home ruimtelijke ordening fietspad Okkenveen overzicht
actueel natuurbeheer Duinweg-beekdal 2009
data projecten Nat.plf bermbeheer 2010
thema's informatiepagina's   2011
contact dia-presentaties   enquête - 1 2 3
links natuur & recreatie   2012
archief     2013
nieuwsbrief    
  ENQUETE - ALGEMENE INFORMATIE - pag.2
naar pagina 1
pagina 2
naar pagina 3

 

CONCLUSIES

Voorstel: 30 km zone op alle zandwegen i.p.v. de nu geldende 60 km

Een grote meerderheid van de bewoners (87%) lijkt voor een 30 km zone te zijn. Slechts 4% is er tegen.

Deze maatregel is vrij eenvoudig in te voeren. Nu staan er vanuit de bebouwde kom van Midlaren en Noordlaren overal overgangsborden naar een 60 km zone. Die hoeven alleen maar weggehaald te worden. Op enkele wegen buiten de bebouwde kom kunnen vrijgekomen borden 30 km geplaatst worden.
naar een overzichtskaartje van het gebied Duinweg-Beekdal

Terugdringen van het gemotoriseerde verkeer (autoluw maken)

Een ruime meerderheid van de aanwonenden (65%) zou graag minder autoverkeer op de zandwegen zien. Tegenstemmers (20%) voeren vooral aan dat mensen die slecht ter been zijn, of kleine kinderen hebben, met de auto tot aan het bos zouden moeten kunnen komen; zij vinden dat het gebied vooral bestemd is voor recreanten.

Kernprobleem is: Hoe bereik je een vermindering van het autoverkeer zonder voor mensen die de auto werkelijk nodig hebben, alle mogelijkheden af te sluiten?

Een aantal vragen in de enquête had betrekking op verschillende mogelijkheden om onnodig verkeer te verminderen of te ontmoedigen.
 
 
 

Maatregelen om het autoverkeer te beperken:

1) Zoveel mogelijk parkeren aan de randen van het gebied

Een groot deel van de bewoners (74%) ziet het aanleggen van parkeerplaatsen aan de randen van het gebied als een goede oplossing, 22% is er tegen.
 
 

a) Aanleg parkeerplaats aan Tolhuisweg (ter hoogte van de Vijftig Bunder)

Een meerderheid (61%) is voor de aanleg van een kleine parkeerplaats op de hoek van Tolhuisweg en Vijftig Bunder; daar zou dan ook een informatiebord over de omgeving geplaatst kunnen worden, ter vervanging van de inmiddels gesloopte abri. Voorwaarde is wel dat dit alles bescheiden van omvang is en goed ingepast in het landschap. Een vrij groot percentage bewoners (35%) is tegen een parkeerplaats op die plek omdat ze meer drukte en aantasting van het landschap vrezen.

Onze conclusie is, dat voor- en tegenstanders elkaar zouden kunnen vinden in een vorm van parkeren, die er niet op gericht is extra bezoekers aan te trekken en die het landschapsbeeld niet aantast. Dat is dan ook de oplossing die het Natuurplatform nastreeft. Een parkeerplaats op deze plek zou mensen ervan kunnen weerhouden verder door te rijden naar de Westertseweg en rond het bos te toeren.

 
 

b) Parkeren langs de Pollseweg iets meer reguleren en beperken tot hoek Duinweg.

Een meerderheid van 63% steunt dit plan, 26% wil gewoon de huidige situatie, waarbij ook op de hoek van de Beslotenveenseweg geparkeerd kan worden, handhaven.

Omdat het Natuurplatform van mening is dat het Noordlaarderbos goed bereikbaar moet zijn voor mensen die niet al te ver kunnen lopen, zijn we er voor om de tot een gebruiksrecht geworden situatie van parkeren aan de Pollseweg te laten zoals hij is. We willen echter nog verder onderzoeken of er een mogelijkheid is voor bezoekers van het gebied om aan de kant van het Golfterrein te parkeren, zodat het bos van twee verschillende kanten bereikt kan worden en doorgaand verkeer via Pollseweg ontmoedigd wordt.

 
 

2) Bepaalde wegen alleen openstellen voor bestemmingsverkeer

Ten aanzien van dit onderwerp zijn de meningen meer verdeeld. Een kleine meerderheid (59%) van de aanwonenden vindt het een goed idee om een aantal wegen alleen voor bestemmingsverkeer open te stellen, onder voorwaarde dat de aanwezige bedrijven goed bereikbaar blijven.

Dit hoeft trouwens niet in tegenspraak te zijn met de kwalificatie “Alleen bestemmingsverkeer”, want auto’s die deze bedrijven als bestemming hebben, vallen automatisch onder het toegestane verkeer. Hetzelfde geldt voor postbodes en andere bezorgers.
 
 

Op welke wegen alleen bestemmingsverkeer?

Hoewel 59% van de bewoners in principe voor het invoeren van deze maatregel kiest, is er geen ruime meerderheid voor bestemmingsverkeer op Duinweg, Pollseweg, Beslotenveenseweg, laatste stuk Tolhuisweg en Vijftig Bunder. Ongeveer 46% is voorstander van invoering, ca 38% is er tegen.

Het lijkt ons dan ook dat het invoeren van bestemmingsverkeer op bovengenoemde wegen voorlopig onvoldoende gedragen wordt door de aanwonenden.

Alleen de Westertseweg springt er uit met 54%.voorstanders. Opvallend is ook, dat alle aanwonenden van de Westertseweg unaniem kiezen voor het invoeren van bestemmingsverkeer. Dit is bij geen van de andere wegen het geval.

 

Lees verder
op pagina 3

 

Wilt u reageren op deze conclusies, zich aanmelden voor onze Nieuwsbrief of donateur worden?
Stuur ons dan een mailtje.

mail naar Natuurplatform
       
homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen