Het Natuurplatform zet zich in voor behoud en versterking van de natuur in het Drentsche Aa-gebied.
Overzicht van zaken, die de afgelopen tijd onze aandacht trokken.
21-02-2018 Presentatie van de Provincie over nieuwe ontwikkelingen rond Transferium De Punt
Via een statenlid kregen we informatie binnen over nieuwe ontwikkelingen rond Transferium De Punt. Kennelijk zijn de plannen in de afgelopen 2 jaar verder uitgewerkt en komt men er weer mee naar buiten.
Het betreft een presentatie van de Provincie zelf over de stand van zaken en het tijdspad waarbinnen men de voorbereidingen denkt uit te voeren en af te ronden. Verder is er een rapport van ontwerpbureau Onix over de 'beeldkwaliteit' van het ontwerp en diverse deelonderzoeken.
plaatje
bureau Onix
plaatje
presentatie Provincie
    Lees meer op onze pagina Transferium
MAART 2018   -   Een nieuw aangepast omgevingsplan voor LANDGOED BUITEN
In dit aangepaste plan is op het middenveld een bouwblok aangegeven waar de vijf recreatiewoningen zullen verrijzen. Het erfgedeelte recht achter de woonboerderij blijft leeg. De bomensingel op de hoger gelegen zandwal blijft bestaan en zal natuurlijk worden beheerd. Invasieve soorten als Amerikaanse vogelkers zullen worden bestreden en vervangen door inheems plantmateriaal als hulst, sporkehout, wegedoorn en meidoorn. plaatje
Ontwerpschets
plaatje
Omgevingsplan BUITEN
11-04-2018 Voorontwerp bestemmingsplan OV-knooppunt ligt vanaf 13 april ter inzage Aankondiging Staatscourant
B&W van Tynaarlo maken bekend dat het bestemmingsplan voor de aanleg van een OV-Knooppunt met P+R- voorziening bij De Punt inmiddels zover is gevorderd dat het ter inzage kan worden gelegd. In dit plan is ook de aanleg van twee vernieuwde op- en afritten van de A28 (Haarlemmermeer aansluiting) opgenomen. Vanaf 13 april 2018 kan iedereen tegen het voorontwerp van het bestemmingsplan schriftelijk een reactie indienen bij de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo. Sluitingsdatum van de bezwarentermijn is 6 weken later (25 mei).
TOELICHTING OP DE TAKEN VAN GEMEENTE EN PROVINCIE: Bij de plannen voor het Transferium is de Provincie de initiatiefnemer. Het Plangebied ligt echter in de gemeente Tynaarlo. Daarom is de gemeente het bevoegd gezag, dat het bestemmingsplan voorbereidt en de besluiten neemt over de verdere voortgang. Tot nu toe stond de gemeente steeds achter de provinciale plannen. Na de gemeenteraads verkiezingen van 21 maart 2018 is er een nieuwe gemeenteraad gevormd en zijn er andere wethouders aangetreden. Dit kan mogelijk een verschuiving in de standpunten tot gevolg hebben.
In 2018 is het Natuurplatform een project gestart om bewoners van Noord- en Midlaren, die in de omgeving wonen van Noordlaarderbos en Vijftig Bunder te betrekken bij een meer ecologisch beheer en inrichting van de erven rond hun huis.
21-04-2018 Uitnodiging Lezing Jacob de Bruin (Natuurmonumenten )   -    Bloemrijke akkers en tuinen
Het project startte met een lezing van Jacob de Bruin (Natuurmonumenten) voor mensen uit Noord- en Midlaren. Bert Dijkstra (Landschapsbeheer Drenthe) vertelde iets over een soortgelijk project in Bunne. uitnodiging website Dorpsbelangen
Het Natuurplatform stuurde mede namens dorpsbelangen Midlaren een uitnodiging rond,
waarin werd verteld wat de bedoeling was van deze avond.
lees meer op pagina 'NATUURERVEN'
Het project werd met enthousiasme ontvangen en een groot aantal mensen meldde zich aan als deeelnemer met hun eigen erf. En wel: 19 deelnemers uit Midlaren en 12 deelnemers uit Noordlaren.
22 mei 2018 Indiening Zienswijze Natuurplatform over voorontwerp bestemmingsplan Transferium De Punt
Voor een Stichting als het Natuurplatform Drentsche Aa is het elke keer weer een hele opgave om in 6 weken tijd alle stukken te bestuderen waar een leger ambtenaren en onderzoeksbureaus 2 jaar aan gewerkt heeft. Maar zoals altijd proberen we dit serieus aan te pakken en zijn we er na overleg met verschillende van onze adviseurs en andere deskundigen in geslaagd om toch een gedegen Zienswijze in te dienen. Onze conclusies en het advies aan de gemeenteraad van Tynaarlo, die hierover een besluit moet gaan nemen is kort samen te vatten met de woorden: plaatje
DIT PLAN IS INMIDDELS ACHTERHAALD DOOR DE ONTWIKKELINGEN IN GRONINGEN EN HAREN
HET IS OVERBODIG GEWORDEN EN BETEKENT EEN ONVERANTWOORDE GELDVERSPILLING
We adviseren daarom de Gemeenteraad dit plan niet verder door te zetten
Lees meer op onze pagina Transferium
13 juni 2018 Opiniestuk in Dagblad van het Noorden door Erik van der Bilt,
voormalig directeur van het Drentse Landschap
Lees het hele artikel
in het DvhN
 • Enkele statements uit dit stuk:
  • De provincie Drenthe wil een transferium aanleggen vlakbij een toeristisch kroonjuweel, het beekdal van de Drentse Aa. De noodzaak ontbreekt en het nut is twijfelachtig.
  • Naar mijn mening en die van de gemeente Haren, het Platform Drentse Aa en de Drentse natuur- en milieuorganisaties is dit onderzoek gebaseerd op deels verouderde en naar de gewenste interpretatie toegeschreven gegevens.
  • Het transferium is vlak naast het beekdal van de Drentse Aa gepland, het toeristisch icoon van Drenthe. En dan wil men juist daarlangs zo’n enorme verkeersconstructie realiseren. Een brok verstedelijking en verstening met nauwelijks meer dan met de mond beleden aandacht voor het landschap.
  • Als er al een probleem zou zijn, dan is dit plan in iedere geval niet de oplossing daarvoor. Wil men toch 12 miljoen uitgeven, schenk het dan aan de gemeente Haren voor de uitbreiding van het transferium aldaar. Of onderzoek de mogelijkheden ten westen van de A28.
  • Of, liever nog, besteedt het aan de stagnerende afronding van de NNN (Natuur Netwerk Nederland), de imploderende weidevogelstand, de massale sterfte van de insecten door het gebruik van bestrijdingsmiddelen of het behoud van de regionale ziekenhuizen. 
  • Is de Drentse politiek inzake dit transferium in staat om op haar schreden terug te keren? Of laat de reflex om hoe dan ook te willen investeren in harde infrastructuur, een stokpaardje uit de oude economie, dat niet toe?
19 juni 2018

"Transferium De Punt ramp voor cultuurhistorie" -
opiniestuk in Dagblad van het Noorden door bouwhistoricus Jim Klingers

Lees het hele artikel
in het DvhN

Jim Klingers verwijst naar het betoog van Erik van der Bilt en belicht nog een ander aspect, het historisch perspectief:

 • Eén krachtig argument tegen de komst van deze megaparkeerplaats slaat Erik van der Bilt jammer genoeg over: de grote cultuurhistorische waarde die hier in het geding is. De huidige Groningerstraat, waaraan het transferium moet komen te liggen, vormt met de aansluitende Rijksstraatweg een restant van een meer dan duizend jaar oude heerweg. 
 • Doordat het laagland aan Drentse zijde van de beek open is gebleven, is het contrast met de hoge, lommerrijke Groningse zijde nog net zo groot als toen onze verre voorouders met paard en wagen over deze weg ploeterden. Het transferium zal, met alle verhullende bosjes rondom, dit beeld sterk verstoren. Op het kleine stukje open ruimte dat overblijft, rust deels een bedrijfs- en horecabestemming, zodat het wachten is op de gebouwen in schoenendozenstijl die we overal langs onze wegen zien verrijzen.
Als Natuurplatform zagen we dit gevaar al in een vroeg stadium en we zijn tot aan de Raad van State gegaan in een poging de gemeente ervan te overtuigen dat deze horecabestemming niet los gezien mag worden van de ambitie op die plek een transferium te realiseren. Dat heeft echter helaas geen resultaat gehad. Punt
situatieschets horeca
De Punt
Lees meer op de betreffende pagina Ruimtelijke ordening
25 juni 2018

Overleg met Gemeente Tynaarlo over definitieve vorm van het Bestemmingsplan 'Camping Buiten'

Op 25 juni 2018 overlegden Philippe Boucher en Marianne van Albada op verzoek van de gemeente Tynaarlo met een ambtenaar van de gemeente en een vertegenwoordiger van Bureau Eelerwoude (dat namens Mark Pieter Bakker het bestemmingsplan voor Landgoed Butien voorbereidt) over de definitieve aanpassing van het 'Plan Buiten'.
Bedoeling was te voorkomen dat er nog misverstanden zouden blijven bestaan over de definitieve vorm.
In de afgelopen periode waren de inzichten van de aanvrager (Mark Pieter Bakker) meerdere malen veranderd en was het plan steeds weer aangepast. De op dit moment verantwoordelijke wethouder wilde nu een definitieve vaststelling van het plan, zodat het in procedure gebracht kon worden. Van deze uiteindelijke versie zou dan ook niet meer mogen worden afgeweken, anders zou de gemeente haar medewerking daaraan stop zetten.
Lees verder over Landgoed Buiten op onze pagina Ruimtelijke Ordening
27 juni 2018

GEMEENTE HAREN: Tynaarlo denk nog eens na over transferium

Lees het artikel
in het DvhN
De gemeente Haren:
Een transferium bij De Punt heeft geen nut, zolang er nog capaciteit over is op parkeerplaatsen in Haren.
De gemeente Haren vraagt haar buurgemeente Tynaarlo, om de noodzaak van hun plannen beter te onderbouwen en de situatie op basis van de meest recente gegevens nog eens goed onder de loep te nemen. De aanleg van een transfeium is een behoorlijke ingreep; er is veel weerstand vanuit de omgeving en voorlopig is er in de gemeente Haren nog ruim voldoende plaats om parkeerders op te vangen.
Op onze speciale pagina TRANSFERIUM, leest u alles over dit onderwerp, dat al speelt sinds 2012...
oktober 2018

Artikel van Eric van der Bilt in het tijdschrift Noorderbreedte

Ook Eric van der Bilt, voormalig directeur van Het Drentse Landschap, heeft zijn twijfels bij het nut van een transferium bij De Punt. Het plan realiseert geen verbeterde doorstroming, en stimuleert evenmin het OV-gebruik, terwijl er wel forse nadelen aan kleven voor natuur, landschap en cultuurhistorie.
In het tijdschrift Noorderbreedte vraagt hij zich af of de Drentse politiek in staat is om op haar schreden terug te keren, nu dit kostenverslindende project al in een zover gevorderd stadium is.

foto
artikel Eric vd Bilt
20-11-2018

VOORLICHTINGSAVOND GEMEENTE TYNAARLO over stand van zaken Transferiumplan

Op dinsdag 20 november organiseerde de gemeente Tynaarlo een voorlichtingsavond over de laatste versie van het Transferiumplan bij de Punt. Als vergaderlocatie was gekozen voor een zaal in het Bloemenveiling gebouw. Gedeputeerde Henk Brink zou daar de gemeenteraadsleden voorlichting geven over de stand van zaken. Op verzoek van het Natuurplatform was er deze keer ook mogelijkheid voor betrokken inwoners van het gebied om vragen te stellen of in te spreken. Omdat er maar weinig tijd was ingeruimd voor inspreekreacties (10 minuten in totaal), was het woekeren met de beschikbare tijd. Toch zijn we tevreden dat we op zijn minst de gelegenheid hebben gekregen om onze zienswijze naar voren te brengen. foto
uitnodiging gemeente
20-11-2018 Inbreng op deze voorlichtingsavond van 2 sprekers, uitgenodigd door het Natuurplatform
  Prof. Jan P. Bakker, hoogleraar Natuurbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen
"Sinds 1965 is veel geïnvesteerd in het Stroomdallandschap Drentsche Aa, waardoor er de laatste tijd enig herstel is ingetreden. De aanleg van het transferium zal leiden tot kapitaalvernietiging." J.P.Bakker: relatie tussen vegetatie en grondwatersysteem
(Prof. J.P. Bakker is medeauteur van de Landschapsbiografie van de Drentsche Aa)

Jim Klingers, bouwhistoricus, (afstudeeronderzoek: geschiedenis Groninger Punt en omgeving)
"De Groningerstraat en Rijksstraatweg vormen tezamen een van de laatste nog herkenbare (pre)historische moeras- en beekdalpassages van het Noorden. Ter weerszijde van de weg, aan zowel Drentse als Groningse zijde wemelt het van de landschappelijke, archeologische en cultuurhistorische bijzonderheden. Toch is er voorafgaand aan de Transferiumplannen geen enkel onderzoek gedaan naar de cultuurhistorie van de locatie. Dit, terwijl sinds 1 januari 2012 gemeenten in het kader van het Besluit Ruimtelijke Ordening (BRO) tot dergelijk onderzoek wettelijk verplicht zijn. Had dit wel plaatsgevonden, dan zou onder meer aan het licht zijn gekomen dat de waardering van het gebied op de Cultuurhistorische Waardenkaart en de Archeologische Beleidskaart van uw gemeente ernstig tekortschiet."

Jim Klingers:
"De vergeten cultuur-historie van De Punt"

UPDATE - PROJECT NATUURERVEN
27-11-2018 Een eerste projectvoorstel van Landschapsbeheer Drenthe:
'Herstel en behoud van biodiversiteit in het landelijk gebied'
plaatje
In het eerste projectvoorstel is nog uitgegaan van de eenheid van het gebied dat beide dorpen, Midlaren en Noordlaren omvat. Het escomplex tussen beide dorpen wordt beschreven, de zandwegen die er zijn, de ruim opgezette particuliere erven in het jonge ontginnings-landschap, de bijzondere landschaps-elementen, zoalseen oude begraafplaats, uitgestoven laagtes, pingo-ruïnes en hunebedden.
Dit landschap biedt de kans om een waardevol overgangsgebied te maken tussen aan de ene kant de natuur van Noordlaarderbos en Vijftig Bunder en aan de andere kant de es, die tegen het dorp Noordlaren is aangelegen, en waarin door het grootschalig gebruik inmiddels een aantal vroegere natuurwaarden, zoals de patrijs en de veldleeuwerik, is verdwenen. De zandpaden bieden uitstekende nestlocaties voor zandbijen en de bermen kunnen bloemrijker worden gemaakt, zodat het landschap aantrekkelijker wordt voor vogels om voedsel te zoeken. Met name de erven in het buitengebied kunnen door ecologisch waardevolle ontwikkeling fungeren als stapstenen en zo bijdragen aan het Natuurnetwerk in Drenthe en Groningen.
LEES MEER OP DE PAGINA 'NATUURERVEN' pagina Natuurerven
 
naar top van pagina
Voor een overzicht van de actualiteiten van 2019 ----------------------->
   
home voorgesch. 2015 actualiteiten  
actueel 2008 2016    
data 2009 2017    
thema's 2010 2018    
contact 2011 2019  
links 2012 2020    
archief 2013 2021 / 2022  
nieuwsbrief 2014      
homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen