Het Natuurplatform zet zich in voor behoud en versterking van de natuur in het Drentsche Aa-gebied.
Overzicht van zaken, die de afgelopen tijd onze aandacht trokken.
           
13-01-2014 Groene organisaties presenteren visie op nieuwe natuurwet download hier de gezamenlijke visie
op de nieuwe natuurwet
Vijftig natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties presenteren 13 januari een gezamenlijke visie op natuurbescherming in Nederland. Zij pleiten voor erkenning van de intrinsieke waarde van natuur en een basisbescherming en zorgplicht voor alle dieren en planten. Ook stellen de groene organisaties voor om het vergroten en verbinden van natuurgebieden in de wet vast te leggen.
Periode Bleker: In augustus 2012 werd door de toenmalige demissionaire staatssecretaris Bleker een voorstel voor een nieuwe Wet natuurbescherming ingediend bij de Tweede Kamer. Dit voorstel – dat de bestaande natuurregelgeving in Nederland uitholde – is door de huidige Tweede Kamer controversieel verklaard. In het regeerakkoord van het huidige kabinet is opgenomen dat het wetsvoorstel via een nota van wijziging zal worden aangepast.
Voorstel Natuur- en landschapsorganisaties: De groene organisaties willen dat de intrinsieke waarde van natuur in de wet wordt opgenomen. Dit betekent erkenning van de zelfstandige waarde van natuur, los van de gebruikswaarde van natuur voor de mens. Voor alle wilde dieren, planten en hun leefomgeving moet een basisbescherming en zorgplicht gaan gelden, zodat onder meer natuurvandalisme als het dumpen van afval en wildcrossen in de natuur kan worden aangepakt. Ook rust, stilte en ruimte moeten blijvend worden beschermd. Juist in een druk land als Nederland staan deze waarden vaak onder druk.
17-01-2014 Bijeenkomst “Schaalvergroting melkveehouderij in Drenthe”
Op 17 januari 2014 organiseerde de Natuur- en Milieufederatie Drenthe een bijeenkomst voor leden van Drentse natuur- en milieugroepen en leden van het Ruimtelijke Ordening Netwerk in Drenthe om voorlichting te geven over de laatste ontwikkelingen op het gebied van schaalvergroting in de Drentse veehouderij. Ook wilde de NMFD graag met de aanwezigen van gedachten wisselen over de schaalvergroting in de veehouderij, om op basis van deze discussie een afgewogen standpunt te kunnen bepalen t.o.v. deze ontwikkelingen. Hierbij stond de vraag centraal of er grenzen gesteld moeten worden aan schaalvergroting in de melkveehouderij en/of onder welke voorwaarden deze schaalvergroting aanvaardbaar is.
29-01-2014 Provincie staat beperkte uitbreiding melkveehouderijen toe
Gedeputeerde Staten hebben besloten om per 1 februari 2014 de vergunningverlening voor uitbreiding van melkveehouderijen weer beperkt toe te staan. Deze vergunningverlening was op 10 oktober 2013 stilgelegd, omdat er een explosieve uitbreiding dreigde van de veestapel en een omvangrijke verhoging van de ammoniakbelasting op de Drentse natuur.
03-03-2014 Openbare vergadering Overlegorgaan Nationaal Park en Landschap Drentsche Aa
De 41e openbare vergadering van het Overlegorgaan wordt gehouden op maandag 3 maart 2014 om 20:00 uur in CR Popken-Hollander in Anloo. Voor meer informatie zie de link in de blauwe balk hierboven.
06-03-2014 Update Stand van zaken Beheerplan Natura2000-gebied Drentsche Aa lees het hele bericht
Het afgelopen jaar is er weinig vooruitgang geboekt in de nadere uitwerking van het beheerplan Drentsche Aa. Belangrijkste oorzaak was, dat men in Den Haag eerst de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) wilde afronden, voordat er verder gewerkt kon worden aan het beheerplan. Zodoende is het beheerplantraject even in de wachtstand gezet.
Eind februari is het PAS-document uiteindelijk afgerond en opgeleverd. Het is aan het Rijk en de Provincies hoe de verdere procedure van de PAS er uitgaat zien. De planning is vooralsnog, dat voor de zomer het ‘publieke proces’ gaat starten. In het Beheerplan is de PAS een zelfstandig onderdeel met een geheel eigen procedure en besluitvormingstraject, dat bepalend zal zijn voor het verdere verloop van de beheerplanprocedure.
In maart wordt de draad voor het afronden van het concept beheerplan weer opgepakt door een schrijversteam van drie personen, waarvan er twee ook betrokken zijn geweest bij het PAS-document. Volgens de voorlopige planning wil men in mei het concept afgerond hebben, waarna het toegelicht zal worden op een avond voor gebruikers en eigenaren.
De maatregelen vanuit de PAS en het Beheerplan zullen voor het Drentsche Aa-gebied een verder impuls zijn voor verbetering van de natuur en beleving daarvan.
17-03-2014 Filmpje van otter in de Onlanden bekijk het fimpje
Afgelopen winter heeft Het Groninger Landschap een speciale camera opgehangen in de Lettelberterpetten, onderdeel van De Onlanden. De camera heeft een hoop mooie beelden opgeleverd met o.a. vos, ree, hermelijn, bruine rat en als hoogtepunt diverse filmpjes van de otter. Sinds ruim een jaar vertoeft er een otter in De Onlanden. Na meerdere waarnemingen vanuit de Drentse kant is de otter afgelopen winter ook regelmatig aan de Groninger kant waargenomen. De otter is een viseter en op de filmbeelden is mooi te zien hoe de otter zich te goed doet aan een paling.
24-03-2014 Bericht van de Vlinderstichting: Bloemrijk boerengrasland kan! pagina Boeren & Natuur
Graslandvlinders en weidevogels staan sterk onder druk in het Nederlandse landschap. Met de intensieve agrarische productie is dat niet verwonderlijk. Toch zijn er mogelijkheden om als agrariër met bloemrijk grasland je brood te verdienen. Lees meer op onze pagina over boeren en natuur.
01-04-2014 Herstel hagen en houtwallen in Haren krijgt vervolg lees het hele bericht van
Landschapsbeheer Groningen
In 2011 won het project ‘Herstel van hagen en houtwallen’ in Haren de Gouden mispel; de prijs die de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap uitreikt aan mensen of organisaties die zich uitzonderlijk hebben ingezet voor het cultuurlandschap in Nederland. In de eerste fase werd circa vijf kilometer hagen en houtwallen hersteld. In de tweede fase willen de gemeente Haren, de Vereniging voor Duurzame Landbouw ‘Stad en Ommeland’ en Landschapsbeheer Groningen 3300 meter houtwal en 1300 scheerhaag herstellen.
Over de betekenis van houtwallen en hagen zegt Landschapsbeheer Groningen het volgende: Houtwallen en meidoornhagen zijn belangrijke verbindingsroutes en verblijfplaatsen voor diverse plant- en diersoorten. Vooral voor vogels zijn ze van grote betekenis. Een haag of houtwal van honderd meter levert in het najaar met gemak meer dan honderdduizend bessen op. Ook voor kleine zoogdieren, amfibieën en dagvlinders zijn de landschapselementen van belang als leefgebied. Aan grotere zoogdieren als reëen en egels bieden ze beschutting. Voor mensen biedt besloten landschap een prachtige omgeving om in te wonen, werken en recreëren.
Als Natuurplatform maken we een kleine kritische kanttekening bij dit lovenswaardige project. Bij het onderhoud dat de gemeente Haren aan bestaande houtwallen doet, wordt uit overwegingen van kostenbesparing vaak onnodig veel gedund. De gedachte daarachter is: Eén keer in de zoveel jaar alles eraf, dan hoeven we een hele tijd niet terug te komen. Dat betekent dat een begroeiïng van beschuttend struikgewas op de houtwal in één onderhoudssessie in zijn geheel wordt weggevaagd. Dat heeft tot gevolg dat in de jaren daarop alle beschutting voor vogels en kleine dieren verdwenen is, en daarmee ook veel van hun voedsel. Lees meer over het snoeibeleid van de gemeente Haren
02-04-2014 Gemeentepagina Tynaarlo: ecologisch bermbeheer in het buitengebied... artikel op gemeentepagina
Deze week plaatste de gemeente Tynaarlo een bericht op de gemeentepagina, waarin uitleg werd gegeven over het onderhoud van de bermen. Men onderscheidde drie soorten van onderhoud: Gazons, die uiteraard veelvuldig gemaaid worden, bloemenweides, locaties waar de gemeente een kruiden/bloemenmengsel inzaait, en ecologische bermen. Volgens de gemeente worden alle bermen in het buitengebied ecologisch beheerd, wat inhoudt dat ze 1 à 2 keer per jaar gemaaid worden en dat het maaisel afgevoerd wordt om de bodem te verschralen, zodat er een meer gevariëerde flora kan ontstaan.
Het Natuurplatform is uiteraard blij dat de gemeente eindelijk besloten heeft alle bermen in het buitengebied ecologisch te beheren, maar de manier waarop dit gebeurt, is nog wel voor verbetering vatbaar.
Lees meer op onze pagina bermbeheer.
maaizuigcombinatie
maaizuigcombinatie van de gemeente Tynaarlo aan het werk in het buitengebied
15-04-2014 Transferium De Punt... een gevaarlijke fuik - Een achterhaald ontwerp, gestoeld op foutieve aannames.
Bestuurders zijn al enige tijd bezig een visie te ontwikkelen op de verkeersproblemen in de regio. Hoofddoel is het duurzaam bereikbaar houden van de economische centra Groningen en Assen en het tussenliggende gebied.
Lees meer op de
pagina TRANSFERIUM
In de afgelopen periode is er een groot aantal onderzoeken gedaan om de meest geschikte plaats voor zo’n vervoerknooppunt (transferium) te bepalen, met als uitkomst een locatie aan de oostzijde van de A28 bij De Punt, geschikt voor 2000 auto’s. Het Natuurplatform Drentsche Aa heeft twijfels bij de juistheid van die keuze. Daarom hebben we een rapport opgesteld, waarin alles nog eens op een rijtje wordt gezet, en waarin we het proces van besluitvorming en de keuzes die daarbij gemaakt zijn analyseren. Onze indruk is, dat door het vasthouden aan onjuiste of achterhaalde aannames het besluitvormingsproces in een fuik is terechtgekomen, waardoor men niet meer openstond voor alternatieven en slechts blind kon doorvaren in de richting die men reeds in het begin was ingeslagen.
15-04-2014 Natuurplatform Drentsche Aa: Transferium de Punt achterhaald artikel Harener weekblad
Om de Ringsweg in de stad Groningen te ontlasten, worden er overal rond de stad transferia aangelegd, zoals bij Hoogkerk en Haren. In de planning zit nog een groot transferium voor 2000 auto’s, aan de rand van het natuurgebied van de Drentse Aa. Achterhaald, overbodig en een ernstige aantasting van het natuurgebied, oordeelt het Natuurplatform Drentse Aa.
Lees het hele artikel in het Harener weekblad.
15-04-2014 Natuurplatform en Groninger Landschap verkennen de mogelijkheden voor een faunapassage onder de A28
Als Natuurplatform houden we ons al enige tijd bezig met de vraag of een faunapassage onder de A28 mogelijk ingepast kan worden in de plannen voor een transferium bij De Punt. Op dit moment ligt de verantwoordelijkheid voor de aanleg van die passage bij de provincie Groningen en het in 2004 uitgevoerde onderzoek ging uit van de meest ideale locatie voor zo'n passage: de plaats waar snelweg en Noord-Willemskanaal het verst van elkaar verwijderd liggen. Dat was een mooi ontwerp, maar in uitvoering erg duur. faunapassage1 faunapasaage2
Half april hebben we Michel Krol en Alwin Hut van het Groninger Landschap gevraagd om samen met ons het gebied te verkennen. Daarbij kwamen we gezamenlijk tot de conclusie dat in het zogenoemde 'Noordelijke kwadrant', waar in het Transferiumplan nieuwe natuur is voorzien, heel goed mogelijkheden zijn om een eenvoudige onderdoorgang onder de A28 te realiseren, door halverwege dit kwadrant in het verlengde van een reeds bestaande sloot een tunnel te boren onder de A28 door. Bij het transferium in Haren is deze techniek ook toegepast om voetgangers de gelegenheid te bieden de andere kant van de A28 te bereiken. Wat voor voetgangers kan, moet toch ook voor reeën, dassen, bevers en otters mogelijk zijn... faunapassage1
08-05-2014 Toenemend verzet tegen Transferium De Punt - nieuwsitem op RTV-Drenthe lees meer op onze pagina
Transferium
Op woensdag 7 mei heeft Philippe Boucher namens Het Natuurplatform Drentsche Aa ingesproken in de commissie OGB (Omgevingsbeleid) van de Provinciale Staten in Drenthe, waar de PvdA het Transferium opnieuw op de agenda had gezet. Tevoren hadden we alle statenfracties ons stuk 'Transferium De Punt... een gevaarlijke fuik' toegestuurd, en desgewenst dit verhaal nog mondeling toegelicht in hun fractie. De stemming over dit onderwerp leek te kantelen. Aanvankelijk bleek een meerderheid grote twijfels te hebben bij nut en noodzaak van dit transferium. Na het betoog van gedeputeerde Henk Brink krabbelde een aantal statenleden echter weer terug en accepteerden ze de fopspeen die hen werd voorgehouden: er zou een milieu-effectrapportage (MER) plaatsvinden, waarin alle bestaande vragen beantwoord zouden worden.
De opdracht van deze MER blijkt echter, volgens de omschrijving van de provincie, heel beperkt: die bekijkt alleen de effecten van het huidige plan en eventuele alternatieven worden niet meer in beschouwing genomen. Dat betekent in feite dat ook de nut en noodzaak discussie niet opnieuw gevoerd zal worden. RTV-Drenthe wijdde op 8 mei een uitzending aan deze discussie, waarin o.a. Philippe Boucher (Natuurplatform), Jan Slagter (PvdA) en Henk Brink (gedeputeerde) aan het woord kwamen.
13-05-2014 Discussie tussen Philippe Boucher en gedeputeerde Henk Brink Uitzending Drents Diep
op RTV-Drenthe
Op 13 mei 2014 waren Philippe Boucher van het Natuurplatfrom Drentsche Aa en Henk Brink, gedeputeerde van de provinice Drenthe, uitgenodigd voor een debat over het Transferium bij de Punt.
Bekijk de opnamen van deze discussie in het programma Drents Diep via de link in de rechterkolom hierboven.
16-05-2014 Betonnen muur A28 eist zoveelste onnodige slachtoffer site Groninger Landschap
Afgelopen dinsdag werd één van de zeldzame otters die de Provincie Groningen rijk is, doodgereden op de A28 tussen Haren en Groningen. Een paar jaar geleden werd op deze snelweg ook al een bever doodgereden en vrijwel dagelijks worden meer algemene zoogdieren als ree, das, steenmarter en bunzing doodgereden.
Het Groninger Landschap en Natuurmonumenten pleiten al jaren voor het oplossen van deze barrière. Vooral toen Rijkswaterstaat besloot een betonnen muur in de middenberm te zetten, werd het voor dieren vrijwel onmogelijk om hier over te steken. Een paar jaar terug is er met beperkte middelen op de grootste knelpunten een raster gezet, maar om echt effectief te zijn, zou dit moeten over de gehele lengte van het tracé waar de betonnen muur in de middenberm staat. De organisaties vinden het onbegrijpelijk dat er tussen de natuurgebieden met internationale allure als het Zuidlaardermeer, Drentse Aa-dal en De Onlanden nog steeds geen fatsoenlijke oversteekmogelijkheid is gerealiseerd. De natuurorganisaties doen dan ook met klem een beroep op Rijkswaterstaat en de Provincie Groningen om op te houden met praten, maar tot realisatie over te gaan.
23-05-2014 Statenfractie Groen Links:
zorgen over onderzoek nut en noodzaak transferium De Punt
nieuwsitem RTV-Drenthe
11-06-2014 Website Natuurplatform wordt gearchiveerd door de Koninklijke Bibliotheek lees het bericht van de KB

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen ze ook de website van het Natuurplatform archiveren en voor de lange termijn bewaren.
Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote 'omloopsnelheid' het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

We voelen ons natuurlijk zeer vereerd, dat het Natuurplatform wordt toegevoegd aan de selectie van websites die men belangrijk vindt om voor het mageslacht te bewaren.

12-06-2014 Natuurvisie Natuurmonumenten over Noordlaarderbos en Vijftig Bunder is gereed project Duinweg-beekdal
Als Natuurplatform zijn we blij dat Natuurmonumenten een groot deel van onze ideeën heeft overgenomen, zoals het autoluw maken van de Westertseweg en het beter reguleren van het recreatieverkeer. Natuurmonumenten wil in de toekomst het heidegebied van de Vijftig Bunder en het zogenoemde "Landje van malle Marie", dat aan de andere van de Tolhuisweg ligt, met elkaar verbinden, om zo een groter aaneengesloten heidegebied te realiseren. In dit plan past ook het streven om de Tolhuisweg op die plaats overgraasbaar te maken. Voor ruiters en menwagentjes zouden dan speciale voorzieningen gerealiseerd moeten worden, zodat die daar wel kunnen passeren. Bezoekers van het gebied zullen worden uitgenodigd om hun auto op een speciaal daarvoor ingerichte plek te parkeren, om van daaruit te gaan wandelen.
Natuurmonumenten heeft aangegeven dat ze graag contact houdt met mensen uit de omgeving over de realisatie van haar plannen en heeft dan ook de leden van de Klankbordgroep verzocht zich hiervoor beschikbaar te stellen. Ook als Natuurplatform blijven we in contact wat betreft het signaleren van knelpunten of het aandragen van nieuwe ideeën en hebben we er alle vertrouwen in dat de uitvoering van de plannen bij Natuurmonumenten in goede handen is. Vandaar dat we ons project Duinweg-beekdal voorlopig als beëindigd beschouwen en onze energie op andere zaken richten.
Lees het verslag van de laatste Klankbordgroep bijeenkomst via de link naar het project Duinweg-beekdal hierboven.
13-06-2014 Groen Links gemeente Tynaarlo:
vragen over alternatieve locaties transferium De Punt
nieuwsitem RTV-Drenthe
02-07-2014 Bericht Natuur- en Milieufederatie Drenthe over nieuw beleid vergunningverlening lees het hele artikel
Gedeputeerde Staten hebben besloten het Beleidskader Stikstof 2.0 per 2 juli 2014 in te trekken. Dit betekent dat vergunningverlening voor uitbreiding van melkveehouderijbedrijven vanaf nu alleen op basis van de Natuurbeschermingswet plaatsvindt. De Natuur en Milieufederatie Drenthe vindt dit een begrijpelijk besluit, omdat het beleidskader juridisch niet langer houdbaar bleek. De opgave is nu om daadwerkelijk invulling te geven aan een gecombineerde ontwikkeling van natuur en landbouw in Drenthe. Zie ook onze themapagina over boeren en natuur
03-07-2014 Natuur en Milieufederatie lanceert samenwerkingsinitiatief 'Heel Drenthe Zoemt' reeds bestaande
bij-vriendelijke initiatieven
Doel van het initiatief is om in Drenthe samen te werken aan het verbeteren van de leefomstandigheden van de wilde bij. Bij-vriendelijk groenbeheer moet de standaard worden. Dat is niet alleen goed voor de bij, het levert ook een bijdrage aan de biodiversiteit en is door de bloemrijkdom aantrekkelijk voor inwoners en toeristen. Lees het artikel op de site van de Natuur- en Milieufederatie via de link in de rechterkolom. bij
03-07-2014 Bericht Provincie Drenthe: Groot wild mag Drenthe in lees het bericht
van de Provincie
Drenthe zet de deur open voor groot wild als edelherten, damherten en wilde zwijnen. "De natuur wordt er spannender van", zegt gedeputeerde Munniksma. Ook is groot wild volgens hem goed voor de natuurbeleving, het imago van de provincie en de toeristische sector. In haar nieuwe faunabeheerplan heeft de provincie ruimte gemaakt voor edelherten, damherten en wilde zwijnen.
Tot nu toe gold er voor groot wild een 'nulstandbeleid', uit angst voor schade aan landbouwgewassen en verkeersonveilige situaties. De dieren werden buiten de provinciegrenzen gehouden en afgeschoten, zodra ze opdoken. Dat er desondanks toch al enige tijd wilde zwijnen in Drenthe rondzwierven, laat het nevenstaande filmpje van RTV-Drenthe uit januari 2012 zien.
wildzwijn
video RTV-Drenthe
Zwijnen houden zich niet aan grenzen: Ook uit onderzoek van Alterra Wageningen blijkt, dat in verschillende Nederlandse natuurgebieden nu al flinke populaties wilde zwijnen leven. Dat is onder meer het geval in het Rijk van Nijmegen en in Brabant en Limburg. De spontane kolonisatie gaat langzaam, maar het zwijn rukt onstuitbaar op – wettelijk nulstandbeleid of niet. De vraag was waar die dieren vandaan komen en of de populatie genetisch vitaal is. Alterra deed een onderzoek naar het genetisch profiel van de dieren en kwam tot de conclusie is dat ze zich niet alleen verspreiden vanuit de bestaande populaties in Nederland, maar dat er vanuit verschillende kanten wilde zwijnen ons land binnenkomen. zwijnen
onderzoek Alterra
Natuurmonumenten, het Drentse Landschap en Staatsbosbeheer pleiten al jaren voor het toelaten van groot wild in Drenthe. De afgelopen jaren is de natuur geschikter gemaakt voor rondtrekkende dieren. De dieren wordt de ruimte geboden om veilig van het ene naar het andere gebied te trekken. Door het onlangs aangelegde fauna-ecoduct over de A28 bij Spier is hier ook geen belemmering meer. De natuurorganisaties juichen de plannen toe en zien graag de soorten uitbreiden met edelhert en wild zwijn.
LTO Noord afdeling Drenthe heeft nog moeite met de plannen. Als een snelle en goede schadevergoeding geregeld wordt lijkt ook hier geen probleem. Voordat de plannen kunnen worden uitgevoerd volgt eerst nog een inspraakronde voor inwoners van de provincie en moet daarna het Rijk nog toestemming geven.
wildzwijn
natuurorganisaties pleiten al jaren voor toelating groot wild
04-07-2014 Natuurplatform wil bouw van hotel bij De Punt tegenhouden nieuwsitem RTV-Drenthe
04-07-2014 Beroep Natuurplatform bij Raad van State tegen
Bestemmingsplan Buitengebied
lees meer op onze pagina
Ruimtelijke ordening
Op 4 juli 2014 is er een zitting van de Raad van State in Den Haag over de bezwaren die zijn ingediend tegen het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Tynaarlo. Ook het Natuurplatform zal daar haar visie naar voren brengen. Ons bezwaar betreft twee hoofdpunten:
  1. Het toekennen van een bouwvlak aan boeren die reeds gestopt zijn.
  2. Het handhaven van een horecabestemming op een perceel bij De Punt.

Er van uitgaande dat een nieuw bestemmingsplan bedoeld is om de bestaande regelgeving aan te passen aan een gewijzigde situatie, conform de heersende beleidsvisie, zijn we van mening dat de gemeente hier onzorgvuldig heeft gehandeld.

22-08-2014 Dagblad van het Noorden: Twijfel groeit over Transferium De Punt lees het artikel
in het DvhN
Dagblad van het Noorden meldt: De twijfel over de noodzaak van Transferium De Punt (bedoeld om de ringweg in de stad Groningen te ontlasten) groeit. Ook zijn er zorgen over de beoogde locatie, naast kwetsbare natuur.
27-08-2014 Dagblad van het Noorden: Waterbedrijf is tegen Transferium bij De Punt lees het artikel
in het DvhN
Waterbedrijf Groningen is tegen de komst van Transferium De Punt. Het vervoersknooppunt vormt een risico voor de drinkwaterwinning voor de stad Groningen en omgeving. De beoogde locatie ligt in een grondwaterbeschermingsgebied.
10-10-2014 Brief Natuurplatform aan gedeputeerde Munniksma over mogelijkheid voor faunapassage onder de A28
Op 1 oktober zonden we een brief aan gedeputeerde Munniksma, waarin we meedeelden dat we met twee deskundigen van het Groninger Landschap de situatie rond De Punt in het veld hadden bekeken en dat die wel mogelijkheden zagen voor de aanleg van een niet al te dure ecologische onderdoorgang onder de A28, mogelijk in combinatie met de daar geplande nieuwe oprit. Ons voorstel aan gedeputeerde Munniksma om een keer samen met het Groninger Landschap ter plekke te gaan kijken naar de mogelijkheid voor zo'n doorgang bij De Punt, werd beantwoord door Akke Kooij van het provinciale team Natuur en Water.
Lees meer op onze pagina over faunapassages
16-10-2014 Haren de Krant - Nieuwe rotonde bij De Punt - dure zin of onzin? Bericht in
Haren de Krant
Deze weken wordt een nieuwe rotonde aangelegd op de Groningerstraat in De Punt, net ten zuiden van Glimmen. De rotonde komt te liggen op de plaats waar de afrit en toerit van de A28 aansluiten op deze weg. "Welk probleem wordt hier eigenlijk opgelost en wat kost dat?" vraagt de redacteur van Haren de Krant zich af.
Ook het Natuurplatform vraagt zich af, wat de bedoeling is van de aanleg van deze rotonde. Heeft de aanleg iets te maken met de plannen voor een transferium? Het lijkt erop dat Rijkswaterstaat gewoon een eigen plan volgt, onafhankelijk van de stand van zaken rond het Tansferium. Want eigenlijk zou het meer voor de hand liggen dat met de aanleg van een rotonde gewacht wordt tot de plannen voor het transferium helemaal zijn afgerond. Dat is echter niet het geval. Op dit moment is het wachten op het verslag van de commissie m.e.r., die de plannen moet beoordelen.
28-10-2014 Brief van Staatsbosbeheer over plaatsen bank op de zandkop bij de Westerlanden
Bij onze eerste protesten tegen de aanleg van het fietspad 'Okkenveen' over de Drentsche Aa, was er ook sprake van de aanleg van een 'Belvedère' op de zandkop bij de Drentsche Aa. Wij hebben daar toen tegen geprotesteerd, omdat het plaatsen van een bank betekent dat er een recreatieplek gecreëerd wordt die uitnodigt tot langduriger verblijf. Als reactie op onze protesten, heeft men het plaatsen van die 'Belvedère' indertijd uitgesteld. Maar de ambtelijke molens draaien door, ook die van Staatsbosbeheer, en zo kregen we nu een brief dat de bank alsnog geplaatst gaat worden: Belvedères 2010  nieuwsbericht 
Al enkele jaren genieten veel mensen vanaf de Belvedères van de prachtige uitzichten die het Landschap van de Drentsche Aa hen biedt. 5 van de 6 Belvedères zijn helemaal ingericht. Alleen die laatste nog: Westerse Lage Landen, langs het fietspad Okkenveen bij Midlaren. Het enige dat daar nog ontbreekt is de mooi vormgegeven zitbank op het zandkopje langs het fietspad. Toentertijd is besloten nog te wachten met plaatsing vanwege commotie die de aanleg van het fietspad teweeg heeft gebracht. Nu achten we de tijd rijp de bank alsnog te plaatsen zodat deze gebruikt kan worden waarvoor hij bedoeld is.
Belvedères 2010  fotoreportage 
De 'commotie' is over, maar onze bezwaren tegen dergelijke belvedères blijven bestaan:
  • ze passen niet in het landschap
  • ook nu blijkt weer dat het in het Nationaal Park Drentsche Aa alleen maar draait om recreatie en niet om Natuur
29-10-2014 Uitspraak Raad van State betreffende ons beroep tegen het bestemmingsplan buitengebied Tynaarlo
Op 29 oktober heeft de Raad van State in Den Haag uitspraak gedaan over de bezwaren die zijn ingediend tegen het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Tynaarlo. Daarbij zijn alle bezwaren van het Natuurplatform ongegrond verklaard. Lees het uitgebreide verslag van deze uitspraak op onze pagina Ruimtelijke Ordening via nevenstaande link. RvS
06-11-2014 Provincie Drenthe gaat bermen bijvriendelijk beheren lees het artikel van provincie Drenthe
Het landelijk beleid is, dat bij het maaien rekening moet worden gehouden met beschermde planten en dieren die zich in de berm bevinden. Vanaf 2015 gaat de provincie de bermen van wegen en de taluds van viaducten, kanalen en watergangen daarom ecologisch beheren. Dit houdt in dat in principe pas in september/oktober wordt gemaaid. In verband met de verkeersveiligheid maait de provincie in juni wel al bermstroken van 1.20 meter breed (gemeten vanaf het wegdek). In september/oktober worden de bermen helemaal gemaaid. Bij alle maaibeurten wordt het maaisel afgevoerd.
06-11-2014 Agrarische Natuurvereniging Drenthe - Bloemrijke akkers zie ook onze pagina
" boeren en natuur"
De Natuur- en Milieufederatie Drenthe plaatste op haar site een ingezonden stuk van de Agrarische Natuurvereniging Drenthe (ANV) over bloemrijke akkers. Drenthe heeft de laatste jaren meer dan 370 voetbalvelden hectare bloeiende akkers gekend. Met deze projecten wil ANV Drenthe de biodiversiteit verhogen, duurzame landbouw stimuleren en kennis verspreiden over het nut van bloei en natuurlijke plaagbestrijding. Ze willen de bijen, vlinders en andere insecten een nectar- en stuifmeelbron bieden op de momenten dat de natuur dat minder doet, en het landschap verfraaien. Het bloemenmengsel levert in de maanden na juni een ruime hoeveelheid nectar en stuifmeel voor de bijen. ANV Drenthe wil dit succesvolle project in de toekomst verder uitbreiden. Door de goede samenwerking met de provincie en de gemeenten in Drenthe wil men ook het bedrijfsleven er meer bij betrekken.
bloemrijk
artikel ANV op de site van de Milieufederatie
Voor het seizoen 2015 zijn er bij de ANV minimaal vier verschillende zaaizaad mengsels beschikbaar. Alle details over de mengsels en het bestellen ervan vindt u vanaf ongeveer 1 december op de website van ANV-Drente. WEBSITE ANV
11-11-2014 Bericht Milieudefensie over andere aanpak veestapel bericht van milieudefensie
Op 1 april 2015 verdwijnt het Europese melkquotum. Vanaf dat moment mogen boeren onbeperkt melk gaan produceren en kan het aantal melkkoeien ongelimiteerd gaan groeien. Die groei vindt vooral plaats in megastallen, waarmee de melkveehouderij de problemen in de vee-industrie verder zal verergeren. Dat betekent meer vervuiling, stank, ziektedruk en nog meer mest, terwijl Nederland al jaren een mestoverschot heeft.
De Tweede Kamer wil alle koeien in de wei laten grazen en heeft daartoe een motie angenomen. Staatssecretaris Dijksma heeft deze wens naast zich neergelegd, omdat ze “praktische bezwaren” ziet. Veel melkveeboeren hebben hun veestapels al uitgebreid, omdat ze door veranderde regelgeving vanaf 1 april 2015 ongelimiteerd melk mogen produceren. Koeien in megastallen gaan niet naar buiten omdat de boer daar onvoldoende land voor heeft. Door de wens van de Kamer naast zich neer te leggen, kiest Dijksma voor schaalvergroting en verdere industrialisering van de melkveehouderij. Als melkveebedrijven zonder grond mogen groeien, gaan de megastallen in hoog tempo de familiebedrijven van de markt drukken. Zo gaan de koeien de varkens en kippen achterna en is het gedaan met het Hollandse landschap met koeien in de wei.
Milieudefensie wil daarom een structurele oplossing: milieudefensie
inbreng Ronde Tafel Melkveewet
  • Een kleinere veestapel.
  • Een veestapel die past binnen Nederland.
11-11-2014 De A28 moet veiliger zijn voor dieren
(Persbericht van Groninger Landschap)
Lees meer op pagina
faunapassages
Acht Groningse natuurorganisaties, waaronder Het Groninger Landschap, hebben een brandbrief geschreven aan verantwoordelijke minister Schultz van Haegen voor een veilige oversteek voor dieren op de A28. Deze dringende oproep is gedaan omdat het stuk van de A28 tussen Groningen–Zuid en De Punt voor dieren een onneembare barrière vormt, bestaande uit een betonnen plaat als middenberm. Nog in mei 2014 werd op de A28 een otter aangereden, een van de twee otters die in de Onlanden waren gesignaleerd.
Harener weekblad:
doodgereden otter
Juist vorige week heeft de rechtbank in Den Haag een uitspraak gedaan dat de Staat een verantwoordelijkheid heeft om de otter toekomstperspectief te bieden in Nederland. Ook een bever en een boommarter vonden op de snelweg hun einde, naast meer algemene zoogdieren als ree, das, haas, steenmarter en bunzing.
november 2014 Reddingsactie voor vier verweesde jonge dassen uit het Drentsche Aa gebied Lees meer op onze
pagina over de das
Op 6 mei 2014 werd op de A28 een wijfjesdas doodgereden. Vrijwilligers van de dassenwerkgroep Drenthe, die via een nachtcamera de burcht van deze das in de gaten hielden, wisten dat het om een zogend vrouwtje ging met vijf jongen van ongeveer 10 à 12 weken oud. Ondanks pogingen om de jongen bij te voeren, ging hun conditie steeds verder achteruit.
Lees meer op onze pagina over de das via de link hierboven.
26-11-2014 Vergadering van de commissie omgevingsbeleid Provinciale Staten over het      Flora- en Faunabeleidsplan
Begin juli werd het Flora- en Faunabeleidslan ter inzage gelegd, waarin de provincie het voornemen aankondigde om Drenthe open te stellen voor groot wild (zie nieuwsitem 3 juli 2014). Na het verwerken van 67 zienswijzen uit onder meer de landbouwsector, gemeenten, jagersorganisaties, terreinbeheerders en dierenbescherming, heeft de provincie het definitieve faunabeleidsplan vastgesteld. In tegenstelling tot de aanvankelijke berichtgeving blijkt het wilde zwijn in Drenthe toch niet welkom te zijn. Hoewel gedeputeerde Staten voorstanders blijven van het toelaten van groot wild, willen ze voor het wilde zwijn de zogeheten nulstand toch niet opheffen. Dit gaf veel teleurstelling bij de natuurorganisaties. (Lees o.a. de reactie van boswachter Andree Donker op de site van Natuurmonumenten.) zwijn
Boswachter
André Donker
over het wilde zwijn
Natuurmonumenten vindt het plan dat Gedeputeerde Staten voorstelt in grote lijnen een goed plan en een flinke verbetering ten opzichte van het oude beleid. Tegelijkertijd is het jammer dat de aanwezigheid van wilde zwijnen in de Drentsche natuur bij voorbaat al is afgeschoten. Dat staat haaks op de onlangs door de provincie vastgestelde natuurvisie 'gastvrije natuur'. Uitgangspunt van die visie is, dat een dier dat in Drenthe thuishoort daar in principe altijd welkom is. Het wilde zwijn is een dier dat van oorsprong in Drenthe thuishoort; het weet via natuurlijke weg Drenthe te vinden en zwerft inmiddels al incidenteel in de provincie rond. Als hij gezien wordt, krijgt hij echter de kogel.
Op 26 november was er in het provinciehuis een vergadering van de commissie omgevingsbeleid van de Provinciale Staten, waarin het Flora- en Faunabeleidsplan besproken werd en een groot aantal insprekers van diverse pluimage zijn visie op het plan gaf. Het was een bont gezelschap van voor- en tegenstanders, uit de wereld van o.a. de jacht, de agrarische sector, de natuurbescherming, de recreatie en de Partij voor de Dieren, die zelf op dit moment nog niet in de Staten vertegenwoordigd is.
overzicht insprekers
Met name de bijdragen van Aaldrik Pot (SBB), Hans van der Lans (namens de Partij voor de Dieren) en Albert Kerssies (als 'groene' burger) waren prikkelend. Maar ook was het interessant om kennis te nemen van de visie van de jagersvereniging, de recreatie, agrarische sector en boermarke, waar vooral financiële belangen de boventoon voerden.
Het is de bedoeling dat Provinciale Staten in december een beslissing neemt over het plan.
26-11-2014 Vergadering van de commissie omgevingsbeleid Provinciale Staten
Onderwerp: Rapport van de commissie m.e.r. van 13 november 2014
naar pagina transferium
In de vergadering van de Commissie Omgevingsbeleid (OGB) van de Provinciale Staten werd onder agendapunt 6 het Rapport van de commissie m.e.r. besproken. Het Natuurplatform Drentsche Aa maakte van de gelegenheid gebruik om bij monde van voorzitter Philippe Boucher nogmaals onze visie op dit onderwerp naar voren te brengen. Ook spraken we onze frustratie uit over het feit dat veel dingen die we tijdens de ontwikkeling van het plan aangekaart hebben, destijds niet gehoord werden. Pas nu in het rapport van de commissie m.e.r. dezelfde conclusies getrokken worden, blijken ze toch serieus genomen te worden.
Lees meer op onze pagina transferium via bovenstaande link. Daar is ook het videoverslag te zien.
  naar top van pagina
     
home voorgesch. 2015 actualiteiten  
actueel 2008 2016 bestemmingsplan buitengebied Tynaarlo  
data 2009 2017  
thema's 2010 2018    
contact 2011 2019  
links 2012 2020    
archief 2013 2021 / 2022    
nieuwsbrief 2014      
homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen