Het Natuurplatform zet zich in voor behoud en versterking van de natuur in het Drentsche Aa-gebied.
Overzicht van zaken, die de afgelopen tijd onze aandacht trokken.
EERSTE NIEUWSBRIEF van 2016 met overzicht van de ontwikkelingen rond Transferium De Punt in december 2015
In onze eerste Nieuwsbrief van 2016 hebben we de hele analyse van de Statenvergadering van 16 december 2015 over het Transferium bij De Punt nog eens overzichtelijk op een rij gezet. (Klik op het logo rechts) logo
NIEUWJAARSWENS voor onze "volgers"    
Eind december 2015 stuurden we een kleine nieuwjaarswens naar onze volgers, met een fotoreportage van een wandeling over de dijkjes van de Drentsche Aa, zoals ze er op dat moment bij lagen. Binnenkort zullen deze dijkjes in het kader van de HERINRICHTING WESTERLANDEN worden verwijderd.
De link in de rechterkolom, geeft direct toegang tot de start van deze reportage.
foto
half - eind
jan. 2016
INRICHTING WESTERLANDEN - Verwijderen van de beschoeiing langs de kades
Tussen 16 en 22 januari 2016, was er een periode met vorst, waarbij het land op de Westert en ook de kwelsloten langs de Drentsche Aa bevroren waren. In die periode is men begonnen met een kleine kraan vanaf de dijkjes langs de Aa de beschoeiing weg te halen. De palen van de beschoeiing werden er één voor één uitgetrokken en langs de kant van de sloot op het land (of het ijs) gelegd, met de bedoeling dat ze later door een grotere kraan vanaf de landzijde zouden worden weggehaald.
Toen na 23 januari echter de dooi inviel, gevolgd door periodes met heel veel regen, heeft men, na een week voortploeteren, dit deel van het project moeten staken, omdat het voor de kraanmachinist te gevaarlijk was om op de glibberige dijkjes te manoeuvreren met zijn apparaat.
Ga naar de fotoreportage over de Westerlanden, voor foto's en videobeelden van deze werkzaamheden
.
foto
naar fotoreportage Westerlanden
half febr. 2016 INRICHTING WESTERLANDEN - wateroverlast noopt tot herziening slotenplan.
In het oorspronkelijke plan tot herinrichting van de Westerlanden, zou een groot deel van de sloten rond het fietspad en rivierduin Okkenveen gedempt of 'verontdiept' worden. Kennelijk was de hoeveelheid water die op het land bleef staan toch te groot en misschien was men bang dat het fietspad zou onderlopen? In elk geval werd eind november een deel van de sloten weer open gegraven, zodat het water beter weg kon stromen. Half februari 2016 stroomt het water bij de fietsbrug nog steeds met grote kracht vanuit het achterland de kwelsloot in. (Klik op de foto hiernaast voor een video van de waterstroom.) foto
waterstroom
febr-mrt 2016 INRICHTING WESTERLANDEN - herstel fietspaden langs Westertseweg
Nu er vanwege de nattigheid niet meer verder gewerkt kan worden op de dijkjes langs de Drentsche Aa, heeft men begin februari het fietspad langs de Westertseweg opnieuw uitgegraven. (Klik op de foto rechts) foto
maart 2016 INRICHTING WESTERLANDEN - bericht Nationaal park
Westerlanden - maart 2016 - Eerste resultaten van herinrichting beekdal Westerlanden zichtbaar.
Het streefbeeld is een beekdallandschap met vochtige hooilanden en overstromingsgebieden, waar bevers, otters, dotterbloemen en blauwborsten zich thuis voelen. Her en der komen bankjes, picknicktafels een bruggetje om nog beter van het gebied te kunnen genieten. Diverse fietspaden worden verhard en verbreed. Lees verder op de site van het Nationaal Park.
logo
april 2016 INRICHTING WESTERLANDEN - bericht Nationaal park
Stand van zaken, april 2016
Tijdens het project is nog een aanvullende overeenkomst 'particulier natuurbeheer' afgesloten. Dit heeft meer tijd gekost dan gepland waardoor Prolander vertraging heeft opgelopen. Echter, hiermee kunnen deze percelen en de al eerder aangekochte percelen (Groningen) nu ook worden ingericht waardoor er ruim 6 ha van het NatuurNetwerk Nederland (NNN, voorheen EHS) meer gerealiseerd wordt. Lees meer op de site van het Nationaal Park.
logo
12-04-2016 EEN ONPLEZIERIGE ONTDEKKING
OP 12 april 2016, trof een van ons, bij het maken van foto's van de inrichting van de Westerlanden, op het fietspad richting Okkenveen een tractor van Staatsbosbeheer, die onderweg bleek te zijn om bij de brug een plek in te richten voor de plaatsing van een kunstwerk.

De bestuurder strandde echter op een kraantje van aannemer Hoornstra, dat bezig was het fietspad klaar te maken voor het opbrengen van een nieuwe deklaag. De tractorbestuurder moest onverrichterzake terugkeren en van hem hoorden we voor het eerst, dat er plannen zijn voor een fiets- en kunstroute en dat er naast de grote els bij de fietsbrug een kunstwerk komt te staan.

Onze eerst naïeve reactie "Maar die boom is toch van zichzelf al een kunstwerk...", bleek illustratief voor het verschil in denkwijze tussen ons als natuurliefhebbers en de liefhebbers van Kunst in de Natuur...
foto foto
foto
Na enig speurwerk onzerzijds op internet, bleek het te gaan om een grote Kunstmanifestatie, Into Nature Art Expedition geheten, die deze zomer in Drenthe georganiseerd wordt en waarbij in het gebied tussen Assen en Eelde een route is uitgezet, waar allerlei kunstwerken te bezichtigen zullen zijn. Men heeft de ambitie om 25.000 bezoekers te trekken vanuit heel Nederland, die dus in principe allemaal langs dit fietspad zouden kunnen komen om het daar geplaatste kunstwerk te komen bezichtigen. Geen wonder dat bij het Natuurplatform alle alarmbellen gingen rinkelen en we onmiddellijk contact gezocht hebben met Staatsbosbeheer (als eigenaar van de grond), de organisatie Into Nature zelf, en de Pers. Lees verder op onze pagina "Into Nature". logo
06-05-2016 Kunstproject Into Nature past in nieuwe trend van vermarkting van de natuur
Op onze pagina INTO NATURE doen we uitgebreid verslag van de plannen van het project Into Nature om bij Okkenveen naast de beek een groot kunstwerk te plaatsen en duizenden mensen daarheen te leiden via hun Art expedition. Dit project is geen incident en de plaatsing naast de beek ook geen vergissing maar uiting van een trend van de laatste jaren om de natuur die we nog hebben uit te melken ten dienste van toerisme en recreatie. Het is een nieuw verdienmodel van provincies en natuurbeheerders dat op den duur onze natuur vervuild en uitgewoond zal achter laten. Lees meer kritische artikelen over de vermarkting van
onze natuur
Op initiatief van de provincie Drenthe worden er in de zomer van 2016 onder de noemer IntoNature tentoonstellingen en kunstroutes over en in het Drentse landschap georganiseerd in de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo. Om dit omvangrijke project te organiseren is de Stichting Drenthe Cultuur & Natuur opgericht, die de verschillende activiteiten coördineert. Voorzitter is Bert van der Haar, oud-voorzitter van VNO-NCW Noord. Het project wordt gesubsidiëerd door het Mondriaanfonds.
In de voormalige Rijksluchtvaartschool bij vliegveld Eelde, museum De Buitenplaats en het Drents Museum komen tentoonstellingen van zo’n veertig internationale en regionale kunstenaars. In het Drentse landschap worden diverse kunstroutes uitgezet, zoals het stroomdalgebied van de Drentsche Aa en de landgoederengordel rond Eelde. De ruim 40 kilometer lange route van Into Nature strekt zich uit van Assen, via het beekdal Drentse Aa naar Groningen Airport Eelde en de landgoederen rond Paterswolde.
8 mei 2016 Verzending gezamenlijke protestbrief Vogeltelgroep en Natuurplatform aan Staatsbosbeheer
Als reactie op de huidige ontwikkelingen heeft de vogeltelgroep, mede namens het Natuurplatform Drentsche Aa een brief opgesteld aan de Gebiedsmanager Drentsche Aa van Staatsbosbeheer, waarin deze problematiek wordt aangekaart. De brief is tevens verzonden aan de secretaris van het Nationaal Park Drentsche Aa.
De begeleidende tekst in de mail luidde:
'Meerdere natuurwerkgroepen maken zich zorgen over de ontwikkelingen van de laatste tijd in het gebied van de Drentsche Aa. Aanleiding om u namens de Telgroep Drentsche Aa en het Natuurplatform Drentsche Aa bijgevoegde brief aan te bieden. Wij hopen dat deze brief aanleiding is voor een betere balans in allerlei beleidsafwegingen. Uiteraard zijn we graag bereid om hierover met u nadere afspraken te maken.'
logos
brief aan
Staatsbosbeheer
11-05-2016 ONTSNIPPERING van de A28 - Bericht van de provincie Groningen
Onderzoek naar Faunavoorzieningen A28
Tussen Groningen en De Punt scheiden de A28 en het Noord-Willemskanaal de natuurgebieden ten oosten en westen van de weg en het water. Het gaat om grote aaneengesloten leefgebieden van vissen, water-, moeras- en landdieren. Een eerder plan om de barrièrewerking van de A28 voor dieren op te heffen is gestrand doordat een vorig kabinet de financiële middelen schrapte.
De gedeputeerden voor natuur van Groningen en Drenthe en Rijkswaterstaat hebben afgesproken een inrichtingsplan op te stellen om de verbinding tussen de leefgebieden voor dieren te verbeteren en aanrijdingen met dieren te verminderen. De noodzaak daarvoor is de afgelopen decennia toegenomen vanwege de voortgaande inrichting van de Ecologische Hoofdstructuur. Er hebben zich daardoor meer diersoorten gevestigd die zich in en tussen natuurgebieden willen verplaatsen. Dit geldt bijvoorbeeld voor Europees beschermde soorten zoals otter, bever, waterspitsmuis en das, maar ook voor andere dieren zoals bijvoorbeeld beekvissen die via de Drentsche Aa stroomopwaarts willen zwemmen.
collage
Trekker van het plan is de provincie Groningen. De planvoorbereiding wordt begeleid door medewerkers van de provincie Drenthe, Rijkswaterstaat, Waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, gemeenten Haren, Groningen en Tynaarlo, Natuurmonumenten, Groninger Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurplatform Drentsche Aa en Natuur- en Milieufederatie Groningen. Ingenieursbureau Sweco (voorheen Grontmij) is bezig een inrichtingsplan met kostenraming op te stellen. Ook wordt een onderhouds- en beheerplan gemaakt en wordt omschreven waaraan de faunavoorzieningen moeten voldoen.
Inrichtingsplan
Het doel van het inrichtingsplan is om faunavoorzieningen te maken op de plek waar uitwisseling van soorten gewenst is en om aanrijding van dieren zoveel mogelijk te beperken. De faunavoorzieningen worden ontworpen voor doelsoorten van water en moeras zoals onder andere rivierprik, winde, macrofauna (in het water levende insecten), otter, bever, waterspitsmuis, dwergmuis, ringslang, heikikker, beekrombout, groene glazenmaker, bruine vuurvlinder, zilveren maan en plantenzaden van water en moerassen, en voor doelsoorten van land zoals das, ree, egel, marterachtigen, kleine zoogdieren en vleermuizen.
Planning
De planning is dat eind juni het inrichtingsplan wordt afgerond. Daarna gaan de betrokken partijen overleggen over de volgorde van de maatregelen en de financiering ervan.

Nadere info: provincie Groningen,
mevr. Brigitte van Berkel,
tel. 050-3164387
b.m.van.berkel@provinciegroningen.nl

kaartje
12-05-2016 ANTWOORD van INTO NATURE - Er komt geen alternatieve locatie voor het werk van Rainer Gross
Deze week ontvingen we een afwijzende beslissing van de projectleider van Into Nature:
Geen van de door ons voorgestelde alternatieve locaties voldeed aan de eisen die men in het projectteam voor ogen had. Bij de locatie aan het eind van de Tolhuisweg was de afstand tot de beek te groot. De andere locaties lagen op particulier terrein, of in de provincie Groningen en omdat Into Nature een Drents project is, waren ze dus niet geschikt.
(Onze boze gedachten vragen zich nu af: Hoe kan het dat het Harense Postillion Motel een van de startlocaties is? Of is Haren toch ingelijfd bij de provincie Drenthe?...)
Lees meer op onze speciale pagina
Into Nature
Zie voor een chronologisch overzicht van alle ontwikkelingen rond de ontsnippering van de A28 onze pagina FAUNAPASSAGE-A28
31-05-2016 Na de weigering van Into Nature om een andere locatie voor het kunstwerk te zoeken, beraden we ons op de mogelijkheid een bezwaarprocedure te starten. Lees meer
Is er kans op een serieuze behandeling van ons bezwaar?
Bij de gemeente hadden we een gesprek met de verantwoordelijke ambtenaar. Hij verwacht dat er binnen nu en twee weken toestemming komt van B&W. Into Nature mag het kunstwerk dan plaatsen op eigen risico, ook als er bezwaren worden ingediend. Ze zijn al drie jaar bezig met de voorbereiding van dit project en bij de gevolgde procedure staan mogelijke belanghebbenden, zoals het Natuurplatform, nu in feite buiten spel. De kans dat een bezwaar van onze kant serieus wordt onderzocht, is klein. Het project is al in een te ver gevorderd stadium en de instanties die direct met dit project te maken krijgen, hebben al in een veel eerdere fase hun zegje gedaan. Zo blijkt het Waterschap de plannen al een jaar geleden onder ogen gekregen te hebben. Vanuit het gezichtspunt van de waterkwaliteit zag men daar bij voorbeeld geen bezwaren, zolang er maar geen verfstoffen in het milieu komen.
06-06-2016 Op 2 juni 2016 verlenen B&W de vergunning voor het plaatsen van het Kunstwerk Lees meer
Daarbij wordt vermeld dat de vergunning betrekking heeft op twee zaken:
1 - het bouwen van een bouwwerk, waarvoor een omgevingsvergunning vereist is.
2 - het handelen in strijd met de bestaande regels ruimtelijke ordening, waarvoor een ontheffing noodzakelijk is.

De vergunning gaat in vanaf het moment dat deze is verstrekt, met de kanttekening dat er voor belanghebbenden nog 6 weken lang een mogelijkheid is tot het indienen van een beroep. Dat betekent dat Into Nature al wel mag gaan bouwen, maar dit doet op eigen risico, gezien de mogelijke bezwaren die nog kunnen worden ingediend.
Voor ons als Natuurplatform, betekent dit, dat een bezwaar van onze kant weinig zoden aan de dijk zet, als het er om gaat, de bouw tegen te houden. De gemeente zal de eventueel ingediende bezwaren pas na de termijn van 6 weken gaan beoordelen en gezien het tempo van de ambtelijke molen, zal de definitieve uitspraak van de gemeente pas komen, als het bouwwerk er al staat en het project Into Nature al volop aan de gang is.
15-06-2016 Officieel bezwaar Natuurplatform en Vogeltelgroep Drentsche Aa ingediend bij B&W Lees meer
In ons gezamenlijke bezwaar, stellen we dat in het gebied instandhoudingsdoelstellingen gelden voor een aantal beschermde waterdieren, die vallen onder de habitatrichtlijn, zoals Grote en Kleine modderkruiper, Kamsalamander en Rivierdonderpad. Ook komt in dit gebied de beschermde Waterspitsmuis voor en is er een dassenburcht op nog geen 100 meter afstand.
Plaatsing van het kunstwerk, gaat gepaard met werkzaamheden gedurende meerdere dagen, zowel in de beek vanaf een ponton of boot als in de lucht met een hoogwerker voor het aanbrengen van een lattenconstructie. Dit zal zorgen voor de nodige onrust in het gebied. Het gaat hier niet om beperkte werkzaamheden, maar om een grote en ingrijpende metershoge constructie met een fundering in de beek. In september zullen vergelijkbare afbraakwerkzaamheden volgen.
16-06-2016 Verzoek om schorsing van het besluit van B&W Tynaarlo bij de voorzieningenrechter in Groningen
Omdat ons bezwaar bij B&W van Tynaarlo de opbouw van het kunstwerk niet kan tegenhouden, dienen we tevens een verzoek in om schorsing van het B&W-besluit, bij de voorzieningen-rechter in Groningen.
Tevens laten we een persbericht uitgaan, dat een toelichting geeft op deze stap.
PERSBERICHT Natuurplatform
21-06-2016 De rechtbank verklaart ons verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening gegrond

Op grond van de aangeleverde informatie besluit de rechter dat ons verzoek om een voorlopige voorziening (= stopzetten van de werkzaamheden) terecht is, en bepaalt dat het besluit van B&W om een omgevingsvergunning te verlenen in ieder geval wordt geschorst tot 1 juli 2016. Overwegingen die bijdroegen tot deze beslissing, waren o.a.:

 • Het verzuim van de gemeente om te toetsen of er een ontheffing vereist is op grond van de Flora en Faunawet.
 • Het feit dat de gemeente aan Into Nature heeft gemeld dat het kunstwerk uiterlijk 24 juni 2016 gerealiseerd moet worden op het aangewezen terrein bij het Okkenveen.
 • Het gegeven dat de resultaten van een quick scan (= snelle natuurtoets) niet te verwachten zijn voor 24 juni 2016.
 • Het feit dat de belangen van het Natuurplatform onevenredig geschaad zouden worden, wanneer de werkzaamheden nu gewoon zouden worden voortgezet.

Op 1 juli 2016 zal de Rechtbank deze zaak verder behandelen in een openbare zitting.

01-07-2016 Uitspraak van de rechter     -     Natuurplatform in het gelijk gesteld Lees meer

De uitspraak van de rechter bevat een lang verhaal, dat in het kort op het volgende neer komt:

 1. De gemeente heeft onzorgvuldig gehandeld door aan Into Nature geen verplichting op te leggen tot het aanleveren van een natuurtoets. (Ook de vertegenwoordigster van de gemeente, die dit dossier pas de avond tevoren onder ogen heeft gekregen, omdat haar collega wegens ziekte verhinderd was, is deze mening toegedaan.)
  Op dit eerste onderdeel van het bezwaar wordt het Natuurplatform dus in het gelijk gesteld.

 2. Het Natuurplatform heeft betoogd dat het hier niet gaat om beperkte werkzaamheden, maar om een grote en ingrijpende metershoge constructie met een fundering in de beek. Ook de later noodzakelijke afbreekwerkzaamheden, zijn grootschalig. Het Natuurplatform is het daarom niet eens met de conclusie van de gemeente "dat de werkzaamheden niet plaatsvinden in of in de directe nabijheid van een gebied dat bijzondere bescherming geniet tegen juist dit soort activiteiten".
  De rechter concludeert vervolgens dat de gemeente verzuimd heeft om bij het college van gedeputeerde staten (GS) een verklaring van geen bedenkingen te vragen. Ook Into Nature heeft geen aanvraag om ontheffing van de Natuurbeschermingswet bij het college van GS ingediend.

  Gelet op de aard van de uit te voeren werkzaamheden, oordeelt de rechter dat het Natuurplatform zich terecht op het standpunt heeft gesteld, dat de gemeente onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt dat er in dit geval geen ontheffing van de Natuurbeschermingswet noodzakelijk was.
  Dit is dus een tweede onzorgvuldigheid van de gemeente, waarbij het Natuurplatform in het gelijk wordt gesteld.

 3. Gelet op voorgaande overwegingen wijst de rechter het verzoek van het Natuurplatform om een voorlopige voorziening toe. In dit geval zal de op 21 juni uitgesproken schorsing worden verlengd tot zes weken nadat door verweerder (de gemeente) op het bezwaarschrift (van het Natuurplatform) is beslist. Dit betekent in feite dat de gemeente eerst het bezwaar van het Natuurplatform moet behandelen, wat gezien de komende vakantieperiode niet op korte termijn zal gebeuren.
  Met andere woorden: tegen de tijd dat de gemeentelijke molen dit alles verwerkt heeft, is het project van Into Nature al beëindigd en heeft het verlenen van een vergunning geen zin meer.
  De plaatsing van het kunstwerk bij Okkenveen gaat dus niet door.
17-07-2016 Into Nature doet een laatste poging om haar project te redden
In de weken na de rechterlijke uitspraak heeft de organisatie nog geprobeerd een andere locatie voor het kunstwerk te regelen. In feite vlakbij de oorspronkelijke plek en met uitzicht op de beeldbepalende els, waarnaast het kunstwerk aanvankelijk gepland was. Door de locatie 50 meter te verschuiven, tot net buiten het Natura 2000 gebied, hoopten de organisatoren alsnog hun plan door te kunnen zetten.

Wij werden door de vertegenwoordigster van de gemeente per mail op de hoogte gebracht van deze nieuwe ontwikkeling en gevraagd naar onze mening. Vanuit ons vakantie-adres in Frankrijk doken we opnieuw in de materie. Wij waren hier uiteraard niet positief over, omdat ook bij deze nieuw gekozen plek, het gebied rond het fietspad gedurende de hele zomerperiode overspoeld zou worden door grote aantallen passanten; iets wat wij juist hadden willen voorkomen. (Into Nature had de ambitie om 25.000 bezoekers aan te trekken.)
kaartje
kaart van de voorgestelde locatie
Na een mailwisseling met ons heeft de vertegenwoordigster van de gemeente ter plekke een eigen inspectie uitgevoerd, samen met de ecologisch adviseur van de gemeente en Dick Schoppers, wiens waarnemingen wij hadden mogen gebruiken in ons bezwaarschrift. Naar aanleiding van dat bezoek heeft ze besloten B&W negatief te adviseren, omdat duidelijk werd dat ook voor deze locatie een natuurtoets nodig was, die nog niet gedaan was. Deze procedure zou te veel tijd vragen om plaatsing van het kunstwerk nog mogelijk te maken.
21-07-2016 Into Nature deelt mee dat het kunstwerk bij Okkenveen is vervallen
Pas eind juli verschijnt op de website van Into Nature tenslotte de mededeling dat het kunstwerk bij Okkenveen definitief is vervallen. De datum van die mededeling blijft staan op 29 juni.
Ook in deze tekst worden wij als Natuurplatform Drentsche Aa (een Stichting met ANBI-status en vertegenwoordiger van een grote groep sympathisanten) niet serieus genomen en wordt gesproken over 'een omwonende' die vindt dat de vergunning onterecht is afgegeven en die nu jammer genoeg door de rechter in het gelijk is gesteld.
logo
Kunstwerk bij
Okkenveen vervalt
We vinden het smakeloos dat Into Nature in dit laatste bericht, de bezoekers stimuleert om de bewuste route alsnog te volgen, terwijl zij aanvankelijk, in ons eerste overleg over deze zaak, hadden toegezegd, de informatie over deze locatie ‘low profile’ te houden, wanneer het kunstwerk daar geplaatst zou worden. Het voelt een beetje als een trap na en getuigt niet van enig respect voor de natuurwaarden die wij getracht hebben te verdedigen. Onze belangrijkste doelstelling met dit bezwaar was immers, te voorkomen dat de natuur in dit gebied onder de voet gelopen zou worden door grote aantallen bezoekers.
Misschien was het fatsoenlijker geweest als Into Nature, vóórdat ze de bezoekers van hun 'Art-expedition' via deze tekst aanspoorde om alsnog de bewuste route te gaan volgen, een natuurtoets had laten uitvoeren. Die toets zou hebben uitgewezen dat de natuur beter af is zonder grote aantallen bezoekers. En inderdaad: "De plek op zich is alleen al een waar kunstwerk" (citaat Into Nature). Een kunstwerk dat alleen tot zijn recht komt, wanneer er rust heerst in het gebied!
26-07-2016 RTV-Drenthe  -  Mysterieus kunstwerk duikt op langs de Drentsche Aa bij Schipborg
Ondertussen is er op de kunstlocatie bij Schipborg (langs de Drentsche Aa) een mysterieus paard verschenen, dat in het hoge gras naar het huisje van kunstenaar Arjen Boerstra staat te kijken, alsof het verbaasd is dat hokje daar te zien. De organisatie van Into Nature staat voor een raadsel: Waar komt dat nieuwe kunstwerk langs de kunstroute bij Schipborg vandaan? Zowel het Dagblad van het Noorden als RTV-Drenthe pikken dit verse nieuws-item in komkommertijd gretig op.

Op de facebook pagina van RTV-Drenthe verschijnt een hele reeks reacties:
 • Mooi laten staan, past er precies bij. Dit lijkt ook nog mooier dan alleen dat hok.
 • Van wie dat paard is? Waarschijnlijk van iemand met gevoel voor humor! Iets wat je niet veel meer ziet.
 • Hahaha!!! Fijn laten staan.
 • En hoezo is een huisje kunst, lijkt wel wat op een luxe kippenhok.
 • He... Heerlijk!! Wat een leuk nieuws... eindelijk nieuws om te lachen!
 • Het paard past beter in de natuur dan dat aparte huisje...
 • Het paard van Troye
 • Het misstaat niet. Mooi laten staan. Hier hou ik van! Toppunt van creativiteit!
 • Hahahahaha eindelijk iets positiefs en zelfs... gratis.
logo
artikel DvhN
logo
VIDEO RTV-Drenthe
02-09-2016 Opiniestukje van Drentsche Aa-gids Wietske Jonker-ter Veld over Into Nature
Begin september schreef Wietske Jonker-ter Veld een klein evaluerend stukje over haar beleving van Into Nature. Als Drentsche Aa-gids was ze al in een vroeg stadium voorgelicht over het komende evenement, waarbij iedereen werd opgeroepen om zich als vrijwilliger in te zetten. Ze kreeg toen al de indruk dat de natuur meer als achtergrond zou fungeren voor dit kunst project, dan als onderwerp. In dit stukje zet ze haar conculsies op papier en vertelt ook over het paard dat in Schipborg zoveel commotie opriep. Past kunst eigenlijk wel in de natuur? vraagt ze zich af. foto
artikel Wietske Jonker
23-09-2016 Kunstproject Into Nature trekt minder bezoekers dan verwacht
Eind september volgdet een eindevaluatie door de organisatoren van Into Nature. Het bezoekersaantal viel tegen. Het werden er 12.000 in plaats van de verwachte 25.000. logo
30-11-2016 AANBIEDING RAPPORT ONTSNIPPERING A28 aan de gedeputeerden van Groningen en Drenthe
In 2015 heeft het Natuurplatform het initiatief genomen verschillende partijen bij elkaar te brengen om tot actie over te gaan. De start was een ronde langs alle betrokken natuurorganisaties en terreinbeheerders zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Groninger Landschap, Stichting de Onlanden, Rijkswaterstaat en andere. Later volgde nog een inventarisatie van mogelijkheden langs het hele traject van De Punt tot aan de stad Groningen samen met een deskundige van Rijkswaterstaat.
In de politiek is het thema toen opgepikt door Groen Links, dat in het college-akkoord van de Provincie Groningen het thema faunapassages had opgenomen, met de toevoeging positief te staan tegenover initiatieven vanuit de samenleving. Daarop zijn contacten gelegd met de gedeputeerde Staghouwer van Groningen en Jumelet van Drenthe, die natuur in hun portefeuille hadden.
De Provincie Groningen heeft daarop het voortouw genomen, in de persoon van Brigitte van Berkel, en een brede werkgroep ingesteld van de betrokken organisaties. Het adviesbureau Sweco werd in de arm genomen om een plan te ontwikkelen voor diverse doorgangen voor dieren. Na een jaar werk van het adviesbureau en de leden van de werkgroep, om de mogelijkheden voor natte en droge fauna passages voor dieren onder de A28 te inventariseren en vorm te geven, op het traject tussen De Punt en de stad Groningen, is deze fase van het project nu afgerond met een uitgebreid eindrapport, waarin de verschillende voorstellen en mogelijkheden zijn uitgewerkt. Daarnaast is er een korte samenvatting beschikbaar als richtlijn voor de bestuurders.
Provincie Groningen
30 nov. 2016

Faunatunnels optie
voor veilige oversteek dieren op A28 en A7

das&boom
inrichtingsplan
samenvatting
Op 30 november mocht Philippe Boucher (Natuurplatform Drentsche Aa) als initiatiefnemer van dit project een praatje houden bij de uitreiking van de eerste drie exemplaren van het eindrapport aan de betrokken gedeputeerden van Groningen en Drenthe en de directeur van Rijkswaterstaat Noord, mevrouw Klinkhammer.
Later volgden nog twee presentaties van Groninger Landschap door Michel Krol en stichting de Onlanden over de ontwikkelingen van bever en otter kolonies in de aanliggende natuurgebieden met prachtige filmpjes gemaakt met wild camera's. Nu volgt nog een zoektocht naar geld en daarna aanbesteding en realisatie van de ontworpen doorgangen. Dit zal nog zeker een jaar in beslag nemen.
das&boom
aanbieding eindrapport
naar top van pagina
Voor een overzicht van de actualiteiten van 2017 ----------------------->
   
home voorgesch. 2015 actualiteiten  
actueel 2008 2016    
data 2009 2017    
thema's 2010 2018    
contact 2011 2019  
links 2012 2020    
archief 2013 2021 / 2022  
nieuwsbrief 2014      
homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen