GEMEENTE TYNAARLO    
Op deze pagina een overzicht van de plannen waarin het Natuurplatform zich de afgelopen periode heeft verdiept
VERBLIJFSRECREATIE TERREINEN IN DE GEMEENTE TYNAARLO Overzicht van terreinen
Tijdelijke bewoning
De gemeente Tynaarlo kent binnen haar grenzen een groot aantal verblijfsrecreatie terreinen. Dit zijn terreinen of parken waarbinnen meerdere vakantiehuizen staan, al dan niet in particulier bezit, die bewoond of verhuurd worden. In het gemeentelijk beleid wordt recreatie gezien als een belangrijke bron van inkomsten.
Over het algemeen zijn verblijfsrecreatieterrenien bedoeld voor tijdelijke bewoning, alleen in de zomerperiode of vakanties, maar de regels daarover waren vrij onduidelijk en er werd weinig aan handhaving gedaan.
Permanente bewoning soms gedoogd
In 2003 riep de Overheid de gemeentes op om duidelijker regels in te stellen. Dat ging met name over het permanent bewonen van vakantiehuizen, dat in allerlei gemeentes veelvuldig gedoogd werd.
Door verruimde regels over bebouwing in het buitengebied, kregen gemeentes meer de vrijheid om het bewonen van vakantiehuizen zo nodig te legaliseren, wanneer het ging om een bestaande situatie, die verder niet schadelijk was voor landschap en/of milieu en die voldeed aan de bouweisen.
Daarnaast kon in sommige gevallen een persoonlijke gedoogconstructie worden ingesteld, waarbij men het recht kreeg op permanente bewoning, onder voorwaarde dat na beëindiging van de bewoning het bouwwerk opnieuw een recreatieve functie zou krijgen. De bedoeling was wel dat het aantal recreatieverblijven in totaliteit niet zou afnemen.
Recreatiedruk niet te hoog
Aan de andere kant mag volgens provinciale verordeningen de recreatiedruk ook weer niet te hoog worden, vanwege mogelijke milieuschade of de bescherming van natuurwaarden. D.m.v. bestemmingsplannen en regels probeert de gemeente de dilemma's die door deze tegenstrijdige eisen is ontstaan, in goede banen te leiden.
kaart
gemeente Tynaarlo
In de rechter kolom een link naar de OVERZICHTSKAART van alle verblijfsrecreatie terreinen in de gemeente Tynaarlo.
VERBLIJFSRECREATIE TERREINEN ROND DE TIENELSWEG IN ZUIDLAREN Omgeving Tienelsweg
Aan de Tienelsweg te Zuidlaren bevindt zich links en rechts van de weg een concentratie van verschillende recreatieterreinen, waarop huisjes en/of stacaravans zijn neergezet. De eigenaren cq gebruikers van deze terreinen hebben zich verenigd in een 'Federatie verblijfsrecreatie Zuidlaren', die naar buiten toe de gezamenlijke belangen behartigt.
Toen de westzijde van de Tienelsweg tot Natura 2000 gebied verklaard werd, heeft de gemeente de regels voor deze westkant aangescherpt. Binnen de zone van Natura 2000 gaat het om behoud, herstel of ontwikkeling van natuurwaarden. Hoewel in dit Natuurgebied Recreatief medegebruik mogelijk is, mag dit alleen op beperkte schaal plaatsvinden en moet passen binnen de doelstelling van Natuurbehoud.
Dit had tot gevolg dat de gemeente besloot aan de westzijde van de Tienelsweg het jaarrond recreëren te schrappen, en bewoning alleen toe te staan tijdens het kampeerseizoen. Voor de oostkant gold deze beschermde status aanvankelijk nog niet. Ook moesten er in het Wildeveen enkele huisjes worden afgebroken die in het Natura 2000 gebied lagen.
kaartOmgeving Tienelsweg

In de rechter kolom de KAART van alle verblijfsrecreatie terreinen langs de Tienelsweg.
NIEUW BESTEMMINGSPLAN VOOR DE VERBLIJFSRECREATIE TERREINEN Aanpassing regels februari 2010
Door de veranderde situatie zag de gemeente zich genoodzaakt een nieuw bestemmingsplan op te stellen voor het gebied. Tijdens de aanloopprocedure protesteerde de Federatie verblijfsrecreatie Zuidlaren tegen de ongelijkheid die binnen verschillende delen van eenzelfde vereniging was ontstaan, doordat voor de westkant andere regels golden dan voor de oostkant. De gemeente besloot vervolgens het beleid voor oost- en westkant gelijk te trekken, met de motivering dat bescherming van alleen de westzijde van de Tienelsweg onvoldoende zou te zijn voor de gewenste instandhouding van de aanwezige natuurwaarden in het totale gebied. kaart nieuw bestemmingsplan
In de rechterkolom de KAART met de ligging van de verblijfsrecreatie terreinen t.o.v. het Natura 2000 gebied.
De aangescherpte regels werden in februari 2010 vastgelegd in een nieuw bestemingsplan. In het Provinciaal Omgevingsplan (POP) zijn zowel de oost- als de westzone aangewezen als zone VI en Bos. Binnen deze zone is uitbreiding van recreatieverblijven alleen mogelijk als de regelgeving op het gebied van milieu en veiligheid dit noodzakelijk maken. (D.w.z. dat sanitaire voorzieningen mogen worden verbeterd, als dat nodig is, en gebouwen kwalitatief mogen worden opgeknapt volgens de op dat moment geldende bouweisen.) Ook als het gaat om de economische continuïteit van een bedrijf, mag er eventueel uitgebreid worden.
Voorstel Natuurplatform voor een extra categorie:

HOBBY-BOER
In de nu gehanteerde indeling ontbreekt in feite een categorie HOBBYBOER.

Dit zou een categorie kunnen zijn, waarin meer ruimte wordt gegeven aan extra schuren of bijgebouwen, voor het houden van dieren of het opbergen van hooi, stro, gereedschap en materiaal, zonder dat er sprake is van een groot aaneengesloten bouwvlak, waarop mestvergisters of megastallen opgericht kunnen worden. Een categorie dus voor 'kleinschalig boeren', die met name gericht is op het behoud van het kleinschalige agrarische landschap, met meer ruimte voor bloeiende bermen, broedvogels en andere (wilde) medebewoners van het gebied.
FEBRUARI 2017   -   ONRUST OVER BOUW RECREATIEWONINGEN IN MIDLAREN Artikel DvhN
30 jan 2017
Begin februari 2017 werden we door verschillende mensen attent gemaakt op de onrust in het recreatiegebied aan weerszijden van de Tienelsweg, die ging over de plannen van Mark Pieter Bakker (makelaar Alfred) om op het voormalige campingterrein 'De Bulten' een aantal recreatiewoningen te bouwen. Er verschenen verschillende stukken in de plaatselijke kranten en er waren verhitte discussies en inspraak avonden in de gemeenteraad. "Kon het Natuurplatform ook iets betekenen in deze zaak?" vroeg men ons. plaatje
artikel 18-02-2017
KRANTENARTIKELEN UIT 2016   -   B&W zwalken heen en weer tussen wel of niet toestaan van winterrecreatie
Er blijken ook krantenstukjes van nog eerdere datum te zijn. Op 21 maart 2016 berichtte het Dagblad van het Noorden, dat Camping en recreatieterrein Buiten Midlaren verder kan met de beoogde uitbreiding en modernisering. "De kleinschalige en hoogwaardige natuurcamping die de initiatiefnemers voor ogen hebben vormt een welkome aanvulling op het recereatieaanbod in de gemeente Tynaarlo", vinden B&W.
plaatje
Er is daarom een bestemmingsplanwijziging voorgesteld om de bouw van een aantal recreatiehuisjes mogelijk te maken.
De initiatiefnemers wilden aanvankelijk toestemminmg om de huisjes het hele jaar rond open te stellen. De gemeente was echter bang dat dit de recreatiedruk op de natuur te groot zou maken en wilde daarom niet meegaan in deze wens. Nu komt er alleen toestemming voor gebruik van de huisjes tijdens het kampeerseizoen (medio maart - eind oktober).
Op 25 oktober 2016 verschijnt dan opeens een berichtje in het Dagblad van het Noorden, dat B&W zijn teruggekomen op hun vorige besluit en dat er op Camping Buiten nu toch het hele jaar rond gerecreëerd mag worden. Deze koerswijziging is kennelijk ingegeven door de klacht van de exploitanten, die zeggen te vrezen voor onvoldoende inkomsten uit hun investering, wanneer recreatie alleen in voorjaar en zomer is toegestaan. plaatje
26-02-2017 Zienswijze Natuurplatform over de nieuw plannen voor 'Landgoed Buiten'  
We hebben vervolgens gesproken met verschillende belanghebbende: Mark Pieter Bakker zelf, omwonenden en vertegenwoordigers van de Federatie Verblijfsrecreatie Tynaarlo. Ook zijn we in de gemeentelijke en provinciale stukken over dit onderwerp gedoken. Op basis daarvan hebben wij een eerste standpunt ingenomen in deze kwestie.
Wat ons vooral opvalt, is dat er een inconsequentie huist in de opstelling van de gemeente t.o.v. de verschillende partijen. De gemeente zit a.h.w. klem tussen haar ambitie om hoogwaardige recreatie te stimuleren en de eis van de provinice dat de totale recreatiedruk niet mag toenemen. Dat heeft er toe geleid dat de gemeente aan 'landgoed Buiten' wil toestaan ook in de winterperiode open te blijven, omdat hier sprake is van hoogwaardige voorzieningen die anders niet rendabel te exploiteren zouden zijn, terwijl er op de andere kampeerterreinen geen winterrecreatie is toegestaan. Ook daar worden de huisjes echter voortdurend kwalitatief verbeterd, zodat er op dat punt eigenlijk geen duidelijk verschil is met 'Landgoed Buiten', behalve dat 'Buiten' commercieel geëxploiteerd wordt en de andere huizen particulier eigendom zijn.
Dit veroorzaakt ons inziens bij de reguliere bewoners van Tienelsweg een terechte bezorgdheid over deze ontwikkeling. Op grond van 'rechtsongelijkheid', zouden de andere recreatieparken ook het recht op winterrecreatie kunnen gaan eisen.
Door Landgoed Buiten een uitzonderingspositie te geven, die alleen gebaseerd is op de kwaliteits-verbetering van het terrein, is er in feite sprake van ongelijke behandeling. Het toekennen van speciale rechten aan een commerciële partij opent in feite de weg voor toekomstige projectontwikkelaars tot het opkopen van huisjesparken met als voornaamste doel er geld aan te verdienen. Een ontwikkeling die niet gewenst is, omdat de huidige ‘eenvoudige’ recreatieparken ook een belangrijke sociale functie vervullen voor een bepaalde categorie van de bevolking.
Alle recreatieterreinen aan de westkant van de Tienelsweg liggen binnen de Ecologissche Hoofdstructuur (EHS) en grenzen aan of zijn omgeven door Natura 2000 gebied. Wat dat betreft is er geen verschil. Voor al die gebieden is het behoud van Rust en Natuurdoeleneven belangrijk.
Je zou je zelfs kunnen afvragen of commerciele verhuur de recreatiedruk niet juist zal opvoeren, omdat mensen die voor een week een huisje huren meer 'consumptief' van de omgeving gebruik zullen maken, dan degenen die er een eigen huisje hebben, waar ze regelmatig vertoeven.
plaatje
zienswijze Natuurplatform
07-03-2017 Stemming in Raadsvergadering over Ontwerpbestemmingsplan Recreatieterrein Buiten Midlaren.
Gevraagd Besluit:
1. Instemmen met de inhoud van de inspraak- en vooroverlegnotitie Bestemmingsplan Recreatieterrein Buiten Midlaren.
2. Het ontwerpbestemmingsplan Recreatieterrein Buiten Midlaren vrijgeven voor het opstarten van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 Awb).

Besluit raad:
Op het voorstel wordt door de fracties van D66 en VVD een amendement ingediend met als strekking om het recreëren te beperken tot het zomerseizoen. Dit amendement wordt unaniem aangenomen (22 stemmen vóór). Op het voorstel wordt door de fractie van de ChristenUnie een motie ingediend met als strekking om permanente verhuur/bewoning van recreatiewoningen tegen te gaan. Deze motie wordt met 20 stemmen vóór en 2 stemmen tegen (leden fractie GroenLinks) aangenomen.
Het geamendeerde voorstel wordt unaniem aangenomen (22 stemmen vóór). Het college zegt de raad toe een informatieavond met betrekking tot handhaving recreatieterreinen in te plannen voor de raad.
22-03-2017 Bestemmingsplan Recreatieterrein Buiten Midlaren ligt ter inzage Aankondiging
Staatscourant

Twee weken later wordt het aangepaste Bestemmingsplan ter inzage gelegd en is er gelegenheid om binnen 6 weken een zienswijze in te dienen.

Het bijgevoegde Omgevingsplan van de familie Bakker-Hoogerheide geeft inzicht in de wijze waarop men het Landgoed wil gaan inichten.

Het Natuurplatfrom maakt van deze gelegenheid gebruik om dieper op de zaak in te gaan en een eigen zienswijze in te dienen, waarin we een aantal veranderingen voorstellen in de inrichting van het Landgoed.

plaatje Omgevingsplan LANDGOED BUITEN
04-05-2017 Zienswijze Natuurplatfrom op Bestemmingsplan Camping Buiten Midlaren
Bij nadere bestudering zien we toch ook veel ernstige bezwaren in het plan, met name in de inrichting van het terrein. De te bouwen huizen zijn alle in of op de verhoogde boswal gepland, die het terrein aan de zuidkant begrenst. Er wordt gesproken over de aanleg van 'zichtlijnen' die door de bossages heenprikken... Bossages die naar ons idee juist die huizen aan het zicht zouden moeten onttrekken. plaatje plaatje
Het hele plan is volledig 'van binnenuit' gedacht: 'Hoe kan het uitzicht voor de vakantiegangers zo aantrekkelijk mogelijk worden gemaakt'. Met de wandelaars die buiten het terrein passeren en wier uitzicht op de rand van het beekdal hierdoor voorgoed wordt verpest, is geen rekening gehouden. Boven: Receratie-huisjes in de bosrand - kampeer gedeelte op binnenveld.
Boven: Zichtlijnen vanaf huisjes op de boswal richting Wildeveen.
Onder: in vogelvlucht Onder: in vogelvlucht
We stellen daarom voor de verdeling tussen kampeergedeelte en bebouwing met huisjes om te wisselen, zodat de huizen achter op het terrein gesitueerd worden en de kampeerplaatsen aan de binnenzijde in of tegen de bosrand gelegen zijn. Dit kan voorkomen dat deze nu nog ongeschonden beekdalrand voor de toekomst voorgoed verloren gaat. We weten ook Natuurmonumenten en Het Drentse Landschap achter onze zienswijze te krijgen. Ook de Federatie Verblijfsrecreatie en een aantral bewoners van Huttenweg en Tienelsweg scharen zich achter ons voorstel. plaatje plaatje

Tot onze verrassing reageert Mark Pieter Bakker enige weken later zelf op onze zienswijze en nodigt ons uit voor een gesprek en een rondgang over het terrein. In de daarop volgende discussie blijkt, dat hij bereid is tegemoet te komen aan onze bezwaren. Ons voorstel tot het omwisselen van kampeer- en bebouwingsgedeelte spreekt hem wel aan, zegt hij. Vrij snel daarop stuurt hij een uitgewerkte tekening van de voorgestelde wijzigingen, gemaakt door bureau Eelerwoude. Al onze adviezen over de inrichting van het terrein zijn in de gewijzigde versie vn het plan ovegenomen:

 1. Wijziging bouwvlak: Situering van het bouwvlak, waarbinnen de nieuwe recreatiewoningen geplaatst mogen worden, dichtbij het woonerf. In de bosrand hooguit enkele kampeerplaatsen toestaan.
 2. Beheer als Park: Ook bij eventuele deelverkoop aan particulieren zou ‘Landgoed Buiten’ in zijn totaliteit als ‘Park’ beheerd moeten worden.
 3. Bescherming bosrand: Voor de bosrand zou een beschermde status van ‘beekdalrand’ moeten gelden, met passend natuurlijk beheer.
We berichten de gemeente Tynaarlo over dit resultaat en laten weten dat het plan wat ons betreft onder deze condities door kan gaan. De verdere afhandeling van de procedure laten we over aan de gemeente, in samenspraak met Bakker.
plaatje
Omwisseling huizen
en kampereergedeelte
plaatje
SEPTEMBER 2017   -   Mark Pieter Bakker zoekt opnieuw contact   -   hij wil de huisjes toch liever langs de bosrand...
Vier maanden later, begin september 2017, vraagt Mark Pieter Bakker of we toch nog een keer langs willen komen om de situatie ter plekke nader te bekijken:
Is het niet mogelijk de te bouwen recreatiehuisjes toch langs de hoge boswal te zetten, maar dan iets lager, richting de weide op het middenveld? Hij is bang de openheid richting de heide op de Vijftig Bunder kwijt te raken, wanneer de huisjes op het middenveld worden geplaatst. Ook vreest hij voor verlies van privacy in het woonhuis. Hij heeft echter geen uitgewerkte tekeningen van wat hij precies in zijn hoofd heeft.

plaatje Boven: huisjes bij boswal
Onder: Hoogtekaart
plaatje

Thuis bekijken we nogmaals de situatie op plattegrond en hoogtekaart. Dat maakt duidelijk dat het geen optie is om de huizen alsonog aan de kant van de verhoogde boswal te plaatsen. Zelfs als ze wat verder naar achteren gezet worden, blijven ze het landschapsbeeld verstoren. We houden dus vast aan ons aanvankelijke voorstel en doen alleen enkele suggesties over een andere indeling, die de privacy van het woonhuis kan vergroten. De tekeningen zullen sowieso nader uitgewerkt moeten worden, want op de huidige schetsen blijken de te bouwen huisjes gedeeltijk in het ven geprojecteerd te zijn, wanneer je de google-kaart er onder legt.
21-09-2017 Notitie Natuurplatform ter aanvulling op onze zienswijze van 4 mei 2017
Na overleg met onze medeondertekenaars, sturen we een 'Notitie' naar de gemeente en naar Mark Pieter Bakker, waarin we ons definitieve standpunt uiteen zetten:
 1. Recreatiehuisjes niet langs de boswal; door de hogere ligging daar, zullen ze teveel zichtbaar zijn.
 2. Plaatsing op het lager gelegen plateau; eventueel iets naar het oosten, wanneer er rond het ven te weinig ruimte is.
MAART 2018   -   ligt er een nieuw aangepast omgevingsplan voor LANDGOED BUITEN
In dit aangepaste plan is op het middenveld een bouwblok aangegeven waar de vijf recreatiewoningen zullen verrijzen. Het erfgedeelte recht achter de woonboerderij blijft leeg. De bomensingel op de hoger gelegen zandwal blijft bestaan en zal natuurlijk worden beheerd. Invasieve soorten als Amerikaanse vogelkers zullen worden bestreden en vervangen door inheems plantmateriaal als hulst, sporkehout, wegedoorn en meidoorn. plaatje
Ontwerpschets
plaatje
25-06-2018         Overleg met Gemeente Tynaarlo over definitieve vorm van het Bestemmingsplan 'Camping Buiten'
Op 25 juni 2018 overlegden Philippe Boucher en Marianne van Albada op verzoek van de gemeente Tynaarlo met een ambtenaar van de gemeente en een vertegenwoordiger van Bureau Eelerwoude (dat namens Mark Pieter Bakker het bestemmingsplan voor Landgoed Buiten voorbereidt) over de definitieve aanpassing van het 'Plan Buiten'.
Bedoeling was te voorkomen dat er nog misverstanden zouden blijven bestaan over de definitieve vorm.
In de afgelopen periode waren de inzichten van de aanvrager (Mark Pieter Bakker) meerdere malen veranderd en was het plan steeds weer aangepast. De op dit moment verantwoordelijke wethouder wilde nu een definitieve vaststelling van het plan, zodat het in procedure gebracht kon worden. Van deze uiteindelijke versie zou dan ook niet meer mogen worden afgeweken, anders zou de gemeente haar medewerking daaraan stop zetten.

Het Natuurplatform trad bij dit overleg op als vertegenwoordiger
van de ondertekenaars van de laatste zienswijze:

 • Vereniging Natuurmonumenten
 • Het Drentse Landschap
 • Federatie Verblijfsrecreatie Tynaarlo
 • Een aantal bewoners van Huttenweg en Tienelsweg
 • Natuurplatform Drentsche Aa

Standpunt gemeente Tynaarlo:
De wethouder is bereid nog één stap te doen om dit plan mogelijk te maken. Men wil medewerking verlenen onder voorwaarde dat het plan tegemoet komt aan de ingediende zienswijze en er verder geen aanpassingen meer worden doorgevoerd.

 

IN HET OVERLEG KWAMEN DE VOLGENDE PUNTEN AAN DE ORDE:

 • De situering van de huisjes: (zie Ontwerpschets hierboven)
  Er is nu een bouwvlak voorgesteld achterop het veld. Als Natuurplatform kunnen we daarmee akkoord gaan.
  Hoe wordt dit uitgevoerd?
Gemeente:
Het bouwvlak aan de bosrand komt te vervallen. Er komt een nieuw bouwvlak op het zogenaamde erf. Daar zijn 5 woningen vrij te situeren met een van te voren vastgestelde
onderlinge afstand.
 • Beekdalrand:
  Vraag van het Natuuropkatforrn: In het nieuwe plan staat dat alle exoten zoals vogelkers en Robinia gekapt zullen worden en vervangen door inheems plantmateriaal.
  Er staat vrij veel Robinia; dit zijn vnl. grote bomen, die bovendien veel insecten aantrekken. Kappen zou kaalslag betekenen in de bosrand. Dat is niet de bedoeling. Het gaat vooral om het verwijderen van vogelkers uit de onderbegroeïing. We zullen bureau Eelerwoude een lijst met inheems plantmateriaal voor onderbegroeiing sturen, die ook geschikt is voor insecten.
Gemeente:
De beekdalrand mag geen schade ondervinden en krijgt een instandhoudingsplicht in het bestemmingsplan. De inheemse soorten in de onderbeplanting kunnen worden vervangen door een meer gebiedseigen beplanting. Verder wordt afgesproken dat Robinia/Acacia wel behouden blijven.
 • Beeldkwaliteit:
  In het plan staat dat de nieuwbouw qua karakter moet aansluiten bij de bedrijfswoning. Deze is inmiddels wit geschilderd. Betekent dit dat ook de vakantiewoningen nu wit geschilderd gaan worden? Dat is ongewenst, want het maakt ze dan extra zichtbaar.
Gemeente:
Voor de recreatiewoningen is in het ontwerp uitgegaan van natuurlijke materialen en kleuren. De huidige tekst zal daaarom aangepast worden, zodat daarover geen verwarring kan ontstaan..
 • Het verleggen van de weg:
  De twee kaartjes hierboven laten de situatie zien zoals die officieel bestond (links) en zoals die volgens het plan zou moeten worden (rechts).

  Er heeft inmiddels al een aanpassing aan de weg plaatsgevonden, maar de vraag is, of er nog meer gaat gebeuren (de ingediende schets toont een nog verdere afsnijding van de bocht). Wij vinden dat niet gewenst omdat de bestaande paden dan niet meer logisch aansluiten op de verlegde weg.
  Vraag: Hoe staat de gemeente hier tegenover?

kaartje
Bestaande kaart
kaartje
Kaart plan Buiten
 • Afspraak: De vertegenwoordiger van Bureau Eelerwoude zal de nu bestaande ligging van de weg intekenen in het nieuwe bestemmingsplan.
  Er wordt niets meer aan de huidige situatie veranderd.

Antwoord van de gemeente:
Verplaatsing fietspad is niet toegestaan.
Het pad zelf valt buiten het 'Plan Buiten'. Formeel vallen deze paden onder het bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo en hebben de bestemming Natuur.
 • Exploitatie:
  Het Natuurplatform heeft bepleit om bij de exploitaite van de recreatiewoningen het geheel als één Park te beschouwen, om te voorkomen dat het er opnieuw een ratjetoe wordt.
Gemeente gaat hiermee akkoord:
Echter ia particuliere verkoop wel mogelijk, ook aan investeerders. Maar ook dan blijven het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan van kracht, waardoor de eenheid geborgd is.
Permanente bewoning is niet mogelijk.
 • Natuurcamping:
  In het plan van 'Landgoed Buiten' wordt tevens het faciliteren van een 'Natuurcamping' als specialiteit genoemd. Op dit moment is de camping volgens hun eigen berichtgeving echter tijdelijk gestopt. Is een Natuurcamping wel mogelijk op een terrein waar ook huisjes gebouwd worden?
Gemeente:
De gemeente gaat niet over de toekenning van het keurmerk natuurcamping.
In het bestemmingsplan zijn alleen 15 seizoensgebonden kampeerplekken opgenomen.

EINDCONCLUSIE: Onder deze voorwaarden gaan beide partijen akkoord met deze wijziging in het bestemmingsplan.
Eelerwoude zal de afgesproken wijzigingen in het plan aanpassen en na de zomervakantie gaat dit voorstel ter vaststelling naar college en gemeenteraad.
22-01-2019 Raadsvergadering gemeente Tynaarlo - bespreking ontwerp bestemmingsplan Landgoed Buiten
Op deze raadsvergadering zou het ontwerp bestemmoingsplan Landgoed Buiten aan de orde komen, zoals dat na de afspraken met het Natuurplatform definitief was uitgewerkt. Het onderwerp werd echter van de agenda gehaald en terug verwezen naar de burgemeester, die handhaving in zijn portefeuille heeft. Reden: Bakker is al begonnen met de bouw van twee huisjes, terwijl het plan nog niet is goedgekeurd door de gemeenteraad. plaatje
naar top van pagina
   
home ruimtelijke ordening Tynaarlo 2009-2012 LOP
actueel natuurbeheer Assen 2013 Buitengebied
data natuur en recreatie Drenthe 2014 Raad v. State
thema's informatiepagina's gastransportleiding 2017 Landgoed Buiten
contact projecten Nat.plf Transferium  
links dia-presentaties N34  
archief KAARTEN doorfietsroute  
nieuwsbrief    
homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen