NIEUWSBRIEF 3
logo
NATUURPLATFORM DRENTSCHE AA
december 2014
 

Beste nieuwsbrieflezer,

Hierbij de derde nieuwsbrief van dit jaar, met een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen
en een link naar de betreffende pagina's op onze site, waar uitgebreidere informatie te vinden is.

Vergadering van de commissie omgevingsbeleid Provinciale Staten
Agendapunt 6: TRANSFERIUM DE PUNT
Behandeling van Rapport van de commissie m.e.r. van 13 nov. 2014
lees alles over de
laatste ontwikkelingen
op onze pagina Transferium
In de vergadering van de Commissie Omgevingsbeleid (OGB) van de Provinciale Staten werd onder agendapunt 6 het Rapport van de commissie m.e.r. besproken. Het Natuurplatform Drentsche Aa maakte van de gelegenheid gebruik om bij monde van voorzitter Philippe Boucher nogmaals onze visie op dit onderwerp naar voren te brengen. Ook spraken we onze frustratie uit over het feit dat veel dingen die we tijdens de ontwikkeling van het plan aangekaart hebben, destijds niet gehoord werden. Pas nu in het rapport van de commissie m.e.r. dezelfde conclusies getrokken worden, blijken ze alsnog serieus genomen te worden.
Gedeputeerde Brink gebruikte nu zelfs ons voorstel voor een kralensnoer van kleine transferia als bewijs voor de stelling dat iedereen overtuigd is van de noodzaak van een transferium. Tegelijkertijd dekte hij zich in door op te merken dat hij alleen maar de opdracht van Provinciale Staten uitvoert om een onderzoek naar een transferium in te stellen. Met andere woorden: "Als nut en noodzaak niet worden bewezen dan moeten we het ook niet doen". Opmaat voor een geruisloze aftocht uit dit onderwerp? Inmiddels heeft de gemeente Tynaarlo de voortgang van het plan voor een transferium helemaal stil gelegd tot er meer duidelijkheid is over nut en noodzaak. Deze duidelijkheid wordt niet verwacht voor de zomervakantie van 2015.
Reddingsactie voor vier verweesde dasjes uit het Drentsche Aa gebied meer informatie over de dassen
op onze pagina dassen
De dassenpopulatie in en rond het Noordlaarderbos doet het goed. Volgens de gegevens van Natuurmonumenten zijn er op dit moment waarschijnlijk drie families in het gebied die samen zo’n elf locaties met pijpen hebben. Ook zijn er dassen de Drentsche Aa overgestoken en hebben zich aan de westkant van de beek gevestigd. Problemen doen zich vooral voor als de dieren verder west- of noordwaarts trekken, waar ze gevaarlijke barrières ontmoeten in de vorm van de A28, het Noord-Willemskanaal en de spoorlijn Groningen-Assen. Ook in het relatief 'rustige' Noord-Drenthe worden er regelmatig dassen doodgereden, niet alleen op drukke verkeerswegen, maar ook op stille zandwegen zoals de Westertseweg in Midlaren.
das
dode das 2006
De aanwezigheid van wegen betekent voor dassen een verstoring van hun leefgebied. Ze vormen een barrière op weg naar hun voedselgebied en ook raken dassenpopulaties door de het wegennet van elkaar geïsoleerd. Het zijn niet alleen oude of zieke dieren, die worden gedood, maar ook kerngezonde jonge dieren of zogende wijfjes. De dassenpopulatie heeft hierdoor een onnatuurlijke opbouw en is voortdurend instabiel. Dassen komen regelmatig plotseling zonder partner te zitten; sommige dassen maken dat zelfs meerdere malen in hun leven mee. Langdurige relaties, stabiele familieverbanden en permanente huisvesting, de wezenskenmerken van een dassenfamilie, zijn dan onmogelijk.
Op 6 mei 2014 werd op de A28 een wijfjesdas doodgereden. Een van onze donateurs, vrijwilliger van de dassenwerkgroep Drenthe, die via een nachtcamera de burcht van deze das in de gaten hield, wist dat het om een zogend vrouwtje ging met vijf jongen van ongeveer 10 à 12 weken oud. Ondanks pogingen om de jongen bij te voeren, ging hun conditie steeds verder achteruit en tenslotte werd in overleg met de vereniging Das & Boom een ervaren vanger van de dassenwerkgroep Noord-Brabant gevraagd om hulp te bieden. Deze is er in geslaagd om vier van de vijf jonge dasjes te vangen. Ze zijn daarna verzorgd in het opvangcentrum in Beek-Ubbergen en uiteindelijk eind augustus gezond en wel in Brabant uitgezet. Jammer dat ze niet terug gebracht konden worden naar Drenthe, maar op deze manier zorgen ze voor vers bloed in de Brabants dassenpopulatie.

Lees het hele verhaal van Wil Schröder via nevenstaande link.
weesdasje
Groot wild in Drenthe     -    Overzicht van de ontwikkelingen tot nu toe
26 november 2014       -    Discussie in de commissievergadering Omgevingsbeleid (OGB) van de Provinciale Staten
Al enige tijd is er een discussie gaande of groot wild (edelhert, damhert, wild zwijn) in Drenthe moet worden toegestaan of niet. Aanvankelijk gold voor heel Drenthe een zogenaamd "nulbeleid", wat betekent dat groot wild niet welkom is in Drenthe en zal worden afgeschoten zodra het zoch vertoont. Natuurorganisaties pleitten al jaren voor opheffing van deze regel en betogen dat dit toch eigenlijk in strijd is met het streven naar meer biodiversiteit en een meer compleet natuurlijk evenwicht tussen de verschillende soorten. En waarom zou je ecologische overgangen aanleggen als je aan de overkant klaarstaat met een geweer om de ongewenste soorten af te schieten? wildzwijn
pleidooi van de Natuurorganisaties
Dat ook dit "nulbeleid" trouwens niet kan voorkomen dat er toch "ongewenste vreemdelingen" de provincie binnenkomen laat nevenstaand filmpje van RTV-Drenthe uit 2012 zien. wildzwijn
video RTV-Drenthe
Zwijnen houden zich niet aan grenzen:
Ook uit onderzoek van Alterra Wageningen blijkt, dat in verschillende Nederlandse natuurgebieden nu al flinke populaties wilde zwijnen leven. Dat is onder meer het geval in het Rijk van Nijmegen en in Brabant en Limburg. De spontane kolonisatie gaat langzaam, maar het zwijn rukt onstuitbaar op – wettelijk nulstandbeleid of niet. De vraag was waar die dieren vandaan komen en of de populatie genetisch vitaal is. Alterra deed een onderzoek naar het genetisch profiel van de dieren en kwam tot de conclusie is dat ze zich niet alleen verspreiden vanuit de bestaande populaties in Nederland, maar dat er vanuit verschillende kanten wilde zwijnen ons land binnenkomen.
zwijnen
onderzoek Alterra
2013 - een ommezwaai in het beleid:
In maart 2013 kondigde gedeputeerde Munniksma aan, dat de provincie onder invloed van de protesten van natuurorganisaties tegen het "nulbeleid" nu toch van plan is om de weg vrij te maken voor de toelating van groot wild in Drenthe.
hert
Begin juli 2014 werd het ontwerp Flora- en Faunabeleidslan ter inzage gelegd, waarin de provincie het voornemen aankondigt om Drenthe open te stellen voor groot wild als edelherten, damherten en wilde zwijnen. De Natuurorganisaties zijn blij met het nieuwe plan, maar de agrarische sector is terughoudender, vanwege angst voor schade aan landbouwgewassen. Aankondiging Provincie:
Flora- Faunabeleidsplan ligt ter inzage
"De natuur wordt er spannender van", zegt gedeputeerde Munniksma. Ook is groot wild volgens hem goed voor de natuurbeleving, het imago van de provincie en de toeristische sector. In haar nieuwe faunabeheerplan heeft de provincie ruimte gemaakt voor edelherten, damherten en wilde zwijnen. Ook economische overwegingen spelen hierbij een rol. Drenthe wordt er aantrekkelijker door voor recreanten. Na het verwerken van 67 zienswijzen uit onder meer de landbouwsector, gemeenten, jagersorganisaties, terreinbeheerders en dierenbescherming, heeft de provincie het definitieve faunabeleidsplan vastgesteld.
Toch geen wilde zwijnen: In tegenstelling tot de aanvankelijke berichtgeving blijkt het wilde zwijn in Drenthe dan toch niet welkom te zijn. Hoewel gedeputeerde Staten voorstanders blijven van het toelaten van groot wild, willen ze voor het wilde zwijn de zogeheten nulstand toch niet opheffen. Dit gaf veel teleurstelling bij de natuurorganisaties. (Lees o.a. de reactie van boswachter André Donker op de site van Natuurmonumenten via nevenstaande link.)
Natuurmonumenten vindt het plan dat Gedeputeerde Staten voorstelt in grote lijnen een goed plan en een flinke verbetering ten opzichte van het oude beleid. Tegelijkertijd is het jammer dat de aanwezigheid van wilde zwijnen in de Drentsche natuur bij voorbaat al is afgeschoten. Dat staat haaks op de onlangs door de provincie vastgestelde natuurvisie 'gastvrije natuur'. Uitgangspunt van die visie is, dat een dier dat in Drenthe thuishoort daar in principe altijd welkom is. Het wilde zwijn is een dier dat van oorsprong in Drenthe thuishoort; het weet via natuurlijke weg Drenthe te vinden en zwerft inmiddels al incidenteel in de provincie rond. Als hij gezien wordt, krijgt hij echter de kogel.
zwijn
boswachter André Donker over
het wilde zwijn
Op 26 november vond er in het provinciehuis een vergadering plaats van de commissie omgevingsbeleid van de Provinciale Staten, waarin het Flora- en Faunabeleidsplan besproken werd en een groot aantal insprekers van diverse pluimage zijn visie op het plan gaf. Het was een bont gezelschap van voor- en tegenstanders, uit de wereld van o.a. de jacht, de agrarische sector, de natuurbescherming, de recreatie en de Partij voor de Dieren, die zelf op dit moment nog niet in de Staten vertegenwoordigd is. Het Flora- en Faunabeleidsplan
overzicht insprekers
Met name de bijdragen van Aaldrik Pot (SBB), Hans van der Lans (namens de Partij voor de Dieren) en Albert Kerssies (als 'groene' burger) waren prikkelend. Maar ook was het interessant om kennis te nemen van de visie van de jagersvereniging, de recreatie, agrarische sector en boermarke, waar vooral financiële belangen de boventoon voerden.
Het is de bedoeling dat Provinciale Staten in december een beslissing neemt over het plan.
KLIK HIER OM DIT VENSTER TE SLUITEN
Kent u andere mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn
in onze Nieuwsbrief? Stuur ons dan een berichtje via het
mail-adres hieronder.
Stelt u geen prijs meer op het toezenden van deze Nieuwsbrief,
laat het ons dan even weten.
Dan schrappen we u uit ons bestand.

MAIL NAAR: NatuurplatformDrentscheAa@kpnmail.nl