Het Natuurplatform zet zich in voor behoud en versterking van de natuur in het Drentsche Aa-gebied.
Overzicht van zaken, die de afgelopen tijd onze aandacht trokken.
08-02-2022 PERSBERICHT NATUURPLATFORM over de (gedeeltelijke) verdubbeling van de N34 logo

WIJ PLEITEN VOOR EEN VEILIGE TWEEBAANS WEG van Emmen tot De Punt.
Een belangrijke route over het unieke Hondsrug gebied, met daartoe geëigende voorzieningen,
die de snelheid van automobilisten zal beperken en het inhalen zal ontmoedigen of onmogelijk maken.

Het is onverstandig de voorgenomen gedeeltelijke verdubbeling uit te voeren en wel om de volgende redenen:
1. VEILIGHEID:
Nauwgezet onderzoek van het Natuurplatform Drentsche Aa en deelname aan de klankbordgroep N34, hebben het inzicht opgeleverd dat de verdubbeling van de N34 niet zal leiden tot een veiliger weg maar tot meer ongelukken.

Bureau Sweco meldde al in haar rapporten dat met name gedeeltelijk verdubbelen leidt tot meer onveiligheid. De totale verdubbeling van de N33 van Assen naar Veendam - A7 in 2015, heeft zelfs geleid tot een substantiële toename van ongelukken mede door harder rijden van de weggebruikers. Dat valt zeker ook te verwachten op de N34 na verdubbeling.

2. STIKSTOF-UITSTOOT:
De hogere snelheid van automobilisten zal leiden tot een hogere uitstoot van schadelijk stikstof en fijnstof.
De N34 loopt langs twaalf schitterende Natura 2000 gebieden met een gezamenlijke oppervlakte van 22.622 ha die alle op minder dan 25 km van de weg liggen. Dit is de door het kabinet afgelopen zomer 2021 vastgestelde afstand van Natura 2000 gebieden tot mogelijke stikstof bronnen die bij vergunningen betrokken moet worden. Al deze natura 2000 gebieden zijn nu reeds overbelast met stikstof en hebben te kampen met een sterke achteruitgang van flora en fauna.

3. AANPASSING GEVAARLIJKE KRUISINGEN:
De verbetering van de gevaarlijke kruisingen bij Odoorn, Klijndijk en Emmen West zal de veiligheid wél verbeteren, evenals het plan om de rotonde bij Gieten kruisingsvrij te maken. Dit zal de doorstroming bevorderen en zeker ook de veiligheid.

16-02-2022 OOSTERMOER - NOORDENVELD plaatst stuk over de bezwaren van het Natuurplatform tegen de N34
De plaatselijke krant Oostermoer-Noordenveld gaf een goede samenvatting van het standpunt van het Natuurplatform t.o.v de geplande verdubbeling van de N34 kaartje
LEES ALLE BERICHTEN OVER DE N34 OP ONZE SPECIALE PAGINA N34 -
verdubbeling
17-02-2022 TRANSFERIUM PLANNEN worden ongemerkt doorgezet
In oktober vorig jaar, signaleerden we al dat de provincie de plannen voor het Transferium bij De Punt weer uit de ijskast had gehaald, en de aanbesteding voor de bouw inmiddels had gegund aan het bedrijf Strukton. kaartje
Er is door de provincie destijds een vormvrije m.e.r.-beoordeling aangevraagd middels een aanmeldnotitie.
Bij een dergelijke verkorte MER hoeven er geen alternatieven te worden bekeken. Voorwaarde daarbij is wel dat er geen sprake is van een te verwachten cumulatie van stikstof in de nabije toekomst.
Het adviesbureau (Bügel Hajema) dat daarnaar onderzoek deed, gaf een positief advies:
Er zouden geen projecten in de nabije omgeving te verwachten zijn, die de uitstoot van stikstof zouden kunnen verhogen.
Daarmee zijn wij het echter niet eens: Er bestaan wel degelijk initiatieven (mede gestimuleerd door provincie en gemeente), die in de omgeving van het transferium extra stikstof-uitstoot zullen bevorderen.
Het gaat daarbij om de volgende drie projecten:
 1. De mogelijke bouw van een hotel pal achter de benzinepomp. Dit ligt al vastgelgd in het bestemmingsplan.
 2. Een groot overslag centrum voor stadsdistributie op het terrein van de bloemenveiling, waarvoor de gemeente al actief lobbywerk verrichtte en geld reserveerde.
 3. Tenslotte het plan van de provincie om rond Luchthaven Eelde meer industrie aan te trekken; ook daar is reeds geld voor gereserveerd.
Als deze cumulatie betrokken wordt bij de plannen, zullen alle stikstofberekeningen vele malen hoger uitvallen en zal ook een uitbreiding van de infrastructuur nodig zijn. De door het Naturplatform ingediende zienswijzen op het bestemmingsplan zijn inmiddels beantwoord, maar op ons bezwaar tegen de aanmeldnotitie van 12 juli 2019 is nog steeds geen reactie gekomen van het bevoegd gezag. Waarom niet?
Zie voor alle nieuws over het Transferium de pagina TRANSFERIUM
18-02-2022 PETITIE GESTART tegen de bouw van een TRANSFERIUM bij DE PUNT PETITIE
Bewoners uit de omgeving zijn inmiddels een petitie gestart tegen de bouw van een Transferium bij de Punt.
Die ondersteunen we natuurlijk van harte. In het gele vlakje staat een link naar de tekst van de PETITIE.
Ook heeft de werkgroep een uitgebreide website ontworpen, waarin wordt uitgelegd, waarom een Transferium op die plek nadelig is voor de natuur.
Klik op de afbeelding rechts voor de website Transferium-Nee.nl van deze werkgroep.
bever
15-03-2022 WERKGROEP VERONTRUSTE BEWONERS hangt spandoeken op bij AFRIT DE PUNT spandoek
Sinds een aantal dagen hangen er twee grote spandoeken bij de op- en afritten naar de A28 bij De Punt, die de voorbijgangers oproepen "NEE" te zeggen tegen het toekomstige Transferium op die plek. Ook is er een video op YouTube gezet, die opnames vertoont van de verschillende diersoorten die de afgelopen periode in de omgeving van De Punt zijn waargenomen. Waaronder: bever, otter (met 3 jongen), bunzing, hermelijn, vos, steenmarter, ijsvogel en roerdomp.
17-04-2022 PLEIDOOI van HANS VAN DER LANS voor een andere aanpak in het NATUURBEHEER
Al meer dan 35 jaar pleit Hans van der Lans voor een andere aanpak in het natuurbeheer. In 1986 schreef hij samen met studiegenoot Gerben Poortinga het boek 'Natuurbos in Nederland' over de mogelijkheden om ook in ons land een beter bosbeheer voor elkaar te krijgen. En nog steeds wordt er in het Natuurbeheer te weinig rekening gehouden met de principes die hij voorstaat.
Onlangs was Hans van der Lans op radio Gelderland en sprak met een verslaggever over zijn visie op de Veluwe. De moeite waard om even naar te luisteren:
Hij lijkt soms een roepende in de woestijn, maar hij heeft wel gelijk en kan het heel goed uitleggen.
foto
mei 2009 FOTOPRESENTATIE van een EXCURSIE naar het NEW FOREST foto
New Forest
Hans van der Lans verzorgde ook jarenlang excursies naar het New Forest, een bosgebied in Engeland, waar het vee nog op de oude manier mag loslopen in bos en veld en waar de auto's moeten stoppen als er een kudde dieren de weg oversteekt. De paarden lopen er vrij door de straten van de dorpjes en als je ze niet in je tuin wilt, moet je zelf zorgen dat je hekken in orde zijn. Zo moet het bij ons in de middeleeuwen zijn geweest.
(In 2009 namen we deel aan zo'n excursie - zie voor een verslag de link in de rechter kolom)
25-04-2022 TRANSFERIUM De Punt ACHTERHAALD en OVERBODIG - Philippe Boucher - Natuurplaform
Twaalf jaar geleden werd De Punt voor het eerst genoemd als ideale locatie voor een Transferium dat de stad Groningen moest ontlasten. Vanaf dat moment startte er een waterval aan onderzoeken, plannen en discussies over de voors en tegens. Van een aanvankelijke opzet met ruimte voor 2000 parkeerplaatsen, kromp het ontwerp langzaam in tot een parkeergelegenheid voor 200 auto's met busverbinding naar de stad. Inmiddels zijn de omstandigheden sterk veranderd en is er in Haren een goed werkend transferium gerealiseerd, waar altijd ruimte over is. Daarmee wordt een transferium bij De Punt in feite overbodig. Ook zal het een schadelijke uitwerking hebben op de kwetsbare natuur rond de Drentsche Aa daar vlakbij. Philippe Boucher zet in dit stuk alle gegevens over 12 JAAR TRANSFERIUM-PLANNEN nog eens helder op een rij. foto
Natuurplatform over Transferium'
CONCLUSIE: Een Transferium bij De Punt is schadelijk, achterhaald en overbodig.
30-04-2022 CAMERA BEELDEN van de bezoekers van een DASSENHOL in het 'GRENSBOSJE'  
Aan de rand van een klein verwilderd stukje particulier bos, gelegen tussen de es van Noordlaren, een paardenweiland en het Heiveen, is ca 4 jaar geleden door een das een hol gegraven aan de voet van een omgewaaide eik. Er is geen permanente bewoning, maar er komen regelmatig dassen langs om de zaak te inspecteren. De dassenburcht waaruit ze afkomstig zijn ligt niet ver daar vandaan in het Noordlaarderbos. In de laatste week van april heeft daar een wildcamera gestaan, die opnamen heeft gemaakt van de bezoekers van het hol. Het bleek een zeer gevariëerd gezelschap te zijn, dat zich daar vertoonde. foto
dassenhol
Camera en beelden zijn van Sylvie Westerhof, een van de iniitatiefnemers van 'Transferium NEE’.
Montage van de camerabeelden werd gedaan door Marianne van Albada van 'Natuurplatform Drentsche Aa’.
25-05-2022 "Tegenstanders Transferium De Punt maken een vreugdesprongetje"
ARTIKEL inHaren - de Krant:
De vorming van een nieuwe coalitie in de gemeente Tynaarlo zou een keerpunt kunnen betekenen in de planvorming voor een nieuw Transferium bij De Punt.
Binnen deze coalitie én in de gemeenteraad staan de neuzen niet allemaal dezelfde kant op en is er ook weerstand tegen de plannen van de Provincie Drenthe. De actievoerders van Transferium Nee, waarvan Erik Bazuin uit Glimmen één van de roergangers is, maken waarschijnlijk een vreugdesprongetje, want hun stem is gehoord.
plaatje
foto
Transferium de Punt
De weerstand blijkt uit het feit dat de volgende passage is opgenomen in het coalitieakkoord van Tynaarlo:
“De aanleg van een Haarlemmermeer aansluiting in combinatie met een transferium heeft impact op de omliggende natuur. Daarnaast is nut en noodzaak niet objectief en onafhankelijk aangetoond. We willen hier in overleg en samenwerking met de provincie Drenthe verder onderzoek naar laten doen, alvorens een integrale afweging aan de raad over te laten”.

Het college twijfelt dus over nut en noodzaak van het Transferium en dat is precies wat de actiegroep al langer zegt: "Waarom is een Transferium nodig voor 200-500 auto’s, terwijl vijf minuten verderop aan de A28 bij Haren een Transferium half leeg staat?"
OTTERS:
Bazuin zegt dat de aanleg van een nieuwe op- en afrit bij De Punt en de aanleg van de parkeerplaats, desastreuze gevolgen zal hebben voor flora en fauna in dat gebied. De actiegroep wordt daarin gesteund door de Stichting Otterstation Nederland.
Op 21 mei heeft de Stichting een brief verzonden aan een aantal bestuurders waarin wordt gesteld dat de aanleg van een transferium zal resulteren in het vernietigen van een bestaande otter habitat en dat deze plannen daarom in strijd zijn met de EU-habitatrichtlijn.
Door verlegging van de bestaande afrit uit noordelijke richting, verdwijnt de huidige natuurrijke oever. Met cameravallen is aangetoond dat dit een belangrijk leefgebied is van de otter, waar ook jonge otters zijn geboren en grootgebracht.
foto
foto
foto
foto
27-05-2022 Coalitie-akkoord Gemeente Tyanaarlo    -    de opstelling t.a.v. het TRANSFERIUM bij DE PUNT
Het nieuwe coalitie-akkoord van de gemeente Tynaarlo bevat als visie op mobiliteit o.a. de volgende punten:
7. Transferium: De aanleg van een Haarlemmermeeraansluiting in combinatie met een transferium heeft impact op de omliggende natuur. Daarnaast is nut en noodzaak niet objectief en onafhankelijk aangetoond. We willen hier in overleg en samenwerking met de provincie Drenthe verder onderzoek naar laten doen, alvorens een integrale afweging aan de raad over te laten.
8. Daarnaast zijn we voorstander van kleinere hubs langs provinciale wegen, waar ook ov-aansluitingen zijn en goede fietsenstallingen met parkeervoorzieningen. Coalitie-akkoord
Gemeente Tynaarlo
De visie van de Provincie staat verwoord in een brief van 28 september 2021 - enkele citaten:
Brief van
Provinciale Staten
ln 2015 hebben uw Staten ingestemd met het realiseren van een OV-knooppunt met P+R-voorziening bij De Punt.
Voor het realiseren van de nieuwe toe-en afrit is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Op 12 september 2017 heeft het bevoegd gezag (de gemeenteraad van Tynaarlo) besloten medewerking te verlenen aan het planologisch mogelijk maken van het project. De zienswijzen en overlegreacties hebben geresulteerd in een ontwerpbestemmingsplan dat in 2019 ter inzage heeft gelegen.
ln de afgelopen maanden heeft een niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure plaatsgevonden. Na beoordeling van de inschrijvingen is de opdracht gegund aan Strukton Civiel Noord & Oost BV. lnmiddels is de gunning definitief en zijn de werkzaamheden van het bouwteam begonnen.
ln het eerste kwartaal van 2022 hopen wij de benodigde vergunningen aan te vragen en de bestemmingsplanprocedure te vervolgen.
Dit betekent dus dat de uitvoering van de plannen valt of staat met de positie die de Gemeente Tynaarlo zal innemen.
28-05-2022 Hilbrand Polman in Dagblad van het Noorden over het TRANSFERIUM
Hilbrand Polman schreef een kritisch stuk over het geschuif in de poliitiek en het steeds weer opnieuw vragen om nieuwe onderzoeken: Waarom niet gewoon een duidelijk 'NEE'. Waarom weer een nieuw onderzoek?
krant
Misschien ziet de gemeente Tynaarlo het meer als een schaakspel, waarbij de zetten al van tevoren duideijk zijn:
Er is nooit een objectief onafhankelijk onderzoek geweest. Als dat er nu wel komt, klinkt er vanzelf een duidelijk 'NEE', waar niemand meer omheen kan. De Provincie staat schaakmat...
11-06-2022 CAMERA BEELDEN van een DASSENHOL in het NOORDLAARDERBOS  
dassenhol1
dassenhol-Nrdl.bos1
In de afgelopen jaren is de dassenpopulatie in dit gebied flink gegroeid. In de omgeving van het Noordlaarderbos zijn inmiddels meerdere burchten gevestigd. Sylvie Westerhof plaatste gedurende een week een camera bij één van die holen.
Marianne van Albada verzorgde de montage van de video's.

Lees meer op onze pagina DAS.
dassenhol1
dassenhol-Nrdl.bos2
dassenhol1
dassenhol-Nrdl.bos3
18-06-2022 CAMERA BEELDEN van een wildpaadje tussen weiland en 'GRENSBOSJE'  
Het 'Grensbosje' is een klein verwilderd stukje particulier bos, gelegen buiten de reguliere paden, tussen akkers en weiland net even buiten het Noordlaarderbos. Sinds jaar en dag schuilt hier in het weekeind, wanneer er veel wandelaars in het Noordlaarderbos rondlopen, een groepje reeën. Een wildcamera, gedurende een week geplaatst op een doorgangspaadje naar het weiland, leverde mooie beelden op van verschillende voorbijgangers zoals das, steenmarter en vos, maar ook een ree met haar kalfje, op klaarlichte dag. foto
ree + reekalfje
07-06-2022 RTV-Drenthe:   Ziet TYNAARLO alsnog af van een TRANSFERIUM bij De PUNT ?
Komt er wel een groot Transferium bij De Punt? Hoewel in 2017 al een besluit werd genomen in de gemeenteraad van Tyanaarlo, lijkt de stemming na de gemeenteraadsverkiezingen te zijn omgeslagen.
Het nieuwe college lijkt het Transferium toch niet zo te zien zitten. Een onlangs gehouden petitie tegen het Tranferium wordt door kandidaat wethouder Jurryt Vellinga zeker meegenomen in de beraadslagingen.
Lees meer in het artikel van RTV-Drenthe.
foto
Artikel RTV-Drenthe
30-06-2022 AANBIEDING PETITIE 'TRANSFERIUM NEE' aan wethouder van de gemeente Tynaarlo
De Petite 'Tranferium Nee!' leverde ruim 2300 handtekeningen op en werd op 30 juni aangeboden aan Wethouder Jelbrich Peters van de gemeente Tynaarlo door twee vertegenwoordigers van de gelijknamige protestgroep: Erik Bazuin en Sylvie Westerhof. De wethouder kon geen directe beloftes doen, maar gaf wel aan dat ook het nieuwe college twijfels heeft over de huidige Transferiumplannen. Na de zomer volgen over dit onderwerp nieuwe gesprekken met de provincie. Lees meer in het artikel van RTV-Drenthe. foto
aanbieding Petitie
'Transferium Nee!'
05-10-2022 Wel of geen Transferium bij De Punt   -    Geldkraan is nog altijd niet definitief dichtgedraaid
Oog tv: Komt er wel of geen transferium bij De Punt? De plannen voor een OV-knooppunt bij De Punt zijn vanaf het begin al omstreden geweest. Afgelopen zomer heeft de organisatie 'Transferium-nee' namens 2300 tegenstanders een petitie overhandigd aan de gemeenteraad, waarin gevraagd wordt de plannen te stoppen, omdat nut en noodzaak onvoldoende bewezen zijn. Op 25 en 27 oktober worden er nu bijeenkomsten gepland waar voor- en tegenstanders een laatste keer hun argumenten kunnen presenteren. In november wordt door de gemeenteraad van Tynaarlo dan een definitief besluit genomen, nadat ze door de Provinciale Staten van Drenthe zijn bijgepraat.
De wethouder van Tynaarlo is wat dat betreft heel duidelijk:
"Of het plan gaat in zijn geheel door, of het gaat helemaal niet door".
foto
Gaat het Transferium
bij De Punt door?
05-10-2022 Provincie Drenthe organiseert eind oktober bijeenkomsten over Transferium De Punt
Doel van deze bijeenkomsten is: met de omgeving in gesprek te gaan en het draagvlak te peilen.
Op basis daarvan zal de provincie het plan al dan niet heroverwegen. Deze opolossing kwam uit de bus na vragen van de Partij van de Dieren aan het provinciebestuur over de transferiumplannen bij De Punt. Deze plannen vormen al 10 jaar een heet hangijzer vanwege de mogelijke schade ervan op de aangrenzende natuur in het Drentsche Aa gebied. Ook in de gemeente Tynaarlo zelf bestaat zowel binnen de raad als binnen het college verdeeldheid over het voorgenomen plan. Voor de uitvoering daarvan is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk, maar daarover is nog geen besluit genomen.
foto
Transferium De Punt - RTV-Dranthe
06-10-2022 Hilbrand Polman - Dagblad van het Noorden    -    Transferium De Punt op losse schroeven
De kans dat er bij De Punt een transferium komt is geslonken. De provincie gaat het plan 'heroverwegen' nadat er eerst gesprekken met de omgeving hebben plaatsgevonden. Het plan voor een transferium bestaat al een jaar of tien en omvat op dit moment 200 parkeerplaatsen en een knooppunt voor openbaar vervoer. Forensen zouden er op de bus kunnen stappen en zo verder reizen naar de stad. Het plan ligt al geruime tijd onder vuur, omdat het parkeerterrein en de busvoorzieningen in de buurt liggen van het natuurgebied Drentsche Aa. Ook de besluitvorming verloopt uiterst moeizaam. Volgens de provincie zijn de plannen 'natuurinclusief'. Tegenstanders zien echter liever kleinere opstappunten in plaats van een groot transferium vlakbij een natuurgebied. foto
Dagblad vh Noorden
08-10-2022 Korte Geschiedenis van de Ontwikkelingen rond Transferium De Punt   -   Philippe Boucher
Ter informatie van een aantal volksvertegenwoordigers in Provinciale Staten en Gemeenteraad, die de voorgeschiedenis van de transferiumplannen niet kenden, schreef Philippe Boucher een kort overzicht van de ontwikkelingen in het verleden. Eerste aanleiding tot de Transferiumplannen waren de files op de A28 richting Groningen, die rond 2010 regelmatig ontstonden en waarvan men verwachtte dat die in de toekomst verder zouden toenemen.
De beleidsstukken uit die tijd zijn gebaseerd op een aantal aannames, die het idee van een Transferium als de oplossing voor alle problemen ondersteunden: foto Kort overzicht geschiedenis Transferium plannen
 • Groei van het autoverkeer door toenemende bedrijvigheid in de stad Groningen
 • Aanleg Zuidelijke ringweg zal zorgen voor (tijdelijke) toename van de verkeersproblemen
 • De baanverlenging op Eelde zal de economische groei verder aanjagen
 • Er zijn plannen voor een Regiotram tot aan De Punt, die de verkeersdruk moet gaan opvangen
 • De Punt lijkt een ideale locatie voor een Transferium omdat alle vervoersstromen daar bij elkaar komen (snelweg, secundaire wegen, treinspoor, luchtverkeer, waterweg en toekomstige regiotram).
In de daaropvolgende jaren worden er meerdere onderzoeken gedaan, plannen uitgewerkt en weer aangepast, maar steeds blijft het belangrijkste bezwaar bestaan: Een groot verkeersknooppunt bij De Punt, vormt een ongewenst obstakel voor de toch al smalle ecologische doorgang daar ter plekke en zou de belangrijke natuurwaarden in het Drentsche Aa dal nog verder onder druk zetten.
Lees via de link achter bovenstaand Logo van het Natuurplatform wat er in de jaren daarna allemaal voorviel.
Zie voor alle nieuws over het Transferium de pagina TRANSFERIUM
12-10-2022 UITNODIGING  VOORLICHTINGS - BIJEENKOMSTEN  PROVINCIE WEBSITE PROV.
Zowel via haar website als via een persoonlijke brief, nodigt de Provincie Natuurorganisaties, bewoners en ondernemers uit voor enkele voorlichtingsbijeenkomsten, waar de Transferium plannen nader zullen worden toegelicht. Uit de berichtgeving wordt duidelijk dat het veelbesproken transferium nu vooral wordt gezien als een 'HUB', een overstappunt tussen verschillende vormen van vervoer. Wat is nu eigenlijk een 'Hub'? UITNODIGING
VOORLICHTING
Wat is een HUB?
Voor de realisatie van een Transferium bij de Punt is een aantal stappen nodig (zie rechterkolom)
Bij de inrichting van een HUB hoort automatisch parkeerruimte en fietsenstalling, aangevuld met oplaadpunten voor electrische voertuigen, toiletten e.d. Basis-buslijnen worden er verbonden met het HOV-netwerk.
HUB + parkeren
OV-knooppunt
Om de doorstroming van het verkeer te bevorderen wil men de op- en afritten aanpassen, zodat de bussen uit het zuiden geen draai hoeven te maken om de snelweg weer op te gaan, maar rechtdoor kunnen via een nieuwe oprit richting noorden. Hetzelfde geldt voor het verkeer in omgekeerde richting. Verdere argumenten voor deze aanpassing zijn o.a. dat de verkeersveiligheid hierdoor zou toenemen. Reconstructie
op- en afritten
Het grootste nadeel van deze 'Haarlemmermeer-aansluiting' is echter de gigantische verbreding van de A28 die dat tot gevolg heeft en die in alle opzichten een aanslag is op de natuur. Het wordt door deze aanpassing bijna onmogelijk om een fatsoenlijke diervriendelijke verbinding te maken tussen de oost- en westzijde van de A28. NATUURPLAN
(een rookgordijn!)
De A28 en het Noord-Willems-kanaal vormen al jaren het grote obstakel dat een goede ecologische verbinding binnen het Drentsche Aa gebied in de weg staat. In het begeleidende natuurplan van de Provincie worden allerlei kunstgrepen voorgesteld die zogenaamd de natuur zouden verbeteren, maar de simpele waarheid is, dat op dit moment er vanzelf aan de oevers van de zwaaikom een belangrijk natuurgebied is ontstaan waar bevers, otters en vele andere dieren leven. De aanleg van een Haarlemmermeer zal dit natuurgebiedje en zijn bewoners in zijn geheel wegvagen en de ter vervanging aangeplante bomen en struiken vormen geen enkele compensatie voor dit verlies. Ook de verkeersveiligheid zal er niet door toenemen, integendeel: de aanleg van een Transferium annex HUB zal het verkeer in de omgeving alleen doen toenemen en daar zit niemand op te wachten. Het is er al druk genoeg.
Het is en blijft een misvatting dat compenserende maatregelen een volwaardige vervanging zouden kunnen zijn voor de vernieling van een bestaand natuurgebied. Koester de dingen die vanzelf ontstaan zijn en laat ze zo veel mogelijk met rust!
17-10-2022 Groninger Internet Courant   -    Hulde voor politici die hun asfaltplannen intrekken...
Het gebeurt niet vaak dat bestuurders en politici terugkomen op eerdere besluiten, zeker niet in het geval van aanvankelijk zwaar bevochten standpunten. Dat is begrijpelijik. Soms duurt de realisatie van een voorgenomen plan echter zo lang en zijn de omstandigheden zodanig veranderd, dat de realiteit dwingt tot herbezinning. Dat lijkt nu het geval te zijn bij de provinciale plannen van Drenthe voor een Transferium bij de Punt. Na vele tussentijdse aanpassingen onder invloed van de bezwaren van meerdere natuurorganisaties, lijkt ook de laatste afgeslankte versie van dit Transferiumplan nu te stranden op de tegenstellingen binnen de politiek zelf.
De Volksraadpleging die de provincie op touw heeft gezet om de stemming onder de omwonenden te peilen, moet nu uiteindelijk uitsluitsel geven over de te volgen koers.
foto
Ingezonden stuk Groninger internet Courant
De ondertekenaars van de ingezonden brief in deze GIC (Transferium Nee, Natuurplatform Drentsche Aa, Plaatselijk Belang Glimmen en Otterstation Nederland) betuigen in dit artikel hun respect voor bestuurders die de moed hebben hun visie aan de realiteit aan te passen.
25-10-2022 "Soms is het nodig je breiwerk uit te halen en opnieuw te beginnen" OPINIE-ARTIKEL
Marianne van Albada, mede-bestuurslid van het Natuurplatform Drentsche Aa en al 14 jaar webmaster van deze site, reageert in dit stuk persoonlijk als omwonende op het charme-offensief waarmee de Provinciale bestuurders alsnog proberen de bewoners voor hun Transferiumplannen te winnen. foto
25-10-2022 VIER  VOORLICHTINGS - BIJEENKOMSTEN  TRANSFERIUM
op middagen en avonden
27-10-2022
Deze week organiseert de provincie 4 bijeenkomsten over de huidige transferium-plannen.
Deze informatiebijeenkomsten zijn opgesplitst in 3 doelgroepen: De ondernemers uit de omgeving,
de natuurorganisaties die in een eerdere fase bezwaren hebben ingediend en de omwonenden.
foto
introductie
Onderwerpen:
 • de hub als oplossing voor het toekomstige vervoersprobleem
 • de aanpassing van de op- en afritten bij De Punt vanwege de verkeersveiligheid
 • de ecologische inpassing van het plan in het Drentsche Aa gebied
foto
kort overzicht van de functies van een hub

Aanpassing op- en afritten:
De provincie wil de op- en afritten aanpassen, zodat de bussen die vanaf de A28 afdalen naar het Transferium zonder oponthoud kunnen doorstromen en via een rotonde de Rijksstraatweg oversteken om daarna hun weg te vervolgen op de A28 in dezelfde richting. Dit noemt men een Haarlemmermeer-aansluiting. Dit voorkomt onnodig tijdsverlies voor de busreizigers en zou ook voor het verkeer dat vanuit Eelde of Glimmen de A28 op wil de verkeersveiligheid bevorderen.
foto
aanpassing op- en afritten
Opmerkingen van het Natuurplatform over voor- en nadelen van een Haarlemmermeer en een Transferium
Doorstroming: 1) Haarlemmermeer-oprit richting Groningen geeft voor bussen inderdaad minder oponthoud, omdat ze in dezelfde richting kunnen doorsteken. Toch kan ook in dat geval het kruisen van de Rijksstraatweg vertraging opleveren, met name wanneer de brug open is en het verkeer richting Eelde stilstaat.
Doorstroming: 2) De tijdwinst die een Haarlemmermeer oplevert, geldt niet voor automobilisten, omdat die alleen aankomen of vertrekken bij De Punt en een snelle oversteek van de Rijskstraatweg voor hen niet relevant is.
Doorstroming: 3) Een rotonde aan de zuidkant van de A28 bij de bestaande afrit vanuit Groningen zou een goede zaak zijn om de doorstroming te bevorderen. Met name een extra rijbaan richting Glimmen tot aan het viaduct kan stagnatie voorkomen, omdat auto's richting Glimmen dan niet vastraken, wanneer het verkeer richting Eelde stilstaat voor een geopende brug.
Doorstroming: 4) Haarlemmermeer-afrit vanuit richting Groningen geeft meer kans op stagnatie bij open brug, omdat het verkeer richting Glimmen dan vastraakt op de rotonde. Bij de huidige afrit vanuit Groningen kan een voorziening gemaakt worden waarbij het verkeer richting Glimmen buiten de rotonde om kan doorstromen.
Doorstroming: 5) De aanleg van een Transferium bij de Punt, zal sowieso de verkeersdruk ter plekke vergroten en daarmee ook de problemen die de brug over het Noord-Willemskanaal oplevert. Vanuit dat gezichtspunt gezien is het daarom af te raden meer verkeer rond De Punt aan te trekken door de boel daar op te leuken met allerlei voorzieningen.
Verkeersveiligheid: Een Haarlemmermeer op- en afrit is niet zonder meer een garantie voor veiligheid. Hoewel er geen bochten zijn waar je uit kunt vliegen wanneer je te hard rijdt, is het gevaar van een rechte afrit dat automobilisten soms met te grote snelheid de beneden liggende rotonde naderen. De maatregelen die nu zijn genomen om de automobilisten te waarschuwen bij de afrit vanuit Groningen, hebben de bestaande problemen in feite al opgelost.
25-10-2022 Onderwerp Ecologie
 
Ecologische inpassing:
Aan de inpassing van het Transferium en de nieuwe rijbanen is veel aandacht besteed en de geplande maatregelen worden gepresenteerd als een extra gift aan de Natuur ter plaatse. Er worden ecologische doorgangen gemaakt onder de nieuwe opritten en ecologische oevers langs het Noord-Willemskanaal. Er zullen afrasteringen geplaatst worden om te voorkomen dat dieren op de snelweg belanden. Er wordt groen aangeplant en het Natuur Netwerk Nederland (NNN) wordt uitgebreid en verbonden. Dat klinkt allemaal heel mooi, maar in feite waren al deze plannen er al. Ze stonden alleen 10 jaar geparkeerd in de ijskast, omdat het nog niet duidelijk was hoe het transferium zich verder zou ontwikkelen. En je gaat natuurlijk geen natuurvoorzieningen aanleggen als er kans is, dat die op een later moment weer aangepast moeten worden.
fotoecologische inpassing
voorlichting van de provincie

OVERZICHT VAN DE ECOLOGISCHE ONDERZOEKEN ROND TRANSFERUIM DE PUNT
22-02-2018 - Bureau BügelHajema EEN EERSTE ECOLOGISCH ONDERZOEK - Advies Natuurwaarden
In 2018 verschijnt een eerste rapport van 120 pagina's over de Natuurwaarden in het gebied rond De Punt. Dit is nodig om na te gaan of het plan uitvoerbaar is in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) en het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid. In dit stadium is het transferiumplan al afgeslankt tot een parkeerruimte voor 200 auto's in de oksel van de afrit.
Men maakt zich echter geen zorgen over de aantrekkende werking die een transferium op het verkeer zou kunnen hebben. DE CONCLUSIE LUIDT:

foto
plangebied +
Natura 2000

 • Het plan leidt niet tot een toename van verkeer binnen het plangebied, maar uitsluitend voor een andere verdeling van voertuigen door de aanleg van het transferium en de reconstructie van op- en afritten.
 • Ook voor de gebruiksfase is er geen sprake van een grote toename van mensen en voertuigen ten opzichte van de bestaande situatie.
 • Bij het onderzoek naar beschermde soorten, was er geen reden voor extra aanpassingen. Er zijn weliswaar sporen van bever en otter aangetroffen, maar die liggen allemaal buiten het 'plangebied'.
16-04-2019 - Bureau BügelHajema EEN TWEEDE ECOLOGISCH ONDERZOEK - Advies Natuurwaarden
In 2019 verschijnt een tweede rapport van 197 pagina's over de Natuurwaarden. Naar aanleiding van de zienswijze van een vleermuisdeskundige is er aan het rapport nu een aantal maatregelen ter bescherming van vleermuizen toegevoegd.
DE CONCLUSIE t.a.v otter en bever blijft echter gelijk:
 • De verbinding tussen Noord-Willemskanaal en Drentsche Aa blijft in de nieuwe situatie behouden. (Men doelt hier op de faunapassage van de Drentsche Aa onder de Rijksstraatweg.)
 • Negatieve effecten op het foerageergebied van otters als gevolg van het plan zijn dan ook niet te verwachten.
03-02-2022 - Bureau BügelHajema ACTUALISATIE VAN HET ECOLOGISCH ONDERZOEK - Advies Natuurwaarden
Nu er door de 'stikstof-stop' inmiddels 3 jaar verstreken zijn na het vorige rapport, worden er in december 2021 en februari 2022 nieuwe veldbezoeken ingelast. Daarbij heeft men vijf spraints (uitwerpselen) van de otter aangetroffen (4 op de oevers binnen het plangebied en 1 op de tegenoverliggende oever buiten het plangebied). Op 1 plek zijn knaagsporen van de bever gezien.
CONCLUSIE en adviezen:
 • Op basis van de aangetroffen spraints vormt de oever aan de zuidzijde van het kanaal
  onderdeel van het territorium van de otter.
 • Er zijn echter geen aanwijzingen voor een vaste rust- of verblijfplaats.
 • Door de ontwikkelingen zal het leefgebied voor de otter niet verdwijnen.
 • Bij de inrichting van nieuwe oevers langs het Noord-Willemskanaal zal rekening worden gehouden met de aanwezigheid van de otter.
foto
situatieschets
 • Neem tijdens en na de werkzaamheden een aantal aanvullende maatregelen om verstoring te voorkomen.
 • Dankzij deze extra maatregelen, zullen geen verbodsbepalingen ten aanzien van de otter overtreden worden.
WAARTOE DIENT EIGENLIJK HET ADVIES VAN EEN ECOLOGISCHE ONDERZOEKSBUREAU ???
Uit alles blijkt steeds weer dat, wat er ook aan sporen gevonden wordt, het doel van alle onderzoek in feite is de doorgang van het project te bevorderen. ECOLOGISCH ONDERZOEK DIENT NIET DE NATUUR, maar de belangen van de opdrachtgever. Dat is ook logisch, want hij is degene die betaalt. En het enige belang dat een opdrachtgever heeft bij een ecologisch onderzoek is, het voorkomen van problemen, waardoor het project zou kunnen stagneren.
Natuurlijk zijn de wettelijke regels bedoeld om de natuur te beschermen en doen ecologen hun onderzoek te goeder trouw,
maar de hele constructie, waarin er altijd mogelijkheden zijn voor ontheffingen en mitigerende maatregelen,
maakt de natuur meestal niet tot winnaar.

WETGEVING OP NATUURGEBIED IS BEDOELD OM DE NATUUR TE BESCHERMEN, maar de projecten waarbij ecologisch onderzoek gevraagd wordt, hebben zelf niet het doel om de NATUUR vooruit te helpen.
In de afgelopen 3 jaar heeft de natuur het terrein in de NW-oksel van het plangebied verder overgenomen. In de tussentijd is er door de werkgroep Transferium-Nee uitgebreid onderzoek gedaan d.m.v. cameravallen, waaruit blijkt dat de otter-populatie zich ophoudt langs alle oevers rond de zwaaikom, evenals de bunzing. Er zijn camerabeelden van otterjongen die daar vis eten. Ook zijn er andere bijzondere soorten gesignaleerd, zoals hermelijn, ijsvogel en roerdomp, waaruit blijkt dat het hele gebiedje inmiddels een belangrijke gevarieerde schuilplaats is voor allerlei soorten. foto
Otter -   waarnemingen
Uit de waarnemingen van de plaatselijke werkgroep TRANSFERIUM-NEE blijkt duidelijk, dat er ter plekke een belangrijk en gevariëerd natuurgebied is ontstaan. De provincie zal nu moeten beslissen of de aanwezigheid van dit stukje natuur meer waard is voor het Drentsche Aa gebied, dan de aanleg van een Transferium met nieuwe op- en afritten.
Belangrijk hierbij is ook dat de otter onlangs tot DOELSOORT voor het Drentsche Aa-gebied is gepromoveerd.
MISSENDE  FAUNAPASSAGES    (al gepland in het verleden) Meerjarenprogramma Ontsnippering - MJPO
Op de kaart van geplande faunapassages, die al in 2016 op initiatief van het Natuurplatorm (in samenwerking met vertegenwoordigers van de provincie Groningen en Drenthe) werd samengesteld, is te zien, dat er in de omgeving van De Punt nog veel schakels missen en wachten op aanleg. Bij de onderdoorgang voor kleine landddieren op de locatie waar de Drentsche Aa onder de Groningerstraat doorstroomt werden in 2016 al geruime tijd ottersporen gezien, die aantonen dat de omgeving van De Punt voor otters een belangrijk leefgebied vormt. foto
EEN  LAATSTE  MISSENDE  PASSAGE  in  het  Natuur  Netwerk  Nederland Visie Natuurplatform Drentsche Aa
Het Natuur Netwerk Nederland (NNN) is bij De Punt op zijn smalst. (Zie het kaartje rechts)
Een nauwe strook langs de Drentsche Aa vormt de verbinding tussen Zuid- en Noordzijde van de Groningerstraat. Voor kleine landdieren bestaat er reeds een onderdoorgang onder de brug.
Iets noordelijker is er een waterverbinding tussen Drentsche Aa en het Noord-Willemskanaal, waar ook een smalle doorgang voor kleine dieren is gerealiseerd.
foto
NNN bij De Punt
Voor grotere dieren is de (gevaarlijke) oversteek van de Groningerstraat naast de A28 de enig mogelijke route vanuit Ydermade richting het nieuwe NNN gebied. Meer naar rechts, richting Glimmen, zijn alle doorsteek-mogelijkheden gebarrikadeerd door hoge hekken (manege, Waterbedrijf e.d.).
Een transferium in de oksel van de afrit zou hier qua uitstraling een extra verstorende invloed hebben, ook al is het buiten deze enig overgebleven doorgang geprojecteerd.
foto
situatie rond De Punt
In het 'Ontsnipperingsplan' van de MJPO is voorzien in nieuwe onderdoorgangen onder de A28 voor kleine dieren, die bij de aanleg van een transferium gerealiseerd kunnen worden. Wat echter ontbreekt is een wat ruimere doorgang voor grotere landdieren zoals vos en ree, onder het viaduct over de A28. foto
viaduct A28
foto
mogelijke uitvoering
Door het weggraven van een stuk van het talud en het plaatsen van een afschermende haag, zou hier met weinig middelen in voorzien kunnen worden, zodat het 'Punterbos' bij de zwaaikom ook voor grotere dieren veilig bereikbaar is.
LICHT - KUNSTWERK . . . een nieuw soort 'FAUNAPASSAGE' voor mensen ???
Om voor bezoekers van het Transferium de looproute onder het viaduct aangenamer te maken, zal in de wand aan de zuidzijde verlichting worden aangebracht, ontworpen door een kunstenaar. Vanwege mogelijke verstoring van vleermuizen wordt er amberkleurig licht toegepast, net als op het transferium zelf.
Ons inziens een volkomen misplaatste toevoeging, die niet past in het Landschap Drentsche Aa.
foto
Lichtkunstwerk
OVER  ECOLOGISCHE  DOELSTELLINGEN  en  GEPLANDE  MAATREGELEN Natuurplatform Drentsche Aa
1) Verblijfplaatsen zoveel mogelijk behouden:
In het verwilderde bosgedeelte langs de zwaaikom van het Noord-Willemskanaal, dat in de loop van de 50 jaar na de aanleg van de A28 is ontstaan, leeft inmiddels een groot aantal diersoorten, die daar een toevlucht hebben gezocht in een natuurlijk milieu dat vanzelf is ontstaan.
Sylvie van
Werkgroep 'Transferium Nee' leidde ons rond in het verwilderde, onbegaanbare bosgedeelte.
fotobeelden bosgedeelte
aan westkant A28
2) Voorkomen van licht- en geluidshinder:
In feite is het voorkomen van licht- en geluidshinder rond een snelweg bijna niet mogelijk. Het autoverkeer veroorzaakt een enorm geraas en 's avonds komt daar het schijnsel van autolampen bij. Op dit moment wordt de smalle strook NNN aan de oostkant van de A28 (en die eigenlijk de enige verbinding is tussen het Drentsche en Groningse deel van het Aa-dal) nog enigszins beschermd door de bosschages langs de weg. Het is daarom belangrijk om deze begroeiïng niet te verwijderen.
fotoimpressie van NNN
aan oostkant A28

GEZOND VERSTAND:
Uitvoering van de plannen, met name de Haarlemmermeer-aansluiting aan de westkant, kan niet gecompenseerd worden door de aanleg van faunatunnels nieuwe bosschages of andere beplanting. De natuur heeft er 50 jaar over gedaan om dit stukje oever tot natuur te maken. Wanneer dat nu vernietigd wordt door de aanleg van grote infrastructurele werken, duurt het opnieuw 50 jaar voordat de rust er is hersteld en er een vergelijkbaar natuurgebied is gevormd. Hedendaagse bestuurders realiseren zich te weinig dat mitigerende maatregelen lange tijd nodig hebben om effect te krijgen en dat bij dit soort projecten meer de nadruk zou moeten liggen op het behoud van de waardevolle dingen die al aanwezig zijn.

27-10-2022 Dagblad van het Noorden  -  BESLUIT TRANSFERIUM DE PUNT DIT JAAR
Gedeputeerde Nelleke Vedelaar, die deze week de informatie-avonden over het Transferium voorzit, ontdekte tijdens de eerste bijeenkomst al dat er onder omwonenden veel weerstand is tegen het project. Vertegenwoordigers van bedrijven daarentegen pleiten juist voor veiliger op- en afritten met minder bochten. Ze wil nu onderzoeken of de Haarlemmermeeraansluiting ook gerealiseerd kan worden zonder dat het Transferim er komt. Tot nu toe was het plan als één geheel gepresenteerd. foto
november 2022 UIT DE NIEUWSBRIEF NATUURPLATFORM    -    Afweging tussen natuurbeleid en verkeerssituatie
'TRANSFERIUM - NEE' - deed ONDERZOEK in het ' PUNTERBOS'
Aan de rand van het Noord-Willemskanaal, op de plek waar nu een nieuwe afrit is gepland, blijkt in de 50 jaar na de aanleg van de A28 een ontoegankelijk verwilderd natuurbos te zijn ontstaan, waar heel veel diersoorten, die belangrijk zijn voor het Drentsche Aa gebied, een toevlucht hebben gezocht. foto
De werkgroep 'Transferium-Nee' heeft een jaar lang camera's geplaatst in het Punterbos en daarmee onomstotelijk aangetoond dat de otter (sinds kort doelsoort van het Drentsche Aa gebied) daar een vaste verblijfplaats heeft. Bekijk de camerabeelden via de video in de rechterkolom.
Als de plannen voor een nieuwe afrit op die plek doorgaan, zal er een belangrijk stuk natuur verloren gaan. Vandaar dat het Natuurplatform, samen met 'Transferium Nee' actie heeft ondernomen om de Gedeputeerde op andere gedachten te brengen.
WAT BETEKENT EEN NIEUWE HAARLEMMERMEER-AFRIT VOOR DE NATUUR?
Door de aanleg van een 'Haarlemmermeer-afrit' wordt het 'Punterbos' in de NW-oksel van de nieuwe afrit onherstelbaar vernield. Dat kan niet worden goedgemaakt door compenserende maatregelen. Er leven otters, bevers, bunzingen en andere marterachtigen, de ijsvogel heeft er gebroed en er huizen muizen en vleermuizen. Wat de natuur in 50 jaar heeft ontwikkeld, wordt in één klap weggevaagd.
Klik op de link rechts voor meer info
foto
EEN NIEUWE AFRIT VANUIT DE RICHTING GRONINGEN - VERKEERSKUNDIG GEZIEN
De huidige afrit vanuit de richting Groningen vindt men gevaarlijk, vanwege de korte uitvoegstrook en de scherpe bocht. Twee jaar geleden reed daar iemand tegen een boom. Sindsdien is er een waarschuwingsbord geplaatst, de snelheid op de A28 is verlaagd naar 100 km en het uitzicht is vrij gekapt.
Sindsdien hebben er geen ongelukken meer plaats gevonden.
Lees meer via de link achter het plaatje rechts over de voordelen van de huidige afrit.
foto
EEN NIEUWE OPRIT RICHTING GRONINGEN NAAST DE HUIDIGE A28
Bij een nieuwe rechte oprit richting Groningen kan het invoegen op de A28 soepeler verlopen.
De huidige oprit is vrij kort en vooral vrachtauto's zouden moeite hebben om in de bocht op snelheid te komen. Sinds de invoering van de 100 km grens doen zich echter minder problemen voor. Ook de lijnbus die op het geplande transferium zou moeten halteren, kan sneller vertrekken, als hij geen bocht hoeft te draaien en direct kan oversteken naar de nieuwe oprit.
Klik op de link rechts voor meer uitleg over voor- en nadelen.
foto
WAT DOET DEZE EXTRA OPRIT DOOR NNN-GEBIED MET DE NATUUR?
NADEEL:
De oprit neemt een strook van het aanwezige Natuur Netwerk Nederland (NNN) in beslag
en bemoeilijkt de aanleg van faunapassages onder de A28 door. Het NNN is op die plek al erg smal.
Lees meer via de link achter het plaatje.
foto
20-12-2022 PERSBERICHT
Gedeputeerde Staten adviseert Provinciale Staten om te stoppen met het project OV Hub Transferium De Punt

De afgelopen maanden heeft de provincie Drenthe gesproken met omwonenden, bedrijven en (natuur) organisaties.
Uit die gesprekken is gebleken dat er te weinig draagvlak is voor een OV Hub op deze plek. Ook het College van B&W van de gemeente Tynaarlo heeft laten weten onvoldoende draagvlak te zien.

Gedeputeerde Staten stellen
Provinciale Staten voor om
het project in zijn geheel
te stoppen.

Het project Transferium De Punt bestaat uit vier onderdelen:

 1. Een OV-knooppunt waar meerdere buslijnen naar Groningen, Emmen en Assen worden verknoopt
 2. Hub-voorzieningen inclusief een P+R met ruimte voor 200 auto’s
 3. Het aanpassen van de op -en afritten van de A28 naar een Haarlemmermeeraansluiting.
 4. Ook natuurmaatregelen, zoals het uitbreiden van Natuur Netwerk Nederland (NNN) bij het Drentsche Aa en het realiseren van een faunaduiker onder de A28 behoren tot dit plan.
Op een aantal onderdelen blijven wel opgaven bestaan.

Nelleke Vedelaar licht toe:
"Een veelgehoorde zorg is de veiligheid van fietsers en de verkeersonveilige situaties die regelmatig ontstaan onderaan de afrit vanuit Groningen op de Groningerstraat.
Nu het voornemen is om het project te stoppen, blijft dit wel een punt van aandacht dat we hebben meegegeven aan de gemeente Tynaarlo, beheerder van deze weg."

Jelbrich Peters, wethouder verkeer en openbaar vervoer gemeente Tynaarlo: "We willen graag verder praten over wat er wel mogelijk is, we denken dan bijvoorbeeld aan een rotonde ter verbetering van de verkeersveiligheid en het versterken van de natuurwaarden in het beekdal van de Drentsche Aa.”
Eind oktober 2022 organiseerden de provincie Drenthe en gemeente Tynaarlo twee bewonersavonden en twee bijeenkomsten voor bedrijven en natuurorganisaties. Ook kon men digitaal een enquête in vullen.
Gedeputeerde Nelleke Vedelaar:
“We hebben goed geluisterd naar de omgeving en de zorgen gehoord.
De meerwaarde van het OV-knooppunt op deze locatie wordt sterk betwijfeld.
Met name omdat de locatie ligt in het Nationaal Park de Drentsche Aa en omdat de P+R Haren en de OV-Hub in Westlaren als goede alternatieven worden ervaren.
Ik wil realistisch zijn en constateer om die reden dat er te weinig draagvlak is voor het plan in zijn totaliteit.”

De provincie Drenthe zal de kansen op het gebied van natuur, zoals een faunaduiker en de ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) ter plaatse, verder uitwerken. Ook blijft de provincie samen met het OV-bureau Groningen Drenthe werken aan een optimaal OV-netwerk in Drenthe.
Provinciale Staten bespreken het voorstel in maart 2023.

Resultaten
van de enquête
onder bewoners
foto
De Provincie publiceerde een helder verslag van de antwoorden op de gehouden enquête
Als Natuurplatform zijn we erg blij met deze uitkomst en we hebben Gedeputeerde Vedelaar dan ook onze welgemeende complimenten gemaakt over de wijze waarop ze deze al 10 jaar durende kwestie tot een einde heeft gebracht. Tot nu toe was de communicatie met de besturende instanties altijd heel teleurstellend. Er werd misschien wel geluisterd, maar nooit echt ingegaan op goede argumenten, die misschien tot een koerswijziging hadden kunnen leiden. In de communicatie met de bevolking is dat wel een essentieel element. Als alles onwrikbaar vast ligt, werkt dat alleen maar ontmoedigend. Wij hopen dat deze stijl van communiceren met de bevolking een vervolg zal krijgen en wensen haar veel succes daarmee.
22-12-2022 INTERVIEW MET RTV-Drenthe - over het afgelasten van Transferium-De Punt website TRANSFERIUM-NEE

Na het persbericht met het advies van gedeputeerde Nelleke Vedelaar om de Tranferium-plannen terug te trekken, werden de vertegenwoordigers van Transferium-NEE gevraagd voor een interview met RTV-Drenthe. In een lawaaierige omgeving met op- en afrijdend verkeer, passerende fietsers en winderige micorofoongeluiden, legde Erik Bazuin uit, hoe Transferium-NEE met hun petitie had bijgedragen aan het uiteindelijke afgelasten van de plannen. Ook Philippe Boucher van het Natuurplatform Drentsche Aa was er bij. En Sylvie Westerhof, die veel van de camera-opnames in het gebied verzorgde, maakte een selfie van het drietal.

fotointerview met Transferium-NEE
Zie voor alle nieuws over het Transferium de pagina TRANSFERIUM
naar top van pagina
 
ga naar 2023
     
home voorgesch. 2015  
actueel 2008 2016    
data 2009 2017    
thema's 2010 2018    
contact 2011 2019  
links 2012 2020  
archief 2013 2021  
nieuwsbrief 2014 2022 actualiteiten  
homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
doorfietsroute
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur) (NNN)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
KAARTEN
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuurerven Midlaren
N34-verdubbeling
NNN (Natuurnetwerk Nederland) (EHS)
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000 algemeen
Natura 2000 Drentsche Aa
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Roodzanden
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen