homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
N34-verdubbeling
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen

KRANTENARTIKELEN en andere REACTIES op de ontwikkelingen rond de N34
 
19-09-2018 VERDUBBELEN N34:   " BEZINT EER GIJ BEGINT "...
  Opinie-artikel in Dagblad van het Noorden door Bernard Hanskamp, voormalig provinciaal planoloog
Op de Agenda van de Provinciale Staten staat een voorstel tot gedeeltelijke verdubbeling van de N34.
Bernard Hanskanp, voormalig provinciaal planoloog waarschuwt: Neem geen overhaast besluit over de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 tussen De Punt en Emmen. Er is een alternatief.
kaartje
De N34 loopt heel dicht langs een aantal Drentse dorpen en verblijfsreceatie gebieden. Ook snijdt hij dwars door de Ecologische Hoofdstructuur en een aantal natuurgebieden. Het tracé kruist kanalen, viaducten en tal van aansluitingen. Bij verdubbeling is dat een dure ingreep. Een beter en duurzamer alternatief voor de toekomst zou de route Emmen-Beilen-Groningen (A28) zijn, die tevens een doorsteek van Duitsland naar Friesland vormt. Vanaf Beilen zorgt de A28 voor een snelle verbinding met Groningen.
24-07-2019 DE SCHAKEL  -  Geen panklare oplossing voor Verkeersplein Gieten
De Focusgroep verkeersplein Gieten is samengesteld uit twintig inwoners van Gieten en Eext, die zich hiervoor hebben aangemeld. De groep heeft als speciale opdracht de voor- en nadelen van verschillende varianten voor verkeersplein Gieten uit te werken en te beoordelen. Dit blijkt nog geen eenvoudige opdracht. De varianten die zijn ingebracht, uiteenlopend van een kleine aanpassing aan de bestande rotonde tot een volledige klaverblad-aansluiting, hebben allemaal hun voor- en nadelen. foto
stuk in De Schakel
18-09-2019 DAGBLAD v.h. NOORDEN  -  Plan voor gedeeltelijke verdubbeling N34 is nog geen gelopen race
Gedeputeerde Cees Bijl (PvdA) deelde woensdag aan de Statencommissie mee, dat de volgende stap in de besluitvorming wordt uitgesteld van december 2019 tot april 2020. Bijls woordvoerder Eddy Beuker legt uit dat het overleg met de omwonenden meer tijd vergt. "We willen dit zorgvuldig doen en iedereen uitgebreid de tijd geven zijn inbreng in te leveren." Bewoners van Schipborg, Annen en Zuidlaren vrezen dat de autoweg ter hoogte van hun dorpen verdubbeld wordt en er zijn meerderebewonersgroepen gevormd, die hun bezwaren inventariseren.
21-09-2019 RAPPORT REMKES    -    MAXIMUM SNELHEID OMLAAG DOOR STIKSTOFCRISIS
Nadat de Raad van State bepaalde dat veel bouwvergunningen onwettig zijn, omdat de stikstofoxiden die daarbij vrij komen een bedreiging vormen voor veel natuurgebieden, is de Commissie Remkes, in het leven geroepen om de stikstofcrisis te bezweren. Deze commissie adviseert nu ingrijpende maatregelen in de landbouw en het verkeer: zoals een forse inkrimping van de veestapel, met name in de buurt van natuurgebieden en een verlaging van de maximum snelheid, waardoor de uitstoot van ongezonde stikstofoxiden vermindert. foto
Rapport Remkes
20-12-2019 DAGBLAD v.h. NOORDEN  -  Natuurclub Drentsche Aa is tegen verdubbeling N34:
  'Door de Stikstofcrisis is het plan nu al achterhaald'                             
Om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren, wil de provincie Drenthe voor 60 miljoen euro een zogeheten fly-over aanleggen over de rotonde bij Gieten en moet de noor-zuid verbinding van Emmen naar de A28 bij De Punt in fasen worden verdubbeld. In eerste instantie zullen drie of vier gedeelten van de N34 voor ongeveer 30 miljoen worden verdubbeld, maar in feite is de uiteindelijke doelstelling een volledige verdubbeling in de toekomst. Volgens het Natuurplatform betekent dit in feite dat er 60 hectare natuur en landschap op de Hondsrug zullen verdwijnen onder een laag asfalt en dat ook de uitstoot van stikstof zal toenemen. Dat is onacceptabel. foto
stuk in DvhN
02-01-2020 DE OOSTERMOER    -     Natuurplatform Drentsche Aa over de plannen tot verdubbeling van de N34
Een meerderheid van de Provinciale Staten van Drenthe vindt dat het gedeeltelijk verdubbelen van de N34 nodig is om de verbinding tussen Emmen en Groningen te verbeteren. Bij dubbele rijbanen ontstaat er een fysieke scheiding tussen de twee rijrichtingen, waardoor frontale botsingen voorkomen worden. Het gedeelteijk verdubbelen van sommige weggedeeltes zorgt voor een betere doorstroming, omdat er stukken zijn waar men zonder problemen kan inhalen.
Het Natuurplatform ziet een (gedeeltelijke) verdubbeling van de N34 als een onacceptabele aantasting van de Natuur, terwijl deze ingreep niet werkelijk zal bijdragen aan de verkeersveiligheid. De meeste ongelukken worden veroorzaakt door risicovol gedrag of onoverzichtelijke situaties. Een gedeeltelijke verdubbeling zal dit niet verbeteren. Bovendien zullen de dorpen langs de weg meer last van lawaai krijgen. Het Natuurplatform stelt daarom voor, om op de N34 een fysieke rijbaanscheiding aan te brengen en tevens de snelheid omlaag te halen van 100 naar 80 km, in combinatie met een inhaalverbod. foto
stuk in Oostermoer
04-01-2020 Opiniestuk door bewoners Schipborg:    Drenthe legt vierbaansweg op de Hondsrug - (DvhN)
Sinds oktober 2018 doet de provincie Drenthe onderzoek naar 'nut en noodzaak' van het gedeeltelijk verdubbelen van de N34, wat resulteerde in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.
Conclusie van de bewoners: de voorgestelde maatregelen dragen nauwelijks bij aan de doelstelling. De tijdwinst die de verdubbeling zou moeten opleveren is minimaal (slechts 1-3 min). Het enige goede aspect is de aanpak van de rotonde bij Gieten, een knelpunt dat al jaren zorgt voor vertragingen, files en ergernis. De inwoners zien hun eigen inbreng onvoldoende terug in de eindnotitie en hebben de indruk dat er wordt toegewerkt naar een vooropgezet plan: de totale verdubbeling van de N34.
foto
stuk in DvhN
14-01-2020 Jim Klingers, bouwhistoricus:   'Hunebedbouwers draaien zich om in hun trechterbekers...'
Op 9 juli 2018 werd de N34 door staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer en gedeputeerde Henk Brink met veel trompetgeschal omgedoopt åtot ‘Hunebed Highway’. ‘De eerste belevingsweg van Nederland’. De Hunebed Highway moest de hedendaagse variant worden van de prehistorische karrensporen over de Hondsrug.
Wat we ook van de naam en bordjes vinden, de zoektocht naar een duurzamere inpassing van de N34 en een betere beleving van het ‘achterland’ valt te prijzen. Het Hondsruggebied is namelijk landschappelijk en cultuurhistorisch zo uitzonderlijk dat het in 2015 tot UNESCO Global Geopark werd verklaard.
foto
stuk in DvhN

Helaas is er sinds de introductie van het concept Hunebed Highway geen woord meer vuil gemaakt aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Dezelfde provincie Drenthe zet nu enkel nog fanatiek in op verdubbeling van de N34.
Met vier in plaats van twee banen plus de bijbehorende klaverbladen en op- en afritten, zal de weg met ruim 50 ha extra asfalt een veel groter fysiek en visueel obstakel gaan vormen in het terecht zo geprezen Hondsruglandschap.

De provincie zet bovendien de UNESCO-status van de Hondsrug op het spel. Een kritische commissie toetst elke vier jaar of de geoparken nog wel aan de criteria voldoen en de bijzondere waarden niet te grabbel worden gegooid.
Niet de verkeersveiligheid maar het stimuleren van economische ontwikkeling langs de N34 lijkt de belangrijkste drijfveer te zijn achter de verdubbelingsplannen. Wanneer valt nu eens het kwartje dat de Drentse economie juist floreert dankzij het nog vrij geringe aantal wegen en bedrijventerreinen, dankzij het iets lagere tempo, dankzij de rust en ruimte, de nog niet uit hun krachten gegroeide dorpen, de hei en hunebedden, de aardappels en de koeien?
25-01-2020 Dagblad van het Noorden     -     VERDUBBELING N34 IN NIEUWE FASE:
                                         Wetenschappers onderzoeken effecten van vier varianten op natuur en milieu
De provincie Drenthe heeft het afgelopen jaar de plannen uitgebreid besproken met omwonenden en andere belanghebbenden. Dit resulteerde in de conceptnota Rijkwijdte en Detailniveau, waarover de provincie in gesprek is met gemeenteraden die over het gebied langs de weg gaan. Over enkele weken stellen Gedeputeerde en Provinciale Staten de nota vast. Daarna kan het natuur- en milieuonderzoek van start.
Het verzet van omwonenden en natuurbeschermers tegen de plannen zwelt aan. Onder meer in opiniestukken in deze krant waarschuwen zij voor meer overlast van de weg en aantasting van natuur en landschap. De N34 loopt vlak langs het beschermde Natura 2000-gebied bij de Drentsche Aa en door het waardevolle Hondsruggebied. Uit de nota blijkt dat de provincie het wegdeel, dat ongeveer 40 kilometer lang is, over 12 kilometer wil verdubbelen, om automobilisten op die wegdelen de gelegenheid te geven veilig in te halen.

Op de site van het Dagblad is ook een video te zien met beelden van de N34 en gesprekken met omwonenden en met Philippe Boucher, voorzitter van het Natuurplatform Drentche Aa.
25-01-2020 Dagblad van het Noorden  -  RACEN TUSSEN DE PUNT EN EMMEN:    Een Reportage van Hilbrand Polman
"Sneller en veiliger van Groningen naar Emmen en terug. De N34 moet weer op de schop om het mogelijk te maken. Een gedurfd project. Want de N34 loopt dwars door natuurgebieden, het regent bezwaren van tegenstanders."    -   Hilbrand Polman laat in deze reportage voor- en tegenstanders aan het woord en belicht de problemen en obstakels die zich voordoen.
Hoe groot is de kans dat de verdubbeling van de N34 inderdaad door kan gaan, nu de stikstofproblematiek zo zwaar weegt? Toen er in de Provinciale Staten besloten werd tot dit plan, was alles nog mogelijk en dacht nog niemand aan de stikstofbelasting die een verdubbelde weg bij de omringende natuurgebieden teweeg brengt.
31-01-2020 Dagblad van het Noorden     -     WIE MAAKT ZICH NOG DRUK OM HET DRENTSE LANDSCHAP
                                                          nu de N34 wordt verbreed?
In Museum Thijnhof werd deze week een tentoonstelling met schilderijen van Evert Musch (1918 – 2007) geopend. Mede dankzij Musch bestaat het nationaal park Drentsche Aa. In Assen wordt dat landschap momenteel bejubeld als Barbizon van het Noorden. Wie de tentoonstelling van Musch wil bezoeken, moet naar Coevorden. Dat kan over de N34, een tweebaansweg langs bossen, glooiende velden en weidse akkers. foto
De N34 wacht een verdubbeling. Tussen Emmen en Coevorden, waar nooit files hebben gestaan, zijn de werkzaamheden reeds begonnen. Alles voor het goede doel: vlot van hier naar daar, minder ongelukken. Maar wie ziet nog om naar het Drentse landschap? In ieder geval niet Geopark De Hondsrug. Onder leiding van directeur Cathrien Posthumus heeft deze erfgoedorganisatie het oorspronkelijke doel - bescherming onder de Unesco-vlag van het ijstijdenlandschap - ingeruild voor het heil van toerisme en recreatie. En wordt meer waarde aan gehecht aan reclameborden en transferiums dan aan uitzicht en natuur. Gelukkig hebben we de schilderijen nog.
05-02-2020 Dagblad van het Noorden     -     DRENTHE LEGT AUTOMOBILIST AAN DE KETTING OM STIKSTOFZORGEN
                                                       Gaat de maximumsnelheid op provinciale wegen omlaag?
De provincie Drenthe overweegt de maximumsnelheid te verlagen op de provinciale wegen in de buurt van beschermde natuurgebieden. De maatregel moet de stikstofproblematiek helpen verlichten. Dit zou er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat op de N34 ter hoogte van het Drentsche Aa gebied de snelheid omlaag gaat van 100 naar 80 kilometer per uur. Nader onderzoek moet echter uitwijzen in hoeverre deze maatregel zinvol is. Het provinciebestuur werkt momenteel hard aan de zogenoemd gebiedsgerichte aanpak. Drenthe telt twaalf gebieden waar de natuur meer bescherming nodig heeft. Per gebied moet de provincie er voor zorgen dat de neerslag van stikstof omlaag gaat. Zoals bekend moet de overheid sinds een uitspraak van de Raad van State in mei de natuur beter beschermen tegen stikstof. Met vrijblijvende beloftes komt zij niet meer weg. Dit heeft grote gevolgen voor vergunningen voor activiteiten in de buurt van de beschermde natuur.
05-02-2020 Dagblad van het Noorden     -     UITSPRAKEN VAN HET RIVM OVER SNELHEID EN UITSTOOT STIKSTOF
"Om de uitstoot van stikstof omlaag te brengen, is het zeker niet zinloos om de snelheid op provinciale wegen te verlagen van 100 naar 80 kilometer per uur."
Dat zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Het RIVM presenteerde eind vorige jaar berekeningen rond de uitstoot van stikstof aan betrokken ministers.
Bekijk de presentatie van de gegevens van het RIVM via de link in de rechterkolom.
08-02-2020 Dagblad van het Noorden     -    "Laten we beter nadenken over verdubbeling van de N34"
OPINIE                                           Hans van Ewijck
De provincie Drenthe wil delen van de N34 verdubbelen, om zo de weg veiliger te maken. De effecten zullen averechts zijn, is de mening van Hans van Ewijck. Bij een gedeeltilijke verdubbeling zal de enkele rij voortrijdende auto's zich kunnen splitsten in twee banen, wat uitnodigt tot inhalen. De maximum snelheid blijft voor beide banen echter 100 km. Dat betekent in feite dat er helemaal niet ingehaald kan worden, behalve dan een enkele langzame auto die niet harder dan 80 gaat.
Na enige kilometers moeten de twee rijbanen echter weer één worden en juist dit is in het verkeer altijd dè oorzaak van filevorming en onverwachte manoeuuvres, die ongelukken kunnen veroorzaken. Een gedeeltijke verdubbeling lost dus in feite het veiligheidsprobleem niet op. Lees het artikel via de link in de kolom rechts.
12-02-2020 Brief Overlegorgaan Nationaal Park Drentsche Aa   -   aan College van gedeputeerde staten van Drenthe
over de plannen rond de N34
Geacht college, In onze vergadering van het Overlegorgaan Drentsche Aa van 5 februari jl. is mondeling de stand van zaken rondom de planvorming over de verdubbeling van de N34 besproken. Het voornemen tot verdubbeling roept veel vragen op. Voor het Overlegorgaan – door u ingesteld om u gevraagd én ongevraagd advies te geven - is het onduidelijk in hoeverre bij de voorbereiding rekening is gehouden met de unieke en samenhangende natuur- en landschapskwaliteiten van het Drentsche Aa-gebied.
Als Overlegorgaan Drentsche Aa zijn wij van mening dat een dergelijke grote ruimtelijke ontwikkeling moeilijk is in te passen binnen de (kern)kwaliteiten van het Nationaal Park Drentsche Aa, zoals vastgelegd in de Omgevingsvisie Drenthe (2018) en geborgd in uw eigen omgevingsverordening. Lees meer via de link rechts.
18-02-2020 Brief Natuur- en Milieu Federatie Drethe   -   aan College van gedeputeerde staten van Drenthe
over de plannen rond de N34
Geacht college, Sinds enige tijd zijn wij betrokken bij de planvorming rond de aanpassing van de N34. Basis daarvoor vormt voor uw college de startnotitie die in oktober 2018 door Provinciale Staten is vastgesteld. Sindsdien ziin er voor dit proces diverse onderzoeken in gang gezet en is een reeks bijeenkomsten voor stakeholders en omwonenden georganiseerd.Vorig jaar is door de PAS-uitspraak van de Raad van State een nieuwe situatie ontstaan. Deze is in onze ogen ook van grote betekenis voor de voorgenomen besluitvorming over de N34 en verdient een belangrijke plek in het totaal van afwegingen. Wat opvalt is dat in de ondezoeken met de stikstof-factor tot nu toe geen enkele rekening is gehouden. Dat vinden wij een belangrijke tekortkoming. Onze zorg is dat in dit vroege stadium van het proces rond de N34 een te beperkte focus is gelegd op een aantal puur verkeerskundige afwegingen. Wij pleiten tegen deze achtergrond voor opname van een stikstof- en klimaatvriendeliike wegvariant in de m.e.r.-studie. foto
brief NMF Drenthe
foto
Video RTV-Drenthe
In de video: : Frits Heukers (bewoner langs N34), Reinder Hoekstra, Natuur- en Milieufederatie Drenthe en Philippe Boucher (Natuurplatform)
20-02-2020 RTV-Drenthe   -   De zin en onzin van het gedeeltelijk verdubbelen van de N34   -   Serge Vinkevleugel
Is de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 wel echt nodig? Voor de capaciteit van de weg tot 2040 niet, zo blijkt uit verkeersonderzoek. De doorstroming dan? Ook die is met de huidige weg best op orde, als je de problemen van knooppunt Gieten maar aanpakt. Enige nadeel dan: de gemiddelde snelheid blijft onder de 100 kilometer per uur. foto
In de video: Philippe Boucher van het Natuurplatform Drentsche Aa en Frans Schouten van Eefgoedvereniging Heemschut.
Blijft over: de verkeersveiligheid. Is verdubbelen daarvoor de beste oplossing? "Ja", zegt verkeerspsycholoog Cees Wildervanck. "Nee", zeggen tegenstanders. "Doe maar een afscheiding midden in de weg en een inhaalverbod." Verkeers-psycholoog Wildervanck denkt er anders over: Ook al is de capaciteit van de weg tot 2040 voldoende en zijn de files bij het knooppunt Gieten straks opgelost, voor de veiligheid op de weg zou verdubbeling juist een goede oplossing zijn. Hij geeft de voorkeur voor zo veel mogelijk verdubbelde stukken, verspreid over de weg. foto
In de video: : Philippe Boucher (Natuurplatform), Cees Wildervanck (verkeerspsycholoog) en Frits Heukers (bewoner langs N34)

De provincie kijkt bij de plannen voor het verdubbelen van een deel van de N34 naar vier opties:

- Één lang stuk van 12 kilometer tussen Borger - Annen;
- Twee stukken van 6 kilometer tussen Odoorn - Ees en Gasselte - Annen; 
- Drie stukken van 4 kilometer tussen Klijndijk - Ees, Gasselte - Eext en Anloo - Schipborg;
- Vier stukken van 3 kilometer tussen Klijndijk - Exloo, Borger - Gasselte, Gieten - Eext en Anloo - Schipborg.

fotoklik voor vergroting
Het harder kunnen rijden zit dus in ons hoofd. De werkelijke tijdwinst is namelijk minimaal: anderhalve minuut tot maximaal drie minuten. En als het voor de doorstroming niet hoeft, kiezen de tegenstanders toch maar voor een inhaalverbod. Natuur- en landschapsorganisaties vinden het zelfs een prima idee om de snelheid te verlagen naar 80 kilometer per uur.

De provincie Drenthe wil niet reageren. Gedeputeerde Staten moeten officieel nog besluiten dat de vier geselecteerde weggedeelten van de N34 voor verdubbeling verder onderzocht gaan worden. Dat gebeurt waarschijnlijk volgende week.

Commentaar van het Natuurplatform Drentsche Aa
Het zou natuurlijk triest, maar wel onthullend zijn, wanneer de provincie zich in haar besluitvorming voornamelijk laat leiden door de onderbuikgevoelens van haastige automobilisten, in plaats van door de Natuur- en Landschapswaarden, die ze zegt zo hoog in het vaandel te dragen...
25-02-2020 Dagblad van het Noorden    -   Reactie Gedeputeerde Cees Bijl     -   'Geen 80 km per uur op de N34'
In het Dagblad van het Noorden reageert Gedeputeerde Cees Bijl op de voorstellen van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe om de snelheid op de N34 te beperken. foto
Volgens Bijl is er in de voorgestelde scenario's, die door de provincie bekeken worden, geen rekening gehouden met een snelheidsverlaging naar 80 km per uur. "Een verbeterde wegverbinding levert tijdwinst op voor het openbaar vervoer. En een aantrekkelijk Openbaar Vervoer stimuleert mensen om de auto te laten staan", zegt Bijl.
Commentaar van het Natuurplatform Drentsche Aa op dit standpunt:
De Milieufederatie deed een oproep om voor de N34 ook een stikstofvriendelijke variant te onderzoeken. Ook werd de suggestie gedaan de weg naar 80 km per uur te halen. Voordelen: stikstof uitstoot gaat omlaag en de weg wordt veiliger.
Bijl betoogt echter dat de N34 van groot belang is voor Emmen en Groningen als verbindingsweg tussen de twee grootste bevolkingscentra van het Noorden.
Onderzoek van Sweco wees uit dat slechts ca. 20% van het verkeer met eindbestemming Groningen uit Emmen komt.
Wat verkeer betretf is Emmen sterk georiënteerd op Coevorden en Borger-Odoornt. Een groot deel van het verkeer over de N34 is lokaal en het meeste verkeer richting Groningen is afkomstig uit Aa en Hunze en Tynaarlo. Het gaat daarbij om het dagelijks forenzenverkeer. Scholieren reizen vanuit Emmen niet naar Groningen maar blijven in Emmen.
Dit alles relativeert het belang van de N34 als verbindingsroute tussen Emmen en Groningen.
01-04-2020 RTV-Drenthe    -   Verkeerde conclusies over verdubbeling N34 in verkeersrapport
- Artikel van Serge Vinkenvleugel    -   over zienswijze Natuurplatform
" Voor de doorstroming op de N34 en de capaciteit van de weg is gedeeltelijk verdubbelen niet nodig. Dat concludeerde het Natuurplatform Drentsche Aa al eerder na het bestuderen van de eigen provinciale onderzoeken. Maar over de verkeersveiligheid bij verdubbeling van de N34 worden verkeerde conclusies getrokken op basis van diezelfde onderzoeken, zegt het platform." Lees verder via de link in de rechter kolom foto
07-05-2020 RTV - DRENTHE     -   Advies commissie voor de m.e.r. :           "Doe meer onderzoek van tevoren"
In het advies dat de commissie voor de m.e.r. heeft uitgebracht staat, dat de provincie voor de zogeheten milieu-effectrapportage voor de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 moet uitzoeken of natuurgebieden aan weerszijden van de weg beter te verbinden zijn. Bovendien moet beter gekeken worden naar alternatieven voor verdubbeling, zoals snelheidsverlaging. Bijvoorbeeld voor de Drentsche Aa, het Drouwenerzand en de Elperstroom. Als je zo'n weg gaat verbreden, dan kun je denken aan het beter verbinden van die natuurgebieden, bijvoorbeeld via een ecoduct.
- Artikel van Serge Vinkenvleugel    -   over het advies van de commissie m.e.r. foto
- Lees het hele advies van de commissie m.e.r. via de link in de rechter kolom. foto
25-11-2020 INSPRAAK-AVOND PROVINCIE over de gedeeltelijke verdubbeliong van de N34 - (via ZOOM)
- Artikel van Serge Vinkenvleugel    -   over inspraak-avond op het provinciehuis
Ruim 7 maanden nadat de zienswijzen van een uiteenlopende groep bezwaarmakers waren ingediend, volgde een inspraakavond, waarop alle partijen 5 minuten gelegenheid kregen om een samenvatting te geven van hun voornaamste zienswijzen op dit plan.
Vanwege de corona-maatregelen, verliep deze inspraak via internet.
De meningen variëerden tussen twee uitersten: HELEMAAL VERDUBBELEN en foto
HELEMAAL NIET VERDUBBELEN
Veel sprekers vonden het uitgangspunt: Een Onderzoek naar Gedeeltelijke Verdubbeling al niet in orde.
Door deze beperkte vraagstelling bleven andere, betere opties geheel buiten beeld. In dit artikel geeft Serge Vinkenvleugel een helder overzicht van de verschillende standpunten en de gemiste kansen bij dit onderzoek.
 
       
  KLIK HIER OM DIT VENSTER TE SLUITEN

home ruimtelijke ordening Tynaarlo  
actueel natuurbeheer Assen  
data projecten Nat.plf Drenthe  
thema's informatiepagina's gastransportleiding  
contact dia-presentaties Transferium verdubbeling
links natuur & recreatie N34 Hunebed highway
archief     kranten
nieuwsbrief