NIEUWSBRIEF -1 logo
januari 2020
NATUURPLATFORM DRENTSCHE AA

Beste nieuwsbrieflezer,

Onze vorige nieuwsbrief van september 2019 handelde vrijwel geheel over onze bezwaren tegen het bestemmingsplan voor het Transferium bij De Punt.
Op 4 juni 2019 werd het plan ter inzage gelegd, wat betekende dat we de hele maand juni en juli druk waren met het bestuderen van de stukken, om onze zienswijze bijtijds in te dienen. Dan verschijnt op 25 aug. 2019 in DORPSKLANKEN HAREN het volgende bericht:
krant
Dit heeft alles te maken met de onduidelijkheid die is ontstaan door de uitspraak van de Raad van State over de Stikstofproblematiek. De vraag is: Wat zijn de nieuwe normen voor de ontheffingen die nodig zijn bij de bouw van het transferium? Vanaf dat moment wordt het stil rond de transferium plannen.
Ondertussen heeft zich een nieuw project van de provincie aangediend, waarbij Het Natuurplatform betrokken raakt:
• PLAN voor (gedeeltelijke) VERDUBBELING van de N34  -   DE PUNT - EMMEN
Denkt u met ons mee over de gedeeltelijke verdubbeling van de N34? kaartje
Begin februari 2019 krijgt Philippe Boucher als voorzitter van het Natuurplatform Drentsche Aa een uitnodiging om deel te nemen aan een klankbordgroep over de gedeeltelijke verdubbeling van de N34. Deze Klankbordgroep wordt georganiseerd door de Provincie uit naam van gedeputeerde Henk Brink.
Doel van de verdubbeling is het vergroten van de doorstroming en de verkeersveiligheid op de N34.
Via een Klankbordgroep wil de provincie de meningen en ideeën van belangengroepen verzamelen. Deze ideeën worden meegenomen in de onderzoeken en zo hoopt men zich te verzekeren van een breed draagvlak voor de plannen.

De blauwe kop hierboven had natuurlijk beter anders geformuleerd kunnen worden:
Denkt u met ons mee over oplossingen om de doorstroming en veiligheid op de N34 te verbeteren?
Door de nu gebruikte formulering lijkt het of de VERDUBBELING als enige oplossing al vast staat...
En dat blijkt ook inderdaad zo te zijn!
In de lente en zomer van 2019 vinden in totaal zo'n 8 Klankbordgroep bijeenkomsten plaats, en worden twee onderzoeken van onderzoeksbureau Sweco gepresenteerd en besproken:
Een onderzoek naar NUT & NOODZAAK
.
En een VERKEERS - ONDERZOEK
Naar de wensen van omwonenden, die vrijwel allemaal tegen een verdubbeling zijn en meer gericht zijn op oplossingen in de sfeer van lagere snelheden en gescheiden rijbanen, wordt nauwelijks geluisterd.
Dit alles resulteert in oktober 2019 in  De NOTITIE REIKWIJDTE en DETAILNIVEAU  
De planning ligt al vast - De notitie geeft een overzicht van de te nemen stappen.
kaartje

De N34 is een provinciale weg van ca. 40,2 km lengte die door 4 gemeenten loopt. Een milieu-effect rapportage is verplicht bij activiteiten die mogelijk negatieve effecten op milieu kunnen hebben. Het is een middel om het milieu een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming en dient als hulpmiddel bij het maken van keuzes en besluiten.
In de Notitie wordt uitleg gegeven over de verdere procedure:

  1. Ter inzagelegging van Milieu Effect Rapport en ontwerp-besluit
  2. Indienen van zienswijzen door belanghebenden
  3. Advies van de commissie m.e.r.
  4. De provincie als bevoegd gezag stelt het plan vast en geeft aan hoe rekening is gehouden met milieugevolgen en reacties
Lees alle info over dit stadium van het plan op onze pagina           N34 - PLANNEN VOOR VERDUBBELING
• HUNEBED HIGHWAY en BUSINESS CLUB  -  de vermarkting van Drentsche Natuur en Cultuur
Sinds het Hondsrug gebied in 2015 de UNESCO-status heeft verkregen, is er hard gewerkt aan ideeën om het gebied verder te promoten. Het masterplan van het Hondsrug UNESCO Global Geopark (2016) vermeldt als één van de hoofddoelen voor de komende jaren: het beleefbaar maken van de hoofdader (N34), de route die door het gebied loopt. Omdat de Hunebedhighway de centrale ontsluitingsweg is voor het Hondsruggebied, heeft men het project Hunebedhighway gekoppeld aan het geopark. kaartje
Behalve de Provincie, speelt ook de Hunebed Highway Business Club een belangrijke rol in de ideeënvorming. En die ideeën zijn voornamelijk gecentreerd rond het thema 'marketing'.
Op 9 juli 2018 houdt de business club een inwijdingsfeestje, waarop het nieuwe bord officieel wordt onthuld door staatssecretaris Mona Keijzer en gedeputeerde Henk Brink.
kaartje
13-05-2019   -   Een reportage over Chinese toeristen in Drenthe   -   in DE VOLKSKRANT
Drenthe mikt op de Chinese toerist: ‘Wij kunnen niet bestaan van Nederlandse toeristen die alleen maar door de natuur fietsen’. De Coevordense wethouder en voorzitter van het Recreatieschap Drenthe, Jan Zwiers is net terug uit de miljoenenstad Jiaxing waar hij pas de Drentse ‘ambassade’ voor toerisme opende. kaartje
Drenthe moet een trekpleister worden voor Chinese toeristen. Met de belofte van ruimte, rust en natuur wil de provincie de Chinezen lokken zonder de landelijke identiteit daarbij te verliezen. Die ruimte en rust worden de Chinezen op de ‘ambassade’ aangereikt in drie 11-daagse groepsarrangementen. Op het programma staat onder meer een bezoek aan het Internationaal Klompenmuseum in Eelde, veenkolonie Bargermond en het kerkje van Zweeloo.
Lees alle info over de vermarkting van Drenthe op onze pagina           N34 - Hunebed Highway
• KRANTEN ARTIKELEN en andere REACTIES op de PLANNEN
Krantenartikelen en opiniestukken geven een gevarieerd beeld van de meningen over de provinciale plannen:
Men is bang dat de 'gedeeltelijke' verdubbeling juist meer ongelukken zal veroorzaken, in plaats van minder. Men is bezorgd over de aantasting van de Natuur, over toename van het verkeerslawaai en over de extra stikstofuitstoot, wanneer de weg 4-baans wordt. De 'asfaltering' van de Hondsrug en de vermarkting van onze hunebeddencultuur, roept weerstand op. Het enige onderwerp waarin ieder zich kan vinden, is de aanpak van de rotonde bij Gieten, die nu vaak veel opstoppingen en aanrijdingen veroorzaakt. Maar ook daar is men het niet eens over de definitieve uitvoering. De provincie gaat voor de goedkoopste versie (een fly-over in het verlengde van de bestaande weg), omwonenden zijn bang voor extra geluidsoverlast en kiezen voor een verlegging van de route naar het westen.
Lees alle artikelen op onze pagina           N34 - Kranten artikelen
• BERICHT AAN ONZE DONATEURS    -    DIT JAAR GRAAG WEER EEN FINANCIËLE BIJDRAGE
Al het werk van het Natuurplatform wordt op vrijwillige basis gedaan en over het algemeen maken we weinig kosten. Sommige kosten gaan echter altijd door, zoals bankkosten, website en soms leges bij bepaalde overheidsprocedures.

De afgelopen periode hebben we er een aantal nieuwe donateurs bijgekregen, ook door de publiciteit rond de N34-plannen. Het zou fijn zijn als iedereen aan het begin van dit jaar weer een donatiebedrag zou willen overmaken.
Alle gegevens over onze Stichting en het banknummer vindt u op onze CONTACTPAGINA
Met vriendelijke groet namens de bestuursleden van het Natuurplatform Drentsche Aa,

Philippe Boucher
Marianne van Albada
Robert Bakker
Erik Bergsma
KLIK HIER OM DIT VENSTER TE SLUITEN