OVER HET SAMENGAAN VAN BOEREN EN NATUUR IS VEEL DISCUSSIE
Hieronder een chronologisch overzicht van berichten uit de periode 2011 - 2013, die met dit onderwerp te maken hebben.
 
02-02-2011 Natuurboeren goed voor natuur en Rijksbegroting (Nieuws Rijksoverheid) site rijksoverheid
Op de nieuwspagina van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) staat een stukje over het enthousiasme van Staatssecretaris Bleker voor agrarisch en particulier natuurbeheer en zijn voorkeur voor deze vorm van natuur boven de grootschalig aangelegde ecologische hoofdstructuur. Interessant om kennis van te nemen (via de link rechts boven).
In een brief aan de tweede kamer, geeft Bleker nadere uitleg over de omzetting van agrarische grond naar natuur, de (gesubsidiëerde) inrichtingskosten daarvan en het op afstand zetten van zijn eigen zakelijke belangen daarin. brief Bleker aan de tweede kamer
02-01-2012 Landbouwgrond verandert niet in natuur, maar in asfalt en beton (bericht in Trouw) artikel Trouw
Om de natuur tegenover de boerenlobby in discrediet te brengen, beweert staatssecreataris Bleker voortdurend, dat het onacceptabel is dat er zoveel kostbare landbouwgrond aan natuur wordt opgeofferd. De cijfers van het Landbouwkundig Economisch Instituut (LEI) geven echter een totaal ander beeld. Van de 85.000 ha landbouwgrond die in de periode 1996-2008 een andere bestemming kreeg, ging slechts 7000 ha naar natuur, 8000 ha kreeg de bestemming waterberging en de rest, 70.000 ha, werd opgeofferd aan woningbouw, industrieterreinen en wegenaanleg. Het lijkt er veel op dat Bleker over de hoofden van de Nederlandse bevolking heen een persoonlijke vete met de grote natuurorganisaties uitvecht, in plaats van zich te oriënteren op de wensen die werkelijk in Nederland leven.
22-02-2013 Zienswijze Natuurplatform op Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo zie pagina R.O. Tynaarlo
De gemeente Tynaarlo gaat de drie oude bestemmingsplannen Buitengebied (indertijd apart voor Vries, Eelde en Zuidlaren) vervangen door één nieuw bestemmingsplan. De uitbreidingen die men wil toestaan aan de veehouderij zijn nogal ingrijpend en dragen het risico in zich van sterk negatieve effecten op Natura 2000, andere natuur, bodem, landschap, water en milieu. Het Natuurplatform heeft daarom een zienswijze ingediend, met het verzoek meer aandacht te besteden aan deze aspecten. Lees meer op onze pagina ruimtelijke ordening.
04-03-2013 Natuurmonumenten: Zorg voor boerennatuur kan en moet beter zie ook onze pagina BERMBEHEER
De zorg voor natuur en landschap in het boerenland moet en kan beter. De beste resultaten worden bereikt als boeren, natuur- en landschapsorganisaties de handen ineen slaan en in grote gebieden hun werkzaamheden afstemmen op de planten en dieren die op hun land voorkomen. Dat stellen Natuurmonumenten, Vogelbescherming, de 12Landschappen en Landschapsbeheer Nederland in een gezamenlijke visie, getiteld ‘Naar een effectief agrarisch natuurbeheer’. Lees het hele stuk op de site van Natuurmonumenten.---> grutto
24-03-2013 Agrarisch natuurbeheer is in zijn huidige vorm weinig effectief lees het hele artikel op Natuurbericht
Onderzoek van Alterra Wageningen wijst uit dat de positieve effecten van het agrarisch natuurbeheer over de gehele linie minimaal blijken te zijn. Instandhouding of aanleg van half-natuurlijke landschapselementen levert weliswaar aantrekkelijker landschappen op, maar leidt zelden tot een verbetering van de leefomgeving van de meest kwetsbare soorten van het boerenland. Effectief agrarisch natuurbeheer is uitsluitend mogelijk als dit instrument wordt ingezet in kerngebieden, waar nog hoge aantallen van de doelsoorten voorkomen, en waarin de abiotische randvoorwaarden (b.v. waterhuishouding, bemestingsgraad e.d.) geschikt gemaakt worden of al geschikt zijn. Ook is monitoring van de effecten een noodzakelijk onderdeel. Een onmisbare schakel in het hele proces is het aanstellen van een gebiedsregisseur die het contact onderhoudt tussen boeren, natuurbeheerders, onderzoekers en overheid. In feite is dit ook de aanpak waar de natuurorganisaties voor pleiten.
01-10-2013 Voorstel tot wijziging meststoffenwet door Tweede Kamer aangenomen  
Het wetsvoorstel van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken tot wijziging van de Meststoffenwet is dinsdag 1 oktober 2013 door de Tweede Kamer aangenomen. Dit voorstel zorgt voor een mestverwerkingsplicht, waardoor het mestoverschot op termijn verdwijnt en er minder vervuiling is van het grondwater en oppervlaktewater. Nu produceert Nederland meer mest dan op het land kan worden uitgereden.
Mestverwerkingsplicht: De invoering van een mestverwerkingsplicht houdt in dat veebedrijven, die hun mest niet binnen de normen die hiervoor gelden volledig op hun eigen grond kwijt kunnen, mest moeten laten verwerken. Doel van de verwerkingsplicht is dat de mest buiten de Nederlandse landbouw wordt afgezet, zodat er geen sprake meer is van een mestoverschot.
Om het stelsel goed te laten functioneren, moet er voldoende verwerkingscapaciteit zijn. Het bedrijfsleven heeft hiervoor inmiddels plannen ingediend onder de titel 'Koersvast richting 2020'. Deze plannen worden nu door het Planbureau voor de Leefomgeving en Wageningen Universiteit beoordeeld.
28-10-2013 Ondanks GROENMANIFEST dreigt ook in Drenthe een explosieve groei van veestapel megastallen (NRC)
Afschaffen van dierrechten en Europese melkquota (in 2015) zal leiden tot verdere intensivering van de veeteelt met desastreuze gevolgen voor volksgezondheid, woonomgeving, natuur en milieu. Er komt een autonome ontwikkeling op gang naar schaalvergroting, die ten koste zal gaan van natuur en landschap en daardoor van recreatie en toerisme, terwijl in die sectoren meer mensen werken dan in de landbouw. Verdere intensivering is een slechte ontwikkeling. Als voedsel voor de dieren komen er monoculturen van grasland en maïsvelden in plaats van bloemrijke weilanden. Dat is een verarming van het landschap en gaat ook ten koste van de weidevogels. Als de centrale overheid geen grenzen stelt, is de trein niet te stoppen.
In de provincie Drenthe zijn de afgelopen twee jaar liefst zeshonderd vergunningen voor uitbreiding van veebedrijven afgegeven. Volgens directeur Reinder Hoekstra van de natuur- en milieufederatie Drenthe zitten daar mega-uitbreidingen bij.
Groenmanifest: In maart 2011, tijdens de periode Bleker, kwamen provincie, natuurorganisaties en boeren met een manifest waarin ze afspraken dat de uitstoot van ammoniak door de veehouderij in z’n totaliteit zou dalen; ammoniak is schadelijk voor natuurgebieden. De afspraken in dit manifest houden o.a. in, dat veehouderijen die uitbreiden, de eerste zes jaar meer ammoniak mogen uitstoten; na die periode moet de uitstoot echter dalen naar negentig procent van vóór de uitbreiding.
groenmanifest
groenmanifest
Ondanks deze overeenkomst dreigt de ammoniakuitstoot in Drenthe verder toe te nemen, als de aanvragen voor uitbreiding op deze manier doorgaan. Daarom heeft de provincie besloten het verlenen van vergunningen voorlopig op te schorten.
28-10-2013 Het kabinet overweegt het systeem van dierrechten af te schaffen artikel in NRC
Het kabinet overweegt het bestaande systeem van dierrechten, dat het aantal te houden dieren beperkt, af te schaffen. Een veehouder mag dan zo veel dieren houden als hij wil. Hij moet wel aan de milieunormen voldoen. Morgen neemt de Eerste Kamer een wetswijziging in behandeling die veehouders verplicht mestoverschotten te verwerken. De agrarische ondernemers mogen zelf bepalen hoe zij de hoeveelheid mest beperken. Ze kunnen minder dieren gaan houden. Ze kunnen grond verwerven waarover ze hun eigen mest uitrijden. Of ze kunnen de dieren voer geven dat leidt tot minder milieubelastende mest. De overtollige mest moet vervolgens worden verwerkt. Dat gebeurt in toenemende mate in fabrieken die mest samen met "restproducten” verwerken en energie opwekken.
19-11-2013 Snelle groei veestapel overvalt provincie lees verder op website
Natuur- en Milieufederatie Drenthe
De provincie heeft de verlening van vergunningen voor uitbreiding van veehouderijbedrijven op 10 oktober stilgelegd. Reden is dat de afgelopen jaren opvallend veel Drentse veehouderijbedrijven een vergunning hebben aangevraagd voor de uitbreiding van hun bedrijf. Er dreigt een explosieve uitbreiding van de veestapel en een omvangrijke verhoging van de ammoniakbelasting op de Drentse natuur. Dit is in strijd met de Natuurbeschermingswet en de afspraken die gemaakt zijn in het kader van het Drentse Groenmanifest.
12-12-2013 Overheid geeft melkveehouders ruimte voor groei hoe meer grond --- hoe meer koeien
overtollige mest moet verwerkt en afgevoerd
Grondgebondenheid: Voor melkveehouders komt er geen systeem van dierrechten waarmee een maximum wordt gesteld aan het aantal koeien. Groei blijft mogelijk, maar daarbij geldt als voorwaarde dat het bedrijf voldoende grond heeft om de extra mest die dat oplevert uit te rijden. Het bevorderen van deze zogenoemde grondgebondenheid in de melkveehouderij stimuleert eveneens de mogelijkheden voor meer koeien in de wei. Een alternatief is dat extra mestproductie wordt verwerkt. Het systeem van rechten voor veehouders om een maximaal aantal varkens en pluimvee te houden, blijft voorlopig bestaan.
Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken mede namens staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu in een brief aan de Tweede en de Eerste Kamer als reactie op een rapport van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving).
koeien
lees het artikel
op de site van
de Rijksoverheid

Mestverwerking: Boeren gebruiken mest om hun akkers en weilanden te bemesten. Het gebruik van dierlijke mest is wettelijk beperkt, omdat te veel mest slecht is voor het milieu. Boeren moeten daarom een deel van de mest die overblijft (mestoverschot) laten verwerken. Hiermee wil de overheid het mestoverschot verder terugdringen. Verwerkte mest biedt ook kansen als exportproduct.
Oude systeem van melkquota vervalt: Tot 1 april 2015 hebben melkveehouders te maken met een systeem van melkquota. Een melkquotum is het recht een bepaalde hoeveelheid koemelk te produceren. Dit beperkt het aantal melkkoeien. Wanneer dit systeem van melkquota vervalt, kunnen melkveehouderijbedrijven weer groeien. Tot nu toe kon de totale hoeveelheid melkkoeien alleen toenemen als een bedrijf extra melkquota verkreeg.
Koeien in de wei? De groei mag echter niet leiden tot extra mestoverschot. Bedrijven mogen daarom alleen groeien als ze voldoende grond hebben om de extra mest uit te rijden (grondgebondenheid). Bijkomend voordeel: als veehouders meer grond hebben, hebben ze ook meer ruimte voor koeien in de wei.
mestinjector
lees het artikel
op de site van
de Rijksoverheid
Koeien mogen groeien... varkens en pluimvee niet: voor houders van varkens en pluimvee blijft het systeem van dierproductierechten bestaan. Dierproductierechten bepalen hoeveel dieren een veehouder mag hebben. Als een veehouder meer dieren wil houden, kan hij de rechten van een collega kopen. Zo blijft het aantal varkens, kippen en kalkoenen in Nederland gelijk.
           
Voor een overzicht van "boeren & natuur" in 2014 -----------------------------> ga naar 2014
  naar top van pagina
     
home ruimtelijke ordening Natura 2000  
actueel natuurbeheer EHS - NNN  
data natuur en recreatie Faunapassages  
thema's informatiepagina's bermbeheer  
contact projecten Nat.plf boeren & natuur 2011-2013
links dia-presentaties   2014-2015
archief KAARTEN  
nieuwsbrief    
homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen