homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen

N
Nieuwsbrief
EEN AANZET TOT ECOLOGISCH BERMBEHEER naar algemene info
over bermbeheer
Op deze pagina's doen we verslag van onze inspanningen om via ons project ECOLOGISCH BERMBEHEER
de toestand van weg- en waterkanten in het Drentsche Aa gebied te verbeteren.
       
25-01-2010 Oriëntatiefase Philippe Boucher:
ander maaibeleid
Eind 2009 zijn twee leden van het Natuurplatform gestart met de voorbereiding van een project Ecologisch Bermbeheer. Het project bevindt zich dan nog in een oriëntatiefase. De deelnemers zijn bezig zich zelf in te lezen in het onderwerp en er zijn oriënterende gesprekken gevoerd met o.a. de gemeente Hunze en Aa's, de gemeente Tynaarlo, het Waterschap Hunze en Aa's en het project Wierde en Dijk, dat al een hele expertise heeft opgebouwd op dit gebied. Zelf heeft de projectgroep een kort inleidend stukje geschreven, met daarin gedachten over het hoe en waarom van een ander maaibeleid. (Zie de link in het balkje hierboven.)
21-06-2010 Beheer van de berm langs de Duinweg in Midlaren, leidt tot uitroeiing van beschermde grasklokjes
Op enkele plekken in Midlaren groeien nog blauwe grasklokjes, een plant die houdt van goed doorlatende onbemeste grond en veel licht. De gemeente Tynaarlo gaat echter erg onzorgvuldig om met deze mooie wilde plant. In de berm langs het fietspad aan de Duinweg, tussen de Tolhuisweg en de Veenhorst, groeiden de grasklokjes altijd overvloedig. Doordat de bermen echter al in een vroeg stadium (vaak meerdere keren per jaar) worden gemaaid, krijgt de plant geen gelegenheid zaad te maken, waardoor in de berm zelf het aantal klokjes steeds minder wordt en ze zich voornamelijk handhaven langs de steile helling aan de kant van het weiland. In 2003 heeft Philippe Boucher hierover al een uitgebreide brief (met foto's) geschreven naar de gemeente. Overigens zonder veel resultaat. Het lijkt voor de gemeente moeilijk te zijn om, wat het maaien betreft, een gedifferentiëerd beleid te voeren.
In het begin van 2010 zijn de bermen aan de Duinweg opgehoogd met een dikke laag zwarte (voedselrijke) aarde en vervolgens heeft iemand daar een bloemenmengsel gezaaid van witte, roze en rode klaprozen. Voor de langsfietsende toerist biedt dit kortstondig een feeërieke aanblik (zolang er nog geen regenbui de boel heeft platgemaaid). Maar het kan toch niet de bedoeling zijn om onze schaarse wilden planten uit te roeien om ook van de bermen een bloementuin te maken? Klik voor een fotoreportage op de plaatjes in de rechterkolom.
klokjes

klokjes

klokjes
02-09-2010 Dit jaar is alleen een strook van 50 cm langs de fietspaden gemaaid, een vooruitgang in het maaibeleid
Terwijl andere jaren meestal de hele berm naast de fietspaden werd verpulverd, is er dit jaar voor het eerst volgens protocol gemaaid; d.w.z. een strook van 50 cm aan weerskanten van het pad, wat de verplichte maaiafstand is langs fietspaden die worden gesubsidiëerd. Voor de grasklokjes langs de Duinweg is dit goed nieuws. Hoewel de laag zwart zand die dit jaar is opgebracht een aanslag betekent op hun voortbestaan, hebben de overgebleven exemplaren nu in ieder geval meer kans om te bloeien en zaad te maken. Het lijkt ons echter wel raadzaam om het gemaaide gras te verwijderen. klokjes
08-10-2010 B(l)oeiende bermen; een doel om na te streven in het Nationaal Park Drentsche Aa  
Vergeleken met het kleinschalige landschap dat tot circa de jaren vijftig bestond, is het hedendaagse landschap verworden tot een "ecologische woestijn", waarin een groot deel van de oorspronkelijke soorten is verdwenen. Dit geldt niet alleen voor de planten, maar ook voor de insecten en andere kleine dieren die van oorsprong in dit landschap thuis horen. Wegbermen zijn doorgaans maar enkele meters breed, maar door het dichte wegennet is de totaal oppervlakte aan wegbermen in Nederland relatief groot. Bijna 2% van het totale landoppervlak wordt ingenomen door wegbermen, terwijl "erkende" natuurgebieden slechts 4% omvatten. Een mooie kans dus om, door een beter beheer van deze bermen, een bijdrage te leveren aan de ecologische diversiteit van het land.
Bij een ander (ecologisch) bermbeheer hebben we de volgende doelstellingen voor ogen:
1. Streven naar stabielere vegetaties met meer plantensoorten en daardoor meer insecten, waardoor hogere dieren als amfibieën, vogels en zoogdieren weer kansen krijgen.
2. Bieden van mogelijkheden aan dieren om bermen te gebruiken als overwinteringsplaats.
3. Mogelijkheid tot het bieden van nestmogelijkheden aan vogels en kleine zoogdieren.
4. Diervriendelijk onderhoud aan bermen en slootkanten, gericht op een maximale overlevingskans van alle daar voorkomende diersoorten
5. Verhogen van de belevingswaarde voor de weggebruiker/recreant/bewoner.
6. Voorkomen van insectenplagen door verstoorde evenwichten te herstellen
De komende periode willen we contact zoeken met verschillende instanties om aandacht te vragen voor dit onderwerp.
01-06-2011 Zienswijze van Natuurplatform op het Groene Dorpenplan van de gemeente Tynaarlo Zienswijze Natuurplatform
Vanaf 21 april 2011 lag het concept Groene Dorpenplan van de Gemeente Tynaarlo ter inzage. Er was een analyse gemaakt van de verschillende soorten groen die in de gemeente vielen te onderscheiden en op basis daarvan was een visie ontwikkeld voor beheer en behoud in de toekomst, met name in de kleine kernen.
In dit stuk werden 5 categorieën onderscheiden:
  1. Cultuurhistorisch en landschapsgroen (b.v. brinken, houtwallen, oude lanen en heggen)
  2. Begeleidingsgroen (grasstroken, vakken met lage beplanting, hagen en bomen)
  3. Centrumgroen (dient als groene uitstraling voor voornamelijk stenige omgevingen)
  4. Wijkgroen (groenvlakken in woonwijken met een recreatieve en/of ecologische functie)
  5. Buurtgroen (groen in de directe omgeving van woningen ter verfraaiing of afschermening)

  We misten daarin toch een belangrijk punt en hebben voorgesteld een zesde categorie toe te voegen:

  • Ecologische bermen, sloten en houtwallen (reservaat voor planten, insecten en ecologische diversiteit)

 

Groene Dorpen Plan
deel A - beleid

 

Groene Dorpen Plan
deel E - kleine kernen

 

12-12-2011 Dijkjes langs de Drentsche Aa ingezaaid met niet-inheemse plantensoorten (o.a. Phacelia)?
In november van dit jaar kregen we een bericht binnen van een plantendeskundige, tevens vogelaar, die ons meldde dat er tijdens het monitoren van de vogelstand, op de dijk tussen de fietsbrug en landgoed De Poll een vreemd bloemenmengsel was aangetroffen. Behalve Phacelia groeiden daar ook soorten als luzerne, klaproos, korenbloem (allerlei kleuren), vreemde wikkes en rare klavers. Na contact met de ecoloog van het Waterschap kregen we de volgende uitleg: Even navraag gedaan naar de ‘wildzaaier’ op de kade, en zo wild blijkt die niet te zijn, want het is toch gedaan door onze trekkermachinist. Normaal zaait hij open plekken in met een grasmengsel, maar hij dacht met wat extra bloeiende planten iets toe te voegen. Goed dat hij daar over nadenkt, maar niet afgestemd en verkeerde uitvoering dus. Gebeurt vanaf nu alleen met of inheemse mengsels (richting vochtig grasland / kamgrasweide) of niet.
eenjarig bloemenmengsel met o.a. Korenbloem, Klaproos en Phacelia
          naar top van pagina
          naar overzicht 2012
home ruimtelijke ordening fietspad Okkenveen 2010-2011
actueel natuurbeheer Duinweg-beekdal 2012
data natuur en recreatie bermbeheer 2013-2014
thema's projecten Nat.plf natuurerven  
contact informatiepagina's    
links dia-presentaties    
archief KAARTEN    
nieuwsbrief