home ruimtelijke ordening Tynaarlo fase-1  2010 fase-9  2019
actueel natuurbeheer Assen fase-2  2012 fase-10 2022
data projecten Nat.plf Drenthe fase-3  2012  
thema's informatiepagina's gasleiding fase-4  2013  
contact Fotopresentaties Transferium fase-5  2014  
links natuur & recreatie N34 fase-6  2015  
archief KAARTEN doorfietsroute fase-7  2016  
nieuwsbrief   fase-8  2018  
    naar FASE - 4
  TRANSFERIUM DE PUNT - 5
vijfde fase van het project
  15 april 2014 Transferium De Punt... een gevaarlijke fuik

Een achterhaald ontwerp, gestoeld op foutieve aannames.
fuik
Rapport Natuurplatform
  Bestuurders zijn al enige tijd bezig een visie te ontwikkelen op de verkeersproblemen in de regio. Hoofddoel is het duurzaam bereikbaar houden van de economische centra Groningen en Assen en het tussenliggende gebied. Daartoe wil men investeren in:
 • regionale aanrijdroutes en ringwegen
 • hoogwaardig openbaar vervoer met het spoor als ‘ruggengraat’
 • een netwerk van vervoerknooppunten, waar de reiziger een overstap kan maken tussen verschillende vormen van vervoer
In de afgelopen periode is er een groot aantal onderzoeken gedaan om de meest geschikte plaats voor zo’n vervoerknooppunt (transferium) te bepalen, met als uitkomst een locatie aan de oostzijde van de A28 bij De Punt, geschikt voor 2000 auto’s.
Het Natuurplatform Drentsche Aa heeft twijfels bij de juistheid van die keuze. Daarom hebben we een rapport opgesteld, waarin alles nog eens op een rijtje wordt gezet, en waarin we het proces van besluitvorming en de keuzes die daarbij gemaakt zijn analyseren. Onze indruk is, dat door het vasthouden aan onjuiste of achterhaalde aannames het besluitvormingsproces in een fuik is terechtgekomen, waardoor men niet meer openstond voor alternatieven en slechts blind kon doorvaren in de richting die men reeds in het begin was ingeslagen.

TRANSFERIUM DE PUNT, EEN HEROVERWEGING WAARD

Klik op het logo hieronder voor de samenvatting
van de voorgestelde koerswijziging

De plannen voor het transferium zijn inmiddels in een vergevorderd stadium; er zijn verkennende onderzoeken gedaan, keuzes gemaakt en ontwerpen uitgewerkt. Het wachten is nu nog op het uiteindelijke fiat om aan de uitvoering te beginnen. Is dit een moment om het hele proces van besluitvorming nog eens te heroverwegen? De meest voor de hand liggende reactie is natuurlijk: NEE! Er is inmiddels zoveel werk verzet; dit is niet het moment om het project een halt toe te roepen.
Toch willen wij vragen om even pas op de plaats te maken en het geheel nog eens goed te bezien. Tijdens het proces van planvorming is er veel veranderd aan de bestaande inzichten en dat maakt dat we als Natuurplatform tot de conclusie gekomen zijn, dat een grootschalig transferium, zoals dat nu wordt voorgedragen, niet de juiste oplossing is.

EEN KRALENSNOER VAN KLEINE TRANSFERIA, DICHT BIJ DE WOONKERNEN
Wij stellen een koerswijziging voor in de richting van het opzetten van en aantal kleine locale transferia, gelegen vlak naast de opritten van de N34 of A28 en dichtbij de verschillende woonkernen. In plaats dat forensen richting Groningen eerst een heel traject afleggen over de N34 of A28 tot aan transferium De Punt of Haren, kunnen hun auto’s in een vroeg stadium afgevangen worden, en vermindert zodoende het autoverkeer op N34 en A28. Een snelbus (zoals b.v. de Q-link 5) vervoert de reizigers via het kortste traject naar de stad. Een goed reizigersonderzoek kan uitwijzen waar deze kleine transferia het best gelocaliseerd kunnen worden en wat hun ideale omvang moet zijn. Ook bij De Punt zou een dergelijk klein transferium goed passen en reizigers uit de omgeving van Yde-de Punt, Eelde, Glimmen en Noordlaren ertoe kunnen verleiden hun auto te verwisselen voor een snelbus naar Groningen.
Door het idee van een groot transferium los te laten, wordt het gemakkelijker om het geheel in het landschap in te passen en dit heeft veel voordelen. Er ontstaan meer keuzemogelijkheden voor een goede locatie.

KOERSWIJZIGING: VAN GROOTSCHALIG NAAR KLEINSCHALIG TRANSFERIUM
Een koerswijziging naar een kleinschalig transferium doet meer recht aan de omgeving waarin het gerealiseerd moet worden. Ook is het meer in overeenstemming met de situatie op dit moment.
Lees verder in het stuk "Heroverweging Natuurplatform" (link in rechterkolom).


logo
Heroverweging
Natuurplatform

 schets
schetstekening
transferium De Punt
(provincie Drenthe)

  15 april 2014 Natuurplatform Drentsche Aa: Transferium de Punt achterhaald, overbodig en zware aantasting van natuurgebied artikel Harener weekblad
  Om de Ringsweg in de stad Groningen te ontlasten, worden er overal rond de stad transferia aangelegd, zoals bij Hoogkerk en Haren. In de planning zit nog een groot transferium voor 2000 auto’s, aan de rand van het natuurgebied van de Drentse Aa. Achterhaald, overbodig en een ernstige aantasting van het natuurgebied, oordeelt het Natuurplatform Drentse Aa.
Lees het hele artikel in het Harener weekblad.
  08 mei 2014 Toenemend verzet tegen Transferium De Punt - nieuwsitem op RTV-Drenthe
  Op woensdag 7 mei heeft Philippe Boucher namens Het Natuurplatform Drentsche Aa ingesproken in de commissie OGB (Omgevingsbeleid) van de Provinciale Staten in Drenthe, waar de PvdA het Transferium opnieuw op de agenda had gezet. Tevoren hadden we alle statenfracties ons stuk 'Transferium De Punt... een gevaarlijke fuik' toegestuurd, en desgewenst dit verhaal nog mondeling toegelicht in hun fractie. De stemming over dit onderwerp leek te kantelen. Aanvankelijk bleek een meerderheid grote twijfels te hebben bij nut en noodzaak van dit transferium. Na het betoog van gedeputeerde Henk Brink krabbelde een aantal statenleden echter weer terug en accepteerden ze de fopspeen die hen werd voorgehouden: er zou een milieu-effectrapportage (MER) plaatsvinden, waarin alle bestaande vragen beantwoord zouden worden.
De opdracht van deze MER blijkt echter, volgens de omschrijving van de provincie, heel beperkt: die bekijkt alleen de effecten van het huidige plan en eventuele alternatieven worden niet meer in beschouwing genomen. Dat betekent in feite dat ook de nut en noodzaak discussie niet opnieuw gevoerd zal worden. RTV-Drenthe wijdde op 8 mei een uitzending aan deze discussie, waarin o.a. Philippe Boucher (Natuurplatform), Jan Slagter (PvdA) en Henk Brink (gedeputeerde) aan het woord komen. Klik voor deze uitzending op het logo in de kolom rechts.
  13 mei 2014 Gezamenlijke brief van Natuur- en Milieufederatie Drenthe, Natuur-monumenten, Staatsbosbeheer en Drents Landschap aan de leden van de Provinciale Staten over Transferium De Punt
  Op 13 mei 2014 stuurde de Natuur en Milieufederatie, mede namens Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer een brief aan de Statenleden om hun standpunt over Transferium De Punt te verduidelijken. In de Statencommissie Omgevingsbeleid werd gesteld dat het transferiumplan op een groot draagvlak kan rekenen, gezien de betrokkenheid van allerlei maatschappelijke organisaties bij het planproces. (Hiermee werd verwezen naar de Klankbordgroep, waarin ook de Natuur en Mileufederatie mede namens bovengenoemde organisaties een inbreng heeft geleverd in het werkteam Ruimte.) Vanaf het begin van dit proces heeft de NMF aangegeven dat ze de locatie ten zuidoosten van de A28 uit het oogpunt van Natuur niet geschikt vindt voor de ontwikkeling van een groot transferium. Het gebied maakt deel uit van het beekdal Drentsche Aa, grenst aan de Natte As (de ecologische verbindingszone) en is tevens gelegen in het Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa. Ook de omvang van het project op een dergelijke kwetsbare locatie roept vragen op.
De voorkeur van de werkteams verkeer & vervoer, ruimte en financiën hebben destijds echter de doorslag gegeven om toch voor de locatie in het zuidoostelijke kwadrant te kiezen.
  Hoewel de NMF het belang van investeringen in het openbaar vervoer en het streven naar vermindering van de verkeersdruk op de A28 onderschrijft, vraagt ze zich toch af of de gekozen oplossing wel de juiste is en zou ze, mede gezien de veranderde situatie, ook andere alternatieven onderzocht willen zien. Ook Nut en Noodzaak van het huidige plan zouden opnieuw bekeken moeten worden. NMFlogo
Brief Natuur en Milieufederatie
  13 mei 2014 Discussie tussen Philippe Boucher en gedeputeerde Henk Brink Uitzending Drents Diep op RTV-Drenthe
  Op 13 mei 2014 waren Philippe Boucher van het Natuurplatform Drentsche Aa en Henk Brink, gedeputeerde van de provinice Drenthe, uitgenodigd voor een debat over het Transferium bij de Punt.
Bekijk de opnamen van deze discussie in het programma Drents Diep via de link in de rechterkolom hierboven.
  23-05-2014 Statenfractie Groen Links: zorgen over onderzoek nut en noodzaak transferium De Punt
  13-06-2014 Groen Links gemeente Tynaarlo: vragen over alternatieve locaties transferium De Punt nieuwsitem RTV-Drenthe
  04-07-2014 Natuurplatform wil bouw van hotel bij De Punt tegenhouden nieuwsitem RTV-Drenthe
  04 juli 2014 Beroep bij de Raad van State tegen een horecabestemming bij De Punt lees meer op pagina
Ruimtelijke ordening
  Op 4 juli 2014 was er een zitting van de Raad van State in Den Haag over de bezwaren die zijn ingediend tegen het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Tynaarlo. Ook het Natuurplatform heeft daar haar visie naar voren gebracht.
Ons bezwaar betrof o.a:
 • Het handhaven van een horecabestemming op een perceel bij De Punt.
Er van uitgaande dat een nieuw bestemmingsplan bedoeld is om de bestaande regelgeving aan te passen aan een gewijzigde situatie, conform de heersende beleidsvisie, zijn we van mening dat de gemeente hier onzorgvuldig heeft gehandeld.
  Uitspraak Raad van State op 29 oktober 2014: De bezwaren van het Natuurplatform tegen de horeca-bestemming bij De Punt zijn op zuiver formele gronden afgewezen.
zie onze pagina Ruimtelijke Ordening
 

15-08-2014

Aankondiging op Gemeentepagina Tynaarlo over ter inzagelegging
Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage Transferium de Punt
aankondiging Notitie Reikwijdte en Detailniveau
  Samenvatting van de aankondiging: Om te waarborgen dat de economische toplocaties en belangrijke voorzieningen als onderwijs en zorg in de Regio Groningen-Assen goed bereikbaar blijven, wordt – naast de noodzakelijke investeringen in de infrastructuur – tevens ingezet op het slim reizen (met een combinatie van verschillende vervoermiddelen), mobiliteitsmanagement en het beter benutten van bestaande infrastructuur. Centraal tussen de steden Assen en Groningen, in de nabijheid van Groningen Airport Eelde, ligt De Punt. Op deze plek komen diverse fiets- en busnetwerken en twee drukke hoofdwegen (A28 en N34) bij elkaar. De verwachting is dat de kop van Drenthe de komende tien tot twintig jaar te maken krijgt met toenemende verkeersdrukte richting de stad Groningen. De provincie Drenthe, gemeente Tynaarlo en regionale partners zien voldoende potentie om ter hoogte van afslag 37 van de A28 (Eelde, Glimmen, De Punt) een multimodaal knooppunt te realiseren: Transferium De Punt. Uitgangspunt is dat flexibel kan worden ingespeeld op de mobiliteitsontwikkeling. Dat wil zeggen dat het transferium, bij gebleken behoefte, snel kan worden uitgebreid of ingekrompen. In de eerste fase bestaat het transferium uit circa 300 parkeerplaatsen.
Voor de realisering van het transferium wordt te zijner tijd een wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo in voorbereiding genomen. Voorafgaand aan de bestemmingsplanprocedure wordt een milieueffectrapportage (m.e.r.) uitgevoerd met als uiteindelijk resultaat een Milieueffectrapport (MER). In het MER wordt een passende beoordeling opgenomen in verband met mogelijke significante gevolgen voor een Natura 2000-gebied. Andere aspecten die in het MER nadrukkelijk aandacht krijgen zijn bodem, water, landschap, cultuurhistorie, woon- en leefmilieu en externe veiligheid.
De gemeenteraad heeft op 4 maart 2014 ingestemd met de Notitie “reikwijdte en detailniveau milieueffectrapportage Transferium De Punt”. Belangrijke functie van het transferium wordt het realiseren van een snelle overstap tussen verschillende buslijnen (OVknooppunt) en het faciliteren van de overstap van personenauto naar bus (P+R).
In de notitie wordt de voorkeur uitgesproken voor de situering van het transferium in het zuidoostelijke kwadrant in combinatie met versterking van het beekdal van de Drentsche Aa in het noordoostelijke kwadrant. De Commissie voor de milieueffectrapportage en de betrokken organen van provincie en rijk, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s en de gemeente Haren wordt advies gevraagd over reikwijdte en detailniveau van de m.e.r.-studie.

De Notitie reikwijdte en detailniveau Transferium De Punt ligt met ingang van 15 augustus 2014 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling Publiekszaken van het gemeentehuis.

  22-08-2014 Dagblad van het Noorden: Twijfel groeit over Transferium De Punt artikel Dagblad van het Noorden
  Dagblad van het Noorden meldt: De twijfel over de noodzaak van Transferium De Punt (bedoeld om de ringweg in de stad Groningen te ontlasten) groeit. Ook zijn er zorgen over de beoogde locatie, naast kwetsbare natuur.
  27-08-2014 Dagblad van het Noorden: Waterbedrijf tegen Transferium De Punt artikel Dagblad van het Noorden
  Waterbedrijf Groningen is tegen de komst van Transferium De Punt. Het vervoersknooppunt vormt een risico voor de drinkwaterwinning voor de stad Groningen en omgeving. De beoogde locatie ligt in een grondwaterbeschermingsgebied.
  10-09-2014 Gedeputeerde Staten vraagt aan de commissie m.e.r. advies over een onderzoek naar Nut en Noodzaak van Transferium De Punt, zoals dat is toegezegd aan de Statenleden
  In de discussie met de Statenleden, werd door gedeputeerde Brink toegezegd dat er een onderzoek zou komen naar Nut en Noodzaak van het Transferium bij De Punt. De in gang gezette m.e.r.-procedure bood daarvoor echter geen mogelijkheden, omdat in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau alleen ingegaan werd op de details van het huidige plan en andere alternatieven buiten zicht zouden blijven. Daarom gaf Gedeputeerde Staten de commissie m.e.r. als extra vraag mee, of ze advies kon uitbrengen of een onderzoek naar Nut- en Noodzaak wenselijk zou zijn, en zo ja wat voor extra informatie daarvoor dan nog nodig was. De ingediende zienswijzen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau worden in dit advies meegenomen. Brief van Gedeputeerde Staten
  23-09-2014 Brief van het Natuurplatform aan de commissie m.e.r. over de wenselijkheid van een onderzoek naar Nut en Noodzaak van Transferium De Punt Brief Natuurplatform
  De vraag aan de commissie m.e.r. of ze advies wil uitbrengen of nut en noodzaak met de voorliggende stukken voldoende zijn aangetoond, is een vrij ongebruikelijke procedure. Als Natuurplatform wilden we daarom de commissie m.e.r. op de hoogte brengen van de achterliggende gebeurtenissen die tot deze vraag geleid hebben. Ook het feit dat een groot aantal Natuurorganisaties en ook het Waterbedrijf Groningen grote twijfels heeft bij de huidige locatie is veelzeggend.
In de bijgevoegde zienswijze hebben we uitgebreid toegelicht welke alternatieven ons inziens onderzocht zouden moeten worden en welke de veranderde omstandigheden zijn, die maken dat veel uitgangspunten waarop het plan gebaseerd is, inmiddels achterhaald zijn.
Zienswijze Natuurplatform over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Transferium De Punt
  16-10-2014 Haren de Krant - Nieuwe rotonde bij De Punt - dure zin of onzin? Bericht in
Haren de Krant
  Deze weken wordt een nieuwe rotonde aangelegd op de Groningerstraat in De Punt, net ten zuiden van Glimmen. De rotonde komt te liggen op de plaats waar de afrit en toerit van de A28 aansluiten op deze weg. "Welk probleem wordt hier eigenlijk opgelost en wat kost dat?" vraagt de redacteur van Haren de Krant zich af.
  Ook het Natuurplatform vraagt zich af, wat de bedoeling is van de aanleg van deze rotonde. Heeft de aanleg iets te maken met de eventuele aanleg van een transferium? Het lijkt erop dat Rijkswaterstaat gewoon een eigen plan volgt, onafhankelijk van de stand van zaken rond het Tansferium. Want eigenlijk zou het meer voor de hand liggen dat met de aanleg van een rotonde gewacht wordt tot de plannen voor het transferium helemaal zijn afgerond. Dat is echter niet het geval. Op dit moment is het wachten op het verslag van de commissie m.e.r., die de plannen moet beoordelen.
  13-11-2014 Verslag van de commissie m.e.r. is verschenen -
Beluister ook het interview met de voorzitter van de commissie m.e.r.
en de gedeputeerde Brink
nieuwsitem RTV-Drenthe
Verslag commissie m.e.r.
  De commissie die gaat over de Milieu Effect Rapportage zegt dat er nog heel veel onderzoek gedaan moet worden om nut en noodzaak van de aanleg van een transferium bij De Punt te kunnen beoordelen, en geeft een lijstje met huiswerkopdrachten mee aan de gemeente Tynaarlo en de Provincie Drenthe. Zo is het bijvoorbeeld heel belangrijk te weten waar de automobilisten die op een transferium bij De Punt zouden moeten worden opgevangen, vandaan komen en wat hun bestemming is. Die informatie staat nu niet vermeld in de Notitie.
 interview met de commissievoorzitter en gedeputeerde Brink
  We zijn verheugd dat de commissie op een groot aantal punten de inbreng van het Natuurplatform serieus heeft meegewogen.
Hieronder een selectie van punten die in het verslag genoemd worden.
  Het advies luidt in algemene termen:
 • Laat duidelijk zien welke problemen men d.m.v. het Transferium wil oplossen.
 • Onderzoek op basis van deze verkeersanalyse welke locaties verkeerskundig het meest geschikt zijn.
 • Onderzoek van enkele locaties de milieuverschillen.
 • Onderzoek de mogelijkheden om de gevolgen voor luchtkwaliteit, geluid, landschap, grond- en oppervlaktewater en natuur te minimaliseren.

Onderbouw nut en noodzaak kwantitatief
Een verkeerskundige onderbouwing van de potentie voor een transferium met 2000 parkeerplaatsen moet onderdeel uitmaken van het op te stellen Milieu Effect Rapport. (Hier wordt verwezen naar de zienswijzen van Natuur en Milieufederatie Drenthe, IVN en Natuurplatform Drentsche Aa)

 • verzamel gegevens over mate en duur van de congestie op de wegen, die het potentieel vormen voor het transferium
 • inventariseer herkomst en bestemming van het verkeer
 • wat is de invloed van andere nieuwe voorzieningen (zoals zuidelijke rondweg Groningen en P+R Haren)
 • vergelijk voor- en nadelen wat betreft tijdsverlies door overstap, OV-reistijd en verlies aan comfort en privacy, met het tijdsverlies door stilstaan in een file (uitgaande van recente verkeersprognoses voor 2025 of 2030)

Locatiealternatieven

 • In het rapport 'TransferPunt. Een mobiliteitsknoop nabij De Punt' worden drie locaties verkend en met elkaar vergeleken. Uitgaande van de wens 2000 parkeerplaatsen te realiseren, zouden er drie locaties mogelijk zijn. Na een grove selectie kiest men De Punt als voorkeursvariant, voornamelijk omdat 'de impact van het transferium op de omgeving minimaal is' en vanwege de 'synergiemogelijkheden met Groningen Airport Eelde'.
 • De commissie vindt dat deze conclusies te snel en op basis van onvoldoende informatie zijn getrokken en adviseert om in het MER een nadere onderbouwing en afweging te maken van geschikte locaties. Gezien de geplande ligging van het transferium in het beïnvloedingsgebied van de Drentsche Aa, kan op voorhand niet geconcludeerd worden dat de impact minimaal is. Daarnaast zijn de synergievoordelen met Groningen Airport Eelde niet onderbouwd.
 • Daarbij ontbreekt de afweging om in plaats van één groot transferium meerdere kleinere transferia aan te leggen. Daarmee kunnen potentiële gebruikers in principe eerder worden opgevangen in het OV, namelijk direct nabij de herkomst in plaats van bijna bij bestemming. (Ook hier een verwijzing naar het alternatief dat het Natuurplatform Drentsche Aa voorstelt in haar zienswijze en naar de zienswijze van het IVN)
 • Advies: Onderzoek op basis van een kwantitatieve analyse van nut en noodzaak (zoals hierboven genoemd) welke locaties geschikt zijn voor transferia. Onderzoek daarbij niet alleen grote locaties, maar beoordeel ook meerdere kleinere nabij de herkomst van potentiële gebruikers.

Natura 2000 en Ecologische hoofdstructuur

 • Natura 2000: Een project kan alleen doorgang vinden als zeker is dat het de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000 gebied niet aantast, met name op het gebied van stikstofdepositie, verdroging en lichtvervuiling. Ook eventuele geplande herstelmaatregelen voor het gebied mogen door het project niet gedwarsboomd worden. Daarbij moet gekeken worden naar drie dingen:
   • Zijn er alternatieve oplossingen of alternatieve locaties voor het project?
   • Zijn er dwingende redenen van groot openbaar belang om het project toch te realiseren?
   • Zijn er compenserende maatregelen getroffen, die kunnen waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft?
 • Voor EHS-gebieden geldt een 'Nee-tenzij' regime. Dat betekent dat er moet worden onderzocht of de 'wezenlijke kenmerken en waarden' van het gebied niet worden aangetast.
  26-11-2014 Vergadering van de commissie omgevingsbeleid Provinciale Staten
Onderwerp: Rapport van de commissie m.e.r. van 13 november 2014
videoverslag onder
agendapunt 6
  In de vergadering van de Commissie Omgevingsbeleid (OGB) van de Provinciale Staten werd onder agendapunt 6 het Rapport van de commissie m.e.r. besproken. Het Natuurplatform Drentsche Aa maakte van de gelegenheid gebruik om bij monde van voorzitter Philippe Boucher nogmaals onze visie op dit onderwerp naar voren te brengen. Ook spraken we onze frustratie uit over het feit dat veel dingen die we tijdens de ontwikkeling van het plan aangekaart hebben, destijds niet gehoord werden. Pas nu in het rapport van de commissie m.e.r. dezelfde conclusies getrokken worden, blijken ze alsnog serieus genomen te worden.
Gedeputeerde Brink gebruikte nu zelfs ons voorstel voor een kralensnoer van kleine transferia als bewijs voor de stelling dat iedereen overtuigd is van de noodzaak van een transferium. Tegelijkertijd dekte hij zich in door op te merken dat hij alleen maar de opdracht van Provinciale Staten uitvoert om een onderzoek naar een transferium in te stellen. Met andere woorden: "Als nut en noodzaak niet worden bewezen dan moeten we het ook niet doen". Opmaat voor een geruisloze aftocht uit dit onderwerp? Inmiddels heeft de gemeente Tynaarlo de voortgang van het plan voor een transferium helemaal stil gelegd tot er meer duidelijkheid is over nut en noodzaak. Deze duidelijkheid wordt niet verwacht voor de zomervakantie van 2015.
Geïnteresseerden kunnen het videoverslag nakijken via bovenstaande link. Aanklikken punt 6 van de agenda.
  Lees meer op de volgende pagina over Transferium De Punt   ----------------->               Transferium fase 6
 

Wilt u reageren op deze informatie, zich aanmelden voor onze Nieuwsbrief of donateur worden?
Stuur ons dan een mailtje.

mail-adres op contactpagina
           
homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen