home ruimtelijke ordening Tynaarlo fase-1  2010 fase-9  2019
actueel natuurbeheer Assen fase-2  2012 fase-10 2022
data projecten Nat.plf Drenthe fase-3  2012  
thema's informatiepagina's gasleiding fase-4  2013  
contact Fotopresentaties Transferium fase-5  2014  
links natuur & recreatie N34 fase-6  2015  
archief KAARTEN doorfietsroute fase-7  2016  
nieuwsbrief   fase-8  2018  
    naar FASE - 5
  TRANSFERIUM DE PUNT - 6
zesde fase van het project
  16 sept. 2015 Een OV-knooppunt met P+R-voorziening bij De Punt - Een analyse van NUT en NOODZAAK.
  Op 13 november 2014 (bijna 10 maanden geleden) werd het verslag van de commissie m.e.r. over de plannen voor het transferium bij De Punt gepubliceerd. In de vergadering van de commissie Omgevingsbeleid van 26 november 2014 zegde gedeputeerde Brink na een uitgebreide discussie toe, dat hij een onderzoek zou laten instellen naar nut en noodzaak van een transferium bij De Punt, alvorens er verdere stappen zouden worden genomen.
Daarna was het heel lang stil.
Op 16 september 2015 werd dit onderzoek (uitgevoerd door de Antea-group) gepresenteerd aan de leden van Provinciale Staten.
De conclusies van dit rapport worden door GS (Gedeputeerde Staten) alsvolgt samengevat:
Brief van GS +
RAPPORT
ANTEA-GROUP
 1. De bereikbaarheidsopgave:
  Een groot deel van de Drentse inwoners is voor werk en voorzieningen als zorg en onderwijs in toenemende mate afhankelijk van de stad Groningen. De bereikbaarheid van de stad Groningen vanuit Drenthe blijft een opgave.
 2. De oplossingsrichting:
  De oplossing voor de bereikbaarheidsopgave ligt niet in het aanleggen van nieuwe infrastructuur voor de auto, maar in een combinatie van maatregelen om een structurele gedragsverandering te bewerkstelligen en alternatieven voor de auto te stimuleren.
 3. De aanleg van een OV-knooppunt met P+R- en fietsvoorzieningen wordt als kansrijke oplossing gezien:
  Men adviseert de plannen voor Transferium De Punt als volgt uit te werken:
 • Buslijn 2 en 50 koppelen aan Q-link 5 door het huidige busstation De Punt te verplaatsen naar de A28.

 • Optimaliseren van de aansluiting op de A28 om zowel de doorstroming op het hoofdwegennet te verbeteren, als de bereikbaarheid van het OV-knooppunt voor bussen te waarborgen.

 • Creëren van fietsvoorzieningen inclusief een goede bereikbaarheid per fiets.

 • Uitbreiden van de huidige carpoolplaats De Punt tot 200 parkeerplaatsen en rekening houden met uitbreidingsmogelijkheden tot maximaal 500 plaatsen.
ANTEAGROUP
Presentatie
door Antea-group
 
  18 sept. 2015 Bericht in Dagblad van het Noorden - Bij De Punt veel kleiner transferium
  Er komt geen megatransferium bij de A28 ter hoogte van De Punt. De plannen voor een P+R voor tweeduizend auto's zijn geschrapt na een nieuw onderzoek naar nut en noodzaak. De onderzoekers van het onafhankelijke bureau Anteagroup komen tot de conclusie dat een parkeerplaats voor tweeduizend auto's niet nodig is. ANTEAGROUP
artikel DvhN
Volgens het bureau is een P+R van aanvankelijk tweehonderd plaatsen voldoende om problemen op de A28 te ondervangen. Daarnaast doet de Anteagroup de aanbeveling de mogelijkheid open te houden het terrein op termijn uit te breiden tot vijfhonderd plaatsen. De onderzoekers raden ook aan de bestaande carpoolplaats bij de afrit Eelde, die 39 plaatsen heeft, simpelweg uit te breiden.
  20 sept. 2015 Reactie van het Natuurplatform op het onderzoek van de Anteagroup
reactie Natuur-
platform
ANTEAGROUP
  Toen op 26 november 2014 in de Cie. OGB het rapport van de Cie. mer besproken werd, vroeg een ruime meerderheid in de Staten aan gedeputeerde Brink om het hele plan nog eens te heroverwegen en een nut en noodzaak onderzoek te doen. Het was voor iedereen duidelijk dat er inmiddels veel zaken veranderd waren en alom bestonden gerede twijfels of het plan in deze vorm wel doorgang zou moeten vinden. Inmiddels is dit onderzoek afgerond en op 16 september hebben de onderzoekers een toelichting gegeven aan de betrokken statenleden.(zie het bericht van 16 september hierboven)

Gezien de voorgeschiedenis is er alle aanleiding om dit onderzoek te beoordelen op haar kwaliteit en op de vraag in hoeverre de aanbevelingen van de Cie. mer zijn meegenomen.

Het commentaar van het Natuurplatform op dit onderzoek, bevat in het kort de volgende punten:
(Lees de hele reactie van het Natuurplatform via de link in de rechterkolom hierboven.)
1. Een kwantitatieve verkeerskundige onderbouwing van nut en noodzaak ontbreekt. Uit de gegevens die het Natuurplatform bij RWS heeft opgevraagd blijkt, dat na 2012 de files bij Haren en Groningen-Zuid zelfs wat zijn afgenomen.
2. Een OV-knooppunt met P+R en fietsvoorzieningen wordt aanbevolen als kansrijk en nodig, gezien vanuit de doelstelling dat 5% van het autoverkeer richting Groningen zou moet worden afgevangen. Men vergeet hierbij te melden dat Haren met de huidige uitbreiding van 500 parkeerplaatsen reeds 3,3% van het autoverkeer voor zijn rekening neemt en dat voorzien is in een mogelijke tweede uitbreiding van 500 plaatsen, waarmee nog eens 1,9% van het verkeer kan worden afgevangen. Daarmee zit men op een totaal van 5,2% en is de doelstelling al gehaald. Er bestaat dus geen dwingende noodzaak om nog een extra voorziening aan te leggen bij De Punt.
3. Verknoping OV en HOV. Het koppelen van de bestaande buslijnen 2 en 50 met Q-link 5, door het huidige busknooppunt van de rotonde bij de scheepswerf te verplaatsen naar de A28, levert in de optiek van het Natuurplatform te weinig reistijdwinst op voor de reizigers om de investering te rechtvaardigen.
4. NS sprinters Assen-Groningen. De NS is van plan de komende jaren de frequentie tussen Assen en Groningen op te voeren in de spits, vanaf het moment dat men met de werkzaamheden bij de Zuidelijke rondweg begint. In het rapport Nut & Noodzaak ontbreekt een analyse van het effect van deze plannen. Dat maakt de conclusies en aanbevelingen van dit rapport zwak.
5. De bereikbaarheidsopgave. De noodzaak van een goede bereikbaarheid van de stad Groningen wordt door niemand betwist. Opvallend is, dat de onderzoekers aangeven dat de Aanpak Ring-Zuid niet zal zorgen voor een verbetering van de doorstroming op de A28 tussen Groningen Zuid en het Julianaplein. Ze wijzen er op dat de kern van het probleem ligt in de beperkte opnamecapaciteit van de stad tijdens de spits. Hoe sneller het verkeer op de A28 vóór het Julianaplein wordt afgewikkeld hoe meer congestie er zal ontstaan vlak voor en in de stad.
Naast het afvangen van verkeer van de A28 vóór het Julianaplein als oplossing, valt daarom te overwegen de toestroom van auto’s naar de stad tijdens de spits gelijkmatiger en iets trager te laten verlopen tussen De Punt en Groningen. Het Natuurplatform doet enkele suggesties voor verbetering en zou graag zien dat dit punt beter wordt uitgewerkt en cijfermatig onderbouwd.
6. Alternatieve locaties. De commissie m.e.r. adviseerde vorig jaar in haar rapport om de locatiekeuze beter te onderbouwen en een afweging te maken tussen een groot transferium en meerdere kleine transferia nabij de herkomst van de reizigers. Het Anteagroup onderzoek rept echter met geen woord over alternatieve locaties. Dit is nog extra opvallend omdat hun advies de omvang van de parkeerplaats te beperken tot 200 plaatsen met een mogelijke groei naar 500, juist meer mogelijkheden biedt om een andere plek te zoeken bij De Punt. Het was namelijk de aanvankelijke omvang van 2000 parkeerplaatsen die de locatiekeuze beperkte tot het ZO-kwadrant van de afrit. Nu die beperking is weggevallen, kunnen er ook andere locaties in beeld komen. Volgens het Natuurplatform ontbreekt hier nu een essentieel onderdeel van een volwaardig nut en noodzaak onderzoek.
7. Milieu en landschap. In de afweging van nut en noodzaak wordt de impact van een transferium aan de ZO-zijde op landschap en milieu niet nader uitgewerkt en wordt er geen vergelijking gemaakt met andere locaties. Aspecten als Nationaal beek- en Esdorpen landschap, het naastliggende Natura 2000 gebied en waterwingebied worden niet in beschouwing genomen, net zo min als het behoud van duisternis (BIO-plan 2.0), terwijl het toch bekend is dat een transferium met het oog op de sociale veiligheid een goede verlichting nodig heeft. foto
foto-montage
8. Kosten en baten. In een onderzoek naar nut en noodzaak hoort zeker een afweging thuis of de kosten opwegen tegen de verwachte baten en of er alternatieven zijn waarin het doel met minder kosten gerealiseerd kan worden.
9. Voorlopige conclusie. Om een goede afweging te kunnen maken of een transferium bij de Punt überhaupt noodzakelijk en nuttig is, biedt dit onderzoek onvoldoende houvast.
  NATUURPLATFORM - Enkele suggesties voor verbetering en / of andere oplossingen
  a) Een kralensnoer van kleine transferia.
In het rapport Transferium De Punt een gevaarlijke fuik van het Natuurplatform Drentsche Aa, daterend van april 2014, wordt uitgebreid ingegaan op het idee dat een kralensnoer van kleinschalige transferia dicht bij de forensendorpen, met snelle verbindingen naar de stad Groningen, een kansrijke maatregel is om de verkeersdruk op de A28 te verminderen en de bereikbaarheid van de stad vanuit het zuiden te verbeteren.
kralensnoer
  b) Schets van een klein transferium bij De Punt.
Nu het idee van een groot transferium voor 2000 parkeerplaatsen is losgelaten, ontstaat de mogelijkheid om aan de zuid-westzijde van de A28 bij De Punt een klein transferium in te richten voor de bewoners van Yde, Eelde, Noordlaren en Glimmen, bedoeld als onderdeel van bovengenoemd kralensnoer. Voordeel van een locatie in de ZW-oksel van de A28 is, dat het open landschap aan de oostzijde behouden kan blijven en het beekdal van de Drentsche Aa met rust gelaten wordt. Ook het waterwingebied loopt minder risico op verstoring.
transferium
  c) Het busknooppunt bij de scheepswerf.
Bij de bestaande busknoop bij de scheepswerf is nu geen parkeerruimte aanwezig. Als automobilisten iemand willen afzetten bij dit opstappunt, is er zelfs geen mogelijkheid om in de buurt van het busplatform te stoppen. Wellicht zou op het braakliggende terrein tussen de bushalte en het kanaal een kleine parkeerplaats ingericht kunnen worden.
 
  22 sept. 2015 Dagblad van het Noorden - Klein Transferium De Punt ook onnodig  
  Het Dagblad van het Noorden besteedt uitgebreid aandacht aan de kritiek van het Natuurplatform op het onderzoek en de conclusies van de Anteagroup over nut en noodzaak van een transferium bij De Punt.

Op 25 november zal het rapport in de commissie Omgevingsbeleid van de Provincie Drenthe besproken worden. Lees het artikel via de link in de rechterkolom.
ANTEAGROUP
  25 nov. 2015 Commissie Omgevingsbeleid van de Provincie Drenthe bespreekt Antea-rappport
  Gedeputeerde Brink constateert dat het Antea-rapport een goed onderzoek is, dat meerwaarde oplevert in de discussie. Hij hoort graag de visie van de Statenleden en hoopt dat ze accoord gaan met de aanbevelingen.
Hij tekent aan dat de Natuur niet onderzocht is in het rapport, maar dat dit vanzelf aan bod komt in de MER-procedure.
Hij voert de druk op om snel een besluit te nemen, door te zeggen dat er 5,4 miljoen beschikbaar is en dat de Staten van Groningen in februari de bedragen willen fiatteren. Het transferium is afgewaardeerd van 2000 naar 200 plaatsen en er moet nu snel met z'n allen een besluit genomen worden.
COMMENTAAR NATUURPLATFORM:
Op zich is het een merkwaardige volgorde, dat Brink voorstelt een besluit te nemen over een locatie waar juist NATUUR het knelpunt vormt (ligging in beekdal Drentsche Aa en in waterwingebied) zonder dat die natuur in het onderzoek naar nut en noodzaak betrokken is.

Het is zo dat veel Statenleden nieuw zijn na de recente verkiezingen, en de voorgaande problematiek niet of nauwelijks kennen. Hen wordt nu dus gevraagd op basis van onvoldoende achtergrondinformatie een besluit te nemen.

Als Natuurplatform hebben wij ons er daarom op toegelegd de verschillende fracties van extra informatie te voorzien, door middel van persoonlijke gesprekken en verwijzing naar bestaande stukken over dit onderwerp.
  Statenlid Loof (PvdA) is blij met de bijstelling van 2000 naar 200 plaatsen. Is voorstander van goed OV en minder blik op straat. Mist snelheidsverlagende middelen; waarom kan dat hier niet? Intensivering treinverkeer Assen-Groningen is niet in het onderzoek opgenomen. Ook de kosten zijn niet opgenomen in het onderzoek. Hij vindt de argumentatie om door te gaan mager en adviseert negatief.
  Statenlid Kort (PVV) ziet de bereikbaarheid van Groningen als een probleem waar iets aan gedaan moet worden. Een betere verbinding tussen De Punt en Haren zou goed zijn. Verbreden van de A28 naar 2 x 3 banen is ook een optie. Het is onduidelijk of het nu gaat om de aanleg van een transferium of een compleet OV-knooppunt.
  Statenlid Reuver (Groen Links) zegt dat haar fractie niet helemaal overtuigd is van nut en noodzaak. Er zijn twijfels over de haalbaarheid en men heeft een voorkeur voor de westkant van de A28. Het is onduidelijk wat het effect is van de extra spitstreinen. Dit is niet terug te vinden in het rapport.
  Statenlid Dijkstra (CDA) betoogt dat je een volgende stap moet durven zetten als dit zinvol is. Zijn fractie heeft vertrouwen in de aanbevelingen van de onderzoekers en is geneigd die over te nemen. Het aantal van 2000 parkeerplaatsen destijds, was een tikje overdreven. Met 200 plaatsen hebben we er genoeg, zeker als je de plek gebruikt om het OV te versterken. Ook pleit het CDA voor verbreding van de A28. Bij verplaatsing van de locatie naar de westkant, zou naar zijn mening de bus meer moeten stoppen en zouden de reizigers langer in de bus zitten. De westkant gaat meer vertraging geven, denkt hij. Hij verzoekt de gedeputeerde om met een statenstuk te komen, waarin beschreven staat welke volgende stappen hij wil nemen.
  Statenlid Van der Ham (Sterk Lokaal) stelt dat het effect van de extra sprinters ontbreekt in het rapport. Ook de 500 extra plaatsen bij P+R Haren en de effecten van de Ringweg Groningen zijn niet meegenomen in de analyse. Is er een gunstig tarief mogelijk bij De Punt? We missen ook de dynamische snelheidsregulering. Natuur vinden we ook belangrijk. Nut en noodzaak zijn niet aangetoond.
  Statenlid Veldsema (Christenunie) is blij dat dit geen ronkend rapport is met geweldige conclusies, maar een nuchtere analyse waarin gesteld wordt dat dit een van de vele maatregelen is om het verkeer in goede banen te leiden. De trend is toenemend verkeer en toenemend belang van de stad. Krimp in de provincie geeft groei in Groningen. Is er rekening gehouden met de krimp? Waar geen mensen wonen, daar komen ook geen auto's vandaan. Het is niet duidleijk of er een mogelijkheid is om LZV's te laten afslaan bij het transferium. Een logistieke voorziening bij De Punt vindt de Christenunie niet gewenst.
  Statenlid Tuin (D66) heeft de volgende opmerkingen: Wanneer gaat PS de knoop doorhakken? Wij zijn niet overtuigd van nut en noodzaak. Zeker wat betreft de omvang en de locatie. Zijn er ook kleine transferia onderzocht? De effecten van transferium Haren en de extra sprinters van de NS zijn niet meegenomen in de analyse. Ook de herkomst van reizigers en autoverkeer is niet onderzocht. Wat kan het effect zijn van dynamische verkeersregulering? Wat kost nu eigenlijk zo'n parkeerplaats?
  Statenlid Baltes (VVD) benadrukt dat zijn fractie altijd voorstander is geweest van een transferium bij De Punt. We gaan toch niet nóg meer onderzoek doen? Wat ons betreft is er een duidelijk probleem en dat probleem groeit; dat blijkt ook uit het rapport. De mensen ervaren nu elke dag een probleem; die moet je niet nog langer laten wachten. Extra onderzoek is niet wenselijk; er zijn daarna altijd wel weer redenen om nog meer aanvullend onderzoek te doen. Volgens het rapport staan we in de congestie top-tien op de tweede plaats. D.w.z Groningen, Noodzaak, ja! Nut, jazeker, ook al los je er niet alle problemen mee op. Het is één van de oplossingen, die onderdeel vormt van een geïntegreerde aanpak met vele deeloplossingen. Heb het lef om de volgende stap te zetten.
  Statenlid Vester (SP) verwijst naar het gedegen rapport van het Natuurplatform Drentsche Aa dat constructief is en oplossingsgericht. Hij vraagt gedeputeerde Brink serieus op de door hen aangedragen punten in te gaan, en noemt bij voorbeeld het kralensnoer van kleine transferia.
Ook vindt hij dat wel duidelijker vermeld had mogen worden dat er na de keuze voor dit plan alsnog een MER-rapport moet komen.
COMMENTAAR NATUURPLATFORM:
We hebben gehoord dat het OV-bureau werkt aan een regionaal stelsel van bus-knooppunten met een onderlinge afstand van 1 kwartier, waar mensen kunnen overstappen van de ene bus naar de andere. Het beoogde OV-knooppunt bij De Punt zou daar onderdeel van gaan uitmaken. Brink heeft ongetwijfeld dit plan voor ogen wanneer hij pleit voor een OV-knooppunt bij De Punt.
Een dergelijke 'knoop' werkt alleen goed als er veel verschillende bussen uit veel verschillende richtingen samenkomen en er voldoende reizigers zijn om een hoge frequentie van bussen mogelijk te maken.

Gieten en Zuidlaren zijn voorbeelden waar een dergelijke busknoop, in combinatie met aansluiting op een sneldienst richting Groningen, goed werkt. Of De Punt als overstapstation een toegevoegde waarde heeft, valt te betwijfelen. Om reizigers naar verschillende bestemmingen in de stad te dirigeren, is een frequente passage van bussen nodig en die is, zo ver van de stad, en met maar 200 parkeerplaatsen niet haalbaar.

De Punt als onderdeel van het 'kralensnoer' van kleine transferia.
Als opstappunt naar een snelle busverbinding richting Groningen of Emmen, kan De Punt wel een bijdrage leveren aan het van de weg halen van automobilisten die afkomstig zijn uit de directe omgeving van Glimmen, Eelde, Yde e.d.
  Statenlid Duut (50+) merkt op dat een teruggang van 2000 naar 200 plaatsen nogal een grote stap is. Hij is niet overtuigd van de noodzaak. Die 200 parkeerplaatsen zou je net zo goed in Haren bij kunnen voegen. De inzet van extra treinen geeft ook al een vermindering van 200 reizigers op de snelweg.
  ANTWOORD van Gedeputeerde Brink (VVD): Brink legt de nadruk op de gemeten stijging van het verkeer en de successen bij andere transferia, zoals Hoogkerk, dat gegroeid is van een bezetting van 35% naar 85%. Hij legt uit dat er vanaf 2010 al onderzoek is gedaan naar de mogelijkheid van een transferium in de omgeving van De Punt. Dat er ook toen al twijfels waren over de locatie en dat steeds de nadruk gelegen heeft op de zorg voor een goede landschappelijke inpassing. Regiovisie en Netwerkanalyse zijn daarbij de uitgangspunten. De opzet is om niet iedereen naar het hoofdstation te vervoeren maar de reizigers al voor de stad te verdelen en vanaf De Punt rechtstreeks naar hun eindbestemming te laten gaan. Hij stelt dat een dergelijke verknoping van buslijnen iets totaal anders is dan een kralensnoer van kleine parkeerplaatsen.
Op de vragen over de uitbreiding van transferium Haren en de extra spitstreinen antwoordt hij, dat deze gegevens zijn meegenomen in de analyse. De vraag is nu alleen: willen we het of willen we het niet?
  2 dec. 2015 Statenstuk van gedeputeerde Henk Brink over Transferium bij De Punt Statenstuk
PS161215
2015-714
  Het Statenstuk dat op 16 december besproken zal worden, omvat 54 pagina's. Daarvan bestaan 29 pagina's uit het Antea-rapport (zie boven aan deze pagina), dat reeds bekend is. Daarnaast is er informatie toegevoegd uit het monitoringsprogramma Groningen Bereikbaar van de Regio Groningen-Assen. Een samenvatting:
1. De aanleg van een OV-knooppunt met P+R-voorziening bij de Punt is één van de vele maatregelen die rond Groningen en Assen worden getroffen om de bereikbaarheid van beide steden op acceptabel niveau te houden. Het blijkt dat de transferia rond de stad Groningen succesvol zijn (Haren, Hoogkerk) en men ziet dit als een ondersteuning voor het transferiumplan bij De Punt. COMMENTAAR NATUURPLATFORM:
Haren dankt het succes aan de goedkope tarieven, de korte afstand tot de stad en de frequentie van bussen.
locatie De Punt kent deze voordelen niet en mensen zullen liever doorrijden naar Haren.
2. Het verlagen van de snelheid ter hoogte van de samenvoeging van N34 - A28 en de oprit in richting Groningen is niet in het huidige programmapakket opgenomen. Weliswaar zou een verlaging van de snelheid er toe kunnen leiden dat het wegvak tussen De Punt en Groningen meer auto's kan bevatten, maar het doorvoeren van dit soort maatregelen hangt af van Rijkswaterstaat, die wegbeheerder is van de A28.

Ook extra spitsstroken zouden een bijdrage aan de doorstroming kunnen leveren. Bij Rijkswaterstaat heeft men het traject Assen-Groningen echter niet op de projectenlijst geplaatst en daarom is het op korte termijn (voor 2028) niet te verwachten, dat Rijkswaterstaat dit soort maatregelen gaat nemen.
Artikel Dagblad v.h. Noorden:

"Rijk wil benodigde spitsstroken niet"
ANTEAGROUP
COMMENTAAR NATUURPLATFORM:
De Zuidelijke Ringweg zal de files van het doorgaande verkeer richting A7 verminderen, omdat de doorstroming daar beter wordt.
Het verkeer op de A28 richting Emmaviaduct kan de 600 voertuigen per uur die verwacht worden in de ochtend spits, volgens "Aanpak ring Zuid", zonder problemen verwerken. Stoplichten zullen met een groene golf werken. Congestie op de A28 vlak voor de stad wordt niet meer verwacht. Dit in tegenstelling tot het beeld dat het Antea onderzoek schetst.
3. Extra treinen tussen Groningen en Assen. Doel van de extra treinen is tweeledig:
     • verdichting treindiensten tussen Assen, Haren, Europapark en Groningen.
     • nieuwe reizigers aantrekken door een aantrekkelijk(er) product aan te bieden.
De trein is echter niet voor iedereen een volwaardig alternatief. De 5e en 6e trein leveren zeker een bijdrage aan het invullen van de regionale bereikbaarheidsopgave, maar is op zichzelf onvoldoende probleemoplossend.
Voor reizigers Assen-Goningen is de trein een aantrekkelijk alternatief.
De conclusie dat het inzetten van extra treinen onvoldoende bijdraagt aan de bereibaarheid is niet met cijfers onderbouwd.
Hoe hoog is het percentage automobilisten dat men hiermee van de weg zou kunnen halen?
4. Transferium Haren
Met de laatste uitbreiding van Haren met 500 plaatsen is het maximale aantal plaatsen op het maaiveld bereikt. Een nieuwe uitbreiding brengt extra hoge kosten met zich mee door aanleg van een parkeerdek of ondergrondse parkeergarage. Bovendien verwacht men dat in de toekomst de congestie meer en meer tussen De Punt en Haren zal beginnen.
Met de aanleg van het Nesciopark vervalt de mogelijkheid van extra parkeerruimte op het maaiveld en zit men bij uitbreiding vast aan
hogere kosten.
KRANTENARTIKEL
11 dec. 2015

Aanleg Nesciopark
achter transferium
Haren van start
5. Lange en Zware Voertuigen (LZV’s) en het economisch programma
Het nieuwe OV-knooppunt en P+R voorziening zal niet worden ingericht voor LZV’s. De Provincie is in gesprek met Flora Holland over eventuele mogelijkheden om op die locatie een logstieke HUB te realiseren. Om voor deze LZV's een vloeiende aansluiting op de A28 te realiseren, is dan echter wel een Haarlemmermeer-aansluiting wenselijk. Deze reconstructie is ook voor een goede afwikkleing van het verkeer bij het OV-knooppunt van belang.
Mogelijk wordt er ten behoeve van het gemak en comfort van de OV-reiziger een kleinschalige voorziening (‘kiosk’) gerealiseerd, maar het zal planologisch niet mogelijk zijn een tankstation, fastfoodketen of hotel te realiseren.

Verkeerskundige problemen
De samenkomst van de N34 en A28, waar met verschillende snelheden wordt gereden, vormt een probleem in het weefvak. De aanleg van een groot OV-knooppunt zal dit probleem verergeren, omdat er nog meer auto's van de weg af moeten.

Een overslagstation voor LZV's op het veilingterrein zal dit probleem nog verder versterken. Grote vrachtauto’s zullen in de spits van de A28 af moeten naar het veilingterrein aan de andere kant van het kanaal. De vracht wordt overgeladen in kleine bestelauto’s die daarna de snelweg weer op gaan richting Groningen of Assen en Emmen. Dat betekent nog meer kruisend verkeer, met name in de ochtend.

Het industrieterrein bij Vriezerbrug zou veel beter geschikt zijn voor een dergelijk overslagstation. De aansluiting op de A28 via twee rotondes is daar minder belast. Ook het probleem van kruisend verkeer door de samenkomst van twee grote wegen speelt daar niet. Momenteel is daar al een pakketdienst gevestigd.
6. Kosten per parkeerplaats
De kosten van een parkeerplaats inclusief landschappelijke inrichting komen uit op ca €4.500 per plaats. Grondaankoop is hierin nog niet meegenomen. Inclusief grondaankoop, aanleg ontsluitingsstructuur, busstation, overkapping, fietsvoorzieningen, een Dynamisch Reizigers Informatiesysteem (DRIS) met bewegwijzering, komen de totale kosten voor de aanleg van een OV-knooppunt met P+R voorziening voor 200 plaatsen op ongeveer € 4,5 miljoen (22.500 per plaats).
7. Haarlemmermeeraansluiting
De reconstructie van de huidige aansluiting op de A28 tot een Haarlemmermeer wordt geraamd op € 7,5 miljoen. Met deze aanleg zijn meerdere doelen gediend. Door een reconstructie naar vloeiende op- en afritten kan het verkeer gestroomlijnder invoegen op de A28. Maar ook voor de al genoemde LZV’s is het van belang. Door de andere vormgeving kan er een optimaal OV-knooppunt worden ingericht. Voor het totale pakket is een bijdrage van € 5,5 miljoen van Regio Groningen Assen aangevraagd. Naast een bijdrage van de gemeente Tynaarlo en de provincie treden we in overleg met Rijkswaterstaat over de gezamenlijk aanpak van de Haarlemmermeer.
  De begeleidende Beleidsbrief adviseert de leden van Provinciale Staten om in te stemmen met de realisatie van een OV-knooppunt met P+R voorziening bij De Punt
  ONDERBOUWING:    
1. Een samenhangend pakket van maatregelen
Is de Omgevingsvisie Drenthe (2010; actualisatie 2014) staat al dat de toenemende mobiliteit in de kop van Drenthe richting de stad Groningen kansen biedt voor een 'systeemsprong' in het openbaar vervoer (OV). Met nieuwe combinaties van overstap- en opstappunten van diverse vervoermiddelen (HOV-bus, trein, auto, fiets) kan de provincie de bereikbaarheid van de regio op peil houden.
Om te zorgen dat de economische toplocaties en belangrijke voorzieningen als onderwijs en zorg goed bereikbaar blijven, wil men investeren in een breed palet aan maatregelen. Voorbeelden zijn: de aanleg van nieuwe infrastructuur (Zuidelijke Ringweg Groningen, verdubbeling N33), Beter Benutten van bestaande infrastructuur (bus op de vluchtstrook, vijfde en zesde trein tussen Groningen en Assen) en het opzetten van een aantrekkelijk (H)OV-netwerk. Daartoe worden zowel aan de noord-, west- als oostzijde extra transferia aangelegd (Zuidhorn, Leek, Hoogkerk, Meerstad). Het OV-knooppunt met P+R-voorziening bij De Punt maakt deel uit van een samenhangend pakket van maatregelen, zoals afgesproken binnen de Regio Groningen-Assen.
2. Slim verknopen van buslijnen als alternatief voor de Regiotram
Conform de langetermijn-HOV-visie wordt nu ingezet op het slim verknopen van buslijnen op een aantal strategische locaties. De geactualiseerde Netwerkanalyse (2013) en het Monitoringsprogramma Bereikbaarheid (2015) tonen aan dat de regionale bereikbaarheids-strategie succesvol is en er geen reden is van koers te veranderen. Uit recente telgegevens blijkt dat de pendel vanuit Drenthe richting de stad Groningen groeit.
3. Planologische procedure
De provincie Drenthe (als initiatiefnemer), heeft de gemeente Tynaarlo (het bevoegd gezag) indertijd gevraagd de planologische procedure te starten. Resultaat was de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Na de terinzagelegging is de Commissie voor de m.e.r. vrijwillig om advies gevraagd. Na publicatie van het advies van de Commissie voor de m.e.r. hebben uw Staten aangegeven de plannen voor een OV-knooppunt met P+R-voorziening te willen heroverwegen op basis van een analyse van nut en noodzaak door een onafhankelijke externe partij.

COMMENTAAR NATUURPLATFORM:
Het rapport van de commissie m.e.r. bevatte veel krtiek op genoemde Notitie Reikwijdte en Detailniveau.
(Zie transferium pag 5)
Het advies bevatte een aantal aanbevelingen die in een onderzoek naar NUT en NOODZAAK aan bod zouden moeten komen, zoals:

 • Onderzoek welke locaties verkeerskundig het meest geschikt zijn .
 • Onderzoek van enkele locaties de milieuverschillen.
 • Inventariseer herkomst en bestemming van het verkeer.
 • Vergelijk voor- en nadelen wat betreft tijdsverlies door overstap, OV-reistijd en verlies aan comfort en privacy, met het tijdsverlies door stilstaan in een file.
 • Maak de afweging om in plaats van één groot transferium meerdere kleinere transferia aan te leggen.
 • Onderzoek op basis van een kwantitatieve analyse van nut en noodzaak welke locaties geschikt zijn voor transferia. Onderzoek daarbij niet alleen grote locaties, maar beoordeel ook meerdere kleinere nabij de herkomst van potentiële gebruikers.

Van al deze aanbevelingen vinden we niets terug in het Antearapport. Toch wordt zonder meer geconcludeerd dat een OV-knooppunt bij De Punt een 'kansrijke' oplossing is.

4. Nut en noodzaak
Het nut en noodzaak-onderzoek concludeert dat een OV-knooppunt met P+R- en fietsvoorzieningen bij De Punt een kansrijke oplossing is binnen het totale pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid van de stad Groningen vanuit zuidelijke richting op een acceptabel niveau te houden.
De beoogde locatie van het OV-knooppunt met P+R-voorziening bij De Punt ligt in Nationaal Park en Landschap Drentsche Aa. De ruimtelijke ingrepen moeten een bijdrage leveren aan het versterken van de bijzondere kwaliteiten van dit gebied (5-sterren niveau).
5. De Punt is een logische plek om een OV-knooppunt met P+R-voorziening te realiseren. Er komen grote verkeersstromen samen en er zijn verschillende OV-stromen te koppelen. Door het wegvallen van de tram is een andere visie ontwikkeld, waarin hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) via buslijnen een belangrijke rol speelt. Naast het het investeren in een goede fiets-infrastructuur, moet het HOV-netwerk doorontwikkeld worden als volwaardig alternatief voor de auto. Met een nieuw OV-knooppunt bij De Punt kunnen de reizigers al vóór de stad worden verdeeld naar diverse bestemmingen.
  10 dec. 2015     Petite tegen de aanleg van een transferium aan de oostzijde van de A28 bij De Punt
  De stemverhoudingen in de Provinciale Staten blijken zodanig te liggen dat 21 stemmen voor lijken te zijn en 20 tegen. Om te proberen de Statenleden een duwtje in de goede richting te geven hebben we als Natuurplatfrom een petitie opgesteld en die toegestuurd aan een aantal prominente wetenschappers en (ex) hoogleraren, waarvan de meesten hebben meegewerkt aan de verschijning van het boek Landschapsbiografie van de Drentsche Aa, of die anderszins zeer betrokken zijn bij het gebied, met het verzoek om die te ondertekenen. Alle vijf voldeden ze graag aan ons verzoek. Vervolgens is de petitie toegestuurd aan de Statenleden en Gedeputeerde Brink. logo
Petitie Natuurplatform
  Verder heeft het Natuurplatform Drentsche Aa nog een ingezonden brief aan de Provinciale Staten gestuurd met ons standpunt in deze zaak, die als ingekomen stuk op de agenda staat. Hierin staat onder andere een verwijzing naar het Gebruikersonderzoek Beter Benutten in opdracht van het Ministerie van I&M. Dit onderzoek toont overduidelijk aan dat er  geen ernstig fileprobleem is bij De Punt. Wel is het zinvol een aantal verkeerskundige maatregelen te nemen, zoals een verlengde oprit richting Groningen en dynamische verkeersregulering om snelheden te harmoniseren. Als er files zijn worden deze vaak veroorzaakt door ongelukken in het weefvak voor De Punt, zoals op 9 december j.l. weer te betreuren was. brief Natuurplatform aan Provinciale Staten
  Ook de Natuur- en Milieufederatie Drenthe vonden we bereid om mede namens Natuurmonumenten en het Drents Landschap een brief aan de Staten te schrijven met het verzoek ook alternatieve locaties in ogenschouw te nemen. Nu met een aantal van slechts 200 parkeerplaatsen een locatie aan de oostzijde niet langer noodzakelijk is, komt er ruimte voor andere afwegingen. De meerwaarde van een grote investering in een Haarlemmermeer-aansluiting lijkt onvoldoende onderbouwd. Verder vraagt men zich af of in het voorliggende voorstel nog steeds een voorziening is opgenomen voor de toegezegde natuurcompensatie in het noord-oostelijke kwadrant. In het huidige Statenstuk staat daarover niets vermeld. logo
Brief Natuur- en milieufederatie
  Het Dagblad van het Noorden wijdde eveneens een uitgebreid stuk aan dit onderwerp, waarbij ook het standpunt van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe en verschillende ondertekenaars van de Petitie aan de orde komt. logo
Artikel DvhN
  Als Natuurplatform maakten we nogmaals enkele verder uitgewerkte schetsen van mogelijke locaties aan de westzijde van de A28, met en zonder Haarlemmermeer. kaartje
  16 dec. 2015 Statenvergadering over het al of niet doorgaan van een Transferium bij De Punt STEM-UITSLAG
  Op 16 december 2015 vond de Statenvergadering plaats waarin een beslissing genomen werd over het al dan niet doorgaan van het transferium bij De Punt. Aanvankelijk leek een meerderheid van de partijen zeer kritisch.
  SP, PvdA, D66, Groen Links en Sterk Lokaal waren zonder meer tegen het plan. Er werden kritische vragen gesteld en de antwoorden van Gedeputeerde Brink slaagden er niet in hun bezwaren weg te nemen. Alle vijf partijen stemden uiteindelijk tegen het voorstel.
De Christen Unie had, net als voornoemde partijen, grote twijfels over de locatie aan de oostkant en gaf aan een voorkeur te hebben voor de westzijde van de A28. Na het betoog van Gedeputeerde Brink hadden de partijleden zich echter zo in verwarring laten brengen door de misinformatie die de Gedeputeerde verspreidde, dat ze uiteindelijk hun verzet opgaven en akkoord gingen.


Minieme meerderheid
voor Transferium
De Punt

De PVV was zonder meer vóór het voorstel en pleitte bovendien voor het verbreden van de A28 van 4- naar 6-baans.
Ook het CDA vond de aanleg van een transferium een goede bijdrage aan het bereikbaar houden van de stad. En net als de PVV, maakten ze zich sterk voor een toekomstige verbreding van de A28.
De Partij 50+ stelde in eerste termijn enkele vragen over de uitbreiding van Haren (Was het misschien zo dat De Punt 'second best' was, als oplossing?) Ook wilden ze nadere informatie over de mate waarin de extra NS-sprinters die tussen Assen en Groningen ingezet gaan worden, de congestie zullen helpen verminderen. Maar na de antwoorden van Brink stemden ze voor het plan.


'De Punt' redt het
op de valreep

De VVD (de partij van Gedeputeerde Brink) was vanzelfsprekend voor de aanleg van een transferium. Er werd door de woordvoerder een beeld geschetst, dat Groningen koploper is in de Congestie top-tien... "We doen het iets beter dan Den Haag, maar slechter dan Amsterdam". De VVD vergat hierbij te vermelden dat genoemde cijfers over de Congestie in verschillende steden, slaan op de doorstroming in de binnenstad en niet op de A28 zelf. Een recent reizigersonderzoek toont aan dat 90% van de ondervraagden tevreden is over de doorstroming op het traject Assen-Groningen. ANTEAGROUP

Met Transferium
vecht Drenthe
de vorige oorlog uit

Als Natuurplatform zijn we natuurlijk heel teleurgesteld over deze uitslag. Vooral omdat die tot stand gekomen is doordat Gedeputeerde Brink op een aantal punten misleidende informatie verstrekte. Daar komen we hieronder nog op terug. Voorlopig proberen we eerst alles op een rijtje te zetten en beraden ons op verdere stappen. In de rechter kolom enkele artikelen die de plaatselijke pers aan het onderwerp heeft gewijd. ANTEAGROUP

Drenthe verslikt zich
in omstreden
'De Punt'

  Lees meer op de volgende pagina over Transferium De Punt ------------------->              Transferium fase 7
 

Wilt u reageren op deze informatie, zich aanmelden voor onze Nieuwsbrief of donateur worden?
Stuur ons dan een mailtje.

mail-adres op contactpagina
           
homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen