>
DE ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR (EHS),
later omgedoopt tot NATUUR NETWERK NEDERLAND (NNN)
een verbindingszone tussen waardevolle natuurgebieden in Nederland, waar doorheen dieren, planten, insecten en andere organismen zich kunnen verplaatsen en in contact kunnen komen.
Overzicht van zaken, die de afgelopen tijd onze aandacht trokken.
    terug naar PAGINA EHS 2012-2013
13-01-2014 Groene organisaties presenteren visie op nieuwe natuurwet download hier de gezamenlijke visie
op de nieuwe natuurwet
Vijftig natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties presenteren 13 januari een gezamenlijke visie op natuurbescherming in Nederland. Zij pleiten voor erkenning van de intrinsieke waarde van natuur en een basisbescherming en zorgplicht voor alle dieren en planten. Ook stellen de groene organisaties voor om het vergroten en verbinden van natuurgebieden in de wet vast te leggen.
Periode Bleker: In augustus 2012 werd door de toenmalige demissionaire staatssecretaris Bleker een voorstel voor een nieuwe Wet natuurbescherming ingediend bij de Tweede Kamer. Dit voorstel – dat de bestaande natuurregelgeving in Nederland uitholde – is door de huidige Tweede Kamer controversieel verklaard. In het regeerakkoord van het huidige kabinet is opgenomen dat het wetsvoorstel via een nota van wijziging zal worden aangepast.
Voorstel Natuur- en landschapsorganisaties: De groene organisaties willen dat de intrinsieke waarde van natuur in de wet wordt opgenomen. Dit betekent erkenning van de zelfstandige waarde van natuur, los van de gebruikswaarde van natuur voor de mens. Voor alle wilde dieren, planten en hun leefomgeving moet een basisbescherming en zorgplicht gaan gelden, zodat onder meer natuurvandalisme als het dumpen van afval en wildcrossen in de natuur kan worden aangepakt. Ook rust, stilte en ruimte moeten blijvend worden beschermd. Juist in een druk land als Nederland staan deze waarden vaak onder druk.
17-03-2014 Filmpje van paling etende otter in de Onlanden bekijk het fimpje van de otter
Afgelopen winter heeft Het Groninger Landschap een speciale camera opgehangen in de Lettelberterpetten, onderdeel van De Onlanden. De camera heeft een hoop mooie beelden opgeleverd met o.a. vos, ree, hermelijn, bruine rat en als hoogtepunt diverse filmpjes van de otter. Sinds ruim een jaar vertoeft er een otter in De Onlanden. Na meerdere waarnemingen vanuit de Drentse kant is de otter afgelopen winter ook regelmatig aan de Groninger kant waargenomen. De otter is een viseter en op de filmbeelden is mooi te zien hoe de otter zich te goed doet aan een paling.
15-04-2014 Natuurplatform en Groninger Landschap verkennen de mogelijkheden voor een faunapassage onder de A28
Als Natuurplatform houden we ons al enige tijd bezig met de vraag of een faunapassage onder de A28 mogelijk ingepast kan worden in de plannen voor een transferium bij De Punt. Op dit moment ligt de verantwoordelijkheid voor de aanleg van die passage bij de provincie Groningen en het in 2004 uitgevoerde onderzoek ging uit van de meest ideale locatie voor zo'n passage: de plaats waar snelweg en Noord-Willemskanaal het verst van elkaar verwijderd liggen. Dat was een mooi ontwerp, maar in uitvoering erg duur. faunapassage1 faunapasaage2
Half april hebben we Michel Krol en Alwin Hut van het Groninger Landschap gevraagd om samen met ons het gebied te verkennen. Daarbij kwamen we gezamenlijk tot de conclusie dat in het zogenoemde 'Noordelijke kwadrant', waar in het Transferiumplan nieuwe natuur is voorzien, heel goed mogelijkheden zijn om een eenvoudige onderdoorgang onder de A28 te realiseren, door halverwege dit kwadrant in het verlengde van een reeds bestaande sloot een tunnel te boren onder de A28 door. Bij het transferium in Haren is deze techniek ook toegepast om voetgangers de gelegenheid te bieden de andere kant van de A28 te bereiken. Wat voor voetgangers kan, moet toch ook voor reeën, dassen, bevers en otters mogelijk zijn... faunapassage1
16-05-2014 Betonnen muur A28 eist zoveelste onnodige slachtoffer site Groninger Landschap
Afgelopen dinsdag werd één van de zeldzame otters die de Provincie Groningen rijk is, doodgereden op de A28 tussen Haren en Groningen. Een paar jaar geleden werd op deze snelweg ook al een bever doodgereden en vrijwel dagelijks worden meer algemene zoogdieren als ree, das, steenmarter en bunzing doodgereden.
Het Groninger Landschap en Natuurmonumenten pleiten al jaren voor het oplossen van deze barrière. Vooral toen Rijkswaterstaat besloot een betonnen muur in de middenberm te zetten, werd het voor dieren vrijwel onmogelijk om hier over te steken. Een paar jaar terug is er met beperkte middelen op de grootste knelpunten een raster gezet, maar om echt effectief te zijn, zou dit moeten over de gehele lengte van het tracé waar de betonnen muur in de middenberm staat. De organisaties vinden het onbegrijpelijk dat er tussen de natuurgebieden met internationale allure als het Zuidlaardermeer, Drentse Aa-dal en De Onlanden nog steeds geen fatsoenlijke oversteekmogelijkheid is gerealiseerd. De natuurorganisaties doen dan ook met klem een beroep op Rijkswaterstaat en de Provincie Groningen om op te houden met praten, maar tot realisatie over te gaan.
03-07-2014 bericht NOS: Groot wild mag Drenthe in lees het bericht
op de site van de NOS
Drenthe zet de deur open voor groot wild als edelherten, damherten en wilde zwijnen. De natuur wordt er spannender van, zegt gedeputeerde Munniksma. Ook is groot wild volgens hem goed voor de natuurbeleving, het imago van de provincie en de toeristische sector. wildzwijn
11-11-2014 De A28 moet veiliger zijn voor dieren (Persbericht van Groninger Landschap) Bericht Groninger Landschap
Acht Groningse natuurorganisaties, waaronder Het Groninger Landschap, hebben een brandbrief geschreven aan verantwoordelijke minister Schultz van Haegen voor een veilige oversteek voor dieren op de A28. Deze dringende oproep is gedaan omdat het stuk van de A28 tussen Groningen–Zuid en De Punt voor dieren een onneembare barrière vormt, bestaande uit een betonnen plaat als middenberm. Nog in mei 2014 werd op de A28 een otter aangereden, een van de twee otters die in de Onlanden waren gesignaleerd.
Harener weekblad:
doodgereden otter
Juist vorige week heeft de rechtbank in Den Haag een uitspraak gedaan dat de Staat een verantwoordelijkheid heeft om de otter toekomstperspectief te bieden in Nederland.
Ook een bever en een boommarter vonden op de snelweg hun einde, naast meer algemene zoogdieren als ree, das, haas, steenmarter en bunzing.
NOS:
uitspraak rechter
Bestaand plan faunapassage uit 2004 in een la beland...
Bij de discussie over de plannen voor een transferium bij De Punt heeft het Natuurplatform meerdere malen ingebracht, dat eventuele werkzaamheden aan het traject bij De Punt gecombineerd zouden moeten worden met de aanleg van een onderdoorgang voor dieren. Plannen uit 2004 voor een volwaardige ecologische doorgang zijn destijds door toedoen van Bleker in een la beland en het budget wat toen beschikbaar was is inmiddels aan andere dingen besteed. Ook op een vergadering van het Overlegorgaan van het Nationaal Park drentsche Aa hebben we dit punt aan de orde gesteld.
Bekijk onze inbreng in deze discussie en de plannen uit 2004 via nevenstaande link.
faunapassage
pleidooi voor faunapassage
Drentsche Aa
Wanneer geprobeerd wordt een dergelijk project weer op de agenda te krijgen, blijkt steeds opnieuw dat Nederland is opgedeeld in instanties, provincies en gemeenten, die elk hun eigen programma en eigen geldpot hebben en die ondanks het bestaan van een Regio Groningen-Assen weinig geneigd zijn dit soort problemen gezamenlijk op te lossen. Misschien dat deze stap om de minister zelf ter verantwoording te roepen meer oplevert? We hopen het van harte.
           
home ruimtelijke ordening Natura 2000 2010-2011
actueel natuurbeheer EHS (NNN) 2012-2013
data natuur en recreatie Faunapassages 2014-2015
thema's projecten Nat.plf bermbeheer 2021 Roodzanden
contact informatiepagina's boeren & natuur  
links dia-presentaties    
archief KAARTEN    
nieuwsbrief    
homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen