NIEUWSBRIEF 1
logo
NATUURPLATFORM DRENTSCHE AA
juli 2014
 

Beste nieuwsbrieflezer,

De eerste nieuwsbrief van dit jaar heeft lang op zich laten wachten, maar dat betekent alleen dat we erg druk zijn geweest met de onderwerpen die nu in deze brief vermeld staan.
Hieronder een korte samenvatting van onderwerpen, met een link naar de betreffende pagina's op onze site.

Website Natuurplatform gearchiveerd door de Koninklijke Bibliotheek lees het bericht van de KB
In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen ze ook de website van het Natuurplatform archiveren en voor de lange termijn bewaren.
Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote 'omloopsnelheid' het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

We voelen ons natuurlijk zeer vereerd, dat het Natuurplatform wordt toegevoegd aan de selectie van websites die men belangrijk vindt om voor het nageslacht te bewaren.
Het project "VAN DUINWEG TOT BEEKDAL" verslag laatste Klankbordgroep
Vorig jaar heeft een aantal mensen uit het Natuurplatform deelgenomen aan de klankbordgroep waarin de nieuwe Natuurvisie van Natuurmonumenten werd voorbereid. Deze Natuurvisie is dit voorjaar klaargekomen en werd in juni aan de deelnemers van de klankbordgroep toegestuurd.

kaart van 50 bunder
en Noordlaarderbos
Als Natuurplatform zijn we blij dat Natuurmonumenten een groot deel van onze ideeën heeft overgenomen, zoals het autoluw maken van de Westertseweg en het beter reguleren van het recreatieverkeer. Natuurmonumenten wil in de toekomst het heidegebied van de Vijftig Bunder en het zogenoemde "Landje van malle Marie", dat aan de andere kant van de Tolhuisweg ligt, met elkaar verbinden, om zo een groter aaneengesloten heidegebied te realiseren. In dit plan past ook het streven om de Tolhuisweg op die plaats overgraasbaar te maken. Voor ruiters en menwagentjes zouden dan speciale voorzieningen gerealiseerd moeten worden, zodat die daar wel kunnen passeren. Bezoekers van het gebied zullen worden uitgenodigd om hun auto op een speciaal daarvoor ingerichte plek te parkeren, om van daaruit te gaan wandelen.
Natuurmonumenten heeft aangegeven dat ze graag contact houdt met mensen uit de omgeving over de realisatie van haar plannen en heeft dan ook de leden van de Klankbordgroep verzocht zich hiervoor beschikbaar te stellen. Ook als Natuurplatform blijven we in contact wat betreft het signaleren van knelpunten of het aandragen van nieuwe ideeën en hebben we er alle vertrouwen in dat de uitvoering van de plannen bij Natuurmonumenten in goede handen is. Vandaar dat we ons project Duinweg-beekdal voorlopig als beëindigd beschouwen en onze energie op andere zaken richten.
Lees het verslag van de laatste Klankbordgroep bijeenkomst via de link in het balkje hierboven.
Plannen voor een Transferium bij De Punt naar onze pagina Transferium
Na het gereedkomen van het concept eindrapport Transferium De Punt in juni 2013, heerste er van de kant van de plannenmakers een oorverdovende stilte en zijn er van die kant geen verdere berichten meer vernomen.
Als Natuurplatform hebben we echter niet stil gezeten, maar ons best gedaan om te laten zien, dat deze plannen gestoeld zijn op foute aannames en daarom gedoemd zijn te mislukken, ten koste van de vernieling van een belangrijk stuk beekdal. We hebben een nieuw manifest opgesteld, waarin we alle mogelijkheden en onmogelijkheden van het transferiumplan zorgvuldig op een rij hebben gezet. Dit manifest hebben we aan alle betrokken partijen toegestuurd, natuurorganisaties, Nationaal Park Drentsche Aa, en vertegenwoordigers van de politieke partijen in de provincie Drenthe en de gemeente Tynaarlo.
Desgewenst hebben we ook mondeling onze visie toegelicht en we hebben ingesproken op een commissievergadering OGB (omgevingsbeleid) van de Provinciale Staten. Ook is onze voorzitter op RTV-Drenthe in discussie gegaan met gedeputeerde Henk Brink.
Dit alles heeft er toe geleid dat met name vanuit de politiek toch weer aangedrongen is op een discussie over nut en noodzaak van dit transferium. En het ziet er naar uit dat die er gaat komen.
Een verslag van al onze activiteiten kunt u lezen op onze pagina Transferium via de link in het balkje rechtsboven. In de kolom rechts een directe link naar ons manifest 'Transferium De Punt, een gevaarlijke fuik'.
fuik
Transferium De Punt
een gevaarlijke fuik
Beroep bij Raad van State over Bestemmingsplan buitengebied Tynaarlo pagina Ruimtelijke ordening
Op 4 juli 2014 is er een zitting van de Raad van State in Den Haag over de bezwaren die zijn ingediend tegen het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Tynaarlo. Ook het Natuurplatform zal daar haar visie naar voren brengen. Ons bezwaar betreft twee hoofdpunten:
  1. Het toekennen van een bouwvlak aan boeren die reeds gestopt zijn.
  2. Het handhaven van een horecabestemming op een perceel bij De Punt.
Er van uitgaande dat een nieuw bestemmingsplan bedoeld is om de bestaande regelgeving aan te passen aan een gewijzigde situatie, conform de heersende beleidsvisie, zijn we van mening dat de gemeente hier onzorgvuldig heeft gehandeld.
KLIK HIER OM DIT VENSTER TE SLUITEN
Kent u andere mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn
in onze Nieuwsbrief? Stuur ons dan een berichtje via het
mail-adres hieronder.
Stelt u geen prijs meer op het toezenden van deze Nieuwsbrief,
laat het ons dan even weten.
Dan schrappen we u uit ons bestand.

MAIL NAAR: NatuurplatformDrentscheAa@kpnmail.nl