home ruimtelijke ordening Tynaarlo fase-1  2010 fase-9  2019
actueel natuurbeheer Assen fase-2  2012 fase-10 2022
data projecten Nat.plf Drenthe fase-3  2012  
thema's informatiepagina's gasleiding fase-4  2013  
contact Fotopresentaties Transferium fase-5  2014  
links natuur & recreatie N34 fase-6  2015  
archief KAARTEN doorfietsroute fase-7  2016  
nieuwsbrief   fase-8  2018  
    naar FASE - 1
  TRANSFERIUM DE PUNT - 2
tweede fase van het project
  12-01-2012 - EEN TRANSFERIUM BIJ DE PUNT - kick-off

Half december 2011 ontving de Stichting Natuurplatform Drentsche Aa een uitnodiging voor de "kick-off" (aftrap) van een project dat tot doel heeft bij De Punt een transferium te realiseren. Na een aantal vooronderzoeken (zie Voorgeschiedenis) wordt er op initiatief van de provincie Drenthe en de Gemeente Tynaarlo een vervolgonderzoek gestart naar de mogelijkheid een transferium te ontwikkelen nabij de aansluiting Eelde op de A28, het zogeheten Transferium De Punt. Een kaartje laat de grenzen zien van het gebied waarbinnen dit transferium zijn plek moet vinden. Ook de exacte vorm van het transferium staat nog niet vast en moet door wisselwerking tussen de verschillende werkteams en een Klankbordgroep tot stand komen.

kaartje
Kaart zoekgebied
  Op de site van de provincie Drenthe is een informatiepagina te vinden waarop de ontwikkelingen rondom het Transferium De Punt gevolgd kunnen worden. Provincie Drenthe
Transferium De Punt
  Wie meer over de voorgeschiedenis wil weten kan die vinden op pagina 1 van de Natuurplatform-site over het Transferium. Voorgeschiedenis
  Opzet van het project
Opdrachtgevers zijn de wethouder van de gemeente Tynaarlo en de gedeputeerde van de provincie Drenthe met de portefeuille Ruimtelijke Ordening. Drie werkteams (mobiliteit, ruimte en exploitaite) bereiden ieder verschillende aspecten van het project voor, die daarna worden voorgelegd aan de leden van een Klankbordgroep, die daarop kunnen reageren. Het Natuurplatform heeft zitting in de Klankbordgroep.
Zie voor de volledige projectorganisatie het overzicht in de rechter kolom.

Overzicht van de projectorganisatie
Werkwijze
Alle deelnemers aan de Klankbordgroep, worden uitgenodigd voor een oriënterend individueel voorgesprek met projectleider Marinus Pasjes van de Provincie Drenthe. Dit met de bedoeling alvast zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de wensen en belangen die leven in het veld.
 
INBRENG NATUURPLATFORM:
  In de volgende fase bogen de drie werkteams (mobiliteit, ruimte en exploitatie) zich in twee werksessies over hun opdracht, een voorstel uit te werken voor Transferium De Punt. Ze kregen daarbij de volgende doelstellingen mee: Eerste gesprek
met de projectleider
van de provincie
 
 • Het bereikbaar houden van de Regio Groningen-Assen.
 • Een bijdrage leveren aan het doorontwikkelen en uitbreiden van het aantal overstapplekken in de vorm van P+R-terreinen en Transferia om optimale randvoorwaarden te scheppen voor het mobiliteitsmanagement-programma ‘GA slimmer reizen en werken'.
 • Een bijdrage leveren aan de exploitabiliteit van het openbaar vervoer.
 • Het Hoofdstation Groningen ontlasten d.m.v. een vervoersknooppunt ter hoogte van De Punt.
 • Een eerste stap zetten in de richting van een ‘systeemsprong' in het openbaar vervoer.
 • Het creëren van een goede openbaar vervoerontsluiting van Groningen Airport Eelde.
 • Voorzien in het opvangen van de toekomstige parkeerbehoefte van Groningen Airport Eelde.
 • Een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid van ontwikkelingen op de Koningsas.
 • Het creëren van een groene toegangspoort tot het Land van de Koningsas met daarin onder andere het Nationaal Park & Landschap de Drentsche Aa.
Excursie en 2e gesprek met vertegenwoordigers van de provincie
  VLIEGVELD EELDE
" Het sprookje van
de bereikbaarheid
van het Noorden"

(Link naar artikel van Philippe Boucher op
Financieel Groningen)
  20 maart 2012 - EERSTE BIJEENKOMST MET DE KLANKBORDGROEP
Dit resulteerde in een aantal voorstellen van ieder werkteam afzonderlijk, die tijdens een bijeenkomst op 20 maart 2012 teruggekoppeld werden naar de leden van de Klankbordgroep, die daarop hun eigen ideeën konden inbrengen.
INBRENG WERKTEAMS
  Grontmij heeft alle opmerkingen en aanpassingen van de werkteams Mobiliteit, Exploitatie en Ruimte verwerkt tot een integraal Programma van Eisen en Wensen. Integraal programma
van eisen en wensen
  Werkteam Mobiliteit
Nadruk ligt op een snelle, frequente verbinding met voldoende comfort voor de reiziger. Zo mogelijk wil men buiten de spits gebruik maken van bestaande lijnen (met name uit de richting Zuidlaren/Emmen). Daarom moet de aanrijrichting van het Transferium in de richting Groningen liggen, liefst zo dicht mogelijk bij de A28. Vandaar dat men in dit werkteam zonder meer kiest voor de oostkant, direct naast de snelweg. Andere locaties, zoals het industrieterrein, komen niet in beeld omdat de afstand te groot is, het terrein aan de "foute" kant van de weg ligt en de brug over het kanaal, die dan gepasseerd moet worden, te veel oponthoud veroorzaakt.
Hiermee bepaalt dit werkteam in feite al de randvoorwaarden voor de locatie van het Transferium.
Verder is het gevoel van "Sociale Veiligheid" belangrijk, wat betekent dat er liefst ook andere voorzieningen aanwezig moeten zijn die bemand zijn (zoals een fietsenstalling, een horeca-gelegenheid e.d.).
Output werkteam mobiliteit
  Werkteam Exploitatie
Hier ligt de nadruk op de kosten van aanleg en exploitatie, (liefst zo laag mogelijk). De omrijtijd voor bussen die er langs komen mag niet meer dan 2 minuten bedragen, anders lopen de kosten teveel op. Het Transferium moet zelfvoorzienend zijn en zichzelf kunnen bedruipen. Vandaar dat men, net als in het Werkteam Mobiliteit, denkt aan aanvullende voorzieningen en het aantrekken van andere financiers, die mede de kosten van het Transferium dragen (horeca, fietsenverhuur, vergaderruimte e.d.)
Hiermee wordt meteen duidelijk, dat een Transferium in deze vorm meer omvat dan alleen een parkeerplaats met een busvoorziening. Het wordt een grootschalig project (2000 auto's), dat via het aantrekken van allerlei andere activiteiten zichzelf rendabel moet maken.
De "systeemsprong" die men voor ogen heeft, houdt in, dat Transferium De Punt een soort overslag-station moet worden, waar reizigers direct hun bestemming in de stad kunnen kiezen (Martini, Zernike, Grote Markt-UMCG), zodat er later niet meer overgestapt hoeft te worden. Voor de reiziger kan dit plezierig zijn, maar het houdt wel in dat er in De Punt een zeer uitgebreid overstap-station gerealiseerd moet worden, dat veel ruimte in beslag neemt en een toevloed van veel verschillende bussen creëert, die allemaal van daaruit om de 10 minuten vertrekken naar 3 of 4 verschillende bestemmingen.

Output werkteam exploitatie
  Werkteam Ruimte
Hier heeft men zich uitgeleefd in het zoeken van creatieve oplossingen voor de verschijningsvorm van het Transferium in relatie tot de gekozen locatie. Daarbij moet tevens rekening gehouden worden met restricties vanuit de omgeving en de opdracht het geheel "Koningsas-waardig" te maken.
In een eerste stadium zijn heel veel mogelijkheden onderzocht en daaruit zijn tenslotte drie varianten uitgekristalliseerd, die met schetsen waren verduidelijkt en ter plekke besproken werden.

Output werkteam ruimte:
3 locaties - 3 varianten
 
Het Contrastmodel
In deze variant is het Transferium gelocaliseerd aan de oostzijde van de A28, zowel ten noorden als ten zuiden van de Rijksstraatweg, om aan het benodigde oppervlak voor de 2000 parkeerplaatsen te komen.
Restricties: Omdat het Transferium gedeeltelijk in het beekdal en het grondwaterbeschermingsgebied ligt (zie kaart met restricites), geldt het Nee, tenzij - principe. Dit betekent, dat activiteiten ter plekke alleen zijn toegestaan:

 1. als er sprake is van zwaarwegend maatschappelijk belang
 2. als er geen alternatieven zijn
 3. als de uitgevoerde werken geen belemmering vormen voor toekomstige afvoercapaciteit van het regionale waterafvoersysteem
 4. als het negatieve effect op het watersysteem wordt gecompenseerd

Wat de Natuur betreft, geldt dat veranderingen mogelijk zijn, zolang die verenigbaar zijn met, of in dienste staan van natuurontwikkeling. Wat betreft het Nationaal Landschap en Nationaal Park Drentsche Aa (waarin de locatie van het Transferium ook gelegen is) geldt, dat ontwikkelingen mogelijk zijn, mits de kernkwaliteiten worden behouden of versterkt.

Kansen: De ingreep in het landschap die hiervoor nodig is, wordt weer met een mooi woord een KANS genoemd. Een kans om kwaliteit aan het landschap toe te voegen, door in het overgebleven stuk noordelijk beekdal aan natuurontwikkeling te doen (lees vernatting) en daarmee het beekdal naar de snelweg te halen, zodat de automobilist van de SNELLE WERELD toch iets mee krijgt van de LANGZAME WERELD daar beneden.
Het Vestibule-concept krijgt daarmee gestalte: als je van de snelweg afdaalt, zie je duidelijk dat je je naast een beekdal bevindt... Het benzinestation, dat in feite een risicofactor is voor het beekdal en de drinkwatervoorziening, wordt verplaatst naar een veiliger locatie. Deze variant wordt het Contrastmodel genoemd, vanwege de gedachte, dat het contrast tussen beekdal en snelweg door deze ingreep wordt versterkt; ze worden dicht bij elkaar gebracht en contrasteren door hun totaal verschillende karakter.
Voorwaarde is wel dat de op- en afritten worden aangepast.
plaatje
Contrastmodel
  Restricties vanuit
bestaande regelgeving
 

De Koningstoren
Deze variant is wel de meest originele van alle voorstellen; het treedt geheel buiten de gewone standaard oplossingen en voegt een aparte Koningsas-kwaliteit toe aan het Transferium. Het zou een parkeertoren moeten worden van 8 verdiepingen, met bovenop een terras en uitzicht over snelweg en Drentsche Aa dal. Ook vliegtuigspotters hebben van daar een vorstelijk uitzicht op het vliegveld. Om het hoge blok aantrekkelijk te maken, zou het bekleed kunnen worden met VERTICAL GARDENS, een nieuw concept voor begroeiing van verticale wanden. De toren heeft maar een klein oppervlak aan grond nodig en zou geplaatst kunnen worden in de noord-westelijke oksel van de afrit, waar nu een wat verwilderd wilgenbos staat.
Kansen: het is een forse ingreep in het landschap, die echter de kans biedt een accent te leggen op de cultuurhistorie van het gebied: de oude route van Groningen naar het Zuiden die daar passeerde en waarvan nu nog de bomenlaan van de Groningerstraat resteert. Het Noord-Willemskanaal, dat ooit gegraven werd als een belangrijke vaarroute voor vrachtschepen en personenvervoer. Restricties vanuit bestaande regelgeving zijn er niet, maar de kosten zijn waarschijnlijk hoog en het is de vraag of mensen bereid zijn zich in een parkeertoren van 8 verdiepingen te wagen, wanneer ze naar de stad Groningen willen.


plaatje
Koningstoren

  vertical gardens
   
 

Industrieel Landgoed
Vanuit de gedachte dat het naastgelegen industrieterrein aan een facelift toe is, is er ook voor die locatie een ontwerp gemaakt. Deze plek sluit aan op de zogeheten landgoederenzone daarachter, en als overgang tussen de snelle wereld van economie en industrie tegenover de langzame wereld van de dichtbij gelegen landgoederen heeft men het concept industrieel landgoed bedacht. Een industrieterrein met een parkachtig aanzien, omzoomd door laanbomen en daarbinnen een Transferium. Ook aan de rest van het industrieterrein zullen hogere kwaliteitseisen moeten worden gesteld, zodat het geheel een Koningsas-waardig aanzien krijgt.
Voorwaarde is wel dat de bedieningstijden van de brug worden aangepast, zodat het snelle transferiumverkeer geen hinder ondervindt van de langzame pleziervaart. Nadeel is ook, dat dit concept niet op korte termijn te realiseren valt, omdat het ombouwen van een industrieterrein met reeds bestaande vestigingen tijd vergt. Het Transferium komt dan waarschijnlijk niet klaar voordat met de aanleg van de zuidelijke ringweg rond Groningen begonnen wordt, terwijl dat een van de hoofdoelstellingen is.


plaatje
Industrieel landgoed
 

Inbreng Natuurplatform tijdens de eerste bijeenkomst van Klankbordgroep en werkteams op 20 maart 2012
Voor het Natuurplatform bestond de sessie voornamelijk uit het opnemen van alle informatie. Onze inbreng bestond uit een aantal kanttekeningen:

 1. Vliegveld niet betrekken in de besluitvorming; groei is onzeker; bij parkeren op luchthaven is geen pendel nodig
 2. De Punt is niet geschikt als Toegangspoort; te ver lopen naar wandelgebied
 3. Locatie is te kwetsbaar voor een grootschalig project vanwege beekdal en Natura 2000,
 4. Regiotram is uiterst onzeker, gemeente Assen b.v. voelt meer voor de inzet van extra treinen
 5. Kijk ook naar andere locaties als Vries en Tynaarlo

Hier werd echter nauwelijks naar geluisterd, zozeer is de blik al vernauwd tot De Punt als enig mogelijke plek voor het Transferium.
Doordat het werkteam Ruimte de variant Koningstoren presenteerde op een locatie waar niemand voor die tijd aan gedacht had, kwam bij ons het idee boven, dat een gebouw in verdiepingen in de noord-westelijke oksel van de afrit, misschien van alle keuzes wel de minst kwade was. Er wordt geen aanslag gepleegd op het terrein aan de oostzijde, dicht bij de Drentsche Aa. Door het bouwen in verdiepingen is er minder oppervlakte nodig. Een "Koningstoren" zou zelfs over de Rijksstraatweg heen gebouwd kunnen worden en ook de zuid-westelijke oksel kunnen omvatten, wat ruimtewinst betekent, doordat ook de Rijksstraatweg zelf, inclusief bermen, gebruikt kan worden (fase 2). Pas als er helemaal niet genoeg ruimte blijkt te zijn (fase 3), zou ook een kleine hoek binnen de afslag aan de zuid-oostzijde nog benut kunnen worden. Marianne van Albada maakte de vergadering aan het eind van de sessie attent op deze mogelijkheid en die werd met instemming ontvangen. Later stuurden we nog een schets op van dit "okselmodel", met daarin de cijfers 1, 2 en 3, die de fasering van de bouw aangeven.

INBRENG NATUURPLATFORM
kaartje

"Okselmodel" Natuurplatform

  Lees meer op de volgende pagina over Transferium De Punt                   -------------------> Transferium fase 3
 

Wilt u reageren op deze informatie, zich aanmelden voor onze Nieuwsbrief of donateur worden?
Stuur ons dan een mailtje.

mail-adres op contactpagina
       
homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen