home ruimtelijke ordening fietspad Okkenveen overzicht
actueel natuurbeheer Duinweg-beekdal 2009
data natuur en recreatie bermbeheer 2010
thema's projecten Nat.plf natuurerven 2011
contact informatiepagina's   enquête - 1 2 3
links dia-presentaties   2012
archief KAARTEN   2013
nieuwsbrief   2015-Westerlanden
  ENQUETE - ALGEMENE INFORMATIE - pag.1
pagina 1
naar pagina 2
naar pagina 3
 

Natuurplatform Drentsche Aa

De Stichting Natuurplatform Drentsche Aa is opgericht in 2009 door inwoners van het Drentsche Aa gebied die zich nauw verbonden voelen met de natuur en van mening zijn dat bewoners meer betrokken zouden moeten worden bij de ontwikkelingen die in het gebied worden gerealiseerd.
 

 

Werkgroep “Van Duinweg tot Beekdal”

Vanuit het Natuurplatform is een werkgroep actief, bestaande uit inwoners van Noord- en Midlaren. Samen met bewoners wil de werkgroep plannen uitdenken en realiseren om het gebied  tussen Duinweg en Drentsche Aa aantrekkelijker te maken. Belangrijk daarbij is, dat ook de rust en ruimte, die nodig zijn voor een optimale ontwikkeling en beleving van die natuur, behouden blijven.
Op een tweetal bijeenkomsten in het Nivon-huis is er van gedachten gewisseld met bewoners over knelpunten en wensen die in de omgeving leven. Uit de ingebrachte onderwerpen heeft de werkgroep een drietal speerpunten geselecteerd, waar we ons voorlopig op willen richten. Die punten zijn:  
  • het autoluw maken van het gebied
  • waar mogelijk een verhoging van het waterpeil
  • ecologisch beheer van bermen en sloten.
Inmiddels hebben we een goed contact opgebouwd met de instanties, die betrokken zijn bij het beheer van het gebied en die blijken de inzet van de werkgroep zeer op prijs te stellen.
presentatie
bijeenkomst
Nivon-huis
speerpunten
voor actie

 

Enquête

Omdat niet alle bewoners op de voorlichtingsavonden aanwezig konden zijn, leek het ons nuttig iedereen die in of in de directe nabijheid van het gebied woont, apart om zijn mening te vragen. Daartoe is er in de maanden augustus en september 2011 huis aan huis een enquête verspreid. In totaal zijn 56 formulieren uitgereikt. Hiervan zijn er 46 ingevuld en geretourneerd, een percentage van 82%. De werkgroep Duinweg-beekdal is zeer verheugd dat zoveel omwonenden bereid waren mee te denken en de moeite namen het formulier in te vullen.
enquête-formulier
 

De uitkomsten

De uitkomsten van de enquête zijn in te zien via de link in de rechterkolom. Per vraag staan de percentages vermeld van de gekozen antwoorden (ja, nee, geen mening), met daaronder een grafische weergave van de aantallen. In de linkerkolom staat een samenvatting van de opmerkingen die bij de betreffende vraag werden gemaakt. Dit commentaar is zo zorgvuldig mogelijk gewogen en we hebben getracht alle verschillende gezichtspunten weer te geven. Het is echter geen letterlijke opsomming.
uitkomsten
enquête
+ grafieken
 

Beeld dat men heeft van het Natuurplatform

Bij het uitdelen van de enquêtes en uit opmerkingen op het formulier, viel het ons op dat sommige mensen een beeld van het Natuurplatform hadden als van een club mensen die alle recreanten uit het gebied zou willen weren. Dat berust echter op een misverstand. Natuurlijk is het gebied voor iedereen toegankelijk. Verder vinden ook wij het belangrijk dat het Noordlaarderbos goed bereikbaar blijft voor gehandicapten, ouderen en mensen met kinderwagens en kleine kinderen. Onze inzet is vooral het in goede banen leiden van het recreatieverkeer, zodat de natuur in het gebied zo veel mogelijk wordt ontzien en de rust en ruimte bewaard blijven voor zowel plant en dier, als bewoners en bezoekers van het gebied. Het gaat vooral om het vinden van de juiste balans.
 
 

Waarom een enquête onder direct aanwonenden?

Er was een enkeling die zich afvroeg waarom niet heel Noordlaren of Midlaren betrokken werd bij deze enquête. Voor het Natuurplatform was dat een zuiver praktische overweging: het ging in eerste instantie om het horen van de bewoners van het gebied zelf. Uitbreiding van de enquête tot beide dorpen en wie weet wel alle recreanten, zou voor ons op dit moment te ver voeren.
Lees verder
op pagina 2
 

Wilt u reageren op deze informatie, zich aanmelden voor onze Nieuwsbrief of donateur worden?
Stuur ons dan een mailtje.

mail naar Natuurplatform
       
homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen