NIEUWSBRIEF -1 logo
juli 2017
NATUURPLATFORM DRENTSCHE AA

Beste nieuwsbrieflezer,
Onze vorige nieuwsbrief dateerde van mei vorig jaar; dat is al weer even geleden.
In deze brief dezelfde onderwerpen; een vervolg op de berichten van toen:

 • De Kunstmanifestatie Into Nature Art-Expedition 2016, die plaats vond gedurende de zomermaanden van 2016
  (juli t/m september) en die de ambitie had meer dan 25.000 bezoekers te trekken. Het werden er uiteindelijk 12.000. Het kunstobject dat gepland was naast de fietsbrug bij het Okkenveen, wisten we met succes tegen te houden.
 • De ontsnippering van de A28 is een project op langere termijn, dat gedragen wordt door de provincies Groningen en Drenthe en vereist een zorgvuldige voorbereiding met onderzoek door verschillende disciplines en de medewerking van meerdere instanties. Het grootste probleem is het vinden van financiering en dat heeft tijd nodig.

Ondertussen zijn er ook al weer andere projecten die onze tijd en aandacht vragen, maar waarover we op dit moment nog niet uitgebreid kunnen berichten. Ook het bijwerken van de website ligt hier en daar een beetje achter. En het lukt niet om dat voor de vakantie helemaal rond te krijgen.
Daarom nu alleen een wat verlaat verslag van de twee hierboven genoemde projecten.

 • Hoe houd je de plaatsing van een kunstwerk tegen
     als de vergunning al is verleend?
 • Lees het volledige verslag op onze site
  Toen het projectteam van Into Nature half mei 2016 geen van de door ons voorgestelde alternatieve locaties acceptabel vond en de gemeente op 2 juni 2016 een vergunning verleende voor het plaatsen van het kunstwerk, onderzochten we de mogelijkheid om dit project via een bezwarenprocedure tegen te houden.
  Bij het bestuderen van de stukken, bleek al gauw dat de bestemming NATUUR-1, die op het betreffende terrein rustte, in de praktijk geen enkele bescherming bood. Wanneer de ambtenaar, die de formulieren moet invullen, geen affiniteit heeft met Natuur, ziet hij de gevaren die een dergelijk project voor de natuur kan hebben totaal over het hoofd, of bagatelliseert ze. De 'bouw'-vergunning voor het kunstwerk wordt behandeld alsof het gaat om de vergunning voor een schuurtje in een woonwijk... Het feit dat het een tijdelijk bouwwerk is, wordt zelfs gezien als een omstandigheid die maakt dat het plaatsen van het object er niet echt toe doet, want het wordt toch later weer afgebroken.
  Dat ook het opbouwen en afbreken van een dergelijk object verstorend kan werken op de natuur, evenals het aantrekken van grote aantallen bezoekers, wordt niet onderkend.
  Uit de constructietekeningen van de kunstenaar bleek echter dat het hier ging om een grote en ingrijpende metershoge constructie met een fundering in de beek, die een bedreiging zou kunnen vormen voor een aantal beschermde doelsoorten in het gebied. Gezamenlijk met de Vogeltelgroep Drentsche Aa schreven we daarom een bezwaarbrief aan de gemeente.
  logos
  Lees de volledige bezwaarbrief
  Ons bezwaar bij B&W van Tynaarlo kan de opbouw van het kunstwerk echter niet tegenhouden. Nu de vergunning eenmaal verleend is, mag Into Nature 'op eigen risico' gaan bouwen. En wanneer de gemeente traag is met de behandeling van ons bezwaar, betekent dit, dat het bouwwerk er al staat voordat de gemeente er aan toekomt ons bezwaar te behandelen. Daarom dienen we tevens een verzoek in om schorsing van het B&W-besluit, bij de voorzieningen-rechter in Groningen.
  De rechter verklaart ons verzoek om schorsing gegrond. Dat betekent dat Into Nature niet mag beginnen met bouwen, tot in een rechtszitting over deze zaak is beslist.
  Die beslissing volgt op 1 juli 2016 en het Natuurplatform wordt in het gelijk gesteld.
  De gemeente heeft onzorgvuldig gehandeld door aan Into Nature geen verplichting op te leggen tot het aanleveren van een natuurtoets. Gelet op de aard van de uit te voeren werkzaamheden, oordeelt de rechter dat het Natuurplatform zich terecht op het standpunt heeft gesteld, dat de gemeente onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt dat er in dit geval geen ontheffing van de Natuurbeschermingswet noodzakelijk was.
  In de weken na de rechterlijke uitspraak heeft Into Nature nog geprobeerd een andere plek voor het kunstwerk te regelen. Door de locatie 50 meter te verschuiven, tot net buiten het Natura 2000 gebied, hoopten de organisatoren alsnog hun plan door te kunnen zetten. De juridisch medewerkster van de gemeente heeft ons via een mailwisseling op ons vakantie-adres op de hoogte gehouden van de gang van zaken en heeft na een eigen inspectie besloten ook voor deze locatie een negatief advies uit te brengen aan B&W, omdat ook hier een Natuurtoets noodzakelijk was. Zo konden we 2 weken na het begin van onze vakantie eindelijk echt vakantie nemen...
  Ondertussen kwamen er van onze achterban via de mail nog andere nieuwsberichten door, waaronder het volgende:
  "Mysterieus kunstwerk duikt op langs de Drentsche Aa bij Schipborg"
  Zowel krant als RTV-Drenthe grepen dit ludieke nieuws in komkommertijd gretig aan en wijdden er meerdere berichten aan.
  Lees meer over het paard op onze site
  logo
  VIDEO RTV-Drenthe
 • ONTSNIPPERING van de A28 - een project dat een lange adem nodig heeft
 • Langs de snelwegen in Nederland verongelukken voortdurend dieren, waaronder ook beschermde soorten als dassen, bevers en otters. Het Otter-arrest in 2014, een rechterlijke uitspraak, uitgelokt door de vereniging Das en Boom, bracht helderheid over de verantwoordelijkheid van de Staat, waardoor de overheid gedwongen werd een aantal knelpunten in Nederland aan te pakken. Het laatste gedeelte van de A28 dat de loop van de Drentsche Aa volgt, bleef toen echter buiten beschouwing, als zijnde 'niet urgent'.
  Door onze vasthoudendheid als Natuurplatform, is het gelukt om dit onderwerp ook hier in het Noorden weer op de agenda te zetten.
  das&boom
  aanbieding eindrapport
  Er zijn contacten gelegd met de gedeputeerde Staghouwer van Groningen en Jumelet van Drenthe, die natuur in hun portefeuille hadden. De Provincie Groningen heeft daarop het voortouw genomen en een brede werkgroep ingesteld van de betrokken organisaties om onderzoek te doen naar de mogelijkheden. Eind november 2016 is deze fase van het project afgerond met een uitgebreid eindrapport, waarin verschillende voorstellen zijn uitgewerkt. Daarnaast is er een korte samenvatting beschikbaar als richtlijn voor de bestuurders.
  Nu volgt nog een zoektocht naar geld en daarna aanbesteding en realisatie van de ontworpen doorgangen. Dit zal nog zeker een jaar in beslag nemen.
  Lees meer en bekijk de samenvatting van het projectplan, op onze pagina FAUNAPASSAGES...
  Met vriendelijke groet namens de bestuursleden van het Natuurplatform Drentsche Aa,

  Philippe Boucher
  Marianne van Albada
  Robert Bakker
  Erik Bergsma
  KLIK HIER OM DIT VENSTER TE SLUITEN