3
homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen
Eerste Drenthe Biënnale ‘IntoNature’ Art expedition OVERZICHT JUNI-SEPTEMBER
31-05-2016 Na de weigering van Into Nature om een andere locatie voor het kunstwerk te zoeken,
beraden we ons op de mogelijkheid een bezwaarprocedure te starten.
Is er kans op een serieuze behandeling van ons bezwaar?
Bij de gemeente hadden we een gesprek met de verantwoordelijke ambtenaar. Hij verwacht dat er binnen nu en twee weken toestemming komt van B&W. Into Nature mag het kunstwerk dan plaatsen op eigen risico, ook als er bezwaren worden ingediend. Ze zijn al drie jaar bezig met de voorbereiding van dit project en bij de gevolgde procedure staan mogelijke belanghebbenden, zoals het Natuurplatform, nu in feite buiten spel. De kans dat een bezwaar van onze kant serieus wordt onderzocht, is klein. Het project is al in een te ver gevorderd stadium en de instanties die direct met dit project te maken krijgen, hebben al in een veel eerdere fase hun zegje gedaan. Zo blijkt het Waterschap de plannen al een jaar geleden onder ogen gekregen te hebben. Vanuit het gezichtspunt van de waterkwaliteit zag men daar bij voorbeeld geen bezwaren, zolang er maar geen verfstoffen in het milieu komen.
Vandalisme kan op de beoogde plek een bezwaar vormen, omdat er geen toezicht is.
Desgevraagd blijkt er door de gemeente met eventueel vandalisme geen rekening te zijn gehouden. Men heeft daar gewoon niet bij stil gestaan. Wij hebben echter informatie dat eerder drie kunstwerken in de openbare ruimte vernield zijn en door de organisatoren weggehaald. De vernielde kunstwerken waren geplaatst door Natuurkunst Drenthe in Aalden en Meppen. (De zelfde organistatie, die het contact met Rainer Gross heeft gelegd voor de locatie Okkenveen.)
Op de locatie Okkenveen is door de afgelegen ligging, de kans op vernieling groot. De ervaring leert dat de plek ook in het verleden al aanleiding heeft gegeven tot het hanteren van spuitbussen, het stoken van vuurtjes en het laten ontploffen van gastanks...
Natuurkunst Drenthe schrijft op hun site daarover het volgende:
Helaas is door vernielingen en ‘de tand des tijds’ de route Dorpsgezichten niet meer compleet. In Aalden is het kunstwerk Het Gebint door vernieling verwijderd, Bullders in Meppen is uit veiligheidsoverweging weggehaald en Flying Rocks is door vernieling en diefstal van een van de propellers in opslag geplaatst. Deze laatste hopen we terug te plaatsen wanneer er voldoende financiële middelen voor herstel zijn.
logo
06-06-2016 Op 2 juni 2016 verlenen B&W van Tynaarlo de vergunning voor het plaatsen van het Kunstwerk
Daarbij wordt vermeld dat de vergunning betrekking heeft op twee zaken:
1 - het bouwen van een bouwwerk, waarvoor een omgevingsvergunning vereist is.
2 - het handelen in strijd met de bestaande regels ruimtelijke ordening, waarvoor een ontheffing noodzakelijk is.

De vergunning gaat in vanaf het moment dat deze is verstrekt, met de kanttekening dat er voor belanghebbenden nog 6 weken lang een mogelijkheid is tot het indienen van een beroep. Dat betekent dat Into Nature al wel mag gaan bouwen, maar dit doet op eigen risico, gezien de mogelijke bezwaren die nog kunnen worden ingediend.
Voor ons als Natuurplatform, betekent dit, dat een bezwaar van onze kant weinig zoden aan de dijk zet, als het er om gaat, de bouw tegen te houden. De gemeente zal de eventueel ingediende bezwaren pas na de termijn van 6 weken gaan beoordelen en gezien het tempo van de ambtelijke molen, zal de definitieve uitspraak van de gemeente pas komen, als het bouwwerk er al staat en het project Into Nature al volop aan de gang is.

Het bouwplan is allereerst getoetst aan het Bouwbesluit en de Gemeentelijke Bouwverordening.

Het toepassen van bouwregels op het oprichten van een kunstwerk, lijkt in onze ogen vrij zinloos en slaat in feite als een tang op een varken (nokhoogte, goothoogte etc.). Maar kennelijk heeft de gemeente geen andere instrumenten tot haar beschikking.
De conclusie luidt dan ook dat het bouwplan in overeenstemming is met de gemeentelijke bouweisen.

De tweede toetsing betreft het Bestemmingsplan Buitengebied.
Het kunstwerk blijkt niet in overeenstemming te zijn met het geldende bestemmingsplan. Voor dat onderdeel wordt verwezen naar de deelvergunning 'handelen in strijd met de regels van ruimtelijke ordening'.
HANDELEN IN STRIJD MET DE REGELS VAN RUIMTELIJKE ORDENING - wat zijn de mogelijkheden?
Het blijkt dat een toegewezen bestemming (die in feite bedoeld is om onterecht of schadelijk gebruik van bepaalde gronden te voorkomen) in de praktijk een rekbaar begrip is. Voorschriften bestemmingsplan:
Het tijdelijk (1 juni t/m 1 oktober) plaatsen van een kunstwerk voldoet niet aan de voorschriften van het bestemmingsplan. Het is in strijd met artikel 4 lid 11, waarin staat waar de gronden voor zijn bedoeld. Het kunstwerk past niet binnen deze bestemming.
De belangenafweging die hier gemaakt wordt, is niet toegespitst op de situatie in een Natura 2000 gebied, waar het gaat om het bewaken van de habitat van bepaalde planten en dieren. Het denkkader van waaruit de gemeente-ambtenaar zijn beslissingen neemt, lijkt zuiver en alleen afgestemd op de situatie in een woongebied. Belangenafweging:
Naar aanleiding van een aanvraag voor een vergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan vindt een belangenafweging plaats. Daarbij wordt gekeken naar het bebouwingsbeeld, de gebruiksmogelijkheden van de omliggende percelen en de verkeersveiligheid. Daarnaast kunnen bijzondere omstandigheden van het geval van invloed zijn op de besluitvorming.
De tijdelijkheid van het bouwwerk wordt gezien als een verzachtende factor. Hierdoor slaat de weegschaal door naar het belang van Tynaarlo als culturele gemeente en wordt het ruimere Natura 2000 belang opzij geschoven, zonder dat men heeft onderzocht, wat de werkelijke impact van het bouwwerk zal zijn op de flora en fauna.
Ook voorziet men niet dat het het gebruik ervan (het aantrekken van duizenden bezoekers gedurende een periode van 3 maanden) schadelijk zou kunnen zijn voor de natuur ter plekke.
Tijdelijkheid:
Het verzoek betreft een aantal tijdelijke bouwwerken, waarbij tijdelijk inclusief oprichten niet meer is dan 4 maanden. De bouwwerken worden opgericht op gronden met de bestemming natuur-1. Dit gebruik past niet binnen de bestemming.
Ruimtelijk aanvaardbaar:
Wij vinden, gezien het tijdelijke karakter, de beperkte omvang van de bouwwerken en de aansluiting bij onze status als culturele gemeente, dat de tijdelijke kunstwerken op deze locaties ruimtelijk aanvaardbaar zijn.
De foute conclusie luidt dat het kunstobject, door materiaalkeuze en geringe omvang geen blijvende verstoring van het landschap zal betekenen.
In feite gaat het hier echter helemaal niet om het landschap, maar om de vraag of de hele activiteit van bouwen, bezoeken en weer afbreken de flora en fauna ter plekke zal verstoren. Men heeft verzuimd dit te onderzoeken; er is geen natuurtoets gedaan.
Er vinden geen ingrepen plaats die blijvende gevolgen hebben:
De afmetingen zijn beperkt en de materiaalkeuze maakt dat de kunstwerken eenvoudig worden opgenomen in de omgeving, zodat het plaatsen ervan geen onaanvaardbare verstoring van het landschap veroorzaakt. Uiteraard zijn de kunstwerken wel zichtbaar, anders heeft het oprichten ervan geen zin.
Meewerken: Wij willen graag meewerken door een vergunning te verlenen voor een periode van 4 maanden.
Ook de laatste conclusie, dat de werkzaamheden niet plaatsvinden in de nabijheid van een gebied dat bijzondere bescherming verdient, is in het geheel niet gedacht vanuit het perspectief NATUUR.
Men denkt aan veiligheid in een woonwijk, maar niet aan de veiligheid en rust van de levende flora en fauna ter plekke.
Veiligheid: De aangevraagde werkzaamheden hebben voorts geen invloed op de externe veiligheid.
Bijzondere bescherming:
Ook vinden zij niet plaats in of in de directe nabijheid van een gebied dat bijzondere bescherming geniet tegen juist dit soort activiteiten.
Zo blijkt overduidelijk dat regels en bestemmingsplannen geen enkele bescherming bieden, wanneer ze uitgevoerd worden door mensen die geen affiniteit hebben met het doel waarvoor ze zijn opgesteld.
Uit overleg met deskundigen op het gebied van natuurbescherming blijkt ons, dat in de gemeentelijke check voor de omgevingsvergunning altijd de vraag zit of er handelingen worden verricht die effect kunnen hebben op natuurgebieden.
Als er op dit punt enige twijfel bestaat, hoort dit vakje te worden aangevinkt en moet de aanvrager een voortoets door een ecologisch deskundige laten uitvoeren. Dat is in dit geval niet gebeurd. De gemeente had de aanvraag om omgevingsvergunning moeten toetsen op volledigheid, maar heeft dat in dit geval niet goed gedaan.
13-06-2016 Groen Links stelt kritische vragen aan B&W Tynaarlo over de vergunningverlening aan Into Nature
In de afgelopen periode hebben we als Natuurplatform regelmatig informatie doorgespeeld aan Groen Links in de gemeenteraad van Tynaarlo. De fractie heeft daarop een aantal kritische vragen gesteld aan B&W. logo
15-06-2016 Officieel bezwaar Natuurplatform en Vogeltelgroep Drentsche Aa ingediend bij B&W Tynaarlo
In ons gezamenlijke bezwaar, stellen we dat in het gebied instandhoudingsdoelstellingen gelden voor een aantal beschermde waterdieren, die vallen onder de habitatrichtlijn, zoals Grote en Kleine modderkruiper, Kamsalamander en Rivierdonderpad. Ook komt in dit gebied de beschermde Waterspitsmuis voor en is er een dassenburcht op nog geen 100 meter afstand.
Plaatsing van het kunstwerk, gaat gepaard met werkzaamheden gedurende meerdere dagen, zowel in de beek vanaf een ponton of boot als in de lucht met een hoogwerker voor het aanbrengen van een lattenconstructie. Dit zal zorgen voor de nodige onrust in het gebied. Het gaat hier niet om beperkte werkzaamheden, maar om een grote en ingrijpende metershoge constructie met een fundering in de beek. In september zullen vergelijkbare afbraakwerkzaamheden volgen.
logos
Lees de volledige bezwaarbrief
Daarom zijn wij het ook volstrekt niet eens met de conclusie aan het eind van de vergunning, dat de werkzaamheden niet plaats vinden, “in of in de directe nabijheid van een gebied dat bijzondere bescherming geniet tegen juist dit soort activiteiten.
De constructietekeningen bij het ontwerp van Rainer Gross laten duidelijk zien dat het gaat om werkzaamheden die een directe impact hebben op de omgeving. (Zie de link in de rechterkolom)
logo
constructietekeningen
16-06-2016 Verzoek om schorsing van het besluit van B&W Tynaarlo bij de voorzieningenrechter in Groningen
Omdat ons bezwaar bij B&W van Tynaarlo de opbouw van het kunstwerk niet kan tegenhouden, dienen we tevens een verzoek in om schorsing van het B&W-besluit, bij de voorzieningen-rechter in Groningen.
Tevens laten we een persbericht uitgaan, dat een toelichting geeft op deze stap.
PERSBERICHT Natuurplatform
17-06-2016 De pers besteedt aandacht aan onze gang naar de rechter logo logo
21-06-2016 De rechtbank verklaart ons verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening gegrond

Op grond van de aangeleverde informatie besluit de rechter dat ons verzoek om een voorlopige voorziening (= stopzetten van de werkzaamheden) terecht is, en bepaalt dat het besluit van B&W om een omgevingsvergunning te verlenen in ieder geval wordt geschorst tot 1 juli 2016. Overwegingen die bijdroegen tot deze beslissing, waren o.a.:

 • Het verzuim van de gemeente om te toetsen of er een ontheffing vereist is op grond van de Flora en Faunawet.
 • Het feit dat de gemeente aan Into Nature heeft gemeld dat het kunstwerk uiterlijk 24 juni 2016 gerealiseerd moet worden op het aangewezen terrein bij het Okkenveen.
 • Het gegeven dat de resultaten van een quick scan (= snelle natuurtoets) niet te verwachten zijn voor 24 juni 2016.
 • Het feit dat de belangen van het Natuurplatform onevenredig geschaad zouden worden, wanneer de werkzaamheden nu gewoon zouden worden voortgezet.

Op 1 juli 2016 zal de Rechtbank deze zaak verder behandelen in een openbare zitting.

21-06-2016 Aanlevering van extra informatie aan de rechtbank
We vonden ecoloog Alewijn Brouwer bereid een korte broedvogel-inventarisatie te doen rond de locatie waar het kunstwerk geplaatst zou worden, om te zien welke vogels daar op dit moment nog actief zijn. Het rapport van zijn bevindingen werd toegestuurd aan de rechtbank, met een afschrift naar de gemeente.

Ook Dick Schoppers, Drentsche Aa gids en vogelteller voor diverse natuurorganisaties nam de moeite om enige malen het gebied te bezoeken en zijn waarnemingen op papier te zetten.
Hun bevindingen onderstrepen het feit, dat hier mogelijk sprake is van overtreding van de Flora en Fauna wet, wanneer plaatsing nog binnen het broedseizoen gaat plaatsvinden.
logo
Quick-scan
Alewijn Brouwer
Verslag Dick Schoppers
23-06-2016 Ook Into Nature laat nu op de valreep nog een quick-scan uitvoeren door bureau Eelerwoude
Waarschijnlijk in de hoop het tij te keren en de ontbrekende natuurtoets toch nog op tijd in te leveren, heeft ook Into Nature nu een quick scan laten doen op de plaats van het kunstwerk door bureau Eelerwoude. De onderzoeker treft ter plekke alleen uitgevlogen jongen van de grasmus aan. Die gegevens kloppen met het rapport van Alewijn Brouwer, die daar enkele dagen eerder een nest van de grasmus constateerde. Over de andere door Brouwer gesignaleerd nesten in de omgeving wordt niets gezegd. Alleen de zwaluwen onder de brug worden extra genoemd.
Ook wordt in dit rapport vermeld dat er geen zwaar materieel gebruikt zal worden bij de plaatsing en dat de onderdelen van het kunstwerk te voet over de brug gedragen zullen worden. Dit in tegenstelling met de aanvankelijke opzet, waar gesproken werd over drijvende pontons in de beek en hoogwerkers bij de boom. logo
29-06-2016 Into Nature deelt mee dat het kunstwerk bij Okkenveen 'even' is uitgesteld
De tijd dringt, want de officiële opening van de manifestatie Into Nature begint op 1 juli. Into Nature heeft daarom op haar website een bericht geplaatst, dat de bouw van het kunstwerk bij het Okkenveen is uitgesteld, omdat 'een omwonende' vindt dat de vergunning onterecht is afgegeven en daarom een procedure heeft aangespannen bij de voorzieningerechter. Into Nature zegt: We schorten de bouw iets op in het volste vertrouwen dat de rechter de zorgvuldigheid die in dit project is betracht zal onderschrijven.
logo
01-07-2016 Uitspraak van de rechter     -     Natuurplatform in het gelijk gesteld PERS-REACTIES:

De uitspraak van de rechter bevat een lang verhaal, dat in het kort op het volgende neer komt:

 1. De gemeente heeft onzorgvuldig gehandeld door aan Into Nature geen verplichting op te leggen tot het aanleveren van een natuurtoets. (Ook de vertegenwoordigster van de gemeente, die dit dossier pas de avond tevoren onder ogen heeft gekregen, omdat haar collega wegens ziekte verhinderd was, is deze mening toegedaan.)
  Op dit eerste onderdeel van het bezwaar wordt het Natuurplatform dus in het gelijk gesteld.

 2. Het Natuurplatform heeft betoogd dat het hier niet gaat om beperkte werkzaamheden, maar om een grote en ingrijpende metershoge constructie met een fundering in de beek. Ook de later noodzakelijke afbreekwerkzaamheden, zijn grootschalig. Het Natuurplatform is het daarom niet eens met de conclusie van de gemeente "dat de werkzaamheden niet plaatsvinden in of in de directe nabijheid van een gebied dat bijzondere bescherming geniet tegen juist dit soort activiteiten".
  De rechter concludeert vervolgens dat de gemeente verzuimd heeft om bij het college van gedeputeerde staten (GS) een verklaring van geen bedenkingen te vragen. Ook Into Nature heeft geen aanvraag om ontheffing van de Natuurbeschermingswet bij het college van GS ingediend.

  Gelet op de aard van de uit te voeren werkzaamheden, oordeelt de rechter dat het Natuurplatform zich terecht op het standpunt heeft gesteld, dat de gemeente onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt dat er in dit geval geen ontheffing van de Natuurbeschermingswet noodzakelijk was.
  Dit is dus een tweede onzorgvuldigheid van de gemeente, waarbij het Natuurplatform in het gelijk wordt gesteld.

 3. Gelet op voorgaande overwegingen wijst de rechter het verzoek van het Natuurplatform om een voorlopige voorziening toe. In dit geval zal de op 21 juni uitgesproken schorsing worden verlengd tot zes weken nadat door verweerder (de gemeente) op het bezwaarschrift (van het Natuurplatform) is beslist. Dit betekent in feite dat de gemeente eerst het bezwaar van het Natuurplatform moet behandelen, wat gezien de komende vakantieperiode niet op korte termijn zal gebeuren.
  Met andere woorden: tegen de tijd dat de gemeentelijke molen dit alles verwerkt heeft, is het project van Into Nature al beëindigd en heeft het verlenen van een vergunning geen zin meer.
  De plaatsing van het kunstwerk bij Okkenveen gaat dus niet door.
logo
"Kunstwerk
bij Okkenveen
van de baan"
logo
"Kunstwerk bij Okkenveen definitief van de baan"
AVIFAUNA-DRENTHE:
"Succes voor natuurbeschermers"
logo
opinie-artikel over
de balans tussen recreatie en natuur
in Drenthe
26 juni 2016
17-07-2016 Into Nature doet een laatste poging om haar project te redden
In de weken na de rechterlijke uitspraak heeft de organisatie nog geprobeerd een andere locatie voor het kunstwerk te regelen. In feite vlakbij de oorspronkelijke plek en met uitzicht op de beeldbepalende els, waarnaast het kunstwerk aanvankelijk gepland was. Door de locatie 50 meter te verschuiven, tot net buiten het Natura 2000 gebied, hoopten de organisatoren alsnog hun plan door te kunnen zetten.

Wij werden door de vertegenwoordigster van de gemeente per mail op de hoogte gebracht van deze nieuwe ontwikkeling en gevraagd naar onze mening. Vanuit ons vakantie-adres in Frankrijk doken we opnieuw in de materie. Wij waren hier uiteraard niet positief over, omdat ook bij deze nieuw gekozen plek, het gebied rond het fietspad gedurende de hele zomerperiode overspoeld zou worden door grote aantallen passanten; iets wat wij juist hadden willen voorkomen. (Into Nature had de ambitie om 25.000 bezoekers aan te trekken.)
kaartje
kaart van de voorgestelde locatie
Na een mailwisseling met ons heeft de vertegenwoordigster van de gemeente ter plekke een eigen inspectie uitgevoerd, samen met de ecologisch adviseur van de gemeente en Dick Schoppers, wiens waarnemingen wij hadden mogen gebruiken in ons bezwaarschrift. Naar aanleiding van dat bezoek heeft ze besloten B&W negatief te adviseren, omdat duidelijk werd dat ook voor deze locatie een natuurtoets nodig was, die nog niet gedaan was. Deze procedure zou te veel tijd vragen om plaatsing van het kunstwerk nog mogelijk te maken.
21-07-2016 Into Nature deelt mee dat het kunstwerk bij Okkenveen is vervallen
Pas eind juli verschijnt op de website van Into Nature tenslotte de mededeling dat het kunstwerk bij Okkenveen definitief is vervallen. De datum van die mededeling blijft staan op 29 juni.
Ook in deze tekst worden wij als Natuurplatform Drentsche Aa (een Stichting met ANBI-status en vertegenwoordiger van een grote groep sympathisanten) niet serieus genomen en wordt gesproken over 'een omwonende' die vindt dat de vergunning onterecht is afgegeven en die nu jammer genoeg door de rechter in het gelijk is gesteld.
logo
Kunstwerk bij
Okkenveen vervalt
We vinden het smakeloos dat Into Nature in dit laatste bericht, de bezoekers stimuleert om de bewuste route alsnog te volgen, terwijl zij aanvankelijk, in ons eerste overleg over deze zaak, hadden toegezegd, de informatie over deze locatie ‘low profile’ te houden, wanneer het kunstwerk daar geplaatst zou worden. Het voelt een beetje als een trap na en getuigt niet van enig respect voor de natuurwaarden die wij getracht hebben te verdedigen. Onze belangrijkste doelstelling met dit bezwaar was immers, te voorkomen dat de natuur in dit gebied onder de voet gelopen zou worden door grote aantallen bezoekers.
Misschien was het fatsoenlijker geweest als Into Nature, vóórdat ze de bezoekers van hun 'Art-expedition' via deze tekst aanspoorde om alsnog de bewuste route te gaan volgen, een natuurtoets had laten uitvoeren. Die toets zou hebben uitgewezen dat de natuur beter af is zonder grote aantallen bezoekers. En inderdaad: "De plek op zich is alleen al een waar kunstwerk" (citaat Into Nature). Een kunstwerk dat alleen tot zijn recht komt, wanneer er rust heerst in het gebied!
26-07-2016 RTV-Drenthe  -  Mysterieus kunstwerk duikt op langs de Drentsche Aa bij Schipborg
Ondertussen is er op de kunstlocatie bij Schipborg (langs de Drentsche Aa) een mysterieus paard verschenen, dat in het hoge gras naar het huisje van kunstenaar Arjen Boerstra staat te kijken, alsof het verbaasd is dat hokje daar te zien. De organisatie van Into Nature staat voor een raadsel: Waar komt dat nieuwe kunstwerk langs de kunstroute bij Schipborg vandaan? Zowel het Dagblad van het Noorden als RTV-Drenthe pikken dit verse nieuws-item in komkommertijd gretig op.

Op de facebook pagina van RTV-Drenthe verschijnt een hele reeks reacties:
 • Mooi laten staan, past er precies bij. Dit lijkt ook nog mooier dan alleen dat hok.
 • Van wie dat paard is? Waarschijnlijk van iemand met gevoel voor humor! Iets wat je niet veel meer ziet.
 • Hahaha!!! Fijn laten staan.
 • En hoezo is een huisje kunst, lijkt wel wat op een luxe kippenhok.
 • He... Heerlijk!! Wat een leuk nieuws... eindelijk nieuws om te lachen!
 • Het paard past beter in de natuur dan dat aparte huisje...
 • Het paard van Troye
 • Het misstaat niet. Mooi laten staan. Hier hou ik van! Toppunt van creativiteit!
 • Hahahahaha eindelijk iets positiefs en zelfs... gratis.
logo
artikel DvhN
logo
VIDEO RTV-Drenthe
Wat was nu de feitelijke betekenis van dit 'toegevoegde kunstwerk'?
Het paard blijft de gemoederen beroeren. Soms is het verdwenen... Dan opeens staat het er weer... Hoe kan dat?
Enig speurwerk achteraf levert de volgende verklaring: De plaatselijk vrijwilliger heeft het platgelegd in het gras, en soms komt er iemand die het weer overeind zet... Uiteindelijk wordt het dier op verzoek van Arjen Boerstra voorgoed platgelegd...
De meeste bezoekers zien het niet eens liggen in het hoge gras, maar een enkele oplettende kunstliefhebber ziet er er juist een boodschap in: "Misschien is het een hint dat je kunst zou moeten neerzetten die voor meer mensen toegankelijk is", oppert iemand. En veel mensen vinden het paard naast het hokje een leuk gezicht, het voegt a.h.w. iets toe aan het geheel.
foto
klik voor een vergroting en meer foto's
In de loop van de dag wordt duidelijk waar het paard vandaan komt: "Een timmerschuur hier in de buurt", zegt Jan Tieman van Into Nature. "Dat paard is hier gezet door een locale bewoner, als een soort van commentaar op het kunstwerk. Ze hebben er een foto van gemaakt, en het kopje was: "Lokale bewoner bewondert wereldkunst met een verbaasde blik".  
Ook wij hebben informatie ingewonnen over dit fenomeen en de bedoelde foto achterhaald.
Het oorspronkelijke opschrift van de foto luidde toch iets anders:

Laatste nieuws: Drentsche Fauna reageert met verbazing op kunst van wereldniveau

Het was inderdaad een grap van enkele sympathisanten van het Natuurplatform.
foto
de oorspronkelijke foto
02-09-2016 Opiniestukje van Drentsche Aa-gids Wietske Jonker-ter Veld over Into Nature
Begin september schreef Wietske Jonker-ter Veld een klein evaluerend stukje over haar beleving van Into Nature. Als Drentsche Aa-gids was ze al in een vroeg stadium voorgelicht over het komende evenement, waarbij iedereen werd opgeroepen om zich als vrijwilliger in te zetten. Ze kreeg toen al de indruk dat de natuur meer als achtergrond zou fungeren voor dit kunst project, dan als onderwerp. In dit stukje zet ze haar conculsies op papier en vertelt ook over het paard dat in Schipborg zoveel commotie opriep. Past kunst eigenlijk wel in de natuur? vraagt ze zich af. foto
artikel Wietske Jonker
23-09-2016 Kunstproject Into Nature trekt minder bezoekers dan verwacht
Eind september volgdet een eindevaluatie door de organisatoren van Into Nature. Het bezoekersaantal viel tegen. Het werden er 12.000 in plaats van de verwachte 25.000. logo
EN dan tot slot nog een video met een aantal hoogtepunten uit INTO NATURE,
waarin Annemarie Resink uitlegt hoe Into Nature kunst met natuur verenigt
video
       
home ruimtelijke ordening 2008-2009 natuur & recreatie  
actueel natuurbeheer 2016 april/mei Kunstproject Into Nature
data natuur en recreatie 2016 juni-sept Kunstproject Into Nature
thema's projecten Nat.plf Verblijfsrecreatie - Tynaarlo  
contact informatiepagina's 2017 Landgoed Buiten  
links dia-presentaties    
archief KAARTEN    
nieuwsbrief