Het Natuurplatform zet zich in voor behoud en versterking van de natuur in het Drentsche Aa-gebied.
Overzicht van zaken, die de afgelopen tijd onze aandacht trokken.
FEBRUARI 2017   -   Onrust over bouw extra vakantiehuizen in Midlaren Artikel DvhN 30 jan 2017
Begin februari 2017 werden we door verschillende mensen attent gemaakt op de onrust in het recreatiegebied aan weerszijden van de Tienelsweg, die ging over de plannen van Mark Pieter Bakker (makelaar Alfred) om op het voormalige campingterrein 'De Bulten' een aantal recreatiewoningen te bouwen. Er verschenen verschillende stukken in de plaatselijke kranten en er waren verhitte discussies en inspraak avonden in de gemeenteraad. "Kon het Natuurplatform ook iets betekenen in deze zaak?" vroeg men ons. plaatje
artikel 18-02-2017
KRANTENARTIKELEN UIT 2016   -   B&W zwalken heen en weer tussen wel of niet toestaan van winterrecreatie
Er blijken ook krantenstukjes van nog eerdere datum te zijn. Op 21 maart 2016 berichtte het Dagblad van het Noorden, dat Camping en recreatieterrein Buiten Midlaren verder kan met de beoogde uitbreiding en modernisering. "De kleinschalige en hoogwaardige natuurcamping die de initiatiefnemers voor ogen hebben vormt een welkome aanvulling op het recereatieaanbod in de gemeente Tynaarlo", vinden B&W.
plaatje
Er is daarom een bestemmingsplanwijziging voorgesteld om de bouw van een aantal recreatiehuisjes mogelijk te maken.
De initiatiefnemers wilden aanvankelijk toestemminmg om de huisjes het hele jaar rond open te stellen. De gemeente was echter bang dat dit de recreatiedruk op de natuur te groot zou maken en wilde daarom niet meegaan in deze wens. Nu komt er alleen toestemming voor gebruik van de huisjes tijdens het kampeerseizoen (medio maart - eind oktober).
Op 25 oktober 2016 verschijnt dan opeens een berichtje in het Dagblad van het Noorden, dat B&W zijn teruggekomen op hun vorige besluit en dat er op Camping Buiten nu toch het hele jaar rond gerecreëerd mag worden. Deze koerswijziging is kennelijk ingegeven door de klacht van de exploitanten, die zeggen te vrezen voor onvoldoende inkomsten uit hun investering, wanneer recreatie alleen in voorjaar en zomer is toegestaan. plaatje
26-02-2017 Zienswijze Natuurplatform over de nieuw plannen voor 'Landgoed Buiten'  
We hebben vervolgens gesproken met verschillende belanghebbende: Mark Pieter Bakker zelf, omwonenden en vertegenwoordigers van de Federatie Verblijfsrecreatie Tynaarlo. Ook zijn we in de gemeentelijke en provinciale stukken over dit onderwerp gedoken. Op basis daarvan hebben wij een eerste standpunt ingenomen in deze kwestie.
Wat ons vooral opvalt, is dat er een inconsequentie huist in de opstelling van de gemeente t.o.v. de verschillende partijen. De gemeente zit a.h.w. klem tussen haar ambitie om hoogwaardige recreatie te stimuleren en de eis van de provinice dat de totale recreatiedruk niet mag toenemen. Dat heeft er toe geleid dat de gemeente aan 'landgoed Buiten' wil toestaan ook in de winterperiode open te blijven, omdat hier sprake is van hoogwaardige voorzieningen die anders niet rendabel te exploiteren zouden zijn, terwijl er op de andere kampeerterreinen geen winterrecreatie is toegestaan. Ook daar worden de huisjes echter voortdurend kwalitatief verbeterd, zodat er op dat punt eigenlijk geen duidelijk verschil is met 'Landgoed Buiten', behalve dat 'Buiten' commercieel geëxploiteerd wordt en de andere huizen particulier eigendom zijn.
Dit veroorzaakt ons inziens bij de reguliere bewoners van Tienelsweg een terechte bezorgdheid over deze ontwikkeling. Op grond van 'rechtsongelijkheid', zouden de andere recreatieparken ook het recht op winterrecreatie kunnen gaan eisen.
Door Landgoed Buiten een uitzonderingspositie te geven, die alleen gebaseerd is op de kwaliteits-verbetering van het terrein, is er in feite sprake van ongelijke behandeling. Het toekennen van speciale rechten aan een commerciële partij opent in feite de weg voor toekomstige projectontwikkelaars tot het opkopen van huisjesparken met als voornaamste doel er geld aan te verdienen. Een ontwikkeling die niet gewenst is, omdat de huidige ‘eenvoudige’ recreatieparken ook een belangrijke sociale functie vervullen voor een bepaalde categorie van de bevolking.
Alle recreatieterreinen aan de westkant van de Tienelsweg liggen binnen de Ecologissche Hoofdstructuur (EHS) en grenzen aan of zijn omgeven door Natura 2000 gebied. Wat dat betreft is er geen verschil. Voor al die gebieden is het behoud van Rust en Natuurdoeleneven belangrijk.
Je zou je zelfs kunnen afvragen of commerciele verhuur de recreatiedruk niet juist zal opvoeren, omdat mensen die voor een week een huisje huren meer 'consumptief' van de omgeving gebruik zullen maken, dan degenen die er een eigen huisje hebben, waar ze regelmatig vertoeven.
plaatje
zienswijze Natuurplatform
07-03-2017 Stemming in Raadsvergadering over Ontwerpbestemmingsplan Recreatieterrein Buiten Midlaren.
Gevraagd Besluit:
1. Instemmen met de inhoud van de inspraak- en vooroverlegnotitie Bestemmingsplan Recreatieterrein Buiten Midlaren.
2. Het ontwerpbestemmingsplan Recreatieterrein Buiten Midlaren vrijgeven voor het opstarten van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 Awb).

Besluit raad:
Op het voorstel wordt door de fracties van D66 en VVD een amendement ingediend met als strekking om het recreëren te beperken tot het zomerseizoen. Dit amendement wordt unaniem aangenomen (22 stemmen vóór). Op het voorstel wordt door de fractie van de ChristenUnie een motie ingediend met als strekking om permanente verhuur/bewoning van recreatiewoningen tegen te gaan. Deze motie wordt met 20 stemmen vóór en 2 stemmen tegen (leden fractie GroenLinks) aangenomen.
Het geamendeerde voorstel wordt unaniem aangenomen (22 stemmen vóór). Het college zegt de raad toe een informatieavond met betrekking tot handhaving recreatieterreinen in te plannen voor de raad.
22-03-2017 Bestemmingsplan Recreatieterrein Buiten Midlaren ligt ter inzage Aankondiging
Staatscourant

Twee weken later wordt het aangepaste Bestemmingsplan ter inzage gelegd en is er gelegenheid om binnen 6 weken een zienswijze in te dienen.

Het bijgevoegde Omgevingsplan van de familie Bakker-Hoogerheide geeft inzicht in de wijze waarop men het Landgoed wil gaan inichten.

Het Natuurplatfrom maakt van deze gelegenheid gebruik om dieper op de zaak in te gaan en een eigen zienswijze in te dienen, waarin we een aantal veranderingen voorstellen in de inrichting van het Landgoed.

plaatje Omgevingsplan LANDGOED BUITEN
04-05-2017 Zienswijze Natuurplatfrom op Bestemmingsplan Buitengebied Buiten Midlaren
Bij nadere bestudering zien we toch ook veel ernstige bezwaren in het plan, met name in de inrichting van het terrein. De te bouwen huizen zijn alle in of op de verhoogde boswal gepland, die het terrein aan de zuidkant begrenst. Er wordt gesproken over de aanleg van 'zichtlijnen' die door de bossages heenprikken... Bossages die naar ons idee juist die huizen aan het zicht zouden moeten onttrekken. plaatje plaatje
Het hele plan is volledig 'van binnenuit' gedacht: 'Hoe kan het uitzicht voor de vakantiegangers zo aantrekkelijk mogelijk worden gemaakt'. Met de wandelaars die buiten het terrein passeren en wier uitzicht op de rand van het beekdal hierdoor voorgoed wordt verpest, is geen rekening gehouden. Boven: Receratie-huisjes in de bosrand - kampeer gedeelte op binnenveld.
Boven: Zichtlijnen vanaf huisjes op de boswal richting Wildeveen.
Onder: in vogelvlucht Onder: in vogelvlucht
We stellen daarom voor de verdeling tussen kampeergedeelte en bebouwing met huisjes om te wisselen, zodat de huizen achter op het terrein gesitueerd worden en de kampeerplaatsen aan de binnenzijde in of tegen de bosrand gelegen zijn. Dit kan voorkomen dat deze nu nog ongeschonden beekdalrand voor de toekomst voorgoed verloren gaat. We weten ook Natuurmonumenten en Het Drentse Landschap achter onze zienswijze te krijgen. Ook de Federatie Verblijfsrecreatie en een aantral bewoners van Huttenweg en Tienelsweg scharen zich achter ons voorstel. plaatje plaatje

Tot onze verrassing reageert Mark Pieter Bakker enige weken later zelf op onze zienswijze en nodigt ons uit voor een gesprek en een rondgang over het terrein. In de daarop volgende discussie blijkt, dat hij bereid is tegemoet te komen aan onze bezwaren. Ons voorstel tot het omwisselen van kampeer- en bebouwingsgedeelte spreekt hem wel aan, zegt hij. Vrij snel daarop stuurt hij een uitgewerkte tekening van de voorgestelde wijzigingen, gemaakt door bureau Eelerwoude. Al onze adviezen over de inrichting van het terrein zijn in de gewijzigde versie vn het plan ovegenomen:

  1. Wijziging bouwvlak: Situering van het bouwvlak, waarbinnen de nieuwe recreatiewoningen geplaatst mogen worden, dichtbij het woonerf. In de bosrand hooguit enkele kampeerplaatsen toestaan.
  2. Beheer als Park: Ook bij eventuele deelverkoop aan particulieren zou ‘Landgoed Buiten’ in zijn totaliteit als ‘Park’ beheerd moeten worden.
  3. Bescherming bosrand: Voor de bosrand zou een beschermde status van ‘beekdalrand’ moeten gelden, met passend natuurlijk beheer.
We berichten de gemeente Tynaarlo over dit resultaat en laten weten dat het plan wat ons betreft onder deze condities door kan gaan. De verdere afhandeling van de procedure laten we over aan de gemeente, in samenspraak met Bakker.
plaatje
Omwisseling huizen
en kampereergedeelte
plaatje
SEPTEMBER 2017   -   Mark Pieter Bakker zoekt opnieuw contact   -   hij wil de huisjes toch liever langs de bosrand...
Vier maanden later, begin september 2017, vraagt Mark Pieter Bakker of we toch nog een keer langs willen komen om de situatie ter plekke nader te bekijken:
Is het niet mogelijk de te bouwen recreatiehuisjes toch langs de hoge boswal te zetten, maar dan iets lager, richting de weide op het middenveld? Hij is bang de openheid richting de heide op de Vijftig Bunder kwijt te raken, wanneer de huisjes op het middenveld worden geplaatst. Ook vreest hij voor verlies van privacy in het woonhuis. Hij heeft echter geen uitgewerkte tekeningen van wat hij precies in zijn hoofd heeft.

plaatje Boven: huisjes bij boswal
Onder: Hoogtekaart
plaatje

Thuis bekijken we nogmaals de situatie op plattegrond en hoogtekaart. Dat maakt duidelijk dat het geen optie is om de huizen alsonog aan de kant van de verhoogde boswal te plaatsen. Zelfs als ze wat verder naar achteren gezet worden, blijven ze het landschapsbeeld verstoren. We houden dus vast aan ons aanvankelijke voorstel en doen alleen enkele suggesties over een andere indeling, die de privacy van het woonhuis kan vergroten. De tekeningen zullen sowieso nader uitgewerkt moeten worden, want op de huidige schetsen blijken de te bouwen huisjes gedeeltijk in het ven geprojecteerd te zijn, wanneer je de google-kaart er onder legt.
21-09-2017 Notitie Natuurplatform ter aanvulling op onze zienswijze van 4 mei 2017
Na overleg met onze medeondertekenaars, sturen we een 'Notitie' naar de gemeente en naar Mark Pieter Bakker, waarin we ons definitieve standpunt uiteen zetten:
  1. Recreatiehuisjes niet langs de boswal; door de hogere ligging daar, zullen ze teveel zichtbaar zijn.
  2. Plaatsing op het lager gelegen plateau; eventueel iets naar het oosten, wanneer er rond het ven te weinig ruimte is.
naar top van pagina
Voor een overzicht van de actualiteiten van 2018 ----------------------->
   
home voorgesch. 2015 actualiteiten  
actueel 2008 2016    
data 2009 2017    
thema's 2010 2018    
contact 2011 2019  
links 2012 2020    
archief 2013 2021 / 2022  
nieuwsbrief 2014      
homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen