homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen
EEN ANDERE VISIE OP HET BEHEER VAN DE WESTERLANDEN EN OMGEVING het project in 2010
In 2009 liepen we tegen een aantal dingen aan die ons motiveerden een speciaal project te gaan starten, met als doelstelling de natuurwaarden in het gebied "Van DUINWEG tot BEEKDAL" verder te versterken en creatieve oplossingen te bedenken voor de problemen die we tegenkwamen. Op deze pagina's een verslag van onze vorderingen met dit project.
 

28-01-2010

Conceptplan opgesteld - "Van DUINWEG tot BEEKDAL" zie het plan
Eind januari heeft Albert Heringa namens het Natuurplatform een aanzet gegeven tot een Concept Bewonersplan Van Duinweg tot Beekdal. Dit plan laat zien welk gebied we bij dit project zouden willen betrekken en het geeft de stappen weer, die we zouden kunnen nemen om het plan te realiseren. Kerngedachte daarbij is, dat we de behalve de eigenaren en instanties die verantwoordelijk zijn voor het beheer, ook de bewoners uit de directe omgeving bij dit project willen betrekken.
Binnenkort zullen we een bijeenkomst plannen waarop het verslag van de monitoring van het fietspad en ook dit plan toegelicht en besproken zullen worden.
19-04-2010 Bijeenkomst voor omwonenden en andere belangstellenden uitnodiging bijeenkomst
Het verslag van de monitoring van het fietspad door de Westerlanden is inmiddels gereed. Op 19 april vindt er een presentatie van de gegevens plaats voor omwonenden en andere belangstellenden in het NIVON-huis, Duinweg 6 in Noordlaren. Aanvang 19.45 uur. Daar willen we tevens met u van gedachten wisselen over ons project Van Duinweg tot Beekdal, een initiatief om het gebied tussen Duinweg, Westertseweg en Drentsche Aa aantrekkelijker te maken en de natuurwaarden in het gebied te versterken.
01-05-2010 Verslag bijeenkomst voor omwonenden en andere belangstellenden verslag bijeenkomst
Op maandagavond 19 april hield het Natuurplatform een bijeenkomst in het NIVON-huis te Noordlaren over het plan Van Duinweg tot Beekdal. Het was de bedoeling om samen met bewoners uit de omgeving en andere geïnteresseerden te brainstormen over de toekomst van het gebied. Na een inleidende presentatie door Marianne van Albada, werd er in groepjes aan verschillende tafels geanimeerd gediscussiëerd. In totaal meldden zich drie mensen aan, om samen met enkele bestuursleden van het Natuuplatform, zitting te nemen in een werkgroep die het plan voor dit gebied verder vorm zal gaan geven. Klik voor een uitgebreider verslag op het blauwe balkje in de rechterkolom.
17-06-2010 Vorderingen van de werkgroep - VAN DUINWEG TOT BEEKDAL schema van ingebrachte punten op 19 april 2010
Door de drukke agenda van de verschillende leden, kwam de nieuw gevormde werkgroep Duinweg-Beekdal pas 27 mei voor het eerst bij elkaar. Op 17 juni volgde een tweede bespreking, waarbij alle punten die op de bijeenkomst van 19 april door de aanwezigen werden ingebracht definitief op een rijtje werden gezet en in een voorlopig schema ondergebracht. Aan de hand van dit schema wil de werkgroep een actieplan uitzetten, met prioriteiten voor bepaalde onderdelen die al op korte termijn in gang gezet kunnen worden. Ook gaan we ons nog wat beter oriënteren op problematische of juist positieve kanten van het gebied. We zullen de kring van belangstellenden regelmatig op de hoogte houden van onze vorderingen. Voorlopig staat nu de vakantieperiode voor de deur en gaan de wergroepleden eerst een tijdje op persoonlijke titel met deze onderwerpen aan de slag om na de vakantie weer bij elkaar te komen.
21-06-2010 Een eerste succes: Waterschap heeft dit jaar de dijkjes NIET vroeg gemaaid zie ook bericht 29 mei 2009
Vorig jaar werden de dijkjes langs de Drentsche Aa al voor eind mei gemaaid. Dit jaar is dat gelukkig niet gebeurd. Ook vertegenwoordigers van het Waterschap waren het met ons eens, dat dit geen consequent beleid was en beloofden een andere aanpak in de toekomst. Het bord dat het Natuurplatform op de dijk heeft geplaatst en de onbetreden begroeiing daar achter, laten zien dat deze samenwerking resultaat heeft gehad. Er hebben dit voorjaar geen mensen over de dijk gelopen. Waarvoor dank!
26-08-2010 Fietsexcursie werkgroepleden door het gebied, met Ernst Flengte als externe adviseur/vragensteller
Om de verzamelde ideeën, bijeengebracht op de bijeenkomst in het Nivon-huis wat concreter te ervaren, maakte de werkgroep een fietstocht door het gebied Duinweg-beekdal, vergezeld door natuur- en plantenkenner Ernst Flentge. Het stroomde van de regen en dat gaf deze excursie een geheel eigen sfeer. Het had bovendien als voordeel dat er verder niemand op pad was en we alles rustig van onder onze paraplu's in ogenschouw konden nemen... Aan het eind van de middag zetten we gezamenlijk de dingen die ons waren opgevallen op een rijtje om die in het vervolgtraject als uitgangspunt te nemen bij de gesprekken die we willen gaan voeren met de verschillende betrokken instanties.
sept-okt 2010 Gesprekken met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Recreatieschap, Gemeente Tynaarlo en Waterschap
De afgelopen periode zijn er gesprekken gevoerd met Natuurmonumenten en de Gemeente Tynaarlo. Gesprekken met Staatsbosbeheer, Recreatieschap en Waterschap volgen nog. Daarbij zal een aantal vaste punten aan de orde gesteld worden. Wanneer al deze gesprekken zijn afgerond, zullen we daarvan nader verslag uitbrengen.
Hier onder een keuze uit de onderwerpen, waarover we met de verschillende instanties van gedachten willen wisselen.

Meer eenheid in het landschap: 1. Meer onderlinge afstemming tussen terreinbeheerders wat betreft beheer. 2. Het eventueel verwijderen van begrenzingen/omheiningen tussen gronden van verschillende terreinbeheerders. 3. Meer eenheid in de structuur van de wegen - b.v. allemaal zandwegen i.p.v. een mengeling van verharde en onverharde wegen; dit past beter in het bestaande cultuurlandschap.

Recreatiedruk: Er zijn veel klachten van omwonenden over de toegenomen recreatiedruk, met name mountainbikers, crossmotoren, quads e.d. die hun lusten komen botvieren in de vrije natuur. Bestaan hierover ook bepaalde richtlijnen; is er een toekomstvisie en wat wordt er gedaan aan handhaving?
Gemotoriseerd verkeer: "Wildparkeren" / autoluw maken van de zandwegen / snelheid: Op het ogenblik wordt er overal langs de wegen geparkeerd, b.v. ook onder de monumentale eik aan het eind van de Tolhuisweg, waar een bankje uitzicht biedt op het dal van de Drentsche Aa. Zou het niet beter zijn op bepaalde plaatsen een kleine (eenvoudige) parkeervoorziening te maken en de rest van het gebied autoluw te verklaren (alleen bestemmingsverkeer)? D.w.z. ook het rondtoeren met auto's rond het Noordlaarderbos ontmoedigen. Officiëel mogen auto's buiten de bebouwde kom 80 km, dus ook op de zandwegen rond het bos. Met name crossmotoren maken hier gretig gebruik van. Dat lijkt ons ongewenst en geeft ook meer onderhoud aan de zandwegen.
wildparkeren
wildparkeren
Wildgroei aan borden: Bij de ingang van het fietspad richting Okkenveen staan op dit moment 8 borden, afkomstig van allerlei verschillende organisaties (waaronder een bord fietspad van de gemeente, een wandelbord van Staatsbosbeheer, een ANWB-paddestoel, twee borden Belvedère-route van het NBEL, een nog leeg groen frame voor een kaart, behorend bij een knooppuntroute van de ANWB, plus twee kleine knooppunt-bordjes op een paaltje langs de weg). Behalve dat zijn er dan nog de hekken: een groot houten hek, een rood-wit paaltje in het midden van het fietspad en de omheiningen langs de percelen. Al met al een kermis aan hout, blik en staal, die de recreant het zicht op de natuur ontneemt...
Dassenburcht: De dassenburcht in het gebied Duinweg-beekdal groeit nog steeds en daardoor neemt het fourageren in de Madelanden toe. Om daar te komen moeten de dassen de Westertseweg oversteken. Af en toe worden er dassen doodgereden. De aanleg van een dassenpijp op de oversteekplek zou een oplossing kunnen bieden, maar ook het autoluw maken van het gebied is een optie.
Natura 2000: Begin 2011 start het opstellen van een beheerplan voor het Natura 2000 gebied in onze omgeving. Onderdeel daarvan zal o.a. zijn een informatiebijeenkomst met bewoners en eigenaren. We willen proberen om ons als Natuurplatform als volwaardige partner te mengen in de discussie en daarbij ook onze punten in te brengen. Daartoe hebben we ook ons monitorongverslag aan de betrefffende instantie toegezonden.
      naar 2011
        naar top van pagina
home ruimtelijke ordening fietspad Okkenveen overzicht
actueel natuurbeheer Duinweg-beekdal 2009
data natuur en recreatie bermbeheer 2010
thema's projecten Nat.plf natuurerven 2011
contact informatiepagina's   enquête
links dia-presentaties   2012
archief KAARTEN   2013-2014
nieuwsbrief   2015-Westerlanden