Het Natuurplatform zet zich in voor behoud en versterking van de natuur in het Drentsche Aa-gebied.
Overzicht van zaken, die de afgelopen tijd onze aandacht trokken.
12-01-2019 Vraag Natuurplatform aan Griffie Gemeente Tynarlo over veranderingen in ontwerp van Transferium
Tijdens de voorlichtingsavond van de gemeente op 20 november 2018, bleken er inmiddels enige veranderingen in het ontwerp van het Transferium te zijn aangebracht die aan de indieners van een zienswijze niet bekend waren. De OVONDE bij voorbeeld, was verdwenen en omgezet in een dubbele rotonde. Tegen die ovonde hadden we destijds veel bezwaren aangevoerd en nu hij uit het ontwerp verdwenen was, zouden we graag een exacte tekening inzien van de voorgestelde aanpassing. Daarom vroegen we de gemeente om ons dit nieuwe ontwerp toe te sturen.
foto
schets met ovonde
14-01-2019 Antwoord Gemeente Tynaarlo op onze vraag over de verdere procedure Antwoord Gemeente
Het antwoord van de gemeente op 14 januari was zeer ambtelijk, en kwam er op neer dat we nog even moesten wachten. De reacties van de gemeente op de ingediende zienswijzen zullen in de Nota van beantwoording inspraak- en overlegreacties behandeld worden. En voor zover die zienswijzen aanleiding geven tot het invoeren van wijzigingen, worden die ook meteen verwerkt in het nieuwe ontwerp bestemmingsplan. Wanneer dit alles klaar is en B&W hun goedkeuring er aan hebben verleend, krijgen alle indieners bericht en kunnen ze binnen een termijn van 6 weken eventueel opnieuw een zienswijze indienen.
22-01-2019 Raadsvergadering gemeente Tynaarlo - bespreking ontwerp bestemmingsplan Landgoed Buiten

Op deze raadsvergadering zou het ontwerp bestemmoingsplan Landgoed Buiten aan de orde komen, zoals dat na de afspraken met het Natuurplatform definitief was uitgewerkt. Het onderwerp werd echter van de agenda gehaald en terug verwezen naar de burgemeester, die handhaving in zijn portefeuille heeft. Reden: Bakker is al begonnen met de bouw van twee huisjes, terwijl het plan nog niet is goedgekeurd door de gemeenteraad.

plaatje
LEES ALLE VOORAFGAANDE INFORMATIE over het Overleg tussen Natuurplatform,
gemeente Tynaarlo en Landgoed Buiten op onze pagina Ruimtelijke Ordening
Landgoed BUITEN
26-02-2019 KLANKBORDGROEP - (gedeeltelijke) VERDUBBELING N34 - Uitnodiging tot deelname
Om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid op de N34 te vergroten, wil de provincie deze weg gedeeltelijk verdubbelen tussen Emmen en De Punt. We hebben daarbij de adviezen en ideeën nodig van de belangrijkste stakleholders uit de omgeving. De inbreng van de klankbordgroep nemen we mee in de onderzoeken. kaartje
Eerste bijeenkomst: 26 februari 2019 op het Provinciehuis - ook het Natuurplatform is uitgenodigd
19-03-2019 Tweede bijeenkomst KLANKBORD GROEP over gedeeltelijke VERDUBBELING N34
Gedeputeerde Henk Brink legt uit, dat de politiek heeft besloten, dat er onderzoek gedaan moet worden naar een gedeeltelijke verdubbeling van de N34 tussen De Punt (A28) en de aansluiting met de N381 (Emmen). Daartoe zullen onderzoeken worden gedaan, waarbij ook de inbreng van de Klankbordgroep belangrijk is.
kaartje

In de lente en zomer van 2019 vinden in totaal zo'n 8 Klankbordgroep bijeenkomsten plaats, en worden twee onderzoeken van Sweco gepresenteerd en besproken.

kaartje
Nut & Noodzaak
kaartje
Verkeersonderzoe

Een onderzoek naar NUT & NOODZAAK
(analyse en inventarisatie van problemen+ nut & noodzaak van aanpassingen aan N34)
En een VERKEERS ONDERZOEK
LEES ALLE VERDERE BERICHTEN OVER DE N34 OP ONZE SPECIALE PAGINA verdubbeling - N34
UPDATE - PROJECT NATUURERVEN
maart - 2019 In maart komt de financiering van het project NATUURERVEN rond -
Gemeente Tynaarlo en Gebiedsfonds Drentsche Aa dragen bij
Finaciëring van het project:
 • Gemeente Tynaarlo - bijdrage uit de provinciale regeling Dorpsinitiatieven - Vitaal platteland
 • Bijdrage gebiedsfond Drentsche Aa van 250 euro per erf
 • Bijdrage bewoners - in de vorm van eigen arbeid - grondbewerking, planten en zaaien
Landschapsbeheer Drenthe gaat het project begeleiden
Dit jaar wordt ingezet op het verbeteren van de particuliere erven. Voor het inzaaien van natuurakkers of natuurgrasland is het nu al te laat in het seizoen. Wellicht kan bij een volgend project dit onderdeel meer aandacht krijgen
LEES MEER OP DE PAGINA 'NATUURERVEN' pagina Natuurerven
30-03-2019 Bericht van het Natuurplatform aan gemeenteraadsleden en aan onze volgers en donateurs
Op 30 maart 2019 waren er van de kant van de gemeente nog geen verdere berichten over het nieuwe bestemmingsplan. Ondertussen gingen de ontwikkleingen in de omgeving door en maakten duidelijk dat het hele transferiumplan in feite was ingehaald door de de realiteit. Daarom stuurden we de gemeenteraadsleden, die straks over dit plan zullen moeten beslissen, en de mensen die ons volgen op onze website en via de mail, het volgende bericht: Lees verder op de pagina Transferium 2019
05-04-2019

'Liever extra stations dan een Transferium bij De Punt', vindt Leefbaar Tynaarlo (Artikel op OOG-TV)

Caspar Kloos van Leefbaar Tynaarlo, op dit moment de grootste fractie van de gemeente Tynaarlo, vindt het zonde om 6,5 miljoen weg te gooien aan een Transferium bij De Punt, terwijl er bij Transferium Haren nu permanent veel parkeerplaatsen leeg staan. Hij zou liever zien dat het oude station in Tynaarlo in ere wordt hersteld. Ooit waren er plannen voor een lightrail tussen Groningen en Assen, om de kleine plaatsen daar tussen beter met elkaar te verbinden. Dat plan zou weer van stal gehaald moeten worden. foto
29-05-2019 Het Ontwerp Bestemmingsplan Transferium De Punt ligt vanaf 4 juni gedurende 6 weken ter inzage
Hieronder een samenvatting van de aankondiging door de gemeente.
In de rechterkolom een link naar de volledige tekst van de aankondiging.
aankondiging- Ontwerp bestemmingsplan
 1. Aanleg Transferium in oksel bestaande afrit aan oostzijde A28
  - parkeevoorziening voor 200 auto's - uit te breiden tot 500
  - Stalling voor 50 fietsen - naar behoefte uit te breiden
 2. Reconstructie westzijde A28
  - nieuwe afrit vanuit Groningen tot op Groningerstraat
  - aanleg rotonde op Groningerstraat aan westzijde A28
  - vanaf rotonde Groningerstraat nieuwe oprit richting Emmen
  - bestaande op- en afritten aan westzijden vervallen
  - verlenging van enkele kades langs het Nrd-Willemskanaal
 3. Nieuwe oprit richting Groningen aan N-O zijde A28
  - oude afrit aan noord-oostzijde verdwijnt
  - daar komt plaats vrij voor aanleg van het transferium
  - aanleg extra rotonde voor toegang tot transferium
  - aanleg 'bypass' die buitenom aansluit op Groningerstraat
 4. Aanleg faunapassage aan noordzijde onder op- en afrit
  - een bestaande transportleiding voor water wordt verlegd
foto
Ontwerp van het transferium
foto
Plangebied, geprojecteerd op huidige situatie
De percelen die gelegen zijn in de noord-oosthoek van het plangebied (nu weilanden), worden aangeduid met 'wetgevingszone – verwezenlijking in de naaste toekomst'. De eventueel benodigde omgevingsvergunning voor deze percelen kan pas in een later stadium worden aangevraagd.
12-07-2019 Zienswijze Natuurplatform 2019   -   Bijlage 15 Aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling
In de constructie van dit bestemmingsplan schuilt nog een klein addertje onder het gras:
Omdat het toekomstige Transferium nu gelocalisserd is binnen de oksel van de zuid-oostelijke afrit, die al de bestemming VERKEER heeft, denkt men te kunnen ontkomen aan de verplichting een volledige milieu effect rapportage (m.e.r.) te doorlopen. In plaats daarvan kan het geheel simpeler en sneller worden afgedaan met een zgn. 'vormvrije m.e.r. ' Daartoe heeft de Provincie aan het bureau Bügel Hajema, dat de uitwerking van het plan verzorgt, opdracht gegeven een zgn. Aanmeldnotitie te schrijven, waarin wordt betoogd waarom een volledige m.e.r.-procedure in dit geval niet nodig zou zijn.
B & W van Tynaarlo concluderen vervolgens, dat er in de hier geplande toekomstige activiteiten geen sprake is van dusdanige nadelige gevolgen voor het milieu dat er een Milieueffectrapport nodig zou zijn.
Een reden voor het Natuurplatform om ook hiertegen een bezwaar in te dienen.
logo
Bezwaar Natuurplatform
tegen Aanmeldnotitie
Transferium De Punt
12-07-2019 Zienswijze Natuurplatform 2019   -   Bestemmingsplan Transferium De Punt  
Op de site van de Provincie Drenthe staat over het Transferium nog altijd deze informatie:
(voor het laatst bijgewerkt begin februari 2018)
Daar is te lezen wat de uitgangspunten zijn die dienen als basis van dit Transferium plan:
foto
 • Het transferium is bedoeld als aanvulling op het goed gebruikte transferium bij Haren.
 • Daarnaast kan het transferium een functie krijgen voor lang parkeren ten behoeve van Groningen Airport Eelde.
 • Onderdeel van het project is de realisatie van een zogenaamde Haarlemmermeeraansluiting met de A28.
 • Beoogd resultaat: Het transferium heeft een effect op de bereikbaarheid van de stad Groningen.
 • Een project van de provincie Drenthe in overleg met Groningen Airport Eelde en de gemeente Tynaarlo.
 • De exacte kosten van het project zijn nog niet bekend, dit is afhankelijk van de definitieve oplossing die wordt gekozen. Vooralsnog is een budget gereserveerd van € 9,9 miljoen.
Bovenstaande opsomming laat meteen al de rechtmatigheid zien van het door ons ingediende bezwaar:
 • Er is geen transferium nodig ter aanvulling van Transferium Haren - Haren heeft permanent ca 400 plaatsen vrij.
 • Het vliegveld is op sterven na dood en doet zelf moeite parkeerders te lokken om wat bij te verdienen. Waarom zou er een transferium nodig zijn, als je de parkeerruimte wilt gaan vullen met langparkeerders van een noodlijdend vliegveld?
 • De aanleg van een Haarlemmermeeraansluiting zal geen positieve invloed hebben op de bereikbaarheid van de stad Groningen, omdat de files bij Groningen voornamelijk veroorzaakt worden door de opnamecapaciteit van de stad zelf.
 • Ook het transferium zal geen effect hebben op de bereikbaarheid van Groningen, omdat Haren voldoende ruimte vrij heeft en door de nabijheid van de stad en de goede, snelle verbindingen al voorziet in de behoefte.
 • Het is merkwaardig dat bij een project dat tot doel heeft, de bereikbaarheid van Groningen te bevorderen, er geen enkel overleg is met Groningen zelf.
 • De kosten van het project zijn disproportioneel t.o.v. de mogelijke maatschappelijke voordelen
17-07-2019 Bericht in Dagblad van het Noorden van de fietsersbond  
Fietsen van Glimmen naar De Punt wordt er door het Transferium niet veiliger op, vindt de fietsersbond. Met name de extra rotonde is een sta-in-de-weg voor het fietsverkeer. Dit zegt de fietsersbond Kop van Denthe in haar zienswijze aan de gemeente Tynaarlo. Lees meer via de link in de rechter kolom. krant
LEES ALLE BERICHTEN OVER HET TRANSFERIUM OP ONZE SPECIALE PAGINA Transferium fase 9
24-07-2019 DE SCHAKEL  -  N34  -  Geen panklare oplossing voor Verkeersplein Gieten  
De Focusgroep verkeersplein Gieten is samengesteld uit twintig inwoners van Gieten en Eext, die zich hiervoor hebben aangemeld. De groep heeft als speciale opdracht de voor- en nadelen van verschillende varianten voor verkeersplein Gieten uit te werken en te beoordelen. Dit blijkt nog geen eenvoudige opdracht. De varianten die zijn ingebracht, uiteenlopend van een kleine aanpassing aan de bestande rotonde tot een volledige klaverblad-aansluiting, hebben allemaal hun voor- en nadelen. foto
stuk in De Schakelover aanpassingen N34
09-08-2019 'Milieu informatie Transferium De Punt volstrekt onvoldoende' - Dagblad van het Noorden
Het Natuurplatform Drentsche Aa vindt dat de milieu-effecten van het toekomstige Transferium bij De Punt veel beter onderzocht moeten worden. Dat laat de organisatie weten in een zienswijze op de plannen. In totaal zijn 14 zienswijzen ingediend, waaronder die van het Natuurplatform.
Lees meer via de link in de rechter kolom.
krant
09-08-2019 Bericht van de provincie over Transferium De Punt in het Dagblad van het Noorden
Het project 'Transferium De Punt' ligt voor onbepaalde tijd stil. Door de recente 'stikstofuitspraak' van de Raad van State weet de provincie niet waar ze aan toe is. Lees meer via de link in de rechter kolom. krant
21-08-2019 Dorpsklanken Haren: "Aanleg transferium bij de Punt stilgelegd".
De aanleg van het nieuwe transferium bij de Punt ligt voorlopig stil door een uitspraak van de Raad van State. het hoogste rechtsorgaan haalde een streep door de Nieuwe Pragrammatische Aanpak Stikstof (PAS) en dat heeft grote gevolgen in heel het land.
Lees meer via de link in de rechter kolom.
krant
18-09-2019 DAGBLAD v.h. NOORDEN  -  Plan voor gedeeltelijke verdubbeling N34 is nog geen gelopen race
Gedeputeerde Cees Bijl (PvdA) deelde woensdag aan de Statencommissie mee, dat de volgende stap in de besluitvorming wordt uitgesteld van december 2019 tot april 2020. Bijls woordvoerder Eddy Beuker legt uit dat het overleg met de omwonenden meer tijd vergt. "We willen dit zorgvuldig doen en iedereen uitgebreid de tijd geven zijn inbreng in te leveren." Bewoners van Schipborg, Annen en Zuidlaren vrezen dat de autoweg ter hoogte van hun dorpen verdubbeld wordt en er zijn meerderebewonersgroepen gevormd, die hun bezwaren inventariseren.
21-09-2019 Rapport Remkes - Maxumum snelheid omlaag vanweg stikstof-crisis
Algemeen Dagblad: "Oud-minister Johan Remkes adviseert ingrijpende maatregelen in de landbouw en het verkeer om de stikstofcrisis het hoofd te bieden.
Uit het advies - dat deze week in kleine kring is verspreid - blijkt dat Remkes het kabinet oproept om een pakket met noodmaatregelen in te voeren."
Deze maatregelen zullen zeker ook gevolgen hebben voor de transferioumplannen.
krant
02-10-2019 Stuk in de Dorpskrant van Midlaren over de laatste fase van het natuurerven-project
Al jaren gaan insecten, vlinders en de vogels die er van leven, hard achteruit. Grootschalige landbouw en ook de manier waarop bermen en slootranden worden onderhouden werken dit in de hand. Met grote maai- zuigcombinaties wordt alles wat in het gras leeft afgemaaid opgezogen en naar de vergister gebracht. Tegelijkertijd zijn er alarmerende berichten over het klimaat, ijskappen smelten, de zeespiegel stijgt, de toename van stikstof in het milieu is alarmerend.
Ook in ons dorp zet die verandering door. Alles wordt grootschaliger. Van de 12 veehouders die er 50 jaar geleden waren zijn er nog 2 over. Grasland wordt omgezet in maïs en aardappelen. Kleine overhoekjes waar insecten of dieren zich konden terugtrekken, zijn verdwenen. Toch zijn er inmiddels ook steeds meer particulieren die een extra perceel grond hebben kunnen bijkopen, als een van de oudere boeren er mee stopte. Dat geeft ook kansen. De nieuwe eigenaren hoeven niet van hun grond te bestaan en zijn daarom eerder bereid iets tegen de achteruitgang van de natuur te doen.
plaatje
maai-zuigcombinatie aan het werk, het apparaat past niet in de kleinschalige omgeving.
Dat bracht ons als Natuurplatform op het idee om een project te starten, waarin bewoners onder begeleiding van Landschapsbeheer Drenthe iets konden doen aan de biodiversiteit op hun eigen erf. Dit projetc, dat verder werd georganiseerd vanuit Dorpsbelangen en Landschapsbeheer Drenthe, loopt nu ten einde. Voor alle deelnemende erven is een plan gemaakt, binnekort wordt het plantmateriaal afgeleverd en in het vroege voorjaar kunnen de (bloem)zaadmengsels worden ingezaaid.
29-10-2019 NOTITIE REIKWIJDTE en DETAILNIVEAU  -   (Na klankbordgroepen over N34) kaartje

De N34 is een provinciale weg van ca. 40,2 km lengte die door 4 gemeenten loopt. Een milieu-effect rapportage is verplicht bij activiteiten die mogelijk negatieve effecten op milieu kunnen hebben en is een middel om het milieu een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming en dient als hulpmiddel bij het maken van keuzes en besluiten. Ook wordt uitleg gegeven over de verdere procedure:

 1. Ter inzagelegging van Milieu Effect Rapport en ontwerp-besluit
 2. Indienen van zienswijzen door belanghebenden
 3. Advies van de commissie m.e.r.
 4. De provincie als bevoegd gezag stelt het plan vast en geeft aan hoe rekening is gehouden met milieugevolgen en reacties
05-12-2019 Philippe Boucher in Oostermoer - Stikstofmaatregelen werpen nieuw licht op Transferium
Philippe Boucher (Natuurplatform Drentsche Aa): Door de stikstofcrisis wordt duidelijk, dat het onnodig is om de Haarlemmermeer-aansluiting bij De Punt nog te realisern. Als de maximum snelheid terug moet naar 100 km vervalt ook het argument dat deze oprit nodig is om het invoegend verkeer voldoende snelheid te geven en zo de kans op mogelijke ongelukken te verkleinen. Het Natuurplatform pleitte al veel langer voor een verlaging van de maximum snelheid op dit traject, als alternatieve oplossing voor invoeg-problemen. Lees meer ---> krant
17-12-2019 Interview met Philippe Boucher van Natuurplatform Drentsche Aa plaatje
Opsomming van punten:
 1. Verdubbelen leidt tot onacceptabele schade voor Landschap en natuur.
 2. Sneller rijden (zoals bij de N33 het geval is) leidt tot meer stikstof-uitstoot.
 3. Verkeersongevallen zullen nauwelijks afnemen, zoals de N33 tussen Assen en Veendam laat zien
 4. De dorpen langs de N34 zullen meer last van lawaai krijgen
 5. De rijtijdwinst door verdubbeling is verwaarloosbaar
 6. Gedeeltelijk verdubbelen verhoogt de onveiligheid van de weg
 7. De stikstofproblematiek maakt het plan totaal achterhaald
 8. Een fly-over noord-zuid bij Gieten is een zinvolle verbetering voor veiligheid en doorstroming
foto
Stuk van het Natuurplatform

Voorstel Natuurplatform:

 1. Breng een voorziening aan op de middenstreep die overschrijden bemoeilijkt of verhindert
 2. Stel een inhaalverbod in over de hele lengte van de N34 Emmen - De Punt
 3. Verbeter de weginrichting bij de invoegstroken en haal de snelheid omlaag naar 80 km per uur
 4. Installeer trajectcontrole als blijkt dat er toch te snel wordt gereden
 5. Evalueer het effect van de verbeteringen aan de rotonde bij Gieten en de laatste ongelijkvloerse kruising bij Klijndijk op doorstroming en ongevallen.
 6. Onderzoek de precieze oorzaken van de ongelukken tot nu toe.
 7. Kijk pas na de evaluatie wat een verdubbeling zou kunnen toevoegen en weeg dit af tegen de landschappelijke schade en de kosten.
20-12-2019 DAGBLAD v.h. NOORDEN  -  Natuurclub Drentsche Aa is tegen verdubbeling N34:
  'Door de Stikstofcrisis is het plan nu al achterhaald'  
Om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren, wil de provincie Drenthe voor 60 miljoen euro een zogeheten fly-over aanleggen over de rotonde bij Gieten en moet de noor-zuid verbinding van Emmen naar de A28 bij De Punt in fasen worden verdubbeld. In eerste instantie zullen drie of vier gedeelten van de N34 voor ongeveer 30 miljoen worden verdubbeld, maar in feite is de uiteindelijke doelstelling een volledige verdubbeling in de toekomst. Volgens het Natuurplatform betekent dit in feite dat er 60 hectare natuur en landschap op de Hondsrug zullen verdwijnen onder een laag asfalt en dat ook de uitstoot van stikstof zal toenemen. Dat is onacceptabel. foto
stuk in DvhN
LEES ALLE VERDERE BERICHTEN OVER DE N34 OP ONZE SPECIALE PAGINA verdubbeling - N34
   
ga naar 2020
   
home voorgesch. 2015 actualiteiten  
actueel 2008 2016    
data 2009 2017    
thema's 2010 2018    
contact 2011 2019  
links 2012 2020    
archief 2013 2021 / 2022  
nieuwsbrief 2014      
homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen