmpje NOS
Berichtgeving van de Volkskrant vanochtend, waaruit blijkt dat het natuurgebied Reiderwolde met miljoenen aan subsidie is aangelegd, is aanleiding voor de Kamer om aan Bleker tekst en uitleg te vragen over zijn bemoeienis met deze zaak. Bleker zou als gedeputeerde hebben doorgedrukt dat twee boeren die eigenaar van de grond waren, het natuurgebied mochten ontwikkelen. Ook regelde hij extra subsidie voor de twee boeren, op een manier die volgens zijn eigen ambtenaren niet door de beugel kon. De PvdA heeft hierover een spoeddebat aangevraagd. Ook de rest van de Tweede Kamer wil opheldering. De Partij voor de Dieren voelt zich bevestigd in de motie van wantrouwen die de partij vorige week tegen Bleker indiende, maar die het toen niet haalde.
22-12-2011 Bleker betaalt toch mee aan natuurstrook Flevoland (bericht in Trouw) artikel Trouw
Staatssecretaris Bleker (landbouw) haalt bakzeil in de affaire rond de aanleg van het Oostvaarderswold, de natuurstrook dwars door Flevoland die de Oostvaardersplassen en de Veluwe met elkaar moet verbinden. In het begin van deze maand stapte de provincie Flevoland naar de rechter om het Rijk te dwingen toch met de door het vorige kabinet toegezegde financiering over de brug te komen. Bleker gaat nu akkoord met onafhankelijke bemiddeling die een 'bindend advies' moet opleveren. Hiermee zegt Bleker feitelijk toe dat hij toch zal meebetalen aan de nieuwe verbinding, waarvoor een groot gebied aan landbouwgrond wordt opgeofferd. (zie ook 04-12-2011 op deze pagina)
27-12-2011 Bleker houdt ondanks verzet provincies vast aan natuurakkoord
(bericht Volkskrant)
artikel Volkskrant
Ook als een aantal provincies volhardt in het verzet, gaat Bleker (Natuur) door met de voorbereidingen van een wetswijziging die bepaalt dat provincies in de toekomst verantwoordelijk zijn voor het natuurbeheer. Bleker gaat in januari weer in overleg met het IPO (Interprovinciaal overleg), maar van heropening van de onderhandelingen kan geen sprake zijn. Het vervolgoverleg met het IPO vindt wat hem betreft alleen maar plaats om gemaakte afspraken 'nader te duiden'.
Provincies worden vanaf 2014 verantwoordelijk voor natuurbeheer en plattelandsontwikkeling. Maar ze krijgen daarvoor beduidend minder geld dan nu. In het regeerakkoord is vastgelegd dat er 70 procent op het natuurbudget wordt bezuinigd. Daar komt bij dat het geld dat de provincies straks voor beheer krijgen voor een deel moet komen uit verkoop van 20 duizend hectare grond. De opbrengst van die grond wordt door Bleker veel te rooskleurig voorgesteld. Als straks al die grond in één keer op de markt komt, zal dat de opbrengst zeker drukken.
naar 2012
         
home ruimtelijke ordening Natura 2000 2010-2011
actueel natuurbeheer EHS (NNN) 2012-2013
data natuur en recreatie Faunapassages 2014-2015
thema's informatiepagina's bermbeheer 2021 Roodzanden
contact projecten Nat.plf boeren & natuur  
links dia-presentaties    
archief KAARTEN    
nieuwsbrief    
homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen