Het Natuurplatform zet zich in voor behoud en versterking van de natuur in het Drentsche Aa-gebied.
Overzicht van zaken, die de afgelopen tijd onze aandacht trokken.
       
Voor een overzicht van de actualiteiten van 2011 , -----------------------> ga naar 2011
02-01-2012 Landbouwgrond verandert niet in natuur, maar in asfalt en beton (bericht in Trouw) lees verder op de pagina EHS
Om de natuur tegenover de boerenlobby in discrediet te brengen, beweert staatssecreataris Bleker voortdurend, dat het onacceptabel is dat er zoveel kostbare landbouwgrond aan natuur wordt opgeofferd. De cijfers van het Landbouwkundig Economisch Instituut (LEI) geven echter een totaal ander beeld.
12-01-2012 Nieuwe natuurwet is een bedreiging voor de Nederlandse natuur bericht van Natuurmonumenten
De wereld op zijn kop. Dat vinden vrijwel alle Nederlandse natuurorganisaties van het wetsvoorstel natuur van staatssecretaris Bleker. In dit voorstel krijgen economische belangen voorrang boven het beschermen van natuur. Volgens vrijwel alle Nederlandse natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties, die op 12 januari bij een overleg in Den Haag met staatssecretaris Henk Bleker zijn, is dat meer dan voldoende reden om de wet terug te sturen naar de tekentafel.
20-01-2012 Natuurplatform geeft inleiding bij workshop in werkatelier Stand-up Natuur & Landschap meer informatie
Het Natuurplatform Drentsche Aa is uitgenodigd om een korte inleiding te houden in één van de workshops die op 2 februari 2012 gegeven worden in Zwolle in het Werkatelier Stand-up Natuur & Landschap. Deze dag wordt georganiseerd door Wageningen UR/Alterra en het Ministerie van EL&I in samenwerking met een aantal organisaties op het gebied van Natuurbeheer, zoals: Landschapsbeheer Nederland, Staatsbosbehee en Natuurmonumenten. De bedoeling is mensen bij elkaar te brengen die professioneel met natuurbeheer en landschap bezig zijn en mensen die als betrokken buurtbewoner of enthousiaste bezoeker en gebruiker graag méér met natuur en landschap zouden willen doen. Er wordt een aantal workshops met verschillende thema's georganiseerd en er is gelegenheid ervaringen en kennis uit te wisselen. Marianne van Albada zal namens het Natuurplatform een korte inleiding verzorgen in de workshop Burgerprotest als kans.
22-02-2012 Overzicht Nieuwsberichten Natuur- en Milieufederatie in Ziezo! naar ZIEZO
De eerste ZIEZO van dit jaar, het digitale nieuwsbulletin van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe, bevat een heel aantal interessante berichten: over de plannen voor windenergie in Oost-Drenthe, het (niet ondertekende) Natuurakkoord met staatssecretaris Bleker, de gevolgen van de baanverlenging op Eelde, de aanpak van megastallen en meer van dat soort actuele zaken.
13-03-2012 Herintroductie roggelelie op een akkertje in de buurt van Eext zie pagina roggelelie
Op 13 maart 2012 werd op initiaitef van Staatsbosbeheer en roggeleliespecialist Fred Bos de roggelelie geherintroduceerd op een akkertje in de buurt van Eext. In dit akkertje, gelegen naast de laatste vindplaats van de roggelelie werden ca 300 bollen geplant.
27-04-2012 Zandwinner wil provinciaal beleid omkopen bericht van Natuur- en Milieufederatie Drenthe
Zandwinbedrijf Zeldenrust wil de zandwinning in de bossen bij Gasselte alsnog gaan uitbreiden. Dit maakte het bedrijf, in aanwezigheid van Staatsbosbeheer, gisteren op een persconferentie bekend. Over deze omstreden zandwinning is eerder - na een langdurige strijd - een compromis bereikt. Het bedrijf mocht doorgaan met de zandwinning op deze groene locatie tot uiterlijk eind van dit jaar. Nu dat moment nadert, probeert het bedrijf dit besluit open te breken met een worst van 4 miljoen aan gebiedsinvesteringen. Lees verder op de site van Natuur- en Milieufederatie Drenthe.
14-05-2012 Tien natuurwensen voor het tijdperk na Bleker zie onze pagina EHS
Ruim veertig groene organisaties presenteren vandaag in Den Haag een tienpuntenplan voor een 'goed natuurbeleid'. Vooruitlopend op de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september eisen zij onder andere het volledig verbinden van natuurgebieden in de zogeheten Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
30-09-2012 Een Transferium voor 2000 auto's bij De Punt Voorgeschiedenis
Half december 2011 ontving de Stichting Natuurplatform Drentsche Aa een uitnodiging voor de "kick-off" (aftrap) van een project dat tot doel heeft bij De Punt een transferium te realiseren. Na een aantal vooronderzoeken (zie Voorgeschiedenis) werd er op initiatief van de provincie Drenthe en de Gemeente Tynaarlo op 13 januari 2012 een vervolgonderzoek gestart naar de mogelijkheid een transferium te ontwikkelen nabij de aansluiting Eelde op de A28, het zogeheten Transferium De Punt. De exacte plaats en ook de vorm van het transferium staan nog niet vast en moeten door wisselwerking tussen de verschillende werkteams en een Klankbordgroep tot stand komen.
Inmiddels is dit proces een heel eind gevorderd. Ook het Natuurplatform heeft deelgenomen aan de Klankbordgroep. We hebben ons daarin kritisch opgesteld, maar ook creatief meegedacht. Een dezer dagen zal de "Concept Afwegingsnotitie" klaarkomen, die dient als basis voor het door Gedeputeeerde Staten en Gemeente Tynaarlo te nemen besluit over de definitieve plaats van dit transferium en de wijze waarop het zal worden uitgevoerd. Tijd dus om alles eens op een rijtje te zetten.

17-10-2012 Ontwerpbesluit NORGRON gastransportleiding ligt t/m 25 oktober ter inzage gastransportleiding
Het heeft kennelijk nogal wat tijd gekost voordat de hele procedure rond was, maar tenslotte ligt nu toch, 2 jaar later, het Ontwerpbesluit voor de aardgastransportleiding Norg-Groningen (NorgroN) ter inzage, met daarin het ontwerp inpassingsplan, de Milieu Effect Rapportage (MER) en het ontwerp Natuurbeschermingswet-vergunning. Zoals al eerder bekend was, is als voorkeurstracé de meest zuidelijke variant langs boomkwekerij Tijdens gekozen. Dit tracé valt grotendeels samen met het tracé van de reeds bestaande gasleiding. Lees meer op de pagina over de gastransportleiding. tracé Zuidlaren
tracé bij Zuidlaren
18-10-2012 Wethouder Assen wil "groene" fly-over tussen A28 en N33 artikel Dagblad v. h. Noorden
De nieuwe fly-over die aangelegd wordt tussen de A28 en de N33 moet een ecologische verbindingszone worden met veel groen en speciale passages voor dieren. Bij de voorbereiding van de verdubbeling van de N33 zijn indertijd veel "groene" onderdelen afgevallen omdat het budget niet toereikend zou zijn. De uiteindelijke aanbesteding is echter veel goedkoper uitgevallen dan was voorzien en dit geld wil wethouder Langius van Assen nu besteden aan een goede inrichting van het verbindingspunt tussen de twee snelwegen.
29-10-2012 Nieuwe kabinet investeert weer in natuur - bericht van Natuurmonumenten naar het artikel
Het begrotingsakkoord 2013 draaide de bezuinigingen op natuur met een bedrag van 200 miljoen euro terug. De nieuwe coalitie heeft besloten om dit budget structureel aan de begroting toe te voegen. Dankzij dit extra budget is er, behalve voldoende geld voor natuurbeheer, meer ruimte om de komende jaren werk te maken van het afronden van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het netwerk van onderling verbonden natuurgebieden. Lees meer in het artikel op de site van Natuurmonumenten.
30-10-2012 Nieuwsbrief herfst 2012 naar de Nieuwsbrief
In 2012 was er nog geen nieuwsbrief uitgegaan; niet omdat we stil gezeten hebben, maar vooral omdat we heel veel verschillende projecten onderhanden hadden, die geen van alle zover waren afgerond, dat er een duidelijk verslag van gemaakt kon worden. Hierbij dan toch de eerste nieuwsbrief van dit jaar, met een korte opsomming van de belangrijkste punten en een link naar de pagina's op onze website waar u meer informatie kunt vinden. nieuwsbrief
28-11-2012 Presentatie Natuurmonumenten over Natuurvisie en klankbordgroep info Natuurmonumenten
op de site van Noordlaren
Op woensdag 28 november houdt Natuurmonumenten op de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelangen Midlaren een korte presentatie over de Natuurvisie die ze voor de komende 18 jaar wil ontwikkelen voor het gebied Noordlaarderbos-Vijftig Bunder. Het is de bedoeling dat er een Klankbordgroep geformeerd wordt, die gaat meedenken over die nieuwe visie. Ook voor de bewoners van Noordlaren komt er zo'n informatie avond en wel op 6 december.
Midlaren: 28 november 2012, Paviljoen Meerzicht, aanvang 20 uur
06-12-2012 Rapport uit 2004 over mogelijkheid van ecologische verbinding over de A28 voor beekdal Drentsche Aa
Onlangs kreeg het Natuurplatform via een medewerker van Natuurmonumenten inzage in een onderzoek uit 2004 naar de haalbaarheid van een ecologische verbinding tussen de twee delen van het beekdal van de Drentsche Aa aan weerszijden van de A28. De beek wordt daar via een duiker onder de weg doorgeleid, waardoor het voor de meeste dierlijke bewoners van het beekdal niet meer mogelijk is de barrière van snelweg + Noord Willemskanaal over te steken. Indertijd beschouwde men dit als een knelpunt dat hoog op de prioriteitenlijst stond. Men wilde vóór 2010 90% van alle knelpunten in de EHS opgelost hebben.

Over Koningsas,
Transferium en de noodzaak van een faunapassage
(Natuurplatform)

Het was indertijd Bleker, die als gedeputeerde van Groningen niet bereid was geld te bestemmen voor het Meerjarenplan Ontsnippering Rijkswegen. De miljoenen euros die via het rijk beschikbaar zouden komen, gingen naar projecten elders. Zonder medewerking van de provincie kwam het Rijksgeld niet los. Later, bij het aantreden van het eerste kabinet Rutte in oktober 2010, was een van Blekers eerste daden als staatssecretaris vervolgens het schrappen van alle Robuuste verbindingszones.
Zo verdween het rapport onder in een kast en ook bij de plannen voor het Transferium bij De Punt werd over de mogelijkheid van een ecologische verbinding voor het beekdal Drentsche Aa niet meer gesproken. Het voorstel van Groninger Landschap en Natuurplatform om bij de natuurontwikkeling in het noordoostelijke kwadrant ook de optie van een onderdoorgang voor dieren mee te nemen, werd niet in het uiteindelijke Transferiumrapport vermeld en wordt daarmee niet doorgegeven aan de verantwoordelijke bestuurders. Het Natuurplatform vindt dit een gemiste kans en heeft nu zelf een stuk opgesteld over de wenselijkheid van het doortrekken van de EHS op die plaats en verwijst daarbij naar de gegevens in het reeds bestaande raport uit 2004. Nu Bleker definitief vertrokken is, zijn er wellicht nieuwe mogelijkheden om dit project alsnog een kans te gunnen. faunapassage
varianten faunapassage
Voor een overzicht van de actualiteiten van 2013 , -----------------------> ga naar 2013
  naar top van pagina
     
home voorgesch. 2015 actualiteiten  
actueel 2008 2016 Duinweg-beekdal  
data 2009 2017 Transferium De Punt  
thema's 2010 2018 project bermbeheer  
contact 2011 2019  
links 2012 2020    
archief 2013 2021 / 2022    
nieuwsbrief 2014      
homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen