homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen
EEN ANDERE VISIE OP HET BEHEER VAN DE WESTERLANDEN EN OMGEVING  
Na de aanleg van het fietspad Okkenveen-Westerlande in augustus 2008, zijn ons verschillende dingen opgevallen, die uiting lijken te zijn van een strijdveld aan tegenstellingen tussen de verschillende plannenmakers, beheerders en eigenaren.
Het leek daarom ons goed als er voor het hele gebied tussen Midlaren-Noordlaren en het dal van de Drentsche Aa een coherent plan zou komen, waarin het beleid van de verschillende eigenaren en instanties beter op elkaar is afgestemd. Ook vinden we dat de omwonenden meer betrokken zouden moeten worden bij dat beleid.
2009 EERSTE SCHETS VAN DE SITUATIE VLAK VOOR DE START VAN HET PROJECT eerste aanzet (2009)
2010 START VAN HET PROJECT "VAN DUINWEG TOT BEEKDAL" start project (2010)
In 2009 is er door een groot aantal vrijwilligers gemonitord in het gebied rond het nieuw aangelegde fietspad, om te registreren op wat voor wijze er gebruik gemaakt werd van het gebied en wat dit mogelijk voor verstoringen van de natuur met zich mee bracht. Marianne van Albada verwerkte alle gegevens tot een verslag, dat tijdens een eerste bijeenkomst voor bewoners en andere geïnteresseerden in april 2010 werd gepresenteerd.
Vervolgens werd er gebrainstormd over mogelijke verbeteringen in het gebied. Het verslag monitoring werd tevens aangeboden aan vertegenwoordigers van de verschillende instanties die bij het gebied betrokken zijn, zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waterschap, de gemeenten Tynaarlo en Haren, het recreatieschap e.d. Ook volgden er oriënterende gesprekken met deze verschillende instanties om te horen hoe zij tegen het gebied aankijken. VERSLAG MONITORING
downloaden
2011 VOORTGANG PROJECT "VAN DUINWEG TOT BEEKDAL" project (2011)
In april 2011 werd er opnieuw een bijeenkomst voor bewoners en geïnteresseerden gehouden, met een presentatie van de plannen die inmiddels bij de werkgroep Van Duinweg tot Beekdal waren uitgekristalliseerd. Over het algmeen kon iedereen zich goed vinden in de thema's die door de werkgroep waren uitgekozen om verder aan te gaan werken. Ook werd er de volgende dag een fietsexcursie gehouden met vertegenwoordigers van de verschillende instanties, om in het veld de aandachtspunten beter aanschouwelijk te maken. Tenslotte werd uit alle ingebrachte ideeën een drietal speerpunten geselecteerd, dat breed gedragen wordt door alle partijen en ook wat praktische uitvoering betreft haalbaar lijkt.
Volgende stap was het maken van een enquête voor direct omwonenden van het gebied, om te peilen hoe zij over deze onderwerpen dachten. Hoewel de opkomst tijdens de voorlichtingbijeenkomsten redelijk groot was, was toch niet iedereen in de gelegenheid geweest die te bezoeken. De rest van het jaar ging heen met het uitwerken en terugkoppelen van de gegevens. Meer over de enquête
2012 VOORTGANG PROJECT "VAN DUINWEG TOT BEEKDAL" project (2012)
In 2012 stagneerde het project enigszins. In de enquête sprak de overgrote meerderheid van de bewoners zich uit voor vermindering van de verkeersdruk op de zandwegen in het gebied, en voor het realiseren van parkeerplaatsen aan de randen, om dit probleem op te vangen. Daarom leek de eerstvolgende logische en haalbare stap het realiseren van een kleine parkeerplaats aan de Tolhuisweg, ter hoogte van de Vijftig Bunder, als opmaat voor het autoluw maken van de Westertseweg in de toekomst. Natuurmonumenten is bereid een stukje van haar terrein hiervoor beschikbaar te stellen. Ook de gemeente Tynaarlo staat er in principe positief tegenover, mits er een breed draagvlak is in het dorp. Lees verder op de betreffende pagina van het project in 2012.
2013-2014 VOORTGANG PROJECT "VAN DUINWEG TOT BEEKDAL" project (2013-2014)
Klankbordgroep Natuurmonumenten en het Project Duinweg-Beekdal:
Doordat er vanuit het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Midlaren bezwaren waren gerezen tegen de plannen van het Natuurplatform-project Duinweg-beekdal, en bovendien de Vereniging Natuurmonumenten in diezelfde periode aankondigde dat ze een klankbordgroep van omwonenden wilde formeren, hebben we als projectgroep besloten, dat het in dit stadium beter was om ons project op een laag pitje te zetten en eerst de uitkomsten van deze Klankbordgroep af te wachten. Een aantal mensen uit de projectgroep Duinweg-beekdal nam op persoonlijke titel deel aan de klankbordgroep. Na afloop van dit proces, waarvoor de verantwoording bij Natuurmonumenten ligt, konden we als Natuurplatform opnieuw besluiten, hoe we met ons eigen project Duinweg-beekdal verder wilden gaan. Uiteindelijk betreft dit voor een groot deel hetzelfde gebied als dat van Natuurmonumenten.

Natuurvisie Natuurmonumenten Noordlaarderbos en Vijftig Bunder:
In juni 2014 kwam de nieuwe Natuurvisie van Natuurmonumenten gereed. Als Natuurplatform zijn we blij dat Natuurmonumenten een groot deel van onze ideeën heeft overgenomen, zoals het autoluw maken van de Westertseweg en het beter reguleren van het recreatieverkeer. Als Natuurplatform blijven we in contact met Natuurmonumenten wat betreft het signaleren van knelpunten of het aandragen van nieuwe ideeën. Lees meer op de betreffende pagina van het project in 2013 en 2014.
2015 VOORTGANG PROJECT "VAN DUINWEG TOT BEEKDAL" project (2015)
Behalve dat Natuurmonumenten bezig is nieuwe plannen voor Noordlaarderbos en Vijftig Bunder te ontwikkelen, werden in het jaar 2015 ook de plannen van Staatsbosbeheer voor de inrichting van de Westerlanden en Besloten venen nader uitgewerkt. Bij de Herinrichting Haren, vond een herverkaveling plaats van alle gronden in die gemeente en kwamen de meeste percelen grond in De Westerlanden in bezit van Staatsbosbeheer. Ook zijn er particuliere eigenaren die zich voegen in de plannen voor het gebied.
Ook in dit plan vindt het Natuurplatform veel terug van de ideeën die we al eerder op papier zetten in ons project "Duinweg-Beekdal".
Lees meer op de betreffende pagina via de link in de balk hierboven.
       
home ruimtelijke ordening fietspad Okkenveen overzicht
actueel natuurbeheer Duinweg-beekdal 2009
data natuur en recreatie bermbeheer 2010
thema's projecten Nat.plf natuurerven 2011
contact informatiepagina's   enquête
links dia-presentaties   2012
archief KAARTEN   2013-2014
nieuwsbrief     2015-Westerlanden