homepage
actualiteiten
archief
Ballooërveld
belvedères
bermbeheer ecologisch algemene info
bermbeheer project Natuurplatform
bevers
boeren & natuur
bugxter
contact
das
Duinweg-Beekdal (project-algemeen)
Duinweg-Beekdal (eerste aanzet)
Duinweg-Beekdal - ENQUETE
Duinweg-Beekdal (actueel)
EHS (ecologische hoofdstructuur)
Faunapassages - algemeen
Faunapassage - A28
fietspad Okkenveen aanleg
fietspad - paradise lost
fietspad Okkenveen protest
fietspad inspreken NBEL
fietspad-brief NBEL
fietspad-brief Gemeente
fietspad-handhavingsverzoek-LNV
fietspad officiele opening
fietspad aanzet evaluatie
fietspad monitoring
gastransportleiding
INTO NATURE - kunstproject
Landgoed Buiten - bouw 7 huizen
links
N34-verdubbeling
Natuur en recreatie
Natuurplatform-oprichting
Natura 2000
New Forest
nieuwsbrieven
roggelelie
Ruimtelijke Ordening-algemeen
RO-Gemeente Assen Structuurvisie
RO-Gem. Tynaarlo Bestemmingsplan
RO-Omgevingsvisie Prov. Drenthe
Transferium De Punt
vogels en recreatie
Westerlanden-Besloten Venen
Wildeveen

Voor het NATUUPLATFORM begint dit onderwerp met een UITNODIGING tot deelname aan een KLANKBORDGROEP
26-02-2019 KLANKBORD GROEP - (gedeeltelijke) VERDUBBELING N34 - Uitnodiging tot deelname
Denkt u met ons mee over de gedeeltelijke verdubbeling van de N34?
kaartje
Begin februari 2019 krijgt Philippe Boucher als voorzitter van het Natuurplatform Drentsche Aa een uitnodiging om deel te nemen aan een klankbordgroep over de gedeeltelijke verdubbeling van de N34. Deze Klankbordgroep wordt georganiseerd door de Provincie uit naam van gedeputeerde Henk Brink.
Doel van de verdubbeling is het vergroten van de doorstroming en de verkeersveiligheid op de N34.
Via een Klankbordgroep wil de provincie de meningen en ideeën van belangengroepen verzamelen. Deze ideeën worden meegenomen in de onderzoeken en zo wil men zich verzekeren van een breed draagvlak voor de plannen.
kaartje
Al in oktober 2017 hebben bewoners van Schipborg en omgeving tegen deze plannen geprotesteerd.
Vandaar misschien dat gedeputeerde Brink zijn plannen nu presenteert als een tekst van LOESJE:
"WAAROM MOEILIJK DOEN...  ALS HET SAMEN KAN? "
De blauwe kop hierboven had natuurlijk beter anders geformuleerd kunnen worden:
kaartje
Denkt u met ons mee over oplossingen om doorstroming en veiligheid N34 te verbeteren?
Door de nu gebruikte formulering lijkt het of de VERDUBBELING als enige oplossing al vast staat...
En dat blijkt ook inderdaad zo te zijn!
Naar de wensen van omwonenden, die vrijwel allemaal tegen een verdubbeling zijn en meer gericht zijn op oplossingen in de sfeer van lagere snelheden en gescheiden rijbanen, wordt nauwelijks geluisterd. Alle onderzoeksbevindingen en conclusies lijken maar één kant op te sturen en dat is:
NU, ALS TIJDELIJKE OPLOSSING (VOOR DE VERKEERSPROBLEMEN) - EEN GEDEELTELIJKE VERDUBBELING
LATER , ALS EINDDOEL - EEN TOTALE VERDUBBELING
Officieel spreekt men over participatie en meedenken van belanghebbenden, maar in feite zijn de plannen al gevormd.
GEDEELTELIJKE VERDUBBELING N34    -    OVERZICHT VAN DE VERSCHILLENDE FASEN VAN HET PROJECT
19-06-2018 Startnotitie gedeeltelijike verdubbeling N34 Emmen - De Punt Startnotitie-pdf
De 'Startnotitie' is het basisstuk, waarmee het N34-project werd ingeluid. Het volledige stuk kan als pdf ingezien worden via de link in de balk hierboven. Een link naar beelden van de route en de fasering van het project staat in de rechterkolom hieronder.
De N34 is een belangrijke nationale en regionale verbinding in onze provincie en verbindt de in het oosten gelegen plaatsen met Twente en Groningen. Gezien de doorstroming bij verkeersplein Gieten, de verkeersintensiteiten op de N34, de mate en ernst van de ongevallen op de N34 en het economisch belang voor de regio, hebben de Staten het provinciebestuur opgeroepen om onderzoek te doen naar de mobiliteitsknelpunten in Noord-Nederland. kaartje
19-09-2018    Dialooggroep N34   ( bewoners Schipborg)  laat nogmaals bezwaren horen bij de Provinciale Staten
Hun vertegwoordiger brengt naar voren dat partiële verdubbeling juist extra gevaarlijke situaties oplevert.
Ze stellen voor eerst naar alternatieven te kijken, zoals het verlagen van de snelheid naar 80 of 90 kilometer. Dan is de snelheid van personenauto's en vrachtwagens gelijk, waardoor er minder neiging is om in te halen. Gedeputeerde Brink probeert het protest te sussen door te zeggen dat er nog niets is besloten en dat alle onderzoeken nog gedaan moeten worden.
kaartje
19-09-2018 VERDUBBELEN N34:   " BEZINT EER GIJ BEGINT "...
  Opinie-artikel in Dagblad van het Noorden door Bernard Hanskamp, voormalig provinciaal planoloog
Op de Agenda van de Provinciale Staten staat een voorstel tot gedeeltelijke verdubbeling van de N34.
Bernard Hanskanp, voormalig provinciaal planoloog waarschuwt: Neem geen overhaast besluit over de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 tussen De Punt en Emmen. Er is een alternatief.
kaartje
De N34 loopt heel dicht langs een aantal Drentse dorpen en verblijfsreceatie gebieden. Ook snijdt hij dwars door de Ecologische Hoofdstructuur en een aantal natuurgebieden. Het tracé kruist kanalen, viaducten en tal van aansluitingen. Bij verdubbeling is dat een dure ingreep. Een beter en duurzamer alternatief voor de toekomst zou de route Emmen-Beilen-Groningen (A28) zijn, die tevens een doorsteek van Duitsland naar Friesland vormt. Vanaf Beilen zorgt de A28 voor een snelle verbinding met Groningen.
26-02-2019 UITNODIGING tot deelname aan KLANKBORD GROEP over gedeeltelijke VERDUBBELING N34
Om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid op de N34 te vergroten, wil de provincie deze weg gedeeltelijk verdubbelen tussen Emmen en De Punt. We hebben daarbij de adviezen en ideeën nodig van de belangrijkste stakleholders uit de omgeving. De inbreng van de klankbordgroep nemen we mee in de onderzoeken. kaartje
Eerste bijeenkomst: 26 februari 2019 op het Provinciehuis.
19-03-2019 Na de eerste Klankbordgroep bijeenkomst op 26 februari, volgt in maart een tweede
Gedeputeerde Henk Brink legt uit, dat de politiek heeft besloten, dat er onderzoek gedaan moet worden naar een gedeeltelijke verdubbeling van de N34 tussen De Punt (A28) en de aansluiting met de N381 (Emmen).
Daartoe zullen onderzoeken worden gedaan, waarbij ook de inbreng van de Klankbordgroep belangrijk is.
kaartje
In de lente en zomer van 2019
vinden in totaal zo'n 8 Klankbordgroep bijeenkomsten plaats, en worden twee onderzoeken van Sweco gepresenteerd en besproken.
De eerste Fase van dit onderzoek zal bestaan uit:

• Ophalen wensen, eisen en ideeën
• Alternatieven uitwerken
• Varianten opstellen voor verkeersplein Gieten
• Ambitie duurzaamheid
• Kostenraming en financiering

SWECO-ONDERZOEK:   Deel 1
Een onderzoek naar NUT & NOODZAAK
Bevat analyse en inventarisatie van de problemen en geeft nut & noodzaak aan van aanpassingen aan de N34.
 
kaartje
Nut & Noodzaa
k

SWECO-ONDERZOEK:
   Deel 2

Een VERKEERS ONDERZOEK

kaartje
Verkeersonderzoek
Het tweede onderzoek gaat in op mogelijke oplossingen voor de knelpunten die in deel 1 geschetst worden en filtert de uitkomsten naar de meest kansrijke oplossingen.
De N34 is gecategoriseerd als stroomweg (max. 100 km/u). Stroomwegen zijn bedoeld voor een veilige en betrouwbare afwikkeling van relatief grote hoeveelheden verkeer, met een hoge gemiddelde snelheid, tussen grote kernen binnen en buiten Drenthe.
Interessant is dat slechts 19% van de weggebruikers het hele traject van Emmen tot De Punt aflegt.
De weg is dus voornamelijk voor locaal gebruik. Forenzen richting Groningen komen vooral uit de
gemeenten Aa en Hunze en Tynaarlo. De capaciteit van de weg is volgens Sweco voldoende tot minstens 2040.
kaartje
Veiligheid is vooral in het geding bij gelijkvloerse kruisingen die allemaal zullen worden omgezet naar ongelijkvloers.
Ook het verkeersplein Gieten waar in de spits vaak sprake is van kop-staart aanrijdingen, zal ongelijkvloers gemaakt worden.
Op deze plek is een flyover gepland voor het noord-zuid verkeer. Omwonenden hebben voorgesteld de flyover in westelijke richting te verschuiven, zodat het dorp Gieten minder last heeft en bushalte en transferium op de huidige plek kunnen blijven.

Overige ongelukken komen vooral door gevaarlijk rijgedrag en externe omstandigheden
zoals gladheid, overstekend wild of medische orzaken. Dit is door Sweco niet verder onderzocht, waardoor onduidelijk blijft in hoeverre verdubbeling werkelijk tot minder ongelukken zal leiden.
Gedeeltelijke verdubbeling op drie trajecten kan de weg juist gevaarlijker maken. Wanneer op drie plaatsen de vierbaansweg terug moet naar tweebaans, zal dit voor meer onveilige situaties zorgen. Sweco onderkent dit probleem ook. Op vragen hierover in de klankbordgroep was de reactie, dat het eindbeeld van de N34 in de toekomst toch totale verdubbeling zal zijn van Emmen tot en met De Punt. De gevaren van partiële verdubbeling zullen dus tijdelijk zijn.
29-10-2019 Dit alles resulteert eind oktober 2019 in :    De NOTITIE REIKWIJDTE en DETAILNIVEAU kaartje
NRD

De N34 is een provinciale weg van ca. 40,2 km lengte die door 4 gemeenten loopt. Een milieu-effect rapportage is verplicht bij activiteiten die mogelijk negatieve effecten op milieu kunnen hebben en is een middel om het milieu een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming en dient als hulpmiddel bij het maken van keuzes en besluiten. Ook wordt uitleg gegeven over de verdere procedure:

 1. Ter inzagelegging van Milieu Effect Rapport en ontwerp-besluit
 2. Indienen van zienswijzen door belanghebenden
 3. Advies van de commissie m.e.r.
 4. De provincie als bevoegd gezag stelt het plan vast en geeft aan hoe rekening is gehouden met milieugevolgen en reacties
17-12-2019 NATUURPLATFORM - VISIE OP VERDUBBELING N34    -    opsomming van punten plaatje
Opsomming van punten:
 1. Verdubbelen leidt tot onacceptabele schade voor Landschap en natuur.
 2. Sneller rijden (zoals bij de N33 het geval is) leidt tot meer stikstof-uitstoot.
 3. Verkeersongevallen zullen nauwelijks afnemen, zoals de N33 tussen Assen en Veendam laat zien
 4. De dorpen langs de N34 zullen meer last van lawaai krijgen
 5. De rijtijdwinst door verdubbeling is verwaarloosbaar
 6. Gedeeltelijk verdubbelen verhoogt de onveiligheid van de weg
 7. De stikstofproblematiek maakt het plan totaal achterhaald
 8. Een fly-over noord-zuid bij Gieten is een zinvolle verbetering voor veiligheid en doorstroming
foto
Stuk van het Natuurplatform
Voorstel Natuurplatform:
 1. Breng een voorziening aan op de middenstreep die overschrijden bemoeilijkt of verhindert
 2. Stel een inhaalverbod in over de hele lengte van de N34 Emmen - De Punt
 3. Verbeter de weginrichting bij de invoegstroken en haal de snelheid omlaag naar 80 km per uur
 4. Installeer trajectcontrole als blijkt dat er toch te snel wordt gereden
 5. Evalueer het effect van de verbeteringen aan de rotonde bij Gieten en de laatste ongelijkvloerse kruising bij Klijndijk op doorstroming en ongevallen.
 6. Onderzoek de precieze oorzaken van de ongelukken tot nu toe.
 7. Kijk pas na de evaluatie wat een verdubbeling zou kunnen toevoegen en weeg dit af tegen de landschappelijke schade en de kosten.
Project van de politie om het aantal snelheidsovertredingen op de pas verdubbelde N33 terug te dringen
Op de N33 wordt over het algemeen door 50 tot 80 procent van de automobilisten te hard gereden.
Veel mensen denken sinds de verdubbeling dat het om een snelweg gaat. Maar omdat er geen vluchtstrook ligt,
is de maximum snelheid gewoon 100 kilometer per uur.
Rijkswaterstaat, het Openbaar Ministerie en de politie werken in het project samen. Er is extra voorlichting, er staan grote mottoborden langs de weg en er wordt extra gecontroleerd met een lasergun. Volgens Hoogma heeft het aanbrengen van flitspalen geen zin. "Op een gegeven moment weten mensen waar de flitspaal staat en houden ze even in, maar daarna rijden ze net zo hard door."
foto
Video RTV-Drenthe
juni 2016
28-01-2020 "BIJPRAATMOMENT STIKSTOF"    -    Update provincie over de stikstofproblematiek
Eind januari houdt de Provincie een "bijpraatmoment" over de situatie rond de stikstofproblematiek in Drenthe en de invloed daarvan op kenmerkende Drentse habitattypen. In Drenthe bevinden zich 12 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Het gemiddeld overschot aan stikstof wordt geschat op 600 mol/ha/jr per gebied.
Ca 35% van de stikstofdepositie is afkomstig uit Drenthe zelf, 65% komt van overige bronnen in Nederland.
foto
In Drenthe is de stikstof opgave naar verhouding groter, door de lage kritische depositiewaarde van veel Drentse Natura 2000 gebieden. Men streeft daarbij naar een gebiedsgerichte aanpak, naar wat men noemt Een natuurlijk Platteland; robuustere natuurgebieden, in balans met economie en landbouw. Als aanvullende opdracht ziet de provincie de volgende maatregelen: het verminderen van de stikstofdepositie en het versnellen van maatregelen die het natuurherstel bevorderen. Enkele concrete maatregelen die genoemd worden zijn o.a.:

• Stimuleren kringlooplandbouw
• Extensiveren landbouw (binnen zone rondom Natura 2000)
• Saneren of verplaatsen bedrijven nabij Natura 2000-gebied
• Maximale snelheid verlagen dichtbij Natura 2000-gebieden
• Stimuleren (technische) innovaties
• (Niet) aanwezige vergunningen op orde brengen
 
31-03-2020 Zienswijze Natuurplaform ingeleverd voor de sluitingsdatum
- Zie af van verdubbeling en zet in op een veilige 80 km-weg met minder stikstof-uitdstoot

Elke keer opnieuw is het schrijven van een zienswijze een hele bevalling. Eerst was er in 2019 de deelname aan de klankbordgroep. Toen volgde het bestuderen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). En vervolgens het zoeken van extra informatie, die inzicht kan geven in de juistheid van de keuzes, die de provincie op basis van onderzoek en discussies heeft gemaakt. Eén ding is duidelijk; we zijn het met de gekozen oplossing niet eens.

Zienswijzefoto
Natuurplatform
We constateren een aantal ernstige tekortkomingen in de onderbouwing van de verdubbelings-plannen.
Kern van onze zienswijze is dat milieuvriendelijker alternatieven ten onrechte worden uitgesloten
 
  KLIK HIER OM DIT VENSTER TE SLUITEN

home ruimtelijke ordening Tynaarlo  
actueel natuurbeheer Assen  
data projecten Nat.plf Drenthe  
thema's informatiepagina's gastransportleiding  
contact dia-presentaties Transferium verdubbeling
links natuur & recreatie N34 Hunebed highway
archief     kranten
nieuwsbrief