GEMEENTE TYNAARLO - RECREATIETERREINEN    
VERBLIJFSRECREATIE TERREINEN IN DE GEMEENTE TYNAARLO Overzicht van terreinen
Tijdelijke bewoning
De gemeente Tynaarlo kent binnen haar grenzen een groot aantal verblijfsrecreatie terreinen. Dit zijn terreinen of parken waarbinnen meerdere vakantiehuizen staan, al dan niet in particulier bezit, die bewoond of verhuurd worden. In het gemeentelijk beleid wordt recreatie gezien als een belangrijke bron van inkomsten.
Over het algemeen zijn verblijfsrecreatieterrenien bedoeld voor tijdelijke bewoning, alleen in de zomerperiode of vakanties, maar de regels daarover waren vrij onduidelijk en er werd weinig aan handhaving gedaan.
Permanente bewoning soms gedoogd
In 2003 riep de Overheid de gemeentes op om duidelijker regels in te stellen. Dat ging met name over het permanent bewonen van vakantiehuizen, dat in allerlei gemeentes veelvuldig gedoogd werd.
Door verruimde regels over bebouwing in het buitengebied, kregen gemeentes meer de vrijheid om het bewonen van vakantiehuizen zo nodig te legaliseren, wanneer het ging om een bestaande situatie, die verder niet schadelijk was voor landschap en/of milieu en die voldeed aan de bouweisen.
Daarnaast kon in sommige gevallen een persoonlijke gedoogconstructie worden ingesteld, waarbij men het rechtkreeg op permanente bewoning, onder voorwaarde dat na beëindiging van de bewoning het bouwwerk opnieuw een recreatieve functie zou krijgen. De bedoeling was wel dat het aantal recreatieverblijven in totaliteit niet zou afnemen.
Recreatiedruk niet te hoog
Aan de andere kant mag volgens provinciale verordeningen de recreatiedruk ook weer niet te hoog worden, vanwege mogelijke milieuschade of de bescherming van natuurwaarden. D.m.v. bestemmingsplannen en regels probeert de gemeente de dilemma's die door deze tegenstrijdige eisen is ontstaan, in goede banen te leiden.
kaart
gemeente Tynaarlo
In de rechter kolom een link naar de OVERZICHTSKAART van alle verblijfsrecreatie terreinen in de gemeente Tynaarlo.
VERBLIJFSRECREATIE TERREINEN ROND DE TIENELSWEG IN ZUIDLAREN Omgeving Tienelsweg
Aan de Tienelsweg te Zuidlaren bevindt zich links en rechts van de weg een concentratie van verschillende recreatieterreinen, waarop huisjes en/of stacaravans zijn neergezet. De eigenaren cq gebruikers van deze terreinen hebben zich verenigd in een 'Federatie verblijfsrecreatie Zuidlaren', die naar buiten toe de gezamenlijke belangen behartigt.
Toen de westzijde van de Tienelsweg tot Natura 2000 gebied verklaard werd, heeft de gemeente de regels voor deze westkant aangescherpt. Binnen de zone van Natura 2000 gaat het om behoud, herstel of ontwikkeling van natuurwaarden. Hoewel in dit Natuurgebied Recreatief medegebruik mogelijk is, mag dit alleen op beperkte schaal plaatsvinden en moet passen binnen de doelstelling van Natuurbehoud.
Dit had tot gevolg dat de gemeente besloot aan de westzijde van de Tienelsweg het jaarrond recreëren te schrappen, en bewoning alleen toe te staan tijdens het kampeerseizoen. Voor de oostkant gold deze beschermde status aanvankelijk nog niet. Ook moesten er in het Wildeveen enkele huisjes worden afgebroken die in het Natura 2000 gebied lagen.
kaartOmgeving Tienelsweg

In de rechter kolom de KAART van alle verblijfsrecreatie terreinen langs de Tienelsweg.
NIEUW BESTEMMINGSPLAN VOOR DE VERBLIJFSRECREATIE TERREINEN Aanpassing regels februari 2010
Door de veranderde situatie zag de gemeente zich genoodzaakt een nieuw bestemmingsplan op te stellen voor het gebied. Tijdens de aanloopprocedure protesteerde de Federatie verblijfsrecreatie Zuidlaren tegen de ongelijkheid die binnen verschillende delen van eenzelfde vereniging was ontstaan, doordat voor de westkant andere regels golden dan voor de oostkant. De gemeente besloot vervolgens het beleid voor oost- en westkant gelijk te trekken, met de motivering dat bescherming van alleen de westzijde van de Tienelsweg onvoldoende zou te zijn voor de gewenste instandhouding van de aanwezige natuurwaarden in het totale gebied. kaart nieuw bestemmingsplan
In de rechterkolom de KAART met de ligging van de verblijfsrecreatie terreinen t.o.v. het Natura 2000 gebied.
De aangescherpte regels werden in februari 2010 vastgelegd in een nieuw bestemingsplan. In het Provinciaal Omgevingsplan (POP) zijn zowel de oost- als de westzone aangewezen als zone VI en Bos. Binnen deze zone is uitbreiding van recreatieverblijven alleen mogelijk als de regelgeving op het gebied van milieu en veiligheid dit noodzakelijk maken. (D.w.z. dat sanitaire voorzieningen mogen worden verbeterd, als dat nodig is, en gebouwen kwalitatief mogen worden opgeknapt volgens de op dat moment geldende bouweisen.) Ook als het gaat om de economische continuïteit van een bedrijf, mag er eventueel uitgebreid worden.
naar top van pagina
   
home ruimtelijke ordening 2008-2009 natuur & recreatie  
actueel natuurbeheer 2016 april/mei Kunstproject Into Nature
data projecten Nat.plf 2016 juni-sept Kunstproject Into Nature
thema's informatiepagina's Verblijfsrecreatie - Tynaarlo  
contact dia-presentaties 2017 Landgoed Buiten  
links natuur & recreatie    
archief      
nieuwsbrief    
homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
N34-verdubbeling
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen