Het Natuurplatform zet zich in voor behoud en versterking van de natuur in het Drentsche Aa-gebied.
Overzicht van zaken, die de afgelopen tijd onze aandacht trokken.
           
13-01-2015 Antwoord staatssecretaris - Alleen de meest urgente knelpunten worden opgelost Antwoord van de staatssecretaris
In november 2011 hebben acht Groningse natuurorganisaties, waaronder Het Groninger Landschap, een brandbrief geschreven aan verantwoordelijke minister Schultz van Haegen voor een veilige oversteek voor dieren op de A28. Deze dringende oproep is gedaan omdat het stuk van de A28 tussen Groningen–Zuid en De Punt voor dieren een onneembare barrière vormt, bestaande uit een betonnen plaat als middenberm. Nog in mei 2014 werd op de A28 een otter aangereden, een van de twee otters die in de Onlanden waren gesignaleerd. (zie ook onze pagina over faunapassages)
Het antwoord van de staatssecretaris luidt in het kort als volgt:
"Voorlopig worden door Rijk en Provincies alleen de zeven meest urgente verkeersknelpunten opgelost, die in de uitspraak van het Hof zijn genoemd: Behalve deze zeven meest urgente kanelpunten zijn er nog 14 andere knelpunten benoemd, die uiterlijk voor 1 mei 2017 moeten zijn opgelost. Het aanpassen van de A28 ten behoeve van het oversteken van zoogdieren behoort niet tot één van de zeven actuele knelpunten en is ook niet door het Hof als urgent knelpunt benoemd dat uiterlijk 1 mei moet zijn opgelost."

Met andere woorden: Kennelijk moet eerst de rechter bepalen of iets urgent is of niet. Anders onderneemt het Rijk geen actie.
14-02-2015 Kees Boele Natuurlijk - in Harener weekblad - "road pizza's van bever en otter" Kees Boele in
Harener weekblad
Vanuit het Natuurplatform werden in 2014 meerder pogingen ondernomen om de zaak rond de ontbrekende faunapassage bij de A28 onder de aandacht te brengen; alle vrijwel zonder resultaat. We vroegen Kees Boele, bioloog, natuurliefhebber, wereldreiziger, tekstschrijver en nog veel meer, die regelmatig kritische stukjes schrijft voor het Harener weekblad, of hij van zijn kant niet weer eens een poging wilde wagen het onderwerp in de schijnwerpers te zetten. En we vonden hem bereid zijn pen ter hand te nemen.
20-02-2015 Bericht van Arcadis - Faunatunnels dagelijks gebruikt door otters Bekijk de beelden op "Natuurbericht"
ARCADIS monitorde het afgelopen jaar de werking van zestig faunapassages in de provincie Overijssel. Het ging om kleine faunatunnels, looprichels onder bruggen en grote ecoducten. En het blijkt dat het werkt. Vaak met kleine ingrepen kan het sterftecijfer onder dieren significant verminderd worden.
Eind vorig jaar kwam de otter vaak in het nieuws omdat er tientallen werden doodgereden in het verkeer. Op de nu vrijgegeven beelden is te zien dat de otter de faunapassages gebruikt en dat het aanleggen van faunatunnels dus effectief kan zijn.
Veel dieren in Nederland zijn afhankelijk van dagelijkse en seizoensgebonden migratie. Door ons dichte wegennet is er een grote kans dat overstekende dieren worden aangereden. Door het plaatsen van rasters en de aanleg van faunapassages kunnen onnodige aanrijdingen voorkomen worden. De rasters leiden de dieren naar de passages met een veilige oversteek als gevolg.
Uit het onderzoek blijkt dat in totaal wel zo'n twintig soorten gebruik makenvan deze passages, waaronder reeën, dassen, otters, boommarters, andere kleine zoogdieren en amfibieën.
30-03-2015 2015 uitgeroepen tot het jaar van de das das
De Zoogdiervereniging en de Vereniging Das & Boom hebben2015 uitgeroepen tot Het jaar van de Das.
Was de das 50 jaar geleden in Nederland bijna uitgestorven, nu gaat het weer goed met de das, dankzij verschillende reddingsoperaties, zoals lokale herintroducties en de aanleg van dassenvoorzieningen.
Opzet van dit Jaar van de Das is om veel meer mensen kennis te laten maken met dit prachtige dier.
Lees meer op onze pagina over de das via de link in de rechter kolom.
09-04-2015 Inloopbijeenkomst inrichtingsplan Westerlanden – Besloten Venen Meer op onze pagina Duinweg-beekdal 2015
In het jaar 2015 kwamen de plannen van Staatsbosbeheer voor de inrichting van de Westerlanden en Besloten Venen klaar. Tijdens de Herinrichting Haren in de jaren daarvoor, vond een herverkaveling plaats van alle gronden in die gemeente en kwamen de meeste percelen in De Westerlanden in bezit van Staatsbosbeheer. Ook zijn er particuliere eigenaren die zich voegen in de plannen voor het gebied. Het plan werd opgesteld door een landinrichtingscommissie in opdracht van de provincies Groningen en Drenthe en het Waterschap Hunze en Aa’s. Op 9 april 2015 vond er een inloopbijeenkomst plaats voor omwonenden en belangstellenden, waarin het inrichtingsplan nader werd toegelicht.
Als Natuurplatform zijn we tevreden om te zien dat veel van de voorstellen die we destijds deden vanuit ons project Duinweg-beekdal, in dit plan tot uitvoering worden gebracht. Zo wordt bij voorbeeld het asfaltgedeelte van de Westertseweg verwijderd en omgevormd tot zandweg, waardoor het gebied meer autoluw wordt gemaakt. De kades langs de Drentsche Aa zullen worden verwijderd, zodat de rivier weer kan overstromen bij hoog water. Er worden poelen aangelegd en de meeste sloten worden gedempt. Door de inrichting van de Westerlanden ontstaat er nu een groot aaneengesloten natuurgebied, dat het hele terrein tussen Duinweg en beekdal omvat, precies zoals we dat bedoeld hadden.
12-05-2015 Natuurplatform - Doorsnijding van het beekdal door A28 in diagonale richting
pleit voor meerdere ecologische doorgangen op verschillende plaatsen.
Diagonale doorsnijding beekdal
Doordat de A28 het beekdal van de Drentsche Aa in diagonale richting doorsnijdt, is er over een zone van meerdere kilometers een verstoring van het ecosysteem. Het is de vraag of één enkele Oost-West verbinding voldoende resultaat oplevert. Een oud-medewerker van Rijkswaterstaat adviseerde ons vooral ook te kijken naar de mogelijkheid van meerdere oplossingen voor natte, droge, brede of smalle doorgangen over de hele zone tussen De Punt en Haren.
De ideeën die we op die manier opdeden in de gesprekken met alle verschillende instanties, kristalliseerden zich tenslotte uit in een "Actieplan", dat we bij de provincie Groningen neerlegden en dat dankbaar ontvangen werd als een bijdrage aan de fase van onderzoek die men nu in zou gaan om te zien of het realiseren van een faunapassage op de een of andere manier haalbaar zou zijn.
21-05-2015 Brief van Natuurplatform aan de verantwoordelijke gedeputeerden van de provincies Groningen en Drenthe lees de brief van het Natuurplatform
Na gesprekken door vertegenwoordigers van het Natuurplatform met een groot aantal natuurbeheerders die verantwoordelijk zijn voor het gebied tussen Groningen en De Punt, is er een brief opgesteld voor de gedeputeerden van beide provincies. Groningen bleek in haar Collegeakkoord de doelstelling te hebben opgenomen dat ze de knelpunten ten aanzien van de faunapassages wil oplossen en daarbij ook meer ruimte wil geven voor het oppakken van initiatieven vanuit de samenleving.
Hierboven een link naar de brief voor de provincie Groningen. Drenthe ontving een vergelijkbare brief.
02-07-2015 Landschapsbiografie van de Drentsche Aa  
Op 2 juli 2015 verscheen de Landschapsbiografie van de Drentsche Aa bij uitgeverij Van Gorcum. Dit 500 pagina's dikke boekwerk vertelt het levensverhaal van het Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa in woord en beeld.
Aan de totstandkoming is gewerkt door een groot team van wetenschappers, kaartenmakers, fotografen en beeldkunstenaars onder leiding van projectmanager Ineke Noordhoff.

De redactie bestond uit Theo Spek, Hans Elerie, Jan Bakker en Ineke Noordhoff, onder verantwoordelijkheid van het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen.

plaatje
naar een filmpje over het boek
06-08-2015 Projectplan onderzoek ontsnippering Groningen-Zuid - De Punt Projectplan Provincie Groningen
Al onze inspanningen om natuurorganisaties en politici te mobiliseren en de contacten die we legden met de verantwoordelijke ambtenaren bij de provincie Groningen resulteerden uiteindelijk in een initiatief van de provincie Groningen om een onderzoek te starten naar de ontsnippering van de A28 tussen Groningen-Zuid en De Punt. Doel is een oplossing te vinden in "afgeslankte vorm".
eigendommen natuurorganisaties Actieplan Natuurplatform
haalbaarheidsstudie RWS
De in 2005 gepubliceerde haalbaarheids studie van Rijkswaterstaat naar een faunapassage, die erg ambitieus en duur was, wordt als bestaande informatie meegenomen, evenals het Actieplan van het Natuurplatform en nog door de natuurorganisaties aan te leveren gegevens over soorten die leven in het gebied. schetsontwerp behorend
bij haalbaarheidsstudie RWS
02-09-2015 Over het beheer van vlinders en insecten in graslanden bericht van de vlinderstichting
Van oudsher houden beheerders van natuurlijke graslanden rekening met de planten die er groeien. De laatste jaren is er ook steeds meer belangstelling voor insectenvriendelijk graslandbeheer. Als rekening wordt gehouden met de planten is vooral het tijdstip van maaien van belang. Als je ook rekening wilt houden met de insecten is het van belang dat er zo lang mogelijk in het jaar voedsel aanwezig is. Bloeiende planten van voor- tot najaar leveren nectar en stuifmeel. Maar voedsel alleen is niet voldoende.
Variatie en timing
Insecten moeten ook de mogelijkheid hebben om zich voort te planten en ze moeten de winter door kunnen komen. Daarvoor is variatie nodig. Plekken die niet jaarlijks worden gemaaid. Als beheerder zoek je naar het juiste tijdstip van maaien. Wat laat ik staan en wanneer wordt dat wel mee gemaaid?
Ruim 40 beheerders uit het hele land kwamen onlangs naar Friesland, om kennis en ervaring op het gebied van insectenvriendelijk graslandbeheer uit te wisselen. Deze dag werd mede mogelijk gemaakt door de VNBE (Vereniging van bos- en natuureigenaren) website van
de VNBE
Sinusbeheer: goed voor vlinders en insecten!
Sinusbeheer is een alternatieve manier van gefaseerd maaien, waarbij vrijheid en flexibiliteit sleutelwoorden zijn. In het kort komt sinusbeheer erop neer dat je als beheerder zelf bepaalt waar, wanneer en hoe vaak je maait, mits er bij elke maaibeurt maar ca. 40% van de oppervlakte blijft staan. Door elke keer in wisselende patronen (sinussen) te maaien ontstaat er een maximum aan variatie, met delen die jaarrond of zelfs meerdere jaren overstaan tot en met delen die tot drie of zelfs vier keer toe per seizoen worden gemaaid. Zo is er op elk moment van het jaar voor elk wat wils; van nectarplanten tot overwinteringsplekken.
sinusbeheer
sinusbeheer of mozaïekbeheer?
Zie ook onze pagina bermbeheer
Voor grasland, wegbermen of slootkanten gelden dezelfde principes
Op onze pagina "bermbeheer" plaatsten we al eens een stukje van een van onze adviseurs, die voorstelde het compleet wegmaaien en zuigen van de bermbegroieing te vervangen door een meer gevariërd "mozaïekbeheer". Dit mozïekbeheer is in feite hetzelfde als het hierboven beschreven "sinusbeheer" en geeft vlinders en insecten meer kans op overleven.
15-09-2015 Bericht van FREE NATURE -
Najaarsruigtes zijn van levensbelang voor tal van soorten
Lees verder
De komende maanden dragen de overstaande kruiden volop zaad. Omdat bij natuurlijke begrazing de voedselvoorraad in de winter het aantal dieren in het terrein bepaalt, en niet het aanbod in de zomer, hebben al deze kruiden de afgelopen maanden volop kunnen bloeien. Bij natuurlijke begrazing gaat de natuur in volle ruigte de winter in.
16-09-2015 Officiële start inrichting Westerlanden – Besloten Venen VIDEO RTV-Drenthe
Op 16 september 2015 gingen de werkzaamheden voor de herinrichting van Westerlanden en Besloten Venen officiëel van start, doordat gedeputeerde Henk Jumelet van de provincie Drenthe met de graafmachine een hapje uit de dijk nam. Na afloop werd (buiten zicht van de bezoekers) de dijk wel weer even keurig gedicht. De kades langs de Aa mogen namelijk pas echt weg, nadat er halverwege de Besloten Venen een nieuwe dijk plus gemaal is geplaatst, die het noordelijk gedeelte van het Besloten Veen droog moet houden.
LOGO
Lees verder op de site van het National Park
17-09-2015 Een nieuwe maai-zuigcombinatie - Tynaarlo blijft bij een schadelijke vorm van bermbeheer
Doordat onze aandacht de afgelopen tijd op andere dingen gericht was, hebben we over het beheer van de bermen geen contact meer gehad met de gemeente Tynaarlo. In april 2012 werd ons verteld dat er net een nieuwe maai-zuigcombinatie was aangeschaft en dat er voorlopig dus geen kans was op vervanging door ander materieel. De machine was immers nog niet afgeschreven. Deze maand bleek de gemeente inmiddels een nieuwe maai-zuigcombinatie te hebben aangeschaft (zie foto's), nog groter dan de vorige. Een apparaat dat nog minder past in de kleinschalige omgeving waarin het zijn werk moet doen. maaizuigcombinatie
20-09-2015 Nieuwe ontwikkelingen rond het transferium bij De Punt Lees meer op Transferium-6
Op 13 november 2014 (bijna 10 maanden geleden) werd het verslag van de commissie m.e.r. over de plannen voor het transferium bij De Punt gepubliceerd. In de vergadering van de commissie Omgevingsbeleid van 26 november 2014 zegde gedeputeerde Brink na een uitgebreide discussie toe, dat hij een onderzoek zou laten instellen naar nut en noodzaak van een transferium bij De Punt, alvorens er verdere stappen zouden worden genomen. Daarna was het heel lang stil.
Op 16 september 2015 werd dit onderzoek (uitgevoerd door de Antea-group) gepresenteerd aan de leden van Provinciale Staten. Ook het Natuurplatform nam kennis van de aanbevelingen en Philippe Boucher schreef een eigen commentaar op dit stuk.
Op onze pagina's over het Transferium staat een uitgebreid verslag.
27-09-2015 Wegbermen zijn belangrijk voor paddestoelen brochure
Wegbermen, lanen en parken zijn een toevluchtsoord voor paddenstoelen. Veel van paddestoelensoorten zijn in bossen sterk achteruitgegaan, vooral door stikstof uit de atmosfeer. Ze hebben een uitwijkplaats gevonden in met bomen beplante wegbermen, kortweg laanbermen genoemd. Een goed bermbeheer is cruciaal voor het behoud van deze paddenstoelen. Beheerders kunnen met een relatief beperkte inspanning een grote bijdrage leveren aan de instandhouding van bedreigde paddenstoelen in laanbermen. De Nederlandse mycologische vereniging heeft een brochure uitgegeven, waarin uitgebreide informatie te vinden is over een beheer van wegbermen, dat gunstig is voor paddestoelen.
Lees meer op de site van de Nederlandse Mycologische vereniging, waar de brochure te downloaden is.
01-10-2015 Staatsbosbeheer zet webcams Volg de Das uit lees het natuurbericht
Dit jaar bood Staatsbosbeheer voor het eerst een kijkje in het leven van een dassenfamilie in het Hart van Drenthe. De site www.volgdedas.nl werd sinds de start op 1 april 165.843 keer bekeken door 44.709 bezoekers. Staatsbosbeheer zette op donderdag 1 oktober om 15:00 uur de livestreams van de webcams uit. De website blijft gewoon online. Daar is nu een mooi compilatiefilmpje van het afgelopen seizoen te zien. compilatie
01-10-2015 Nieuwe aanpak Agrarisch Natuurbeheer in 2016
Agrarisch natuurbeheer
Vanaf 1 januari 2016 verandert het het Agrarisch Natuurbeheer ingrijpend. In het vernieuwde stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) verstrekken de provincies niet langer subsidie aan individuele boeren, maar wordt er een contract gesloten met één of meer overkoepelende organisaties die het beheer gaan uitvoeren. Er worden hogere eisen gesteld aan het beheer en subsidie is alleen mogelijk op de meest geschikte locaties. Door met agrariërscollectieven te gaan werken, is het mogelijk om natuurbeheer efficiënt te organiseren, gericht op behoud en ontwikkeling van natuurwaarden in het agrarisch gebied. Voorheen waren er contracten met honderden individuele agrariërs, waardoor het moeilijker was om effectief te werken.
06-10-2015 Startbijeenkomst onderzoek ontsnippering A28 Agenda startbijeenkomst
Op 6 oktober vond in het provinciehuis in Groningen de startbijeenkomst plaats van een onderzoek naar ontsnippering. Het persbericht over deze bijeenkomst werd door de pers gretig opgepikt en verscheen o.a. op RTV-Noord, in het Dagblad van het Noorden en op Natuurnet. concept onderzoeksopdracht
09-11-2015 Afwateringssloot van Midlaren per ongeluk gedempt - 'foutje' in plan tot herinrichting Westerlanden
Op zaterdag 31 oktober kregen we als Natuurplatform allerlei ongeruste telefoontjes van bewoners uit Midlaren, dat de afwateringssloot van Midlaren was dichtgegooid. Wij hadden ons bij het bekijken van het plan tot herinrichting van de Westerlanden ook al verbaasd over het feit dat de afwateringssloot getekend stond als te dempen 100%/125%'. Nu was het de hele herfst tot eind oktober heel droog geweest, dus ondervond niemand in eerste instantie last van de afsluiting. Maar een mailtje naar het Waterschap bracht aan het licht, dat hier toch sprake was van een vergissing. En aan het eind van de week daarop was de aansluiting op de ondergrondse waterafvoer vanuit Midlaren weer hersteld.
De afvoersloot in de Westeranden werd deze keer echter slechts tot halverwege uitgegraven en men liet het bodemniveau van de sloot vervolgens horizontaal doorlopen tot het op gelijk niveau uitkwam met het maaiveld. Vandaar mocht het water vrij uitstromen over het land en zijn eigen weg kiezen richting Drentsche Aa... Welke weg het water, dat in de weken daarna overvloedig uit de hemel viel daarbij koos, laat onze fotoreportage zien.
Klik op de foto hiernaast voor een fotopresentatie over de afwatering van Midlaren.

Aa
afwatering Midlaren
23-11-2015 Fotopresentatie over de inrichting van Westerlanden en Besloten Venen
Marianne van Albada maakte voor het Natuurplatform een fotopresentatie van de werkzaamheden en alle veranderingen in het gebied. Het geheel is voorzien van situatieschetsen en deelkaartjes uit het inrichtingsplan. Op het moment van online zetten van deze presentatie zijn nog lang niet alle werkzaamheden afgerond. Afhankelijk van de vorderingen, zal het verslag tussentijds worden aangevuld. Aa
presentatie Westerlanden
24-11-2015 Natuurplatform uitgelicht op de site van Natuur- en Milieufederatie Drenthe Ziezo (november)
De Natuur- en Milieufederatie Drenthe zet regelmatig natuur- of milieugroepen in de schijnwerpers. Via de rubriek Zie! geven ze een podium aan de groepen waarmee ze samenwerken, op zowel energie- als natuur- en milieugebied. In deze aflevering van Ziezo werd een interview met het Natuurplatform geplaatst. logo
interview
27-11-2015 Gedempte sloten rond rivierduin bij Okkenveen weer open gegraven Zie filmpje
Op 6 november was het noordelijke deel van de dwarssloot bij het fietspad al gedempt, evenals de sloot die ten noorden van het rivierduin bij Okkenveen van oost naar west richting kwelsloot loopt. Ter plekke was de grond langs het rivierduin weer aangevuld tot op het (vermoedelijke) niveau van voor de aanleg van de afwateringssloten.
Hierna volgde een periode met veel regen, waarbij eind november zelfs een deel van het fietspad blank kwam te staan.
Misschien was het dempen van deze sloten wat te voorbarig en belemmert het water nu de voortgang van het graafwerk?
Of zou men koste wat kost willen voorkomen dat de fietsers natte banden krijgen?
07-12-2015 Hoe zit het met de archeologische waarden in de Westerlanden?  
Vlak na onze nieuwsbrief van november, met daarin de aankondiging van de fotopresentatie over de Westerlanden, kregen we een ietwat ongerust mailtje van Hans Elerie (een van de redacteuren van het boek Landschapsbiografie van de Drentsche Aa):

"Er wordt zo te zien flink wat gegraven, gedempt, geplagd en afgevlakt in de Westerlanden en het Beslotenveen. Maar hoe verhouden zich deze ingrepen met de archeologische en de cultuurhistorische waarden in het gebied ? Het zou mooi zijn als het natuurplatform daar ook eens haar schijnwerpers op richt."

Het Natuurplatform zelf heeft zich met dit onderwerp niet bezig gehouden, maar uit de stukken blijkt, dat de provincie vergunning heeft verleend voor de ontgrondingswerkzaamheden, na een archeologisch bureau-onderzoek door Libau in Groningen, en wel onder de volgende voorwaarden:
De ontgronding omvat de volgende werkzaamheden:
  Het verlagen en verwijderen van kaden, het aanpassen van taluds, het realiseren van natuurvriendelijke oevers, het plaggen van laaggelegen gronden en het verbreden van (kwel)sloten.
Met de vrijkomende gronden worden boezemkades en gronddammen aangelegd, de driving range van de golfclub wordt opgehoogd en kwelsloten worden ondieper gemaakt. Verder worden watergangen en afwateringssloten gedempt, dit geldt ook voor diverse kwelsloten tot de hoogte van het achterliggende maaiveld.

De gewenste diepte van de ontgrondingen betreft:
  • maximaal + 0,62 meter ten opzichte van NAP, wat betreft de (boezem)kade
  • en maximaal -0,2 meter ten opzichte van het maaiveld, als het gaat om het afplaggen binnen het plangebied.
Volgens Libau kunnen er binnen het plangebied de volgende archeologische resten verwacht worden:
 
  • resten uit de steentijd, in het bijzonder op de wat hoger gelegen flanken van het dwarsdal en op het hoger gelegen beekduin in het dal van de Drentsche Aa;
  • rituele deposities uit het neolithicum, de bronstijd, ijzertijd en Romeinse Tijd in de lager gelegen delen van het dwarsdal en het dal van de Drentsche Aa en in de nabijheid van de daloversteken;
  • resten die samenhangen met de ontginning en het gebruik van beide dalen in de middeleeuwen en nieuwe tijd, zoals resten van vonders, bruggen, sluizen, watermolens etc.
  • resten van verdedigingswerken rondom de daloversteken, waaronder de reeds bekende resten van Het Bolwerk en resten van het middeleeuwse verdedigingswerk Blankeweer;
  • resten van militaire strijd rondom de genoemde verdedigingswerken en bij de daloversteken.
Voorschriften t.a.v. de uitvoering van de werkzaamheden:
  De werkzaamheden moeten uitgevoerd worden conform de uitkomsten (conclusie en aanbevelingen) van het archeologisch onderzoek en tijdens de werkzaamheden moet gezorgd worden voor archeologische begeleiding.
Ter bescherming van de aanwezige archeologie dient voor aanvang van de werkzaamheden goedkeuring te worden verkregen van de toezichthouder van de provincie over de wijze van de archeologische begeleiding.
Wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden archeologische grondsporen en/of archeologische vindplaatsen worden aangetroffen, dan dienen de werkzaamheden te worden gestopt en dient contact opgenomen te worden met de provinciaal archeoloog van de afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering van de provincie Groningen. De werkzaamheden mogen pas worden hervat, nadat de aanwijzingen van de archeoloog zijn opgevolgd.
Tegen het project bestaan geen overwegende bezwaren, behoudens voor wat betreft het slotenpatroon.
De overwegingen en aanbevelingen vanuit het archeologisch onderzoek luiden als volgt:
kaartje

Zowel in de Besloten Venen als in de Westerlanden wordt (gedeeltelijke) demping, verlanding en verontdieping van sloten beoogd. Het merendeel van deze sloten is al weergegeven op de kadastrale minuut en een deel dateert in ieder geval van voor het einde van de 18e eeuw. De aanleg van deze sloten hangt samen met de ontginning en ingebruikname van het dal van de Drentsche Aa en het dwarsdal Besloten Venen. Het slotenpatroon in het plangebied is daarom van grote cultuurlandschappelijke waarde.
Derhalve wordt geadviseerd om zo weinig mogelijk sloten / slootdelen te dempen, zodat het historisch slotenpatroon zo veel mogelijk intact blijft. Uitgangspunt hierbij is het slotenpatroon zoals weergegeven op de topografische militaire kaart uit 1852. (Zie ook de militaire kaart van Napoleon uit 1812, in de linkerbalk)

Tegen het verlanden / verontdiepen van sloten bestaat geen bezwaar, mits de betreffende sloten zichtbaar blijven en de benodigde grond van elders wordt aangevoerd. Ook tegen demping van sloten, die in de tweede helft van de 19e eeuw of in de 20e eeuw zijn aangelegd, bestaat geen bezwaar mits de benodigde grond van elders wordt aangevoerd.

We hopen dan ook dat Hans Elerie hierdoor is gerust gesteld. Het valt buiten de scope van het Natuurplatform om de naleving van deze regels te controleren. Wel hebben we gezien dat, met name wat betreft het historische slotenpatroon, al deze sloten nog steeds in het landschap zichtbaar zijn gebleven, hetzij als gewone sloot, hetzij als ondiepe geul. Zie ook het hoofdstuk "PLAGGEN EN
SLOTEN DEMPEN"

in onze fotopresentatie
14-12-2015 Nogmaals het Transferium bij De Punt  
Op 25 november 2015 werd in de Statencommissie Omgevingsbeleid van de provincie Drenthe het Antea-rapport over nut en noodzaak van een transferium bij De Punt besproken. Op de pagina Transferium vindt u een verslag van de inbreng van de verschillende politieke partijen. Als resultaat van deze bespreking werd aan Gedeputeerde Brink gevraagd zo spoedig mogelijk met een Statenstuk te komen, waarin beschreven staat welke volgende stappen er genomen moeten worden. verslag bespreking Cie OGB onderzoek
Nut en Noodzaak
Op 2 december 2015 werd dit stuk aan de Statenleden toegezonden en op 16 december zal het besproken worden in de Provinciale Staten van Drenthe. Omdat blijkt dat na de recente verkiezingen veel Statenleden nieuw zijn en de voorgaande problematiek niet of nauwelijks kennen, hebben wij ons als Natuurplatform er op gericht de verschillende fracties van extra informatie te voorzien, door middel van persoonlijke gesprekken en verwijzing naar bestaande stukken over dit onderwerp. Korte inhoud
van het Statenstuk
+ aantekeningen Natuurplatform
In de begeleidende Beleidsbrief vraagt de gedeputeerde de statenleden in te stemmen met het voorstel. Dit voorstel houdt in: akkoord te gaan met de aanleg van een OV-knooppunt voor 200 auto's (eventueel uit te breiden tot 500) aan de oostzijde van de A28, op de plek waar nu de carpoolplaats zich bevindt.
Deze locatie ligt binnen de contour van het Nationaal Landschap en beekdal Drentsche Aa. Omdat wij van mening zijn dat een parkeerplaats voor 200 auto's ook heel goed aan de westkant gerealiseerd kan worden, zodat het beekdal Drentsche Aa gespaard kan blijven, hebben we ons ingezet om externe krachten te mobiliseren om dit plan van tafel te krijgen. Op dit moment is er alleen de keuze tussen het wel of niet doorgaan van het voorgestelde plan (OV-knoop aan de oostzijde). Er zijn geen alternatieve locaties onderzocht en de druk om "Ja" te zeggen tegen het plan wordt opgevoerd, door de noodzaak van maatregelen tegen filevorming te benadrukken. Hiermee wordt de mogelijkheid tot het maken van een weloverwogen keuze afgesloten.
Daarom hebben we als Natuurplatform een petitie opgesteld, waaronder een aantal prominente wetenschappers en (ex) hoogleraren, waarvan de meesten hebben meegewerkt aan de verschijning van het boek Landschaps-biografie van de Drentsche Aa hun handtekening hebben gezet.
Ook hebben we de Natuur- en Milieufederatie Drenthe bereid gevonden een brief aan de Staten te schrijven met het verzoek ook alternatieve locaties in ogenschouw te nemen.
Het Dagblad van het Noorden wijdde eveneens een uitgebreid stuk aan dit onderwerp.
Zie voor de petitie, de brief van NMF-Drenthe en het artikel in het DvhN onze pagina Transferium
16-12-2015 Statenvergadering over het al of niet doorgaan van een Transferium bij De Punt Lees meer...
Op 16 december 2015 vond de Statenvergadering plaats waarin een beslissing genomen werd over het al dan niet doorgaan van het transferium bij De Punt. Aanvankelijk leek een meerderheid van de partijen zeer kritisch. SP, PvdA, D66, Groen Links en Sterk Lokaal waren zonder meer tegen het plan. Er werden kritische vragen gesteld en de antwoorden van Gedeputeerde Brink slaagden er niet in hun bezwaren weg te nemen. Alle vijf partijen stemden uiteindelijk tegen het voorstel.
De Christen Unie had, net als voornoemde partijen, grote twijfels over de locatie aan de oostkant en gaf aan een voorkeur te hebben voor de westzijde van de A28. Na het betoog van Gedeputeerde Brink hadden de partijleden zich echter zo in verwarring laten brengen door de misinformatie die de Gedeputeerde verspreidde, dat ze uiteindelijk hun verzet opgaven en akkoord gingen.
Lees meer...
Voor de geïnteresseerden hierbij een link naar de VIDEO van de Statenvergadering

- Aanklikken bij agendapunt G-13 - het video-icoontje - Daarna 3 fragmenten: 1, 2 en 3
VIDEO-OPNAME STATENVERGADERING
  naar top van pagina
     
home voorgesch. 2015 actualiteiten  
actueel 2008 2016    
data 2009 2017    
thema's 2010 2018    
contact 2011 2019  
links 2012 2020    
archief 2013 2021 / 2022  
nieuwsbrief 2014      
homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen