home ruimtelijke ordening Tynaarlo fase-1  2010 fase-9  2019
actueel natuurbeheer Assen fase-2  2012 fase-10 2022
data projecten Nat.plf Drenthe fase-3  2012  
thema's informatiepagina's gasleiding fase-4  2013  
contact Fotopresentaties Transferium fase-5  2014  
links natuur & recreatie N34 fase-6  2015  
archief KAARTEN doorfietsroute fase-7  2016  
nieuwsbrief   fase-8  2018  
    naar FASE - 2
  TRANSFERIUM DE PUNT - 3
derde fase van het project
  5 april 2012 - locatie: Flora Holland DePunt

INTEGRALE WERKSESSIE MET WERKTEAMLEDEN EN KLANKBORDGROEP
 
  Afweging van voor- en nadelen
Hoewel er door het Werkteam Ruimte in de voorgaande werksessies verschillende scenario's waren uitgewerkt (een Contrastmodel, waar de snelweg vlak naast het beekdal loopt, een Koningstoren van 8 parkeerlagen, en een Industrieel Landgoed, waarbij het industrieterrein ter plekke een facelift zou kunnen krijgen) bleek de voorkeur van de andere werkteams (Mobiliteit en Exploitatie) toch vooral uit te gaan naar een goedkope oplossing, die zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden, voor automobilisten zo laagdrempelig mogelijk is en makkelijk te bereiken.
kaartje
voorkeur kwadranten
+ oppervlaktes

De meest voor de hand liggende keuze
De keuze werd dus: een parkeerplaats op niveau van het maaiveld aan de oostkant van de A28. Een plek die eigenlijk van meet af aan voor de gewone buitenstaander de meest simpele en dus meest voor de hand liggende oplossing leek. Bussen moeten er snel op en af kunnen; dus geen gedraai over de brug naar het industrieterrein, geen dure torens, daarom voorkeur voor het Contrastmodel (met de aantekening, dat er dan in het noordoostelijk deel een stuk natuurontwikkeling zou moeten plaatsvinden in het beekdal, ter compensatie van de aantasting).
Je vraagt je dan wel even af, waarom in de beginfase zo benadrukt werd dat alles nog open lag, dat tijdens het onderzoek door de verschillende werkteams alle uitkomsten mogelijk waren, terwijl het hele proces in feite gedoemd was in de fuik te belanden die door de financiele en verkeerskundige randvoorwaarden al was opgesteld.
Nu de voorkeur duidelijk uitging naar de twee oostelijke kwadranten, waarin het noordelijke deel eveneens was ingetekend met een parkeerbestemming, leek de kans groot dat ook dit laatste stukje onaangetast beekdal naast de snelweg volgeplempt zou worden met auto's. Voorstanders betoogden, dat dit juist de kans bood geld los te krijgen voor een stuk natuurontwikkeling in het overgebleven gedeelte en het verplaatsen van de benzinepomp. Kennelijk moet het landschap eerst bewust vernield worden om er een piepklein stukje natuur voor terug te krijgen.
plaatje
nog eens de
3 varianten
van het
werkteam
ruimte
 
  Inbreng van het Natuurplatform
Als Natuurplatform waren wij fel tegen het vernielen van dit noordoostelijke deel van het beekdal, daarom hebben we na deze werksessie nog een nieuwe variant opgestuurd in een poging het tij te keren. Later gevolgd door een iets meer professioneel ogende tekening, gemaakt door iemand uit de achterban van het Natuurplatform met een planologische achtergrond. Beide varianten werden opgenomen in de definitieve afwegingsnotitie van 22 mei 2012, die als basis moet dienen bij een voorlopige locatiekeuze voor Transferium De Punt.
plaatje
variant ingediend
door Natuurplatform
  Inbreng van Natuur- en Milieufederatie
De Natuur- en Milieufederatie Drenthe (die ook vertegenwoordigd was in het Werkteam Ruimte) was niet gelukkig met de keuze voor de twee oostelijke kwadranten. Ze hebben, mede namens Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Drents Landschap, een brief gestuurd aan het College van Gedeputeerde Staten en Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tynaarlo om hun standpunt uiteen te zetten. Zij vragen zich af of in de kostenafweging wel is meegenomen dat een Transferium aan deze zijde ook veel extra kosten meebrengt door de benodigde compensatiemaatregelen. Zij stellen dat er een integrale visie ontwikkeld moet worden voor het hele gebied tussen de A28 en Drentsche Aa in de zône Tynaarlo-Haren en dat het Transferium alleen gerealiseerd mag worden als er voldoende financiele middelen beschikbaar zijn voor de beoogde natuurontwikkeling. Ook het uitplaatsen van het benzinestation uit het beekdal, zou daarin meegenomen moeten worden.

 

brief Natuur- en Milieufederatie
Drenthe

  17-07-2012 - TWEEDE KLANKBORDGROEP-BIJEENKOMST - Provinciehuis Assen plaatje
schematische zonering
van het Transferium in het oostelijke kwadrant
  Na de gezamenlijke werksessie van 5 april en de afwegingsnotitie van 22 mei hebben de drie werkteams alle gegevens verder uitgewerkt en werden deze op 17 juli aan de Klankbordgroep gepresenteerd. Er werd nog eens herhaald dat alle kwadranten zorgvuldig vergeleken waren wat betreft hun geschiktheid vanuit verschillende gezichtshoeken (Verkeer & vervoer, Ruimte, Natuur & landschap, Financiën & kosten,Ruimtelijke kwaliteit).Op basis van het integraal programma van eisen en wensen was men tenslotte uitgekomen op het advies voor het oostelijke kwadrant. Een schets van een "Schematische zonering" liet zien, hoe de verschillende functies in dat kwadrant zouden kunnen worden ingedeeld.
  Werkteam Mobiliteit - schetsen voor afrit en indeling Transferium
Het Werkteam Mobiliteit werkte in totaal vijf schetsen uit voor een mogelijke vorm van de afrit, waarvan er vier werden afgekeurd door Rijkswaterstaat: de afrit mocht de parkeerruimte niet doorsnijden vanwege de veiligheid, ook mocht de parkeerrruimte niet tussen afrit en snelweg liggen, vanwege de doorstroming van het verkeer via de rotonde.
De vraag rijst dan even waarom deze voorwaarden niet bekend waren voordat men met tekenen begon.
plaatje
schetsen voor
een afrit
  Werkteam Ruimte - Schets en uitwerking van het uitgekozen model
Het ontwerp gaat uit van de aanleg door Rijkswaterstaat van een Volledige Haarlemmermeer (op- en afritten aan beide kanten van de weg evenwijdig aan de snelweg en uitkomend op een rotonde). Het is echter de vraag of Rijkswaterstaat bereid is ook aan de westkant een dergelijke op- en afrit te maken. Het kan heel goed zijn, dat men aan de westzijde de situatie wil laten zoals die is om kosten te besparen. Daarmee wordt het onmogelijk om later nog de westelijke kwadranten te gebruiken als parkeerruimte. Ook wordt de omrijtijd van de bussen die het Transferium aandoen daarmee vergroot. De bussen stoppen vlakbij de rotonde. De parkeerruimte is opgebouwd in concentrische ringen, zodat de loopafstand naar de bus zo klein mogelijk is. Groenstroken moeten het Transferium onttrekken aan het gezicht, gezien vanuit het omringende landschap, terwijl het vanaf de hoger gelegen snelweg wel zichtbaar is. De gefaseerde aanleg staat genoteerd met de cijfers 1-4. Het parkeervlak is in deze tekening beperkt tot het zuidoostelijke kwadrant. De natuurontwikkeling moet in het noordoostelijke deel plaatsvinden.
plaatje
uitwerking door Werkteam Ruimte
  2000 parkeerplaatsen, nut en noodzaak?
Tijdens de discussie blijkt dat het totaal aantal beschikbare parkeerplaatsen in dit ontwerp ca 1400 bedraagt, terwijl het streefgetal 2000 was. Daarom pleit het kernteam voor uitbreiding van dit ontwerp naar de zuidzijde. De oorzaak van het tekort aan ruimte ligt in de geplande water- groenstroken op het parkeerterrein. Daarop brandt opnieuw de discussie los over de noodzaak van het getal 2000. Het getal 2000 is ooit door de stad Groningen genoemd als nodig om files richting Groningen te voorkomen. Transferium Haren biedt ruimte aan 400 auto's en gaat uitbreiden naar 900. Is 1100 plaatsen voor De Punt dan niet voldoende? Projectleider Marinus Pasjes en het Werkteam Exploitatie houden echter vast aan de noodzaak van 2000 plaatsen.
 
  Nogmaals Groningen Airport Eelde
Ook het vliegveld komt weer ter sprake. Philippe Boucher van Natuurplatform Drentsche Aa zegt nogmaals dat de betekenis van vliegveld Eelde voor het Transferium wordt overschat. Het vliegveld heeft zelf voldoende ruimte en hecht bovendien aan de verdiensten die parkeren oplevert. Het zou beter zijn het Transferium zo klein mogelijk te houden om zo de natuur minder te belasten. Marinus Pasjes reageert, dat, of er nu wel of geen medegebruik van luchthavenpassagiers zal plaatsvinden, het ontwerp voor 2000 parkeerplaatsen blijft.
Bob van Zanten van Kamer van Koophandel Noord-Nederland suggereert dat parkeren voor Groningen Airport Eelde kan plaatsvinden in het zuid-westelijke kwadrant, zodat het oostelijke kwadrant zonder slagboom zou kunnen. Marinus Pasjes voorspelt dat het parkeerterrein met slagboom dan leeg zal staan en het parkeerterrein zonder slagboom vol.
Volgens het Natuurplatform laat deze discussie al de zwakte zien van het samenvoegen van parkeerruimte voor forenzen en luchtreizigers. De luchtreizigers zijn langparkeerders, die een week of langer hun auto kwijt moeten. Die wil men laten betalen. Forenzen en andere gebruikers van het Transferium zijn dagreizigers. En men streeft er naar voor deze categorie reizigers het parkeren op alle Transferia gratis te maken; men betaalt alleen de buskaart. Op die manier blijft het Transferium laagdrempelig.
 
  Inrichting van het natuurgebied in het noordoostelijke kwadrant
T.a.v. de natuurontwikkeling in het noordoostelijke kwadrant wordt tijdens de presentatie genoemd, dat men ook gebruik kan maken van dit gebied. Er wordt gevraagd wat dit gebruik dan inhoudt. Het antwoord luidt: suggesties zijn mogelijk, variërend van overzien, tot fietsen of wandelen.
Michel Krol van het Groninger Landschap vindt het onverstandig om het noordoostelijke kwadrant wat betreft natuur te intensiveren en er bijvoorbeeld mensen toe te laten. Hij pleit ervoor om het gebied rustig te houden, zonder mensen, zodat wild niet onrustig wordt en gaat oversteken. Het zou wenselijk zijn om de omstandigheden voor het wild tijdens het aanpassen van de op- en afritten te verbeteren, door bijvoorbeeld een faunapassage onder de A28 aan te leggen en de snelweg af te rasteren. Uiteindelijk mist op deze plaats een goede ecologische verbinding naar de overzijde van de A28. Het Natuurplatform is het hier van harte mee eens. In plaats van vernatting en aanleg van "door mensen bedachte natuur", zou het geld ook aan dit soort verbeteringen besteed kunnen worden, die in feite veel meer bijdragen aan een goed leefklimaat voor de aanwezige fauna.
kaartje
kaart Nationaal Park
omgeving De Punt
  Half oktober 2012 - De reactie van het Natuurplatform op het concept rapport  
  Op basis van de verschillende bijeenkomsten van werkteams en klankbordgroep, heeft het kernteam een rapport samengesteld, dat bedoeld is voor de besluitvorming binnen het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe en Burgemeester en Wethouders van Tynaarlo. Nadat op basis van de voorgaande 'Afwegingsnotitie Locatiekeuze' de afrit van de A28 bij De Punt was aangewezen als voorlopige voorkeurslocatie, zijn de oostelijke kwadranten van deze afrit verder uitgewerkt op basis van twee richtlijnen:
  • de nadruk op parkeercapaciteit in het zuidoostelijke kwadrant
  • een ontwerp met optimale versterking van het beekdal Drentsche Aa in het noordoostelijk kwadrant

In het definitieve rapport worden drie ontwerpmodellen nader uitgewerkt, die elk bovendien in drie fasen zijn uit te voeren (een groei naar behoefte, van klein naar middelgroot en groot).

De werkteams en ook de leden van de Klankbordgroep werden in de gelegenheid gesteld om op dit Conceptrapport te reageren voordat het definitief verzonden werd. Het Natuurplatform heeft het rapport grondig en kritisch doorgelicht en haar commentaar geformuleerd in een eigen bijdrage. Zie de link in de rechterkolom.


rapport
  Het definitieve rapport van het kernteam kwam 10 oktober gereed (zie hieronder)  
  31-10-2012 - VAN LOCATIE NAAR INRICHTING - Achtergrondrapport Transferium De Punt Rapport Transferium
  31-10-2012 - AFWEGING EN ADVIES - Inrichting Transferium De Punt Oplegnotitie
 

Begin december 2012 - Een Koningsas zonder ecologische verbinding is een permanente file voor Natuur

  Onder deze titel heeft het Natuurplatform een nagekomen stuk opgesteld, waarin het rapport Van Locatie naar Inrichting op een aantal punten nog eens grondig wordt doorgelicht.

In het plan dat nu verzonden is naar de bestuurders, worden in het Programma van eisen en wensen ook 'Koningsas-kwaliteit' en 'biodiversiteit' genoemd als doelstellingen voor de inrichting van het Transferium. In het plan worden die begrippen echter niet nader uitgewerkt en blijven het daardoor loze kreten. We vragen ons dan ook af of het Transferium wel werkelijk de 'Koningsas-kwaliteit' zal krijgen die men pretendeert eraan te geven.

Ook van het voorstel van Groninger Landschap en Natuurplatform om aan de noordoostzijde van het Transferium een ecologische verbinding te realiseren, is niets terug te vinden in het eindrapport. Deze opmerkingen worden dus ook niet doorgegeven aan de bestuurders. Wij vinden dat een gemis en willen daarom nog eens extra wijzen op het belang van het doortrekken van de EHS op die plaats. De bundel infrastructuur (A28 en kanaal) vormt een onneembare barrière voor flora en fauna, en de strook tussen De Punt en Haren, waar de Drentsche Aa middels een duiker onder de A28 wordt doorgeleid, wordt al heel lang beschouwd als een knelpunt dat hoog op de prioriteitenlijst staat.

Er blijkt zelfs in 2004 op initiatief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat al een onderzoek gedaan te zijn naar de haalbaarheid van een ecologische verbinding. Doordat Bleker, als gedeputeerde van de provincie Groningen, indertijd echter niet bereid was om geld uit te trekken voor het Meerjarenplan Ontsnippering Rijkswegen, is het Noorden de miljoenen die het rijk hiervoor beschikbaar had gesteld misgelopen en belandde het onderzoeksrapport in een la. Nu Bleker (die ook als staatssecretaris het voltooien van de EHS voortdurend heeft tegengewerkt) het toneel definitief heeft verlaten, leek ons de tijd rijp om het reeds bestaande rapport uit 2004 weer te voorschijn te halen en het onder aandacht van de verantwoordelijke bestuurders te brengen. Wellicht zijn er nu nieuwe mogelijkheden om de schade die Bleker aan de natuur in het Noorden heeft aangericht, te repareren.
faunapassage en koningsas
rapport Natuurplatform
over Koningsas, Transferium en faunapassage
faunapassage
mogelijke varianten faunapassage
  Half december 2012 - Nieuwsbrief Provincie over Transferium 2e Nieuwsbrief Provincie
  De provinice Drenthe heeft tot nu toe twee nieuwsbrieven laten uitgaan over het toekomstige Transferium de Punt. Verder staat er op de site van de provincie een overzicht van de stappen die het komend jaar genomen gaan worden.
De afgelopen periode heeft de stuurgroep een aantal belangrijke ontwerpkeuzes gemaakt. De komende maanden wordt op basis van deze keuzes een gedetailleerd ontwerp uitgewerkt. Voor de zomer van 2013 spreken het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe en het college van Burgemeester en Wethouders van Tynaarlo zich definitief uit over de plannen voor een transferium nabij De Punt.
Transferium:
planning voor 2013
  Lees meer op de volgende pagina over Transferium De Punt                   -------------------> Transferium fase 4
 

Wilt u reageren op deze informatie, zich aanmelden voor onze Nieuwsbrief of donateur worden?
Stuur ons dan een mailtje.

mail-adres op contactpagina
       
homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen