NIEUWSBRIEF -1 logo
februari 2022
NATUURPLATFORM DRENTSCHE AA

Beste nieuwsbrieflezer,

Het afgelopen jaar 2021, hebben we geen nieuwsbrief laten uitgaan. Niet omdat we stilgezeten hebben, maar meer omdat er geen duidelijk afgerond nieuws te melden viel. De belangrijkste projecten waar we ons mee bezig hielden, lagen stil, zoals het Transferium bij De Punt en de (gedeeltelijke) verdubbeling van de N34.
Toch werd er op de achtergrond door het Natuurplatform en verschillende bewonersgroeperingen nog wel degelijk overleg gepleegd over de dreigende verdubbeling van de N34 en heeft Philippe Boucher bij allerlei instanties interessante gegevens verzameld over de voors en tegens van de door de provincie geplande aanpak van de N34.
Begin februari van dit jaar liet het Natuurplatform daarover een persbericht uitgaan, dat door de plaatselijke krant Oostermoer-Noordenveld meteen werd overgenomen.
• N34 - ONDERZOEK & CONCLUSIES NATUURPLATFORM februari 2022
CONCLUSIE:

Het is onverstandig de voorgenomen gedeeltelijke verdubbeling uit te voeren om de volgende redenen:
logo kaartje
1. VEILIGHEID:
Nauwgezet onderzoek van het Natuurplatform Drentsche Aa en deelname aan de klankbordgroep N34, hebben het inzicht opgeleverd dat de verdubbeling van de N34 niet zal leiden tot een veiliger weg maar tot meer ongelukken.

Bureau Sweco meldde al in haar rapporten dat met name gedeeltelijk verdubbelen leidt tot meer onveiligheid. De totale verdubbeling van de N33 van Assen naar Veendam - A7 in 2015, heeft zelfs geleid tot een substantiële toename van ongelukken, mede door harder rijden van de weggebruikers. Dat valt zeker ook te verwachten op de N34 na verdubbeling.
2. STIKSTOF-UITSTOOT:
De hogere snelheid van automobilisten zal leiden tot een hogere uitstoot van schadelijk stikstof en fijnstof.
De N34 loopt langs twaalf schitterende Natura 2000 gebieden met een gezamenlijke oppervlakte van 22.622 ha die alle op minder dan 25 km van de weg liggen. Dit is de door het kabinet afgelopen zomer 2021 vastgestelde afstand van Natura 2000 gebieden tot mogelijke stikstof bronnen die bij vergunningen betrokken moet worden. Al deze natura 2000 gebieden zijn nu reeds overbelast met stikstof en hebben te kampen met een sterke achteruitgang van flora en fauna.
3. AANPASSING GEVAARLIJKE KRUISINGEN:
De verbetering van de gevaarlijke kruisingen bij Odoorn, Klijndijk en Emmen West zal de veiligheid wél verbeteren, evenals het plan om de rotonde bij Gieten kruisingsvrij te maken. Dit zal de doorstroming bevorderen en zeker ook de veiligheid.
• TRANSFERIUM bij DE PUNT - de provincie zet door LEES MEER OP ONZE PAGINA TRANSFERIUM
De uitspraak van de Raad van State over het stikstofbeleid eind 2019, betekende een streep door de Nieuwe Pragrammatische Aanpak Stikstof (PAS) en dit had tot gevolg, dat de transferium plannen gedurende twee jaar werden stilgelegd. Ongemerkt is de provincie nu echter toch weer begonnen het plan verder uit te werken.
Zo blijkt dat in oktober 2021 de aanbesteding is gegund aan het bedrijf Strukton.
Inmiddels is een groep bewoners een PETITIE gestart om de Transferium plannen tegen te houden. Een initiatief dat we van harte ondersteuen!!! PETITIE
Daarnaast raakte het Natuurplatform in 2020 en 2021 betrokken bij een DRIETAL NIEUWE PROJECTEN,
die vanwege de Corona-maatregelen voornamelijk werden afgehandeld via ZOOM-bijeenkomsten.
1• BEEKVERHOGING TAARLOOSCHEDIEP - Waterschap Hunze en Aa's augustus 2020
Projectplan beekverhoging Taarlooschediep
Eind augustus 2020 waren we als Natuurplatform, samen met een groep andere belanghebbenden (waaronder natuurorganisaties, landbouwers en omwonenden), uitgenodigd voor een veldbezoek aan het Taarlooschediep.
Klik op het plaatje rechts voor een verslag van de bijeenkomst.
sweco
Doel van het plan was: het voorkomen van droogteschade aan kwetsbare natuur langs het Taarlooschediep en verbetering van de ecologische kwaliteit van de beek, door de bodem met maximaal 50 cm te verhogen d.m.v. het inbrengen van zand en hout (zoals takken of boomstronken). De bodemverhoging zal vanaf de Gasterenseweg over 1,5 km geleidelijk worden opgebouwd en zal aan de benedenstroomse kant naar Tweediepskolk weer geleidelijk worden afgebouwd zodat er geen abrupte overgangen in de beekbodems zullen ontstaan.
Om wateroverlast en overstromingen in benedenstroomse gebieden te voorkomen, zal middels regelgeving nader worden vastgelegd, hoe en in welke volumes het water uit het Deurzerdiep verder moet worden doorgevoerd naar het Loonerdiep-Taarlooschediep en het Afleidingskanaal (naar Havenkanaal en Noord-Willemskanaal). Dit alles om te voorkomen dat er in benedenstroomse gebieden wateroverlast kan ontstaan en de bergingsruimte in het beekdal zo goed mogelijk wordt benut

hoogtekaart
hoogtekaart
2• DOORFIETSROUTE - Groningen - Assen - Traject bij de Witte Molen maart 2021
De provincies Groningen en Drenthe zijn al enige tijd bezig met de realisatie van een doorfietsroute tussen Groningen en Assen. Het Natuurplatform werd pas in een laat stadium bij deze plannen betrokken, toen de meeste onderzoeken in feite al gedaan waren. Na een variantenstudie, waarbij ook ecologen naar de verschillende mogelijkheden hebben gekeken, was in principe al voor een bepaald traject gekozen. Onze enieg inbreng bestond daarom uit wat praktische ervaringen die wena de aanleg van het fietspad Okkenveen hadden opgedaan.

LOGO
lees meer over "doorfietsroute"

3• INRICHTINGSPLAN voor het gebied 'ROODZANDEN'. april-juli 2021
Een nieuw inrichtingsplan voor de Roodzanden:
Begin april 2021 werd het Natuurplatform gevraagd mee te denken over de inrichting en het beheer van de "Roodzanden", enkele verspreid liggende percelen in de buurt van Zeegse, gedeeltelijk eigendom van Staatsbosbeheer, gedeeltelijk in bezit van particulieren.
Het projectgebied vormt onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland (NNN), een samenhangend netwerk van bestaande en toekomstige natuurgebieden in Nederland.
kaartje
Project Roodzanden
In opdracht van de provincie Drenthe wordt een project gestart, waarin alle belanghebbenden (eigenaren, omwonenden en ook het Natuurplatform) betrokken werden bij de ontwikkeling van een nieuw inrichtings- en beheerplan. De belangrijkste uitdaging op het gebied van natuurwaarden was het herstel van de kwelwaterstroom, die de vegeatatie rond de beek weer kan verbeteren. Op dit front zijn er meerdere belangen in het spel en is het nodig om de wensen van de verschillede partijen goed op elkaar af te stemmen. kaartje
kwelwater-stromen
De 1e fase van dit project werd in 2021 afgesloten met een "schetsontwerp". Daarna zal nader onderzoek volgen en het plan verder worden uitgewerkt door een adviesbureau.
Lees ons verslag van dit project
• BERICHT AAN ONZE DONATEURS    -    VERZOEK OM EEN FINANCIËLE BIJDRAGE
Al het werk van het Natuurplatform wordt op vrijwillige basis gedaan en over het algemeen maken we weinig kosten. Sommige kosten gaan echter altijd door, zoals bankkosten, website en soms leges bij bepaalde overheidsprocedures.

Dankzij een klein aantal vaste donateurs, waren het afgelopen jaar de doorlopende kosten geen probleem en hebben we niet om een extra bijdrage gevraagd. Nu begint de bodem van onze bescheiden schatkist echter in zicht te raken.
Daarom zou het fijn zijn als iedereen aan het begin van dit jaar weer een klein donatiebedrag zou willen overmaken.
Alle gegevens over onze Stichting en het banknummer vindt u op onze CONTACTPAGINA
Met vriendelijke groet namens de bestuursleden van het Natuurplatform Drentsche Aa,

Philippe Boucher
Marianne van Albada
Robert Bakker
Erik Bergsma
KLIK HIER OM DIT VENSTER TE SLUITEN